“De Aionen knoeiers”

Bron samuelschool.org

 

Al enige tijd worden wij regelmatig geconfronteerd met discussies en meningsverschillen aangaande het bestaan van de hel, en als deze bestaat, hoe lang het verblijf daar dan zal duren. Daarmee samenhangend worden wij overspoeld met de idee dat er in de verre toekomst in het geheel geen hel of veroordeling meer bestaat maar dat alles en allen dan vervuld wordt met het wezen van God Zelf. En dit heet dan de leer van de alverzoening.
Laat het nu toch zo zijn dat al eeuwenlang de profeten, Jezus Zelf, de apostelen en de meeste kerkvaders inclusief de reformatoren, altijd gedacht hebben dat er een eeuwig oordeel bestaat en ook een eeuwig verblijf in een dergelijke verschrikkelijke toestand.
En natuurlijk kun je dan verwachten dat er zogenaamde leraren zouden komen die onder invloed van allerlei geestelijke elementen op zoek zijn om de ernst en de consequenties die God gesteld heeft, te ontkrachten of te verzachten. Met name ook het karakter, het wezen, de persoonlijkheid van God aanpassen of vormen naar hun eigen wensen of inzichten en zo hun eigen gouden kalf maken. Om de  één of andere reden wil men gewoonweg niet geloven of aanvaarden dat de God die van Zichzelf heeft kenbaar gemaakt dat Hij ‘Liefde’ is, ook een rechtvaardige, oordelende en veroordelende God is.

 

Lees verder bij samuelschool >>>>

 

eeuwig
Screenshot van synoniemen.net. “Eeuwig” is een gangbaar nederlands woord. “Aionisch” daarentegen is een niet bestaand maar uitgevonden (beter vertaald?) woord om te onderbouwen dat het om een afgebakende tijdsduur moet gaan. Al doende raak je al snel de Bijbelse definitie van woorden kwijt.

 

Aan de vruchten kent men de boom

Een bekend gegeven in onze taal is dat er tal van spreekwoorden zijn die hun oorsprong in de Bijbel vinden

 

fruit

 

Aan hun vruchten zult u hen herkennen.

 

Een mooi voorbeeld met een duidelijke betekenis las ik in Mattheus 7: (voor een goed verstaan van de Bijbel is het onontbeerlijk altijd de context te lezen)

 

15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten*, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
16 Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?
17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.

18 Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.
19 Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.

 

Afwijking

 

Een leerstelling, dogma, of overtuiging die (soms heel subtiel, soms meer openlijk)┬áafwijkt van de┬áfundamentele┬ástrekking van de Bijbel, brengt┬ádoorgaans onenigheid, woordenstrijd┬áen scheiding der geesten met zich mee. Op het christelijke erf zijn er┬átal van┬áhete hangijzers aan te wijzen. Kerkscheuringen zagen we in de geschiedenis al, en dat heeft zich doorgezet. Ook onder buitenkerkelijke,┬ázichzelf als “Bijbelgetrouw” beschouwende┬ákringen┬á deed en doet dit fenomeen zich┬áook vandaag nog steeds┬ávoor. Door een sterk onderscheidende boodschap uit te dragen, verschillen met “de orthodoxie” te benadrukken┬á, doet men aan “klantenbinding”, maar stoot tegelijkertijd anderen af. De bijbehorende ellenlange leerstellig-intellectuele discussies en woordenstrijd┬ázorgen dikwijls voor hete hoofden en koude harten, verwijdering, ruzie, haat en nijd, verbroken vriendschappen en relaties.┬áDit kan ik zeggen als ervaringsdeskundige.

 

Lakmoesproef

 

Hoe┬áverhouden┬ágelovigen┬ádie zich rekenen tot een kring van “beter-verstaanders” van Gods Woord┬ázich ten opzichte van degenen die “buiten” zijn?┬á Hoe spreken ze over hen? Dragen zij hun boodschap zachtmoedig en met liefde en geduld┬áuit, of wordt er┬áop los┬ágeslagen met een favoriete┬áreeks ┬áuit de context getilde ┬á”beter vertaalde” Bijbelteksten? Wat leren ze over de enige weg tot behoud? Over het oordeel?┬áWie is de Here┬áJezus Christus voor hen? Dienen ze Hem? Geven ze Hem de eer die Hem toekomt?

 

Een┬ávan de kenmerken van een afwijkende leer is…jawel, ┬áde┬ávrucht. Iemand met een beetje parate Bijbelkennis weet hoe duidelijk deze beeldspraak is.

 

Toets jezelf eens. Wees eerlijk. En wees op je hoede. We zijn niet voor niets op zoveel plaatsen gewaarschuwd voor dwaalleer. Het is eindtijd!

 

Doortrapte maar domme poging

Weer een phishing mail, deze keer zogenaamd van ING. Vreselijk┬áirritant als┬áik er weer een binnenkrijg….laten die luie $%#@^&┬áeens gaan werken voor de kost!!! Vraag me wel af wie daar nog steeds instinkt…

 

Gelijk even doorgestuurd aan valse-email@ing.nl Meer info hierover van de echte ING bescherming tegen phishingberichten

 

—–begin mail—–

 

Geachte ING-klant,

Wat is er gebeurd?

Afgelopen┬ámaand hebben wij onze klanten┬ágewaarschuwd┬ávoor een phishingaanval waarbij wordt geprobeerd om malware te installeren. De phishingmail die nu rondgaat vraagt om hun inloggegevens. Daarnaast bevat het bericht een link die een frauduleuze app genaamd “ING Protect Service” probeert te installeren.

Wat┬áis het gevolg van de┬á’kwaadaardige app?’

Via de kwaadaardige app kunnen de cybercriminelen achter de aanval geld van de bankrekening stelen. In de phishingmail wordt gesteld dat het account van de gebruiker onrechtmatig zou worden gebruikt. De bank zou daarop de TAN-functie tijdelijk hebben geblokkeerd. Om de blokkade op te heffen moet de gebruiker op de meegestuurde link klikken. Trap hier niet in, dit is werk van fraudeurs.

Hoe lost u dit probleem op?
Wij hebben daardoor in samenwerking met Android en Apple een update ontwikkelt waarbij uw telefoon beveiligd is tegen malware. De update ontvangt u van ons binnen 3 (werk)dagen per sms-bericht op uw geregristreerde mobiele telefoonnummer. Hierin treft u ook de verdere instructies van de installatie.

Om de update te kunnen installeren is het van belang dat u uw gegevens verifieert.

LINK VERWIJDERD om uw actuele gegevens te verifiëren.

Let op: Indien u deze update niet installeert, zal de schade van phishing of malware niet meer door ons worden vergoed.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

ING Bank N.V.

 

—-einde ┬ámail—–
 

Alverzoening? Veel te kort door de bocht!

Ik ben nog steeds, zij het een zeer onregelmatig, bezoeker van een website waar ik ooit aan heb meegewerkt. Deze site draagt vandaag de dag, naast anti-israelisch/ anti-joods gedachtengoed, nog steeds de ‘leer der alverzoening’ uit, zoals geleerd door in die kringen bekende ‘bijbelleraren’ als André Piet en Date Gorter. Sinds mijn 44e geloof ik niet meer in deze leer, wat ik ongeveer twee jaar daarvoor wel gedaan heb. Met volle overtuiging heb ik, nadat de bril van alverzoening van mijn neus werd afgepakt, afstand genomen van de ronduit gebrekkige en smalle bijbeluitleg (omgekeerde pyramide) en tevens het dedain naar ‘gewone’ gelovigen (lees:niet-alverzoeners) toe. Maar goed, vanmorgen nam ik aldaar kennis van dit artikel, waarin we diverse bekende stokpaardjes en ook vooroordelen voorbij zien draven.

Een bekend verschijnsel wat ik regelmatig heb waargenomen binnen (niet uitsluitend) alverzoeningskring is het ridiculiseren en het tot een wanstaltige karikatuur maken van gelovigen en hun geloof buiten de eigen inner circle. Zo ook hier.

Citaat:

Alverzoening volgens “gewone”Christenen

Uiteindelijk vergeeft God alle mensen hun zonden en mogen alle mensen de hemel in, of ze nu goed of slecht waren, of ze nu tijdens hun leven in Jezus geloofden of niet. Dat betekent dus dat iedereen er maar op los kan leven en dat er niet meer geêvangeliseerd hoeft te worden, want alle mensen worden toch wel gered. Jezus is dus eigenlijk voor niets gestorven.

Dat betekent dus dat Nero, Hitler, Osama bin Laden, Saddam Hoessein en al die andere schurken straks gewoon te midden van onze schaamteloze buren en rottige collega’s naast ons in de hemel zitten koffie te drinken. ONS, die ons hele leven ons stinkende best hebben gedaan om vroom en fatsoenlijk over straat te gaan. ONS, die nooit eens konden uitslapen op zondagmorgen, die filters op onze computers hadden om ranzige websites te blokkeren, ONS, die enz.

 

Commentaar:

Eerlijk gezegd denk ik (weet het eigenlijk wel zeker) dat er weinig tot geen ‘gewone’ christenen zijn die op deze gronden, met deze argumenten, de leer der alverzoening afwijzen als onbijbelse leer. De ‘gewone’ christenen die ik ken, doen helemaal niet hun stinkende best om een vroom en fatsoenlijk gelaat aan de buitenwereld te tonen. Zij leven eenvoudig hun geloof, niet onder de Wet, maar uit Genade. Zij wiijzen deze leer af op grond van wat heel de Schrift leert. Dat is een heel andere benadering dan wat de leer der alverzoening doet; een samenraapsel uit de context gesloopte bijbelteksten laten buikspreken.

Citaat:

Alverzoening volgens “Alverzoeners”

“Dat God alle dingen (ALLES dus) eens met Zich zal verzoenen staat zwart op wit in de Bijbel, n.l. in Kolossenzen 1:20. Er staat bij dat dit gebeurt door het bloed van het kruis. Jezus is dus niet voor niets gestorven! “door Hem, vrede makend door het bloed van Zijn kruis, alle dingen weer met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is” (letterlijk vertaald vanuit het Grieks).

Commentaar:

De Griekse tekst leest TA-PANTA waar in het Nederlands in veel vertalingen “alle dingen staat”. Betekent dat werkelijk ALLES wat er bestaat, of houdt het woord “allen/alles” een beperking in? Jazeker! Met allen/alles wordt bedoeld: de verzameling der genoemde en bedoelde dingen of personen. Merk ook op dat in dit vers de zaken “onder de aarde” (denk aan het dodenrijk) uitdrukkelijk niet genoemd worden.

Citaat:

Verzoening is iets anders dan vergeving, verzoening betekent dat de vijandschap wordt opgeheven. Welke vijandschap? Die van mensen naar God toe, niet andersom, want God is nooit onze vijand geweest!

Commentaar:

Let op. Dit is een rookgordijn. Weliswaar mag het zo zijn zo dat God nooit de vijand van de mens is geweest, andersom is dat zeer zeker wel het geval. Waar het met name in het onderwijs van Paulus over gaat, is dat de mens van nature dood is voor God, in overtredingen en misdaden. Niemand uitgezonderd. De mens die Christus afwijst zal in zijn zonden sterven. Waar geen opstandingsleven is gekomen, blijft de dood.

Citaat:

“Dat alle mensen gered en gerechtvaardigd worden staat op meerdere plaatsen in de Bijbel, bijv. in

Romeinen5:18 “Zoals door één mens[Adam]alle mensen zijn veroordeeld zo zullen ook door één Mens [Jezus Christus] alle mensen worden gerechtvaardigd.” Dit staat ook vermeld in 1Korinthieers 15:22. En in 1Timotheus 2:6 staat: “Christus Jezus gaf Zichzelf tot een losprijs voor allen.”

In Johannes 4:42 staat “Jezus Christus is de Redder der wereld.” In 1Johannes 2:2 staat “Jezus Christus is een verzoening niet slechts voor onze zonden, maar voor de gehele wereld.”Bovenstaande Bijbelverzen vertellen het ware evangelie, dit is te mooi om niet verteld te hoeven worden!

Commentaar:

Hier zien we een bekend staaltje “bijbelteksten plukken”. Men gaat geheel voorbij aan het gegeven dat een bijbeltekst, en zelfs een los woord, zijn betekenis ontleent aan de context waarin deze is opgeschreven. Je kunt uit een gewoon boek ook niet naar believen een paar zinnen pakken om de strekking van het boek betrouwbaar en volledig weer te geven.

Citaat:

“Dat iedereen er maar op los zou kunnen leven is in principe waar, want er staat in Romeinen 5:20  “waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden.” Hoe meer zonde, hoe meer genade dus! Hoe komt het dan dat “Alverzoeners”er niet maar op los leven? Iedereen die tot op het bot besef heeft van de liefde en genade van God voor Zijn hele schepping en van de losprijs die Christus met Zijn bloed voor allen betaald heeft, zal gaan leven vanuit diep ontzag en dankbaarheid in volwassen geloof, niet in zonde.

Commentaar:

Bovenstaande redenering is gedeeltelijk waar, ik zou het zelfs een halve waarheid durven noemen, lees mee in Romeinen 6:11-18

Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.

Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams.

En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.

Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre.

Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?

Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt;

En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.

En vele andere gedeelten met dergelijke strekking

 

Citaat:

“Alverzoeners”weten vanuit de Bijbel dat er voor gelovigen niets te verdienen valt en dus ook de hemel niet. Geloof is een gave van God (Efeziêrs 2:8-9), geen eigen keuze. Er bestaat niet zoiets als een vrije wil. Alles geschiedt volgens de wil van God. ” Hem, Die in alles werkt naar de raad van Zijn wil”Efeziêrs 1:11).

 

Commentaar:

Hier wordt wederom een rookgordijn opgetrokken. “Gewone” gelovigen weten dat zij uitsluitend gered zijn op grond van geloof in het volbrachte verlossingswerk van Christus. Tevens roept de Schrift van voor tot achter op tot geloof, berouw, bekering. Als dat allemaal gegeven wordt, vanwaar dan al die oproepen? Het zijn er teveel om hier te vermelden, maar een heel duidelijke geeft de apostel Paulus in Handelingen 17:30-31:

God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.

Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.

 

Citaat:

“Dwaalleer wordt voorzegd door Paulus in 2Timotheus 4:3 “Want er komt een tijd dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen, maar naar zijn eigen smaak leraren om zich heen zal verzamelen die de oren strelen” Wat is de gezonde leer? Dat God alles bestuurt en in de hand heeft en dat er nooit iets misgaat. Dat Jezus Christus de Redder IS van alle mensen, i.p.v. dat Hij hun Redder WIL ZIJN. De gezonde leer is in feite alles wat de apostel Paulus leerde, wat aan hem, bij meerdere gelegenheden, door de verheerlijkte Christus geopenbaard werd!

Commentaar: De gezonde leer houdt vast aan heel Gods woord en veroorzaakt geen twist en woordenstrijd Titus 1:9, 2 Petrus 1:20 1 Timotheus 6:3-5 en vele andere.

Citaat:

De meeste kerken en evangelische gemeenten besteden nauwelijks nog aandacht aan de brieven van Paulus. “Alverzoeners” juist wel.

Commentaar:

Een valse wij-zij bak. Hier wordt het verhaal echt boterzacht. Dit is een zeer algemene veronderstelling, of beter nog: vooroordeel waarvoor geen enkele onderbouwing wordt gegeven. Alleen zoiets als wij zijn goed, zij zijn fout. Met een dergelijke redenering ga je niemand overtuigen.

Citaat:

Het geloof in de verzoening van alle dingen is geen nieuwe stroming, integendeel, het is al 2000 jaar oud, het is het geloof van de apostel Paulus en zijn navolgers! Dwaalleer is in de loop der eeuwen in de kerken ontstaan, die afweken van de gezonde leer van Paulus.

Commentaar:

Wederom een boterzacht vooroordeel, waarvoor geen enkel bewijs wordt gegeven. Dat een enkele verdwaalde oude kerkvader dit uitgedragen heeft, zegt NIETS over het getuigenis van gerechtigheid en oordeel wat de Schrift ons voorhoudt…

Johannes 3:36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

1 Johannes 5:10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.

 

Er valt nog genoeg over te zeggen, maar dat is hier de bedoeling niet. Dit artikel is geenszins een poging de leer te weerleggen, dat vind ik zonde van de tijd en anderen kunnen dat veel beter dan ik. Mijn intentie is niets meer dan aan te tonen hoe exemplarisch het genoemde artikel is vanwege de halve waarheden (i.q hele leugens) en drogredeneringen die de apostelen der alverzoening ons willen doen geloven. Er zit maar een ding op: Wees als de Bereeers, ga niet af op een oorstrelend verhaaltje, maar onderzoek zelf ! (Handelingen 17:11)

 

bijgewerkt: 19-03-2018

Universalism? No way.

 

By Matt Slick

Source

Universalism teaches that all people will eventually be saved and that no one goes to the fiery-hell to suffer for their sins.┬á It means that everyone is saved, whether or not they have accepted or openly rejected Jesus’ atonement.┬á Of course, this goes against Heb. 10:26-27 which says,

“For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, 27but a certain terrifying expectation of judgment, and the fury of a fire which will consume the adversaries,” (NASB).

There is a danger in the Universalist position.┬á It can weaken the need for someone to receive Jesus as Savior.┬á To prove the point I provide this “exaggerated” illustration.┬áREAD @ SOURCE >>>

Vroeger heette het donker Afrika, maar….

Wat je zoal koppensnellend tegenkomt op een doorsnee doordeweekse middag…heb acuut geen trek meer in eten :(

Op de site van de Telegraaf:

Gedwongen kannibalisme in Zuid-Sudan

ADDIS ABEBA - Partijen in de burgeroorlog in Zuid-Sudan hebben zich bezondigd aan gruweldaden. In een rapport van de Afrikaanse Unie beschrijven getuigen van bloedbaden in de hoofdstad Juba hoe mensen gedwongen werden het bloed van doden te drinken of gebraden mensenvlees te eten.

Soms wordt er in Griekenland antiek gevonden

 

www.undergroundworldnews.com
Athens (AFP) – US archaeologists in Greece have uncovered the skeleton of an ancient warrior that has lain undisturbed for more than 3,500 years along with a huge hoard of treasure, the Greek culture ministry announced Monday.

The treasure is “the most important to have been discovered in 65 years” in continental Greece, the ministry said.

The wooden coffin of the unknown soldier — evidently a person of some importance — was found on the site of the Mycenaean-era Palace of Nestor on Greece’s Peloponnese peninsula.

He had been laid to rest with an array of fine gold jewellery, including an ornate string of pearls, signet rings, a bronze sword with a gold and ivory handle, silver vases and ivory combs.

The jewellery is decorated in the style of the Minoans, the civilisation that flourished on the island of Crete from around 2000 BC, with the figures of deities, animals and floral motifs.

Read More:
http://news.yahoo.com/ancient-warrior…