Hoe liefde het verschil maakt….

Zo kan het ook!

Een videoboodschap van Evangelist Wilco Vos in een tijd van angst.

Er is een strijd gaande tussen twee Koninkrijken:
Duisternis staat tegenover Licht,
Onrust staat tegenover Vrede
Angst staat tegenover Liefde.

Angst maakt meer kapot dan ons lief is, terwijl de liefde de vrees overwint.

De Bijbel zegt veel over angst en liefde, 1 Johannes 4 zegt dat de volmaakte liefde de vrees overwint.

In deze boodschap kijken we naar wat Gods antwoord is op de situatie waarin wij leven.

Kijk voor meer informatie en de geschreven overdenkingen op:
http://www.bijbelseoverdenkingen.nl

The TRUTH About Heaven And Hell You Aren’t Being Told!!!

A recent report stated approximately: 55.3 million people die each year 151,600 people die each day 6,316 people die each hour 105 people die each minute Nearly 2 people die every second The world is telling people everything but the truth with some of the more popular beliefs as: Reincarnation, Purgatory, Atheism, and the growing New Age Movement. The Bible reveals all Eternal Truths…in this video we discuss: – Is Heaven real??? -Is Hell real??? -What about reincarnation, purgatory and all the other stuff the world is saying??? -How do i get to Heaven??? -What will get me in Hell??? – How many ways are there to get to Heaven??? -What do i have to do to be saved??? In this video i reveal the Truth the world wont tell you…the truth God has made accessible to all of us…and it’s in His Word…The Holy Bible!!! Follow on twitter: https://twitter.com/Watchman61088

Geen religie maar Christus

copyright en credits: Marc Verhoeven

Beste lezer, laat het voor u duidelijk worden: Religie is uit de mens, maar Christus is uit God. Wegens alle door mensen ontwikkelde dwalingen hanteren wij de wijze leus:

Geen religie, maar Christus!

De Bijbel leert niet dat wij worden gered door het beoefenen van een of andere religie. Er is geen redding gelegen in het behoren tot een of andere religieuze organisatie, kerk, genootschap of sekte.
Wij worden ook niet gered door het volgen van een of andere menselijke leider. Gods Woord leert glashelder dat er maar één naam is waardoor wij behouden kunnen worden en dat is de Here Jezus Christus:

“En de zaligheid is in geen Ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden”: Handelingen 4:12.

Wij worden daarom niet gered door Jahweh of Jehovah te aanroepen, want dat is de naam van God in zijn relatie met het Joodse volk, Zijn verbondsnaam: Jesaja 43:10, 11. De Joden waren getuigen van Jahweh terwijl christenen verzocht worden te getuigen van de Heer Jezus Christus:
De Heer Jezus zei:

“…gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en
Samaria, en tot aan het uiterste der aarde”: Handelingen 1:8.

Velen menen dat er tussen God en de mensen middelaars zijn die wij moeten aanroepen voor onze redding. Zo worden dan vele “heiligen” aanroepen met vooral Maria die als “middelares” zowat de voornaamste plaats inneemt in de katholieke liturgie. De Bijbel leert dit nergens, integendeel, laat het volgende u duidelijk worden:

“Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus”: 1Timotheüs 2:5.

Ook al beweren tegenwoordig velen dat allerlei religies of filosofische overtuigingen tot God en tot behoudenis kunnen leiden, de Heer Jezus leert ons dat er maar één weg is tot God. Hij zei dit in niet mis te verstane woorden:

“Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven; niemand komt tot de Vader, dan door
Mij”:  Johannes 14:6.

Continue reading “Geen religie maar Christus”

Wat is “geloof”?

Het Woord van God van kracht beroven….satan is er alles aan gelegen om alle mogelijkheden die hij heeft, ten volle te misbruiken.
Dat Woord haat hij onder meer zo, omdat het de mens wijst op de Here Jezus Christus, omdat het Gods grootheid en goedheid, geopenbaarde wil en voornemen bekend maakt; en ook hoe zijn eigen einde zal zijn. Dat is geen toekomst om naar uit te kijken….

Een van de strategieën die door het rijk der duisternis  worden ingezet is het geleidelijk andere betekenissen geven aan Bijbelse basisbegrippen.
Zoals bijvoorbeeld geloof . In het hedendaags spraakgebruik heeft het de lading gekregen van (vaag) hopen op iets, maar het niet zeker weten, of zelfs een waandenkbeeld hebben. Zoals de opmerking “die lui met hun denkbeeldige vriendje”, dan wordt bedoeld Jezus Christus en/of God, ergens gelezen.

Klik voor groot

http://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=geloof

Wat geloof in Bijbelse zin betekent staat hier zo duidelijk:

Hebreeën 11:1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Een vaste grond, een Fundament van hoop, de Rots. Een bewijs. Niks “twijfel” of “misschien”. Bewijs is bewijs. Zekerheid.

Vandaar ook dat wie dat gelooft bij gelegenheid uitgescholden wordt voor “fundamentalist”, want dat is als scheldwoord bedoeld. Ik vind het een geuzennaam. Want er is geen fundament dan Christus :!:

Zie ook:

Alle geloof gegeven, of is er meer

“God is niet kenbaar”

Deze uitspraak kwam ik recent tegen, naar aanleiding van het overlijden van een atheïstische dominee (dat blijft een ongerijmdheid) en ik vermoedde dat daar een heuse filosofie achter schuilt. Dat vermoeden bleek te kloppen. Een doorgeschoten atheïst, verstrikt geraakt in zijn eigen wijsheid, studies rechten en wijsbegeerte, kwam tot uitspraken als deze, want, zo was de gedachte,

“God is een bovennatuurlijk wezen, en het woordje “God” is “dus” betekenisloos. Als het bestaan van God niet kan worden bewezen is er ook geen goede reden om Zijn wil te gehoorzamen.” -Herman Philipse, Atheïstisch Manifest-

Boeken vol zijn er over geschreven. Een resultaat van de zo genoemde en geroemde “Verlichting”, die in werkelijkheid niets anders was dan verduistering. Het ) hepsel dat zijn Schepper ontkent. Van God losgemaakt. Want zeg nou toch zelf, een God boven je, wat een waandenkbeeld. Dat krijg je van de “rede” (=eigen wijsheid) als maat der dingen. Wat een grenzeloze hoogmoed…

De Bijbel is ook hier weer verbazend scherp, nauwkeurig en actueel:

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.
17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden;
19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.
20 Want Zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn;
21 Omdat zij God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen, en hun onverstandig hart is verduisterd geworden.
22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden

1Korinthe 3:18 Niemand bedriege zichzelven: Zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden.
19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid;
20 En wederom: De Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn.

God is dus kenbaar!

Ik ben blij dat God wel degelijk kenbaar is, voor degenen die Hem Zoeken is Hij te vinden. In de Here Jezus Christus is Hij bij ons gekomen, en woont in ons. En zal bij ons blijven totdat we Hem zullen zien zoals Hij is. Voor de wereld, degenen die Hem verwerpen daarentegen, verbergt Hij Zich vooralsnog. Totdat…..

Hebr. 11:6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken.

Is dit alles?

Henny Vrienten zong het zo’n 35 jaar geleden al.

Je kunt veel in dit leven. Als het moet zelfs je te pletter genieten. Het verzamelen van kicks, en ze afvinken op je bucketlist. De zoveelste vakantie, weer eens nieuwe kleren, dure wijn nippen of aan de chique cognac…is dat alles wat er is? Het antwoord hangt ervan af of je al dan niet gelooft. Voor gelovigen is het een voorproefje, een stage of zoals Hans van de week opmerkte, een demoversie. Er komt hier onder de zon sowieso aan alles een eind. Voor degenen die geloven heeft de dood niet het laatste woord. Maar waar vul je intussen je gedachten en je leven mee? (vJ)