Opnieuw geboren worden?

Eerder gepost, tekstformat was beschadigd. Ge-edited en in de herhaling

Wedergeboorte (=opnieuw geboren worden) Een Bijbels begrip wat niet algemeen bekend is, waarschijnlijk onder meer omdat het niet opgenomen is in de kerkleer. Of men beaamt het wel, maar dat het “niet zomaar gaat”.

In Johannes 3 komt de noodzaak van wedergeboorte ter sprake in een gesprek tussen de Here Jezus en Nicodémus, een farizeeër,  lid van het sanhedrin. Hij had zo zijn vragen over die Rabbi uit Nazareth waar zoveel ophef over was. Waar ik op gewezen ben is het gegeven dat Nicodémus dan toch de moed had opgevat om persoonlijk te gaan vragen hoe het zat, in tegenstelling tot veel van zijn broeders, die hun oordeel al klaar hadden.

Wat de Here Jezus hem vertelde moet wel binnen gekomen zijn denk ik als ik het lees.

Joh.3:1 En er was een mens uit de farizeeën, wiens naam was Nicodémus, een overste der Joden.
2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen die Gij doet, zo God met hem niet is.
3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.
4 Nicodémus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan en geboren worden?
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.
7 Verwonder u niet dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
8 De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet vanwaar hij komt en waar hij heengaat; alzo is een iegelijk die uit den Geest geboren is.

Zoals eerder gezegd: Wedergeboorte, een niet algemeen bekend en zelfs omstreden Bijbels begrip. Jaren terug  heb ik een paar brochures gelezen die mij destijds zeer welkom waren. De papieren exemplaren heb ik ooit ergens uitgeleend en nooit teruggekregen. Geen probleem, want digitaal (pdf) beschikbaar.

Wedergeboorte (1) – de weg er naar toe

Wedergeboorte (2) – het nieuwe leven

Wedergeboorte (3) – de hoop van Israel

Wedergeboorte (4) – de hoop der schepping

Downloaden? klik rechts en kies “opslaan als”