Gods stem of een imaginair vriendje?


In de serie “Charismania” van Robbert Veen deze keer een bespreking van een preek van Peter Paauwe van “Doorbrekers” over het horen van Gods stem.

Niet bedoeld om af te breken, maar wel om kritisch te verhelderen wat hier gebeurt en waarom – dat is mijn conclusie – het uiteindelijk toch valse leer is die we hier horen.

(In de video is zijn naam abusievelijk als “Pauw” gespeld, daarvoor mijn excuses.)

Randy Clark en de Toronto Blessing – Charismania #3

We gaan het boek bespreken van Randy Clark – There is More – waar ook de conferenties in Nederland van het Charismatisch, pardon Evangelisch Werkverband naar genoemd zijn. Randy Clark was daar al minstens twee keer te gast. (Hoewel het erop lijkt dat het hier niet echt wil lukken…)
In deze eerste bijdrage luisteren we ook naar enkele (Engelstalige) fragmenten van Randy Clark.
De muziek in deze aflevering komt van Scott Holmes, te vinden op:
scottholmesmusic.com

Rodney Howard Browne verwijst critici naar de hel

Hoe knettergek vol hoogmoed en waandenkbeelden een zgn. “gezalfde leider” van hoog aanzien kan zijn, blijkt maar weer eens uit onderstaande. Het charismatische equivalent van een opgeblazen waterloze wolk.

Ik heb al eerder aandacht besteed aan Rodney Howard Browne. Zie ook:

Holland in de hens

Holland in de hens (2)

Nul komma nul onderscheidingsvermogen

Kundalini, heel charismatisch

20 minuten bezetenheid

Zeg mij wie je vrienden zijn

 

College over het Universalisme, de leer van Alverzoening

Eerder geplaatst op deze site.

In het verleden maar ook nu nog steeds zorgt deze leer voor verwarring. Ab Klein Haneveld behandelde het onderwerp tijdens 2 collegedagen. De link naar opnamen van deze studiebijeenkomsten staan onder het artikel.

De bijsluiter bij deze studie:

Hoewel de Heere Jezus Christus Zijn werk deed voor alle mensen, wordt niet iedereen behouden. Die boodschap wordt bestreden door degenen die de leer van de Alverzoening “het universalisme”aanhangen. Zij menen dat uiteindelijk heel de mensheid uit verleden, heden en toekomst wordt verlost, zij het voor sommigen na een periode van straf. Varianten van de opvatting dat het uiteindelijk met ieder mens wel goed komt, vindt men overigens ook bij alle oosterse godsdiensten. De christelijke versie ervan interpreteert daarvoor vaak bijbelteksten op een wijze die haaks staat op wat zij bedoelen te zeggen. De leer is vooral gestoeld op gevoel, waarbij uit de context gelichte teksten worden gezocht om het te legitimeren. Zij gaan er aan voorbij dat het behoud van de mens niet ligt in de dood van de Heere Jezus, die de juridische genoegdoening was voor de zonde, maar in Zijn op standing. Dat God liefde is, zoals door hen wordt benadrukt, laat zijn rechtvaardigheid onverlet. Weliswaar leed en stierf de Heer voor allen, maar Hij leeft alleen voor de in Hem uitverkoren gelovigen. “De bezoldiging van de zonde is de dood.”

Beluisteren serie 1
Beluisteren serie 2

Dominion theology

Ofwel zelf het koninkrijk bouwen, heerschappij nemen over 7 terreinen van het leven. Zodat Christus in een door gelovigen veroverd en gevestigd paradijs kan terugkeren. Incluis een 5 -voudige ‘bediening ‘ onder auspicien van hedendaagse ‘apostelen’, compleet met spectaculaire tekenen en wonderen.
Heel kort gezegd is dat de strekking van de valse leer van ‘dominion theology’, die steeds meer invloed krijgt, ook hier in Nederland, ondermeer door figuren als Randy Clark, die hier een podium geboden krijgen door ‘meer van de geest’ ‘Kingdom-now’ ‘new reformation’-achtige organisaties. Bij deze een exposé;

lees ook : dominionisme.pdf

Het mooiste wat we Hem kunnen geven

Ik lees wel vaker rare praat op Twitter, maar deze moest ik een paar keer doorlezen

Het ergste is dat WvdK dit serieus bedoelt. Maar wat heeft de Here Jezus Christus nou helemaal aan onze zonden? Die heeft Hij gedragen en daarmee weggedaan immers?

God is op jacht naar ons hart:

Spreuken 23:26 Mijn zoon, geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren.

Als we Hem toebehoren geldt het volgende:

Kolossenzen 2:13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;

Wat veel mooier is, en bovendien Bijbels, en wat WvdK niet vermeldt is er iets anders wat we hem nu, en dagelijks weer, kunnen geven, zodat Hij door ons heen kan werken:

Romeinen 12: 1 IK bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige [en] Gode welbehaaglijke offerande, [welke] is uw redelijke godsdienst.
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is.

Nu op dit moment je lichaam stellen als levend offer,  en je laten vernieuwen in je denken dus. Niet eenmalig een handeling, maar doorlopend.

En

2 Korinthe 3:6  (God) Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

God heeft ons ook nog eens alles gegeven om Hem te kunnen dienen.

Waarom zo warrig doen als het zo duidelijk is?