Judaïsten

Opnieuw gepost met vertaalde video

“Judaizers” is predominantly a Christian term, derived from the Greek verb iouda “live according to Jewish customs”, see Ioudaios). This term is most widely known from its single use in the Greek New Testament (Galatians 2:14)[1] where Paul publicly challenges Peter for compelling gentile converts to Early Christianity to “judaize”,[2] also known as the Incident at Antioch.

Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. -Galatians 3:24

If therefore perfection were by the Levitical priesthood, (for under it the people received the law,) what further need was there that another priest should rise after the order of Melchisedec, and not be called after the order of Aaron? 12 For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. 13 For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar. -Hebrews 7:11-13

39 Categories of Activity Prohibited on the Jewish Sabbath

1. Sowing 2. Plowing 3. Reaping 4. Binding sheaves 5. Threshing 6. Winnowing 7. Selecting 8. Grinding 9. Sifting 10. Kneading 11. Baking 12. Shearing wool 13. Washing wool 14. Beating wool 15. Dyeing wool 16. Spinning 17. Weaving 18. Making two loops 19. Weaving two threads 20. Separating two threads 21. Tying 22. Untying 23. Sewing stitches 24. Tearing 25. Trapping 26. Slaughtering 27. Flaying 28. Tanning 29. Scraping hide 30. Marking hides 31. Cutting hide to shape 32. Writing two or more letters 33. Erasing two or more letters 34. Building 35. Demolishing 36. Extinguishing a fire 37. Kindling a fire 38. Putting the finishing touch on an object 39. Transporting an object between a private domain and the public domain, or for a distance of 4 cubits within the public domain.

lees ook:

De judaisering van het christelijk geloof (pdf)

Wet en genade sluiten elkaar uit

Uit: de verloren zoon

2 Korinthe 3 : 5-8
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven;
maar onze bekwaamheid is uit God;
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen
Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de
Geest maakt levend.
7 En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht
van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts,
die te niet gedaan zou worden,
8 Hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?

Als gelovigen zijn wij in de vrijheid geplaatst, opdat wij geen dienaren meer zouden zijn van het Oude Verbond van de wet, van de letter, in stenen gegraveerd, maar van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond van de Geest. Het Oude en het Nieuwe Verbond zijn twee dingen die elkaar niet verdragen. Dat wordt de Joden ook voorgehouden. Het probleem van het Jodendom is dat men hardnekkig probeert vast te houden aan wat men als specifiek Joods beschouwt, maar wat voor God geen enkele waarde heeft. Men is niet bereid dat los te laten, wat men wel zou moeten doen. Ook Paulus heeft dat gedaan:

Continue reading “Wet en genade sluiten elkaar uit”

Jesus Saved Barry from Pride, Greed and Smoking

Ik denk dat ik veilig kan stellen dat ik ook van zoveel gered en bewaard ben. Dus niet dat ik het zelf gedaan zou hebben.
Ook wat roken betrof hoefde ik het maar aan God te vragen en ik was ervan verlost. Beschamend voor me omdat ik dat al veel eerder had moeten doen, i.p.v mislukking na mislukking. Mijn gezin wilde al lang dat ik zou stoppen. Niet zozeer omdat het zondig was, maar gewoon omdat het vies en ongezond was.

Alles is uit Genade, door de Here Jezus Christus. Ook het nooit meer roken. Gekregen, onverdiend, gratis voor nop. Ik wou er maar geen wet van maken…

Van binnen uit óf van buiten af

De werking van wet (en regel) op de mens, en hoe deze daar doorgaans onderuit probeert te komen


Boodschap van de vertaler: Help mij om door te gaan met dit werk, Ik weet dat God voorziet, maar wel door medebroeders, we moeten het allemaal samen doen elk zijn aandeel en ik hoop dat u mij wil ondersteunen door een gift of sponsering en een bedrag over te maken op reknummer NL52ABNA0418279241

“Ons beeld van Jezus klopt maar ten dele” (?)

op CIP een voor mij tenenkrommend artikel (interview) gelezen. Daar moet ik wat over kwijt.

Citaat:

“Veel mensen hebben een beeld van Jezus en God dat maar ten dele klopt. Onze manier van leven is zo westers christelijk ge├»nterpreteerd,”

Hoezo ten dele? Is mijn Bijbel soms corrupt? Hoe zou dat anders moeten, vroeg ik me af. het antwoord volgde al snel

Ik ben Rabbijnse commentaren gaan lezen en teksten over de Bijbelse feesten.

Ok├®, antwoorden moesten komen van degenen die steunen op de religie (het Judaisme) die Jezus verworpen heeft, en nog verwerpt, geen nieuw Verbond erkent, en waar een bedekking op ligt?

De interviewer stelt:

De wortels van het christendom liggen in het jodendom

Dat klinkt heel postmodern-evangelisch, maar het is nogal bezijden de waarheid. Het gevestigde Jodendom uit de eerste eeuw verwierp Christus, en vervolgde Zijn volgelingen tevens. ik durf de stelling aan dat het Judaisme, wat van Godswege onder een bedekking ligt, NIETS met het Christendom van doen heeft. Want:

Efeze 2:11 Daarom, gedenkt dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.
14 Want Hij is onze Vrede, Die deze beiden ├®├®n gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot ├®├®n nieuwen mens zou scheppen, vrede makende,
16 En opdat Hij die beiden met God in ├®├®n lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.
17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u die verre waart en dien die nabij waren.
18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door ├®├®n Geest tot den Vader.
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods,

Kolossenzen 2:20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast,21 Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan?22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen;23 Dewelke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwilligen godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging des vleses.

Maar het verhaal gaat verder:

Maar het Bijbelse denken zit heel anders in elkaar. Je kunt een vraagstuk vanuit verschillende kanten bekijken en het kan allemaal waar zijn.

“Joods denken” wordt hier verward met “Bijbels denken”. Dat is bepaald niet hetzelfde. Blijkbaar kan de Schrift op allerlei manieren uitgelegd worden, al staat het haaks op elkaar, en dan kan het nog allemaal waar zijn ook….huh???

Je moet persoonlijk gaan ontdekken wat kan en wat niet, dat is een zaak tussen jou en God. Wil je de woorden van Jezus anders gaan begrijpen, dan moet je vanuit het jodendom gaan kijken. Het christendom bestond toen nog helemaal niet. Je moet de uitspraken van Jezus vanuit die context onderzoeken. Maar je moet er wel voorzichtig mee omspringen en het niet als ÔÇÿmoetenÔÇÖ beschouwen.

Vanuit het Jodendom de woorden van Jezus gaan verstaan? Dan hou je weinig over. Het jodendom beschouwt Hem als (voorzichtig gezegd) een oplichter! En …het Jodendom zit vol met “moeten”.

,,Wat ik het liefst wil, is dat mensen God en Jezus in de juiste context gaan zien. Onze theologie komt voort uit het katholicisme, wat bewust of onbewust deels gestoeld is op antisemitisme.

Dat eerste zou mooi zijn, als God en de Here Jezus Christus in de juiste context worden gezien, Die context vinden we niet in het Jodendom, ook niet in het Christendom, of in een ander -dom of-heid, maar is alleen in de Schrift  te vinden. Ik heb trouwens geen theologie die uit het Katholicisme voortkomt. En met antisemitisme heeft het al helemaal niets van doen. Het Bijbelse volk Israel wacht een glorieuze toekomst, in geloof weliswaar.

Wat in de Torah belangrijk is, is recht en rechtvaardigheid. Dat onderschrijven we allemaal, maar we hebben geen idee wat het in de praktijk inhoudt. Onze naaste liefhebben als onszelf, we roepen het van de daken, maar veel christenen weten niet wat het is om altijd het belang van de ander te zoeken. In het jodendom leer je wel om daar praktisch mee aan de slag te gaan. Als we daar een klein beetje van over zouden nemen, zou het in de kerken een stuk rustiger zijn.

Zucht….Wat de Apostel Paulus erover te zeggen heeft is blijkbaar niet van belang, terwijl juist hij precies wist waar de schoen wringt…Een klein beetje Wetticisme, religie verwerping en bedekking overnemen? Niet aan te raden!

Ik hoop ook dat ik op de cursus mensen op het spoor kan brengen dat ze maar een halve waarheid hebben gekregen, al die jaren.

Nogal aanmatigend, alsof Christenen altiid een halve waarheid hebben geloofd!

Nou ja, genoeg hierover. Het is duidelijk een trend, het “verjoodsen”. Het is hip en zelfs postmodern, maar niet Bijbels!

Lees :

Terug naar onze Joodse wortels?

Luister:

Paulus, de Apostel 

De Gemeente in Handelingen

 

 

Wetticisme van de overheid, de weg naar tirannie (The Fuel Project)

Zoiets als wet op wet, regel op regel, gebod op gebod, hier een weinig, daar een weinig. Wetticisme kent vele vormen. Waar wet is is overtreding….(vJ)

Van de vertaler, Jeroen  Dantuma, dus niet van mij:

Help mij om door te gaan met dit werk, Ik weet dat God voorziet, maar wel door medebroeders, we moeten het allemaal samen doen elk zijn aandeel en ik hoop dat u mij wil ondersteunen door een gift of sponsering en een bedrag over te maken op reknummer NL52ABNA0418279241