De bruid van Christus

Overgenomen van Eindtijd in Beeld

De bruid

Van één van de lezers van eindtijdinbeeld.nl kreeg ik de volgende, treffende vraag. 

Als Jezus de bruidegom is, en Zijn Gemeente De Bruid, hoe moet ik dan de woorden uit Openbaringen 22:17 zien?

En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet. Opb. 22:17

Ik heb, in de gemeenten en kerken waar ik bij heb gezeten, altijd gehoord en begrepen dat de Gemeente de Bruid van het Lam is. De vraag die ik me stelde is: is de Bruid de Gemeente? En zo ja of zo nee, hoe legt de Bijbel dit uit?

 

Bruid en bruidegom

Als we in de Bijbel lezen over een bruid, is zij een vrouw. In mijn beleving is zij maagd en is er een man nodig die met haar wil trouwen, voordat zij een bruid genoemd kan worden. Nu wil ik niet een discussie starten over seks voor het huwelijk, maar volgens mijn overtuiging leert de Bijbel ons, dat wanneer een man en vrouw seks hebben gehad / één van vlees zijn geworden, zij voor God als één paar gezien worden, dus man-vrouw.

De bruid en de bruidegom hebben nog geen gemeenschap met elkaar gehad, zijn nog niet één van vlees en koesteren dat verlangen NATUURLIJK! En dat is zelfs Bijbels. Als ik bij de Bruid van het Lam hoor, moet ik toegeven dat ik dag in, dag uit gemeenschap met Hem heb. De Bijbel zegt zelfs dat ik met Hem al één ben! Ben ik nu wel of geen Bruid van de Here Jezus? Nee. Kennelijk niet.

Er zijn twee lichamen, dat één zullen worden, zoals een man en een vrouw één worden. Dat is de bruiloft van het Lam met Zijn Bruid.

Wie zijn wij dan?

Wij zijn, als wedergeboren christenen, Zijn lichaam! Dit staat voor 100% vast.

In de Bijbel wordt onze verhouding met de Here Jezus op verschillende manieren uiteen gezet, waarbij elke keer naar voren komt, dat Hij deel van ons is, zodat wij deel van Hem mogen uitmaken. Ik zou het rekenkundig willen uitdrukken als Hoofd staat tot lichaam als Christus staat tot Zijn Gemeente.

Als we die verhoudingen aanhouden, dan zien we in de Bijbel vele plaatsen die aangeven dat het de Here Zelf is, Die deel van ons wil zijn, zodat wij deel van Hem kunnen worden, in één lichaam. Bekijk hieronder de verschillende Schriftplaatsen.

Jezus Christus : Gemeente Schriftplaats
Hoofd Lichaam Kol. 1:18
Hoge priester Priesters Heb. 5:10 – Opb. 5:10
Koning der koningen Koningen Opb. 17:14 – Opb. 5:10
Hoeksteen Levende stenen / tempel Ef. 2:20 – 1 Petr. 2:5
Wijnstok De ranken / druiven Joh. 15:5
Goede Herder De kudde Joh. 10:14
Eerst geborene uit de doden In Hem gestorven en opgewekt. Kol. 1:18 – Kol. 2:12, Rom. 6:4
Ik ben het Brood des levens die tot Mij komt, zal geenszins hongeren Joh. 6:35
Ik ben het licht der wereld gij zijt kinderen des lichts. Joh. 8:12 – Ef. 5:8

Het doet me denken aan een stukje dat ik eerder heb geschreven namelijk over het leem, de oude mens. Ik schreef het volgende:

Wat betreft levende mensen, klinkt wat vreemd, maar dat is niet zo. Wat zou er met het leem gebeuren, wanneer het helemaal wordt gedoopt in het Levend Water? Juist, het leem spoelt weg en bestaat niet meer. Zo is het ook met Christenen die zich laten dopen in Jezus Christus en Zijn Heilige Geest. Het leem spoelt weg en het vocht uit het leem wordt toegevoegd aan het Levende Water. En daarom zeggen we dan, dat wij het oude leven (het leem) hebben afgedaan en het Leven met Hem hebben ontvangen. Op deze wijze ben je in Christus Jezus, helemaal in Hem opgenomen en kan je niet meer aan het oude leven denken, want het bestaat simpelweg niet meer.

Er zitten dus hiaten bij de gedachte, dat de Gemeente de Bruid is van het Lam, waarvan ik geen idee heb hoe dit is ontstaan. Het gevolg is dat je dan, hopelijk onbedoeld, zegt:

Ik mag straks deel hebben aan Zijn heerlijkheid. De Bijbel leert ons: Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. (Ef. 1:3) Want wij zijn in hope zalig geworden. (Rom. 8:24)

Straks mag ik één met Hem zijn. De Bijbel leert ons: Want in Hem leven wij… (Hand. 17:28), want gij allen zijt één in Christus Jezus. (Gal. 3:28)

Dus op de vraag wie wij zijn, als Gemeente, is het antwoord: Zijn lichaam.

Wie is de Bruid?

Dat Jezus Christus de Bruidegom is, moge duidelijk zijn. In Openbaring 19: 6-10 gaat het over de bruiloft en valt te lezen dat de Bruid, het Lam toebehoort. Dat maakt het Lam: de Bruidegom. Nu begrijpen we, dat we bij het lezen van “het Lam” of woorden die op Christus slaan, wij onszelf ook mogen meerekenen, omdat wij in Hem zijn. De Bruid huwt niet alleen het hoofd van het Lam, maar het hele Lichaam van Christus. Stel je voor dat je schoonvader zou zeggen: “je mag wel met hem of haar trouwen, maar alleen met zijn of haar hoofd”. Dan zou degene met wie je de rest van je leven wil zijn, onthoofd worden op de mooiste dag van je leven. Lijkt me een vreemde gedachte.

Maar wie is dan de Bruid? We weten al iets van de Bruid. Zij bestaat uit een groep mensen, dat nu niet aan het Lichaam van Christus is toegevoegd. We weten dat iedereen die nu Jezus Christus aanneemt als zijn of haar persoonlijke Redder en Verlosser wordt toegevoegd aan het Lichaam van Christus. Maar de Bruidegom is straks niet meer op aarde, omdat Hij wordt opgenomen naar de Hemel.

Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen. Luc. 5:35

En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. Opb. 12:5

Iedereen die daarna, Jezus Christus aanneemt als zijn of haar persoonlijke Redder en Verlosser, kan niet meer worden toegevoegd aan het Lichaam van Christus, omdat Zijn Lichaam klaar is, volmaakt is.

Maar, zegt de Bijbel, nadat de Bruidegom is weggegaan, zullen vele mensen op grond van hun getuigenis het aardse leven laten. En lezen we in Openbaring over een grote schare die niemand tellen kan. In mijn beleving is het zo, dat zij allen de Bruid van het Lam zullen vormen. De idee is namelijk, dat deze mensen in gemeenschap met Christus mogen en zullen leven. Zo lezen we in Openbaring 21 over de Vrouw des Lams, het nieuwe Jeruzalem, de grote stad. Zonder mensen zou het nieuwe Jeruzalem slechts een lege spookstad zijn. Dat is zij absoluut niet, want in deze stad wonen vele mensen. De mensen die in deze stad wonen, hebben op de oude aarde een keuze voor Jezus Christus gemaakt, waardoor zij niet in de hel zijn beland, maar Eeuwig leven hebben ontvangen. Het is Zijn belofte voor alle mensen, dus ook voor hen die na de Opname van de Gemeente Jezus Christus aannemen als Redder en Verlosser;

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Joh. 3:16

Waar blijft Israël dan in dit verhaal?

Israël wordt in de Bijbel vaak als vrouw aangeduid. En dan vooral als een overspelige vrouw, die haar Man (God zelf) heeft ingeruild voor afgoden. Toch zegt de Bijbel dat haar Man, de God van Israël is en heeft Hij niet voor niets Zijn Zoon geboren laten worden te midden van Zijn volk. Hoe zit het dan met het huwelijk? Zijn volk noemt de Heer zijn vrouw.

Twist tegen uw moeder, twist, omdat zij Mijn vrouw niet is, en Ik haar Man niet ben; en laat ze haar hoererijen van haar aangezicht, en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. Hos. 2:1

Israël is geen bruid, maar was Zijn vrouw. Dit komt omdat God gemeenschap heeft (gehad) met Zijn volk.

En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubs, die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Ex. 25:22

God woonde tenmidden van Zijn volk, Zijn vrouw, door in de Tempel te wonen. Hij wilde bij hen zijn, maar het huwelijk liep flinke schade op. De Middelaar, Jezus Christus, is de Enige die de relatie tussen mens en God kan goed maken. Dus ook voor Israël. Ja, in het bijzonder voor Israël. Iedere Jood die nu voor de Opname van de Gemeente Jezus aanneemt, wordt toegevoegd aan de Gemeente, het Lichaam van Jezus Christus. Maar na de Opname van de Gemeente kan elke Jood alsnog voor Jezus kiezen en zullen zij toegevoegd worden aan de Bruid van het Lam. Dat valt te lezen in het volgende stuk in Hosea 2.

15 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE, dat gij Mij noemen zult: Mijn Man; en Mij niet meer noemen zult: Mijn Baäl!

16 En Ik zal de namen van de Baäls van haar mond wegdoen; zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden.

17 En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte van de aardbodem; en Ik zal de boog, en het zwaard, en de krijg van de aarde verbreken, en zal hen in zekerheid doen neerliggen.

18 En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden.

19 En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult de HEERE kennen.

20 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, spreekt de HEERE; Ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren.

21 En de aarde zal het koren verhoren, alsook de most en de olie; en die zullen Jizreël verhoren.

22 En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal Mij ontfermen over Lo-Rucháma; en Ik zal zeggen tot Lo-Ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat zal zeggen: O, mijn God!  

Wat direct opvalt, is het volgende. In vers 1 van Hosea 2 staat “Mijn vrouw”. In vers 15 staat dat Israël weer zal zeggen “mijn Man”. Dan lijkt het voor mij dat het huwelijk tussen God en Israël weer herstelt is, maar…

Wat lezen we in vers 18 en 19??? Het woordje ondertrouw . Wat heel vreemd is als je al getrouwd bent. Dan hoef je niet meer in ondertrouw. De vrouw van God kan alleen maar zuiver en rein zijn, als zij is gewassen met het Bloed van Christus. Alleen als een mens, Jood of niet, vergeving van zonde heeft ontvangen, is hij rein in Gods ogen. Dus ook de vrouw van God, met wie Hij één zal zijn, zal vernieuwd worden.

Zo werd de oude mens vervangen voor de nieuwe mens. En zal deze nieuwe mens op de nieuwe aarde leven, omdat hij deel uit maakt van de nieuwe schepping.

En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Heb 9:15 

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 2 Kor. 5:17

Op de nieuwe aarde zien we dan ook niet het oude Jeruzalem uit de Hemel afdalen, maar het nieuwe. God heeft voor goed afgerekend met het oude. En daarvan zijn wij als Wedergeboren Christenen een voorbeeld van, lezen we in 2 Kor. 5:17.

Wat van de Israël is overgebleven na de grote verdrukking en de grootste afslachting van de mensheid in het algemeen en de Jood en Christen in het bijzonder, is, over Israël gesproken, een overblijfsel. Jes. 10: 20-22

20 En het zal geschieden te dien dage, dat het overblijfsel van Israël, en de ontkomenen van het huis Jakobs niet meer steunen zullen op hem, die ze geslagen heeft; maar zij zullen steunen op de HEERE, de Heilige Israëls, in oprechtheid.

21 Het overblijfsel zal weerkeren, het overblijfsel van Jakob, tot de sterke God!

22 Want ofschoon uw volk, o Israël! is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan weerkeren; de verdelging is vast besloten, overvloeiende met gerechtigheid.

Het overblijfsel dat gered wordt door Christus, geschied op aanvaarding van Zijn Redding en Verlossing. Natuurlijk is er nog veel meer stof over de exacte positie van Israël nu, straks in de 70ste week van Daniël en bij de Wederkomst van de Heer, maar dat is niet voor nu.

Tot slot

Samenvattend zou ik willen concluderen dat de Bruid op dit moment nog niet in beeld is, omdat de Bruidegom er nog is. En zolang de Bruidegom, Christus Zelf, gemeenschap wil met jou als Christen en wil dat jij wordt toegevoegd aan Zijn Lichaam er geen sprake kan zijn van een Bruid.

De Bruid komt nadat: wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn… Luc. 5:35 . De mensen die dan Christus zullen aannemen als hun Redder en Verlosser, zullen smachten naar die gemeenschap met Christus die de hele Bijbel beschrijft. Zij zullen die gemeenschap met Hem krijgen, omdat de Here Zelf dit heeft belooft en zal de Bruid, op basis van haar getuigenis, schoongewassen worden door Zijn Bloed en Eeuwig met Hem leven.

 

Tot zover,

Gods zegen toegewenst,

 

Melle.

 

 

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.