The invitation


Yes…Jesus is coming soon!!! However…the most important thing to realize is NONE of us are promised our next breathe here on earth. We can die at anytime…and the question to ask yourself is…IF today was your day…do you know where you are going??? If not…It is time RIGHT HERE…RIGHT NOW to Respond to the invitation!!

De Wet is voor kinderen

Bijbelstudie mp3 door Ab Klein Haneveld.

Bron: bijbelspanorama.nl

 

De door God via Mozes gegeven wet, beëindigde Hij bij de dood van de Here Jezus. Door Diens opstandig als de Gezalfde werd een Nieuw Verbond van kracht, waarin de genade heerst en niet meer de ‘tuchtmeester’, de wet voor het Joodse volk, die tot op Christus was en niet na Zijn verrijzenis. Paulus legt dat uit in Galaten 4. Terwijl een wet is voor kinderen, is de bedoeling dat het Nieuwe Verbond leidt tot geestelijke volwassenheid, waarin kinderen Gods, zonen in wording, verantwoordelijkheid in vrijheid dragen. Die zoonstelling geschiedt bij de opname van de Gemeente, maar wie daarvóór in feite geen zoon was, zal het ook daarbij niet zijn. De gelovige zou nú al bijbelstudiedaartoe opgroeien en de daarvoor benodigde voeding tot zich nemen uit het Woord der Waarheid. Onder het oude verbond gold de slavernij van de wet, maar wie in Christus gelooft, is met Hem erfgenaam en dus naar erfenis op weg. De Heilige Geest is in hem uitgestort, Die hem doet getuigen dat God zijn vader (Abba) is.

“Opdat, gelijk de zonde heeft geheerst tot den dood, ook de genade zou heersen tot eeuwig leven.”

Wat Christus nú doet

Zonden niet gedenken

Prediking aan gelovigen vandaag de dag is er dikwijls op gericht dat men zou stoppen met zondigen, zichzelf de voeten zou wassen. Maar dat kán helemaal niet. Bovendien is het zondeprobleem voor eens en altijd opgelost. Dat is geen goedkope genade, het was de enige manier waarop dat mogelijk was….Christus, de Hogepriester van het Nieuwe Verbond (vJ)

Dat de Heere Jezus Christus het Hogepriesterschap onder het Nieuwe Verbond kreeg na Zijn opstanding uit de dood, staat in Hebreeën duidelijk en in andere Schriftgedeelten verborgen, zoals in Johannes 13, waar de voetwassing aan de orde komt. Als Hogepriester doet Hij een werk aan Zijn volk, de Gemeente, die deel heeft aan Zijn priesterschap. Hij doet een verzoenend werk en is trouw aan Zijn huis, zoals Mozes destijds aan het zijne. Toen de Heere Jezus de wereld met God verzoende, was dat geen hogepriesterlijk werk. Dat kwam pas daarna, een Bijbelse waarheid die men helaas kwijt raakte. Door wat Christus als Hogepriester nu doet, worden gewetens van gelovigen gereinigd. Het betekent dat God door het werk van de Hogepriester hun zonden niet meer gedenkt en zij Hem mogen dienen. Dat niet doen, omdat men in zondige staat verkeert, is een drogreden. Veel christenen blijken, anders dan Hij, hun zonden nog wel te gedenken. Hun lichaam ten dienste van Hem stellend, ontmoeten gelovigen elkaar bij de troon van Zijn genade.

“En Hij begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen.”

Luister bij bijbelspanorama naar de studie

Duurzaamheid, wegwerp en de Bijbel

duur·zaam (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: duurzamer, overtreffende trap: duurzaamst)
1 lang durend
2 weinig aan slijtage of bederf onderhevig

Een van de woorden waar we vandaag de dag repeterend mee geconfronteerd worden is het woord “Duurzaam”. Vrijwel altijd is dit gerelateerd aan zaken die met het milieu van doen hebben, zoals duurzame energiebronnen (waarmee men dan alternatieve bonnen zoals zon, wind en water bedoelt), in elk geval over het algemeen datgene wat impact heeft op onze toekomst.
De directe aanleiding voor dit artikel is een uitnodiging die ik onder ogen kreeg voor een inspiratieavond over “Duurzaamheid en de Bijbel.” Even dacht ik: Interessant, een avond waarin het onvergankelijke karakter van en de vele beloften in Gods Woord aan bod komen? Maar nee, helaas, het blijkt toch weer helemaal horizontaal ingestoken te zijn.

Met de bedoeling om “goed te zijn” voor het milieu. Tot zover de diepgang.

Een inspiratie-avond van de Werkgroep Duurzaamheid van Parochie Heilige Stefanus in samenwerking met het NBG.

Nijmegen is in 2018 Green Capital. Dat heeft ervoor gezorgd dat op veel plekken wordt nagedacht over duurzaamheid. Wat is het? Hoe kunnen we eraan bijdragen? Ook binnen Parochie Heilige Stefanus is er dit jaar nagedacht. Dit heeft geleid tot een brede Werkgroep Duurzaamheid. Na verschillende verdiepende avonden en een opruimdag organiseert deze groep in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap op donderdag 13 september een inspiratieavond over Duurzaamheid en de Bijbel.

Iedereen is welkom; toegang vrij.

19.30u Inloop met koffie/thee en NBG-boekentafel

20.00u Welkom

20.05u Inleiding van de avond door Frits Hendriks (teamcoach NBG Nijmegen) over duurzaamheid in de Bijbel

20.25u Wilma van de Veen (landelijk medewerker Duurzaamheid NBG) over de NBG-projecten De Groene Bijbel, Maak je Bijbel Groen & Op Groene Voet

20.45u Interactie / Pauze

21.00u Wilma van de Veen over het project Dwalen in Verhalen

21.20u Aankondigingen van nadere activiteiten van NBG Nijmegen en van de Werkgroep Duurzaamheid

21.30u Einde (eventueel met kleine napraat)

Een gemiste kans. Want werkelijk niets is echt duurzaam in het onderhemelse. Ook groene kerkelijke initatieven veranderen daar niets aan.  Alles wat we zien verdwijnt een keer.

De Bijbel zegt genoeg over vergankelijkheid maar zeker ook over ECHTE duurzaamheid. Zomaar een paar voorbeelden (er zijn er talloze meer)

Ps.10:16 De HEERE is Koning eeuwiglijk en altoos; de heidenen zijn vergaan uit Zijn land.

Luk.1:33  En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.

Hebr1:10 Gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer handen;
11 Dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd; en zij zullen alle als een kleed verouden;
12 En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden.

‘Is dat niet wat al te makkelijk, Jakob? We hebben als mensen toch de opdracht om voor de schepping te zorgen?’  Wel, als we het daar over hebben: die opdracht had (de eerste) Adam gekregen, maar dát is bepaald geen succes geworden zoals bekend….Het is niets anders dan hoogmoed te denken dat wij die klus wel zullen klaren. Vergeet het maar. De tweede Adam, Jezus Christus, zal die opdracht wél uitvoeren. En met succes. (Ps.8:6-9)

Ik heb niks tegen milieu. Maar wel alles tegen de verafgoding ervan, iets wat erg hip lijkt te zijn. Maar christenen zouden beter moeten weten. En zich druk maken over blijvende zaken.

Aan deze oude schepping, en al wat daarin is, komt een keer definitief een einde, “Global Warming” ultima toppo:

2Petr. 3:10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden.

De vraag is dus niet hoe we samen deze aarde in stand gaan houden, want dat gaan we niet, maar of we deel zullen hebben aan de nieuwe schepping, die door de Here Jezus Christus beloofd is.

Jes. 65:17 Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen.

2 Petr. 3:13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

Duurzaam of wegwerp. Waar ligt jouw prioriteit?

 

 

Is dit alles?

Henny Vrienten zong het zo’n 35 jaar geleden al.

Je kunt veel in dit leven. Als het moet zelfs je te pletter genieten. Het verzamelen van kicks, en ze afvinken op je bucketlist. De zoveelste vakantie, weer eens nieuwe kleren, dure wijn nippen of aan de chique cognac…is dat alles wat er is? Het antwoord hangt ervan af of je al dan niet gelooft. Voor gelovigen is het een voorproefje, een stage of zoals Hans van de week opmerkte, een demoversie. Er komt hier onder de zon sowieso aan alles een eind. Voor degenen die geloven heeft de dood niet het laatste woord. Maar waar vul je intussen je gedachten en je leven mee? (vJ)

Wet of Genade

naar Klaas Rozendal (ca. 1942)

In Hebreeën 9 worden de twee Verbonden naar voren gebracht, nl. het Verbond der Wet en het Verbond der Genade. Van dit laatste waren de zegenrijke vruchten aan Abraham reeds beloofd, toen de Heere zei: “In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden.”Gen. 12:3 Het kon echter eerst van kracht worden als het zaad, waarop de belofte sloeg, zou gekomen zijn. Dat zaad was Christus. Het Verbond der Genade, uitgedrukt in beloften, Gal. 3:15-19 wordt in Heb. 9 met recht “Testament” genoemd en Christus de “Testamentmaker”of Erflater.

Oud en nieuw
De vraag “Waar begint het NieuweTestament?” is van het grootste belang.Het antwoord geeft de Bijbel zelf in Heb. 9:16 en 17: “Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome; want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft.” De nieuwtestamentische tijd begint derhalve eerst bij de dood van Christus en niet bij Zijn geboorte.
Het einde der oude Bedeling (die der Wet) en het begin der nieuwe Bedeling (die der Genade) vinden dus respectievelijk hun einde en hun begin bij de dood en opstanding van Christus. Dat dit zo is werd ook symbolisch aangetoond toen het voorhangsel van de tempel in tweeën scheurde en wel “van boven naar beneden”; dus niet tengevolge van de aardbeving, maar door Gods hand.

Wij mogen daarin een bewijs zien, dat de bediening der Wet, die de heilige God streng afscheidt van de onheilige mens en slechts door middel van de speciaal daartoe aangewezen en geheiligde “hogepriesters” contact mogelijk maakt, toen was afgelopen. Terwijl de bediening der Genade, waarbij God de in Christus geheiligde mens weer tot Zich opheft en rechtstreeks in gemeenschap met hem treedt, in zijn volle omvang begon. Bij het lezen van de Bijbel is het zeer noodzakelijk het onderscheid tussen beide bedieningen steeds vast te houden. Indien we dat niet doen, maar “Wet” en “Genade” vermengen, dan vertroebelen wij de Goddelijke openbaring.

Continue reading “Wet of Genade”

Hervorming

“Een rijk leven, vervuld en strijdlustig, vol conflicten en triomfen, jachtig en rusteloos: Luther was een rebel en hervormer, een denker en maker, hij was zijn tijd ver vooruit”. Aldus de aanhef van één van de vele publicaties ter viering van het feit dat 500 jaar geleden op 31 oktober 1517 Prof. dr. Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde. Gericht tegen de lucratieve verkoop van vergeving van zonden door de kerk van Rome. Luther’s actie tegen deze gebakken lucht veroorzaakte de grootste kerkscheuring aller tijden, die desondanks de geschiedenis is ingegaan als de kerkhervorming, de reformatie. In elk geval zijn vriend en vijand het eens, dat de wereld sindsdien ingrijpend is veranderd. Op die grond wordt Luther dit jaar geëerd: ‘Hij was zijn tijd ver vooruit. Hij was de rebelse progressievelling die de wereld veranderde In werkelijkheid was hij de klokkenluider en scheurmaker van zijn tijd. Hij wilde niet vooruit, maar juist achteruit! Terug naar de Bijbel, terug naar het gezag van het Woord van God. Sola Scriptura; Sola Fide; Soli Deo Gloria. Doch hoezeer zij ook hun best deden, Luther, Calvijn noch Erasmus of andere zogenaamde hervormers hebben hun ideeën maatschappelijk gestalte kunnen geven. Maar wist u dat de Bijbel deze dingen tevoren had aangekondigd? Beluister de opnamen van de NBC studiedag

10.000 reasons

Dit lied is ongeveer het lijflied geworden van mama aan het eind van haar leven. Ze wilde het graag horen en lag in haar ziekbed met haar nog werkende been op de maat mee te stampen en neuriede mee omdat zingen niet meer ging. Ik weet dat dit lied ook vertaald is in het Nederlands, maar de Engelstalige versie vind ik, en vond mama ook het mooist. Om deze reden heeft het sindsdien, na dit aanschouwelijke onderwijs, een nieuwe diepe betekenis voor mij/voor ons gekregen. Als je dit kan zingen, zelfs terwijl je doodziek bent, ben je een rijk gezegend mens. We verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, zoals beloofd is. In Christus,door geloof alleen, begenadigd, gerechtvaardigd en gered. (vJ)