Gog & Magog

Bron: Vlichthus.nl

Wat is de identiteit van Gog en Magog? Je komt die namen over de hele wereld tegen; er is veel over gezegd en geschreven, maar velen weten niet wat die identiteit is.

Men zegt wel dat Gog een denkbeeldige naam is van al de vijanden van Gods kerk. Anderen zeggen dat hij de antichrist is, of Amerika. Maar de enige reden voor al die onzinnige verklaringen is dat men niet gelooft in de wederkomst van Christus, behalve dan dat die op de jongste dag zal zijn. De meesten geloven namelijk niet dat Christus Zijn Koninkrijk hier op aarde zal oprichten.

Men wil ook geen Koninkrijk waarin Christus regeert, want men heeft de kerk en daarin kan men zelf regeren. Dus worden al de profetieën over de wederkomst van Christus weggeredeneerd. Als je iets wilt weten over Gog en Magog, dan moet je dus niet in de protestantse kerken zijn en ook niet in de rooms‐katholieke kerk.

Niettemin zál Christus Zijn Koninkrijk vestigen over alle volkeren der aarde. En als Hij komt heeft dat niet tot gevolg dat het Joodse volk gered wordt, maar dat dat volk juist volledig ten ondergaat. Bewijs?

Zacharia 14 : 1-4

1. Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

2. Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

3. En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen. Gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.

4. En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten…

(Dit is de enige plaats in het Oude Testament waar staat dat Hij zal terugkomen op de Olijfberg).

Het land wordt bewoond door ongelovigen en zij staan vijandig tegenover de Heere Jezus Christus. De Bijbel zegt dat de Joden in ongeloof terug zouden keren naar het land en dat dat de aanleiding is voor een oordeel over Israël. Wat de Bijbel zegt over de Joodse religie is niet best. De Joden zijn een ongelovig volk, van wie de zaligheid is weggenomen. Die zaligheid is naar de heidenen gegaan (Handelingen 28 : 28). Je zou de Joden daarom het Evangelie moeten brengen.

Lees verder in de pdf

Terugkeer en herstel van Israël

Israël en de Bijbel
Gepubliceerd op 6 aug. 2019
De Bijbel bevat veel profetieën en beloften over de terugkeer en het herstel van Israël. We zijn geneigd om dit automatisch toe te passen op wat we in onze dagen zien gebeuren. “Maar wist je dat de Bijbel ook spreekt over een wereldwijde terugkeer die zal plaatsvinden na de wederkomst van Israëls Messias?” zegt de Joodse gelovige en bijbelleraar Paul Cohen. “Regelmatig zeggen medechristenen dat God wil dat ik als Jood nu alija maak om zo de Bijbelse profetieën te vervullen. Maar houden we ook rekening met de context van de Messiaanse beloften en hebben we oog voor grote plan van God?”.

Stichting Israël en de Bijbel organiseert van 8 – 13 september een tour door Nederland en België met de Messiaanse gelovige Paul Cohen. De avonden bestaan uit twee korte studies over de terugkeer en het herstel van Israël in Oud en Nieuw Testament. We zullen daarbij ook ingaan op hoe de Heere Jezus en de apostelen hier tegenaan keken. In hun tijd leefde een deel van het volk in het land Israël en was een deel verspreid onder de volken. Hoe keken zij tegen de terugkeer en het herstel aan? De studies worden gegeven door Paul Cohen en een spreker van stichting Israël en de Bijbel (David van Wijck of Christian Stier).

Paul Cohen woont in Australië maar is in Nederland opgegroeid in een Joods atheïstisch gezin. Na een lange zoektocht kwam Paul op 24-jarige leeftijd tot geloof in zijn Messias Jezus. Inmiddels geeft hij al vele jaren onderwijs over Gods plan met Israël.

Meer informatie op http://www.israelendebijbel.nl/paulcohen

De wederhouder, de opname en het Koninkrijk

Dat en meer, een korte samenvatting van de toespraak van Amir in Nederland.


Amir Tsarfati sprak afgelopen weekend 16 en 17 november in Nederland op de Eurospirit Conferentie. In deze video een hele korte samenvatting van wat zijn boodschap was over het Koninkrijk en de Weerhouder. Nederlands ondertiteld.
Eurospirit zal deze boodschap in zijn geheel gaan uitzenden op Family 7.
De originele video van Amir zelf vindt u hier

Het nieuwe normaal, als in de dagen van Noach

Over “het nieuwe normaal”, de dagen van Noach en de tijd van de opname, voor de wederkomst van Christus. Over transhumanisme, geknoei met DNA en injecteerbare chips. Geestelijke strijd. We leven in de tijd van het einde.

Pastor Jimmy Root legt uit wat ‘de dagen van Noach’ zijn en hoe dit zich verhoudt tot onze tijd. Dit alles in het licht van Mattheus 24 en de opname. We leven in het “nieuwe normale”! Nederlands ondertiteld.

Zie ook

Als in de dagen van Noach

Een teken van de tijd, ja dat wel

Maar of het nou ook echt goed nieuws is?

Israeltoday  berichtte eerder deze week:

Religieuze Joodse fracties zeggen dat ze steeds dichter bij de realisatie van de Derde Tempel in Jeruzalem komen. Het meest recente bewijs hiervan is de op zondag verleende toestemming van de politie om een Pesach offer ceremonie te houden op slechts tientallen meters van de plaats waar ooit de Tweede Tempel stond.

Een eerdere bijeenkomst

Religieuze groepen houden al jaren openbare Pesachoffers, in overeenstemming met de Bijbelse richtlijnen (Leviticus 23). Maar nooit eerder hebben ze toestemming gekregen om de ceremonie zo dicht bij de Tempelberg te houden,

 

Ja, een teken van de tijd omdat ik hieraan zie dat de tijd gaat dringen. Dat er een derde tempel gebouwd gaat worden op de berg Moria הר הבית de Tempelberg, uitgerekend dezelfde berg waarop Abraham zijn enige zoon Izak vastgebonden had om hem te offeren (Genesis 22)

Reken maar dat deze ‘Pesach offer ceremonie’ door gepeupel aangegrepen wordt om onrust en haat weer wat verder aan te wakkeren. Weer een stapje dichter bij de geprofeteerde explosie van haat van de wereld jegens de Joden in het bijzonder, en natuurlijk de staat Israël en Jeruzalem, wiens bestaan voor steeds meer mensen eenonverdraaglijk iets is. Weer een stapje dichterbij de geprofeteerde verzameling van alle volken tegen Jeruzalem. (Zacharia 12:2-3)

Gebeurtenissen als deze tekenen de nabije toekomst, het verlangen naar een herstelde eredienst in een wederom herbouwde tempel, compleet met priesters en offers, wat naar ik verwacht vrij binnenkort gerealiseerd zal gaan worden onder tijdelijke toelating van de antichrist, mister evil himself.

Intussen zie ik deze ceremonie vooral als een droevige vertoning, namelijk die van volhardend ongeloof in de Messias van Israël. Degene die tot op vandaag verworpen wordt door de Joodse natie als zodanig.
Het enige Paasoffer wat echt kon voldoen heeft God zelf in voorzien; Jezus Christus, volmaakt en onbestraffelijk, vlekkeloos. (1 Petrus 1:19)

Voorlopig is het einde nog niet, maar nog meer dan voorheen kijk ik, wakker gepord door nieuws als dit, uit naar wat komen gaat.

Gerelateerd:

Israël in profetisch perspectief

Lastig he, dat Jeruzalem

Koppen: Jeruzalem in het nieuws

De laatste dagen zijn begonnen

Wat zal er van de staat Israël worden?

Coalitie tegen Israël

Het herstel van Israël

Het herstel van Israël

Geheel belangeloos ingescand, bewerkt en beschikbaar gemaakt door broeder en vriend Hans

Door Ab Klein Haneveld

Zacharia 14

“Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem! Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

En de Heere zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds. En Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere, Mijn God, komen, en al de heiligen met U, o Heere ” (Zach.14:1-5).

Dit is een heel bekende profetie. Hij is zo bekend, dat het lang geduurd heeft, voor ik mij realiseerde, wat er werkelijk stond. Het is een bekende waarheid, dat de Heer Jezus ooit terug zal keren uit de hemel. Hij zal Zijn voeten dan letterlijk en zichtbaar zetten op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten (vs 4). Het staat onomstotelijk vast, dat dat gaat gebeuren.

Toch zijn er heel wat Christenen, die deze profetie helemaal niet kennen. Als ze deze profetie ooit al eens gehoord hebben, geloven ze hem dikwijls niet. Men zegt dan: “Dat moet u geestelijk zien.” Dan zeg ik: “Goed, verklaar het mij dan. Wat betekent het dan geestelijk”?

Continue reading “Het herstel van Israël”