“De Bruid” als vervangingsleer deel 1

Hoe een Telegram post een studie ontketent 🙂 Ik liep tegen deze afbeelding aan en de raderen gingen draaien.

Het kwam binnen als een New-age achtig aandoend spiritueel tafereel.

Ik realiseer me dat ik met deze studie mensen tegen de haren in ga strijken. Het romantische beeld van een bruid die door haar bruidegom opgewacht wordt is herkenbaar. Dat plaatje heeft geen verdere uitleg nodig. Het is geen rare gedachte dat kinderen van God innig van de Here Jezus houden, omdat Hij Zich uit volmaakte liefde helemaal vrijwillig heeft gegeven om hen te verlossen van de macht van de zonde en de dood.

Wat zegt de Bijbel? Wie is toch die Man, wie is de Bruidegom, en wie is de bruid? Klopt het beeld dat dikwijls geschetst wordt, dat de gemeente van Jezus Christus Zijn bruid is?

Geeft de Bijbel ruimte om een huwelijksverwachting voor de gemeente in de Schrift in te lezen?

Wat ik eerst en vooral wil doen is de ‘huwelijksteksten’ uit het oude Testament laten spreken.

Zij gaan specifiek over de huwelijkse staat, ontrouw, scheiding en tenslotte herstel van het volk in relatie met God

Citaten uit de Statenvertaling.

Ezechiel 16:

2 Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend, 3 En zeg: Alzo zegt de Heere HEERE tot Jeruzalem: Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaänieten; uw vader was een Amoriet, en uw moeder een Hethitische.4 En aangaande uw geboorten: ten dage als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden; en gij waart niet met water gewassen toen Ik u aanschouwde; gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windelen gewonden.5 Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen; maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dage toen gij geboren waart.6 Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: Leef.7 Ik heb u tot tienduizend, als het gewas des velds, gemaakt; en gij zijt gegroeid en groot geworden en zijt gekomen tot grote sierlijkheid; uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot.8 Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en zie, uw tijd was de tijd der minne; zo breidde Ik Mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid; ja, Ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere HEERE, en gij werdt Mijne.9 Daarna wies Ik u met water, en Ik spoelde uw bloed van u af, en zalfde u met olie.10 Ik bekleedde u ook met gestikt werk, en Ik schoeide u met dassenvellen, en omgordde u met fijn linnen en bedekte u met zijde.11 Ook versierde Ik u met sieraad, en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals.12 Desgelijks deed Ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht, en oorringen aan uw oren, en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd.13 Zo waart gij versierd met goud en zilver, en uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk; gij at meelbloem en honing en olie; en gij waart gans zeer schoon en waart voorspoedig, dat gij een koninkrijk werdt.14 Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid; want die was volmaakt door Mijn heerlijkheid, die Ik op u gelegd had, spreekt de Heere HEERE. 15 Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoereerd vanwege uw naam, ja, hebt uw hoererijen uitgestort aan eenieder die voorbijging; voor hem was zij.

Jeremia 2

1 EN des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende:2 Ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: Zo zegt de HEERE: Ik gedenk der weldadigheid uwer jeugd, der liefde uwer ondertrouw, toen gij Mij nawandeldet in de woestijn, in onbezaaid land.

Read more

Transhumanisme, de mens 2.0

Een artikel wat zĂł lezenswaardig is dat ik het zelf nooit had kunnen schrijven. Afkomstig van Vlichthus.nl

Transhumanisme, de mens 2.0

Transhumanisme – de mens 2.0. Later in dit artikel staat de vertaling van een onlangs verschenen belangrijk artikel van onafhankelijk journalist en Christen Leo Hohmann. Hij bespreekt daarin een op 12 september 2022 door president Biden ondertekend “Uitvoerend Bevel”. Daaruit blijkt hoever men al op weg is naar de al zo lang gewenste technocratie en het bijbehorende transhumanisme – “de mens 2.0”. Maar eerst:

Handelingen 4 : 24-28

En als dezen dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God, en zeiden: Heere! Gij zijt de God, Die gemaakt hebt den hemel, en de aarde, en de zee, en alle dingen, die in dezelve zijn.

Die door den mond van David Uw knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenen, en hebben de volken ijdele dingen bedacht?

De koningen der aarde zijn te zamen opgestaan, en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen den Heere, en tegen Zijn Gezalfde.

Want in der waarheid zijn vergaderd tegen Uw heilig Kind Jezus, Welken Gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls;

Om te doen al wat Uw hand en Uw raad te voren bepaald had, dat geschieden zou.

Bijna 2000 jaar geleden werd de bovenstaande nog oudere waarheid – van 1000 jaar daarvoor (Psalm 2) – herhaald door de apostelen Petrus en Johannes. Toen waren het “beiden Herodes en Pontius Pilatus” die tegen de Gezalfde Gods samenspanden. Pontius Pilatus, de Romein, vertegenwoordigt de heidenen. De Joden, d.w.z. de volken, “de menigten van Israëls”, worden vertegenwoordigd door Herodes. Waarom waren zij bij elkaar gekomen? Vers 28 zegt:

Om te doen al wat Uw hand en Uw raad te voren bepaald had, dat geschieden zou.

Wat zou er dan “geschieden”? Wel, zij verwierpen – heidenen zówel als Joden – de Here Jezus. Daarmee betoonden zij zich ongelovig. Zij geloofden het Woord Gods niet en aanvaardden de Christus (Gezalfde) – de Zoon – niet. Ze waren ongelovig en bleven dat, en dat was in overeenstemming, met “de Raad Gods”.

Dit is niet de wil Gods

Maar… dat was niet de wil Gods. Het is “Zijn afweging”, als Rechter, want “Raad” is een juridische term.

“Zij doen al wat Uw hand en Uw Raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou”, impliceert dat God deze positie, van de Joden en de heidenen, van tevoren heeft vastgesteld. En dat staat er ook in Psalm 2. 1000 jaar tevoren was het al aangekondigd dat, wanneer die Zoon (Erfgenaam Gods) aangesteld zou zijn (op de opstandingsdag), heidenen en Joden ongelovig zouden zijn. Hier wordt juist dat achteraf vastgesteld.

Wat nu gebeurt, is dat wat verwacht moest worden. Het moest wel zo gaan, want God heeft dat voorzegd. Nogmaals: niet omdat Hij dit wil, maar omdat de Schepper volledig “de loop van de geschiedenis” kent, en ook dat wat nog te komen staat. Dat alles kunnen overzien is voor ons in de verste verte niet mogelijk, maar de Ware God, de Allerhoogste, kan dit wel.

Zij zouden niet geloven

Johannes zei dus terecht in Johannes 12 : 39: “Daarom konden zij niet geloven”, waarbij hij het over de profetische woorden van Jesaja had. Waarom?

Er stond namelijk geschreven dat zij niet zĂłuden geloven.

Als God zegt: zij zullen níet geloven, is het ondenkbaar dat ze toch tot geloof zullen komen. “Technisch” zou dat kunnen, maar in de praktijk niet, omdat God wist wat er zou gaan gebeuren. De Auteur van de Bijbel wist dit, mede omdat Hij daar Zelf – wel pas ná voortdurend ongeloof en afwijzen – de hand in zou hebben. Vers 40 van Johannes 12 zegt:

Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze.

Dat was een aanhaling uit Jesaja 6 : 9, 10:

Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet.
Maak het hart dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze.

Zo zou het gaan. God had het gezegd en zo ging het ook. Dat is een geruststellende gedachte! Er gebeurt niet iets wat helaas anders uitpakt dan voorzien.

In feite is er niets bijzonders aan de hand

Als we kijken naar: “De koningen der aarde zijn te zamen opgestaan, en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen den Heere, en tegen Zijn Gezalfde“, en je kent de Bijbel, dan weet je dat er in deze tijd in feite niets bijzonders aan de hand is. Zo zou het gaan en daarom blijven wij gewoon rustig te midden van de stormen om ons heen. Leven vanuit de rust, waar we in zouden gaan, volgens Hebreeën 3 en 4. Hoofdstuk 4 : 11 zegt:

Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; …

Daar hoort acceptatie bij dat “dingen gaan zoals ze gaan”, waarbij we wel opmerkzaam blijven, om daar – als het even kan – zo weinig mogelijk last of hinder van te ondervinden. Als je niet weet hoe het zit of wat er komt, dan ben je onrustig, als je weet wat er aan de hand is, waarbij de uiteindelijke afloop hoe dan ook goed is, dan ben je rustig.

Van tevoren bepaald

In Handelingen 4 : 24-28 belijden gelovigen ten overstaan van de Heere dat ze weten hoe het met de “opstand van deze wereld” in elkaar steekt. Ze zeggen: ja, Heer, het gaat precies zoals U het gezegd hebt. Maar binnen Uw Raad en binnen de plannen die U gemaakt hebt. Het is van tevoren bepaald, in de zin dat de conclusie dat het in de toekomst zo zou gaan, al lang van te voren getrokken was. De Heer weet het van tevoren en heeft die kennis vastgelegd in Zijn Woord. Dat is de betekenis van “bepalen” en vandaar “de bepaalde Raad Gods”, of zoals het in Handelingen 4 heet: “Uw Raad tevoren bepaald”.

Vanuit deze zeer geruststellende gedachten kijken we af en toe hoe Psalm 2 : 2 en 3 in deze tijd – voorafgaand aan de “opname van de Gemeente” – invulling krijgt:

De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.

De mens wil zich boven God stellen

God Zelf heeft gezegd wat “de koningen der aarde” zullen doen. Er is voorzegd, hoewel dat niet de wil Gods is, dat zij zich voorgenomen hebben te banden te verscheuren waaraan ze normaal gesproken gebonden (met touwen) zijn en dat is in ieder geval dat de mens niet “voor God zou willen spelen”. Maar de “beraadslagende vorsten” zijn hardnekkig van plan om zich zelfs bóven God te stellen, in navolging van de oude slang, de satanas. Hoe dom is dat?

Met hun transhumanisme – de mens 2.0 zegt men in feite dat wat God gemaakt heeft niet de “goede versie” van de mens is. Zij maken er zelf wel een betere van en gaan niet in op Gods uitnodiging om deel te hebben aan de Nieuwe Mens in Christus, waar God Zelf op de opstandingsdag mee gestart is. Die hoogmoed van de “koningen der aarde” leidt absoluut tot hun val en verdwijning.

Transhumanisme – de mens 2.0

Het artikel van Leo Hohmann, een medegelovige in Christus, geeft inzicht dat er op het hoogste aardse niveau van regeringen flinke stappen gemaakt worden op weg naar “de nieuwe mens”, de “mens 2.0” en nog verder waarschijnlijk. Dat heet transhumanisme, als onderdeel van technocratie, en daarmee een wereldregering, die in alles de macht heeft en wil behouden. Het gaat in feite over de liefst zo totaal mogelijke controle van de ene mens over de andere. Uiteraard in opdracht van “de overheden, de machten, de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, de geestelijke boosheden in de lucht“, zoals beschreven door Paulus in Efeze 6.

Standpunt innemen

Hohmann vraagt of we bereid zijn een standpunt in te nemen, “want het gaat veel intenser worden”, schrijft hij. Maar veel beter is het te doen wat Paulus in Hebreeën 12 : 2 schrijft:

Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter [hand] des troons van God.

Wij als gelovigen zijn namelijk niet op weg naar “de mens 2.0”, maar naar onze positie – ín Christus uiteraard – aan de “rechter” (= heerschappij) van Gods Troon. Dus is onze blik gericht op de toekomst die God ons beloofd heeft én waarvan we 100% zeker weten dat Zijn beloften ook werkelijkheid zijn en worden.

——————-

Biden tekent Uitvoerend Bevel om de transhumanistische hel los te laten op Amerika en de wereld

Als iemand bewijs nodig heeft dat de machten die de hefbomen achter de hersenloze idioot die in de “Oval Office” zit, volledig achter de agenda van het Wereld Economisch Forum/Verenigde Naties van biomedische tirannie en transhumanisme duwen, zoek dan niet verder dan het uitvoerend bevel dat Joe Biden ondertekende op maandag 12 september 2022.

Door stilletjes de handtekening van Biden op dit document te krijgen, hebben zijn afhandelaars (“his handlers”) ons misschien het meest onheilspellende teken tot nu toe gegeven, dat we op de drempel staan ​​van een technocratisch één-wereldbeest-systeem. Bereid je voor om je standpunt in te nemen, want het gaat veel intenser worden.

De Orwelliaanse titel van dit document, Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy, zal ervoor zorgen dat de betekenis ervan juist over de hoofden van 99 procent van de media zal vliegen, zelfs de conservatieve media. Ze zullen het lezen en geeuwen. Ik roep iedereen die dit artikel leest op om niet dezelfde fout te maken.

Vanwege de mysterieuze wetenschappelijke taal waarin dit document is geschreven, zullen zelfs de meesten van degenen die de tijd nemen om het te lezen en te bestuderen (ik verzeker u dat Biden dat niet deed) niet volledig begrijpen wat door het Witte Huis wordt bevolen.

Dat is waar we proberen te helpen.

Karen Kingston, een voormalig Pfizer-medewerker en huidig ​​analist voor de farmaceutische en medische apparatenindustrie, helpt ons te ontcijferen wat er gaande is in dit uitvoeringsbesluit.

Kingston verklaarde in een Twitter-bericht:

“Laat me tussen de regels door lezen voor Amerika. Bidens decreet van 12 september 2022 verklaart dat Amerikanen afstand moeten doen van alle mensenrechten die transhumanisme in de weg staan. Veiligheidsnormen voor klinische proeven en geïnformeerde toestemming zullen worden uitgeroeid omdat ze de universele ontplooiing van technologieën voor het bewerken van genen die nodig zijn om mensen te laten fuseren met A.I. Om de maatschappelijke doelen van de Nieuwe Wereldorde te bereiken, zijn misdaden tegen de menselijkheid niet alleen legaal, maar ook verplicht.”

Hier is een van de meest verontrustende fragmenten uit het uitvoerend bevel van Biden:

“We moeten technologieën en technieken voor genetische manipulatie ontwikkelen om schakelingen voor cellen te kunnen schrijven en voorspelbaar biologie te kunnen programmeren op dezelfde manier waarop we software schrijven en computers programmeren… ook door middel van computerhulpmiddelen en kunstmatige intelligentie…”

Patrick Wood, een econoom en auteur van verschillende boeken over technocratie, volgt de transhumanistische en wereldwijde technocratie-bewegingen al vier decennia. Hij vertelde me dat Kingston de kwestie niet overdrijft.

Hij zei dat dit Uitvoerend Bevel (U.B.) het bewijs is dat de uitvoerende macht nu in handen is van de biomedische/farmaceutische industrie. Het zal Katy zijn die vanaf nu de deur verspert.

“De transhumanisten binnen Big Pharma hebben het overheidsbeleid en de fondsen van de belastingbetaler volledig overgenomen om hun eigen anti-menselijke agenda te promoten om de software van het leven te hacken,” vertelde Wood mij. “Het laat ook duidelijk zien wie de macht heeft en wie het beleid bepaalt in Amerika.”

De mRNA-injecties, die al in de lichamen van ten minste 70 procent van de volwassenen in de VS (en een kleiner percentage van de kinderen) zijn gegaan, markeren de “poort naar transhumanisme”. Dit is ons verteld door zowel Kingston als wijlen Dr. Zev Zelenko en Dr. Robert Malone, een mede-uitvinder van het mRNA-platform.

LeoHohmann.com was een van de eerste sites die de klok sloeg op de voormalige medische officier van Moderna, Tal Zaks, die de wereld in december 2017 oprecht vertelde dat “we de software van het leven hebben gehackt”, en dat deze mRNA-genbewerking-biotechnologie zou worden opgenomen in vaccins om allerlei ziekten te behandelen en te voorkomen. We hebben gezien hoe goed ze werken, waarbij miljoenen ziek worden en tienduizenden sterven na het krijgen van twee of meer doses van de Covid-injecties aangeboden door Moderna en Pfizer. Met de FDA en CDC nu volledig aan boord, wordt deze mRNA-technologie opgenomen in tal van andere vaccins, waaronder griepprikken.

Het uitvoerend bevel van 12 september is ongetwijfeld ingevoerd als back-up voor de voortdurende experimenten op de menselijke bevolking, en ik verwacht dat de vaccin-industrie er maximaal gebruik van zal maken. Binnenkort zullen we de terugkeer van vaxmandaten zien, deze keer heftiger gecontroleerd en gehandhaafd dan voorheen.

Dit U.B. kan ook op zijn minst gedeeltelijk getimed zijn, in afwachting van het nieuwe pandemie-verdrag dat de regering-Biden volgend jaar door de Wereldgezondheids-organisatie van de Verenigde Naties hoopt te krijgen. Dit verdrag zal de soevereiniteit over “gezondheidsnoodgevallen” van het nationale niveau overdragen aan de WHO.

Wood zei dat de beoogde gevolgen van de U.B. zijn het verleggen van de grens van genetische modificatie van alle levende wezens en vooral mensen. Hij gelooft dat dit uiteindelijk zal leiden tot de grootste publieke weerslag in de moderne geschiedenis.

“Biden belooft niet alleen financiering, maar ook een transformatie van de hele regering om dit anti-menselijke plan van top tot teen te ondersteunen”, schrijft Wood. “Het blokkeert ook automatisch elke instantie of afdeling van afwijkende meningen.”

Hieronder staan ​​slechts enkele van de hoogtepunten die rechtstreeks uit het document worden geciteerd:

  • De term “biotechnologie” (“biotechnology”) betekent technologie die van toepassing is op of mogelijk wordt gemaakt door life-sciences-innovatie of productontwikkeling.
  • De term “bioproductie” (“biomanufacturing”) betekent het gebruik van biologische systemen om producten, gereedschappen en processen op commerciĂ«le schaal te ontwikkelen.
  • De term “bio-economie” (“bioeconomy”) betekent economische activiteit, die is afgeleid van de biowetenschappen, met name op het gebied van biotechnologie en bioproductie, en omvat industrieĂ«n, producten, diensten en het personeel.
  • De term “biologische gegevens” (“biological data”) betekent de informatie, inclusief bijbehorende descriptoren, afgeleid van de structuur, functie of het proces van een of meer biologische systemen, die worden gemeten, verzameld of geaggregeerd voor analyse.
  • De term “belangrijkste O&O-gebieden” (“key R&D areas”) omvat fundamentele O&O van opkomende biotechnologieĂ«n, met inbegrip van technische biologie; voorspellende engineering van complexe biologische systemen, inclusief het ontwerpen, bouwen, testen en modelleren van volledige levende cellen, celcomponenten of cellulaire systemen; kwantitatief en theorie-gestuurd multidisciplinair onderzoek om de convergentie met andere ontsluitende technologieĂ«n te maximaliseren; en regelgevende wetenschap, met inbegrip van de ontwikkeling van nieuwe informatie, criteria, instrumenten, modellen en benaderingen om de besluitvorming op het gebied van regelgeving te informeren en te ondersteunen. Deze O&O-prioriteiten moeten worden gekoppeld aan vorderingen op het gebied van voorspellende modellering, gegevensanalyse, kunstmatige intelligentie, bio-informatica, krachtige en andere geavanceerde computersystemen, metrologie en gegevensgestuurde normen, en andere niet-levende wetenschappelijke ondersteunende technologieĂ«n.
  • De term “life sciences” betekent alle wetenschappen die levende organismen, virussen of hun producten bestuderen of gebruiken, met inbegrip van alle disciplines van de biologie en alle toepassingen van de biologische wetenschappen (inclusief biotechnologie, genomica, proteomica, bioinformatica en farmaceutisch en biomedisch onderzoek en technieken), maar met uitzondering van wetenschappelijke studies in verband met radioactieve stoffen of giftige chemicaliĂ«n die niet van biologische oorsprong zijn of synthetische analogen van toxines.

Wat dit betekent is dat van mensen hun meest persoonlijke bezit, namelijk hun DNA en genomische eigenschappen, zal worden verzameld, en de overheid zal geen bescherming bieden.

Het zal daadwerkelijk worden aangemoedigd en wereldwijd gezien worden als groen licht voor biomedische beroepsbeoefenaars. Het is het doel van de technocratische eigenaren van Agenda 2030 om elk levend wezen op aarde te catalogiseren, in kaart te brengen en te monitoren.

Dit werd in de vroege jaren 2000 uiteengezet door wijlen onderzoeker Rosa Koire en in 2011 in boekvorm gebracht met de titel “Behind the Green Mask: U.N. Agenda 21“. Koire was een Democraat, maar ze begreep dat de ondergang van Amerika, en inderdaad elk land van de voorheen vrije wereld, niet zou worden bereikt door links of rechts, maar door supranationale globalisten die trouw zijn aan geen bepaalde natie. In feite verafschuwen deze globalisten het natiestaat-model, dat de wereld al duizenden jaren domineert. Hun doel is “global governance” (wereldwijde regering) en dat zeggen ze hardop in hun eigen documenten.

Schrik niet.

Laat je niet intimideren.

De waarheid zal niet worden verslagen.

De mensheid zal zegevieren over deze anti-menselijke eugenetische monsters, omdat we levende zielen hebben en zijn geschapen naar het beeld van een heilige God met individuele vrije wil.

Daarom zijn wij mensen in staat een persoonlijke relatie te hebben met Jezus Christus en de enige echte drie-enige God van de Bijbel. Degenen die het lokaas van de globalisten pakken en zich onderwerpen aan het wereldsysteem, zullen in wezen hun menselijkheid overdragen in ruil voor loze beloften van veiligheid en zekerheid. Ze zullen transhumans (transhumane mensen) worden, waardoor ze op een gegeven moment hun vermogen om contact met God te maken verliezen. Dat is een hele grote stap en een beslissing waar ieder mens vroeg of laat mee te maken zal krijgen naarmate deze technologie zich ontwikkelt. Je ziel zal afhangen van de keuze die je maakt. Volg je God of volg je de mens?

Bovenal is dit een geestelijke strijd.

We moeten doorgaan met het blootleggen van de sinistere transhumanistische agenda waarvoor deze globalistische roofdieren hun best hebben gedaan om die verborgen te houden, in een wetenschappelijke taal waarvan ze weten dat deze de gemiddelde persoon zal verbazen en verbijsteren. We hebben het voor je gedecodeerd in dit artikel van twee van de beste christelijke experts over het onderwerp dat tegenwoordig in de wereld beschikbaar is – Karen Kingston en Patrick Wood.

Deel dit artikel wijd en zijd.