Het ABC van uw en mijn redding

Gegapt van 6ft9.eu

Volgens de Bijbel zijn wij allen zondaars en de prijs van de zonde is de dood.

En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom
van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet,
zult u zeker sterven. (Genesis 2:16, 17)

Adam en Eva aten toch van de boom, waarvan God had gezegd dat zij daarvan niet eten mochten
en daarmee zondigden zij tegen God.

Omdat wij van Adam en Eva afstammen, hebben wij hun
zondige natuur geërfd.
Maar, er is goede hoop: God heeft ons zo lief, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus Christus, naar
de aarde heeft gestuurd om voor de zonden van de mens te sterven. Jezus Christus is voor onze
zonden gestorven aan het kruis in Golgotha en door Zijn Bloed heeft Hij voor de zonden van de
mens en de gehele mensheid onze straf betaald !
Hoe kunt u gered worden door het Bloed van Jezus Christus ? Heel eenvoudig …….

A: Admit you’re a sinner
Vertaling: Accepteer en beken dat u een zondaar bent.
Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. (Romeinen 3:10)
Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God (Romeinen 3:23)
Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus
Christus, onze Heere. (Romeinen 6:23)

B: Believe Jesus is Lord
Vertaling: Geloof dat Jezus … Meer lezen

Een post-script van Paulus

Bron: debijbeloverdenken.nl

Een post-script van Paulus

Rom. 16:25-27

Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was,
maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen,
aan Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

Laatste woorden aan de Romeinen

Bovenstaande tekst is het einde van de Romeinen brief. Het zijn de laatste drie verzen van deze brief. De aller-aller-allerlaatste woorden. Een moeilijke, lange zin die toch de moeite waard is om goed te lezen.

De brief was toch klaar?

Paulus heeft al vier keer vaart gehaald om de brief af te sluiten……Verder lezen

 

Meer lezen

The invitation


Yes…Jesus is coming soon!!! However…the most important thing to realize is NONE of us are promised our next breathe here on earth. We can die at anytime…and the question to ask yourself is…IF today was your day…do you know where you are going??? If not…It is time RIGHT HERE…RIGHT NOW to Respond to the invitation!!

Meer lezen

De Wet is voor kinderen

Bijbelstudie mp3 door Ab Klein Haneveld.

Bron: bijbelspanorama.nl

 

De door God via Mozes gegeven wet, beëindigde Hij bij de dood van de Here Jezus. Door Diens opstanding als de Gezalfde werd een Nieuw Verbond van kracht, waarin de genade heerst en niet meer de ‘tuchtmeester’, de wet voor het Joodse volk, die tot op Christus was en niet na Zijn verrijzenis. Paulus legt dat uit in Galaten 4. Terwijl een wet is voor kinderen, is de bedoeling dat het Nieuwe Verbond leidt tot geestelijke volwassenheid, waarin kinderen Gods, zonen in wording, verantwoordelijkheid in vrijheid dragen. Die zoonstelling geschiedt bij de opname van de Gemeente, maar wie daarvóór in feite geen zoon was, zal het ook daarbij niet zijn. De gelovige zou nú al bijbelstudie daartoe opgroeien en de daarvoor benodigde voeding tot zich nemen uit het Woord der Waarheid. Onder het oude verbond gold de slavernij van de wet, maar wie in Christus gelooft, is met Hem erfgenaam en dus naar erfenis op weg. De Heilige Geest is in hem uitgestort, Die hem doet getuigen dat God zijn vader (Abba) is.

“Opdat, gelijk de zonde heeft geheerst tot den dood, ook de genade zou heersen tot eeuwig leven.”

Meer lezen