Jubelen en oordeel

Ik vond deze boekrecensie op het www, op zoek naar informatie over Stephen E. Jones, die in christelijk universalistische kringen wordt geprezen om zijn vermeende grote schriftkennis en inzicht. Als je bevestigd wilt worden in je eigen gelijk, met de alverzoeningsbril op je neus, zullen zijn boeken je wellicht bevallen. Hij is een van de ‘aionenknoeiers’, dat is nodig om de leer overeind te houden. Inhoudelijk is de strekking van deze recensie (wederom) herkenbaar, de bekende stokpaardjes galopperen langs. (vJ)

-Een halve waarheid is een hele leugen en een dwaling komt nooit alleen-

Het Jubeljaar van de Schepping’
– Boekrecensie- Door Marten Visser
Wat houdt het oordeel van God in? Is er een eeuwige hemel en een eeuwige hel? De belofte van eeuwig leven behoort tot de kern van het christelijke geloof. Maar hoe zit het met de schaduwkant daarvan? Een eeuwige hel lijkt in de Bijbel geleerd te worden, en dat is ook regelmatig bevestigd en nooit ontkend door kerkelijke leeruitspraken in de loop van de eeuwen. Toch zijn er in de loop van de geschiedenis ook mensen geweest die er anders over dachten. Op het moment doet de gedachte van de alverzoening (uiteindelijk komt iedereen in de hemel) ook opgeld in kerkelijk Nederland. Hoe moet je daarover denken?
Een boek dat veel vooral jonge mensen aan het denken heeft gezet over dit onderwerp is “Het jubeljaar van de schepping” door Stephen E. Jones. Het is een bijzonder boek met een bijzondere redeneertrant. Omdat de Nederlandse vertaling die digitaal circuleert erg slecht is, heb ik maar de oorspronkelijke Engelse versie gelezen.
Het boek is een aparte mix van allegorie, soms verrassend bijbelinzicht, en vaak slechte bijbeluitleg. Ik kan me voorstellen dat iemand die zich nooit met theologische vraagstukken heeft beziggehouden ervan onder de indruk is. Maar bij nauwkeurige lezing zitten er zoveel zwakke punten en ronduit fouten in het betoog, dat de opvattingen van Jones zondermeer afgewezen moeten worden.
Ik zal niet de moeite nemen alle ongerijmdheden uit het boek op te noemen. Dat zou erom vragen een boek te schrijven dat dikker is dan dat van Jones zelf. Ik wil echter bij een aantal kernpunten van zijn betoog aangeven waarom Jones fout zit.

1. Allegorie is geen betrouwbare manier om exegese te bedrijven.
Veel van Jones” betoog is gebaseerd op hoe hij oudtestamentische feesten en profetieën opvat. Hoe centraal dat staat kun je opmaken uit dat het zelfs in de titel van zijn boek is terug te vinden: “het jubeljaar van de schepping”. Kenmerkend is dat hij een nieuwe fase in de heilsgeschiedenis voorspelt (het duizendjarig rijk) die ongeveer in 1993 in zou gaan. Dit alleen al zou voldoende moeten zijn om zijn claims met een korreltje zout te nemen.
Allegorie en typologie klinken vaak indrukwekkend. Maar als er een geloofsleer op gebouwd wordt, is er geen enkele garantie dat de vondsten van een individu de bedoeling van God in Zijn Woord weerspiegelen. Daarom heeft de kerk er altijd vanaf gezien om de geloofsleer op dit wankele fundament te bouwen.
De reactie bij het lezen van veel van Jones” vondsten is: “wat knap om dit te bedenken!”. Inderdaad. Maar het is wel bedacht. Geen mens heeft het eerder bedacht. Het is het meest eenvoudig en waaarschijnlijk om aan te nemen dat de reden daarvoor is dat God het ook nooit zo bedoeld heeft.

2. Alverzoening was niet de leer van de Oude Kerk.
Zoals velen die de alverzoening leren, beweert Jones dat het de leer van de Oude Kerk was, en dat pas na Augustinus zich een meerderheid begon te vormen die de eeuwige straf leerde. Dat is simpelweg niet waar. Er zijn vele uitspraken van kerkvaders uit de 2e eeuw die duidelijk spreken over een eeuwige straf.
Ik heb eens een lijst bekeken van mensen uit de oude kerk die de alverzoening leerden. Daar stonden 15 namen op. Een daarvan veranderde later van mening. Bij vijf is het helemaal niet zo duidelijk of ze al of niet de alverzoening leerden. Dan houd je er negen over. Het merendeel van zelfs deze negen leerde de alverzoening niet als een vaststaand feit, maar opperden het als een mogelijkheid. Het is overigens wel waar dat de bekende kerkvader Gregorius van Nyssa duidelijk de alverzoening leerde en dat hij daar nooit voor veroordeeld is. Het was een van de onderwerpen waar binnen de kerk over gesproken werd en mocht worden. Maar nadat in 543 de alverzoening op een synode duidelijk verworpen werd, is het 1000 jaar lang bijna niet terug te vinden in de geschiedenis van de kerk.

3. Eeuwig betekent eeuwig
Een standaardargument dat door universalisten (dat is aanhangers van de leer van de alverzoening) vaak gebruikt wordt, is dat het Griekse woord dat in de Bijbel met “eeuwig” vertaald wordt, niet “eeuwig” betekent, maar “voor een bepaalde periode”.64 keer in de Bijbel wordt het woord “eeuwig” gebruikt om de hemel of de nieuwe aarde mee aan te duiden. Dan gaat het het duidelijk om iets wat oneindig is. Het zou wonderlijk zijn als dat opeens anders zou zijn als het over de eeuwige straf gaat. In Mattheus 25:46 staan ze zelfs direct naast elkaar: “En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.” Als de eeuwige straf niet altijddurend is, is het eeuwige leven dat ook niet.
In sommige bijbelverzen is het nog duidelijker dat “eeuwig” echt altijddurend betekent. Zo wordt in Openbaring 4:10 gezegd over de 24 ouderlingen: ze “aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid”. In het Grieks staat hier twee keer het woord eeuwig (voor eeuwig en eeuwig). Sterker kun je in de Griekse taal niet uitdrukken dat het oneindig is. Maar dezelfde uitdrukking wordt ook gebruikt voor de eeuwige straf in Openbaring 14:11 en 20:10.
Jones komt onder de kracht van deze argumenten uit door te stellen dat “eeuwig” vaak slaat op de periode van het duizendjarig rijk. Dat is, ook onder universalisten en ook onder chiliasten, een minderheidsopvatting. En het heeft als consequentie dat de hoop op het eeuwige leven waar de Bijbel zo vaak over spreekt, verwordt tot de hoop op leven in het duizendjarig rijk. Dat is een verarming van het Evangelie.

4. Vuur is ook om te straffen
Een volgend argument dat Jones in navolging van vele andere universalisten gebruikt, is dat vuur in de Bijbel altijd louterend is, en nooit straffend. Anderen, die niet geloven in alverzoening maar ook niet in een eeuwige hel, zeggen juist dat het vuur vernietigt zodat er niets overblijft. Ook dan is de straf dus niet eeuwig.
Echter, het kan gemakkelijk aangetoond worden dat de joden vuur ook met pijniging associeren. In de apocriefe boeken Judith (16:17) en 4 Makkabeeen (12:12) staan daar hele duidelijke voorbeelden van. Ook in het Nieuwe Testament komt het voor. De rijke man in de hel zegt: “Ik lijd pijn in deze vlam” (Lk.16:24). Op deze klacht krijgt hij niet de troost dat het gauw over zal zijn, of dat het bedoeld is voor zijn loutering. Vuur is hier echt bedoeld als beeld van straf. Er is geen reden te denken dat dat in Openbaring anders is. In Openbaring 14:10 staat zelfs expliciet “gepijnigd worden in vuur en zwavel”. Als het gaat om het vuur van de hel, geeft de Bijbel nergens aanleiding om te denken dat dat is ter loutering of ter vernietiging. Het is een beeld van de pijn die komt op Gods eeuwige straf.

5. Er zijn geen verzen in de Bijbel die leren dat iedereen zalig wordt
Vaak leggen universalisten veel nadruk op bijbelverzen waarin “alle” of “elk” staat. Ook Jones doet dat. Maar hun beroep op deze teksten berust op een foute exegese. Het kan gemakkelijk aangetoond worden dat in de Bijbel “alle” regelmatig gebruikt wordt in de zin van “sommige van alle soorten” of “alle van sommige soorten”.
Om een voorbeeld te noemen, in Romeinen 5:18 staat: “Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.” Jones gebruikt dit als een van de voorbeelden om te laten zien dat de Bijbel de alverzoening leert. Dat is echter wensdenken dat niet ondersteund wordt door het lezen van de tekst in zijn context.
Ten eerste legt Paulus in de hoofdstukken hiervoor heel sterk de nadruk op de verlorenheid van de mens en de noodzaak van geloof. In Romeinen 3:21-23 staat: “namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.”
Hier staat dus dat de gerechtigheid van God is voor iedereen die gelooft. En hier wordt ook “allen” gebruikt: allen hebben gezondigd, en allen worden gerechtvaardigd. Maar het is duidelijk dat het gaat om “allen die geloven”, niet om “allen zonder onderscheid”.Ten tweede is het duidelijk dat het om twee groepen mensen gaat: de nakomelingen van Adam, en de geestelijke nakomelingen van Christus. De rechtvaardigheid komt niet automatisch tot allen, maar tot allen die in Christus zijn. Dat kan ook opgemaakt worden uit het voorgaande vers. Daar wordt ook gezegd dat de dood geregeerd heeft door de ene (Adam). Maar daar wordt de groep die regeert in het eeuwige leven beperkt tot “zij die de overvloed van de genade” ontvangen.
Je kunt dus alleen beweren dat Romeinen 5:18 de alverzoening leert, als je het vorige vers en de vorige hoofdstukken niet leest. Hetzelfde geldt voor de andere verzen die Jones en andere universalisten aanhalen. “Alle” blijkt in deze teksten meestal “allerlei soort” te betekenen. Dat is niet een smoesje. Dat is de enige manier om een consistente betekenis in de tekst te vinden.

6. De mens heeft een zondige natuur
Een punt waarop Jones in “Het jubeljaar van de schepping” voor zover ik weet uniek is, is dat hij het unversalisme onderbouwt door de ontkenning van de zondige natuur van de mens. Hij heeft dus een groot probleem van het universalisme doorzien. Als de mens een zondige natuur heeft, hoe kan hij dan bij God zijn, zelfs nadat hij voor al zijn zonden geboet heeft? De vraag is niet of een mens voldoende gestraft is om voor eeuwig bij God te mogen zijn, maar of hij voldoende veranderd is. Dat vraagstuk gaat het universalisme vaak uit de weg.
Jones lost het op door te zeggen dat er geen verandering nodig is. Want een mens is niet van nature zondig. Daarmee heeft hij een probleem opgelost, maar een nog veel groter probleem voor zichzelf geschapen. Ten eerste is de leer van de zondigheid van de mens altijd met nog meer nadruk en overtuiging door de kerk geleerd dan de leer van de eeuwige straf. Wie de zondige natuur van de onwedergeboren mens ontkent, plaatst zichzelf echt buiten de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen.ÔÇ¿Ten tweede is het mijns inziens nogal futiel om dit leerstuk te ontkennen. De leer van de zondige natuur van de mens is het enige leerstuk, zoals geloof ik C.S. Lewis ooit zei, dat empirisch vast te stellen is.
Ik realiseer me dat wat ik geschreven heb, niet een volledige uiteenzetting is over de leer van de eeuwige straf. Maar ik hoop wel duidelijk gemaakt te hebben waarom populair wordende opvattingen over alverzoening niet stroken met de Bijbel. In de geschiedenis zie je dan ook dat universalisten op een gegeven moment voor de keuze komen tussen hun lievelingsdogma en trouw aan Gods Woord. Velen kiezen dan voor hun eigen gedachten over hoe God zou moeten zijn en tegen gehoorzaamheid aan de Bijbel. Dat is de verdrietigste uitkomst van alles.

Het Evangelie klinkt voor allen. Het is een doodsgeur die leidt tot de dood, of een levensgeur, die leidt tot het leven. Dat is de ernst van de verkondiging van het Evangelie.

Oude dogma’s, nieuw jasje?

EHND290187
Eben Haezer Rotterdam mede ontstaan uit ex leden Wachttorengenootschap (ND 29-01-1987) Klik afbeelding voor groot  Bron

In de loop van de tijd ben ik met allerlei ‘wind van leer’ geconfronteerd geworden. Opvallend vond ik al, dat er afwijkende leerstellingen zijn die steeds ‘gerecycled’ worden; we zien ze terugkomen in de leer van groepen aan de rand van of buiten de kerk en de orthodoxie. Het is een bekend gegeven dat over het algemeen de nadruk ligt op verschillen ten opzichte van ‘het traditionele Christendom’ . Zo ook bij de leer van alverzoening, die elementen bevat van de leer van de Jehovahsgetuigen;

(Jezus is niet God, Zielenslaap, geen eeuwige straf, eigen Bijbelvertaling nodig om de leer te stutten).

Ik weet wel dat ik niet mag generaliseren. Dat wil ik ook niet. Toch was het geen verrassing toen ik dit krantenbericht uit 1987 onder ogen kreeg.

Zuigelingenschap

Duidelijk en herkenbaar artikel gelezen op het blog van mijnvriendenenik. Er wordt niet om een paar lastige punten heengedraaid. (vJ) 

Het eeuwige zuigeling schap van de gelovige

speen

Door Juan Carlos Ortiz

Wij kennen tegenwoordig in de gemeente een verschijnsel dat ik ÔÇÿhet eeuwige zuigeling schap van de gelovigeÔÇÖ noem. Er zijn leden in onze gemeenten die, hoewel ze al jaren de boodschap hebben gehoord, nog steeds onveranderde mensen zijn. Voortdurend hebben zij een voorganger nodig om voor hen te zorgen: hij moet hun luiers verschonen, talkpoeder op hun billetjes doen en controleren of hun melk niet te heet is. De gemeente van Christus lijkt soms meer op een ziekenhuis dan op een leger. Soms houden wij onszelf voor de gek, omdat wij in aantal toenemen. Wij menen dat dit groei is. Maar numerieke groei is niet hetzelfde als geestelijke groei.

Vaak merken we die situatie wel op, maar we weten niet wat we eraan moeten doen. Wij zeggen tegen onze mensen: ÔÇÿU moet vrucht dragen voor Jezus. U moet meer van Gods goedheid ervaren. U moet meer liefde hebben, meer vrede.ÔÇÖ Maar van zuigelingen kun je zulke eigenschappen niet verwachten. Die tref je alleen aan bij volwassenen. Dit was ook PaulusÔÇÖ klacht, toen hij een gebrek aan geestelijke groei opmerkte in de gemeente van Korinte. ÔÇÿJullie zijn nog steeds zuigelingen,ÔÇÖ zei hij. >>>Lees artikel┬á@Bron

To Whose Prophet?

By Desiree Effner   Source raptureready.com

ÔÇ£And the Lord hath sent unto you all his servants the prophets, rising early and sending them; but ye have not hearkened, nor inclined your ear to hear. They said, Turn ye again now every one from his evil way, and from the evil of your doings, and dwell in the land that the Lord hath given unto you and to your fathers for ever and everÔÇØ (Jeremiah 24:4-5).

In the latter days of Judah (600 B.C.), Israel was filled with idolatry. The people had been more illicit than their pagan neighbors ÔÇô in their false beliefs and disgusting behavior. All this in spite of continual warnings from the Lord.

Who fed this apostasy? The very people who should have known better: Prophets and priests. Where did the false prophets and priests get their message? Not from the Lord God.

ÔÇ£But if they had stood in my counsel, and had caused my people to hear my words, then they should have turned them from their evil way, and from the evil of their doingsÔÇØ (Jeremiah 23:22).

Now, the problem was not just false worship. It was not just the pleasant words that let them sin with impunity. That alone would not impress the people. So the religious leaders also got into the business of predicting future events, albeit incorrectly. Their reassuring babble led everyone down the path of iniquity, yet feeling safer than ever from the inevitable judgment which GodÔÇÖs true prophets had spoken.

ÔÇ£They say still unto them that despise me, The Lord hath said, Ye shall have peace; and they say unto every one that walketh after the imagination of his own heart, No evil shall come upon youÔÇØ (Jeremiah 23:17).

Where did their lies come from?

ÔÇ£How long shall this be in the heart of the prophets that prophesy lies? yea,they are prophets of the deceit of their own heart; which think to cause my people to forget my name by their dreams which they tell every man to his neighbour, as their fathers have forgotten my name for BaalÔÇØ (Jeremiah 23:26-27).

One easy method of identifying such purveyors of falsehood is their propensity for copying each other. No originals here. One quotes another. Then someone quotes him. One comes up with a dream, a vision, an agenda. The rest repeat, ad infinitum.

Continue reading “To Whose Prophet?”

Is Adam Greater than Jesus?

Source: escapetoreality.org

ÔÇ£Are you saying that Adam is greater than Jesus?ÔÇØ This is a comment I often hear from those who preach universal salvation. It usually comes at the end of a conversation like this:

Me: Jesus died and rose again so that we might have new life, His life. Repent and believe the good news!
They: No, everyone is already saved, already righteous, already alive because Jesus died. His was a finished work. Your faith-works add nothing to it.
Me: I agree that His work was perfectly perfect and cannot be improved upon. But grace only comes through faith.
They: Yes, but not our faith ÔÇô His faith. All the key verses on faith actually refer to the faith of Christ.
Me: IÔÇÖll grant that the righteousness of God comes to us on account of the faith of Jesus Christ. ThatÔÇÖs Romans 3:22. But read the rest of that verse. It comes to ÔÇ£all who believe.ÔÇØ
They: Keep reading: ÔÇ£There is no difference.ÔÇØ It makes no difference whether you believe or not ÔÇô weÔÇÖre all righteous.
Me: If it makes no difference, then why did Jesus, Paul et al. challenge us to believe the good news? Paul told Timothy that his transformation from ÔÇ£worst of sinnersÔÇØ served as an example for those who would believe on Jesus and receive eternal life. Grace unmixed with faith is worthless. ThatÔÇÖs Hebrews 4:2.
They: So youÔÇÖre saying Adam did a greater work than Jesus?
Me: What?
They: AdamÔÇÖs sin killed everyone ÔÇô whether they believe Adam or not. ThatÔÇÖs Romans 5:12. Are you saying that new life is only given to those who put their trust in Jesus? If so, then youÔÇÖre elevating Adam above Jesus. YouÔÇÖre saying that first Adam did a greater work than last Adam.

If you have ever had a conversation with someone who believes in universal salvation, chances are youÔÇÖve heard something similar to this. Is Adam greater than Jesus? This is the trump card, the final word, because how could anyone say Jesus did an inferior work to Adam?

How did last Adam do a greater work than first Adam?

This is one of the most profoundly important questions you could ever ask. It is so important that I have written a study note to help you answer it. The note is an easy-to-read study of the ten verses of Romans 5:12-21.

So how did last Adam improve upon first Adam? In this post I want to briefly look at the traditional and wrong answer to this question and then, in my next post, I will give you PaulÔÇÖs far better answer from RomanÔÇÖs 5. I plan to upload the next post on Good Friday. If you canÔÇÖt wait that long to hear some stunningly good news about GodÔÇÖs purposes for your life, read the study note.

So, what was last AdamÔÇÖs greater work? To kick off, here is the wrong answer: ÔÇ£Jesus raised everyone from the dead. Everyone is now saved, righteous, and seated with Christ. They may not know it but itÔÇÖs true nonetheless.ÔÇØ This is the main claim of those who preach historical reconciliation. Everyone has been made alive. A variation on this is: Everyone will be made alive. This is the view taken by those who preach ultimate reconciliation or universalism.

Continue reading “Is Adam Greater than Jesus?”

Life Sucks ? Get A New One

Ik liep eens met een shirt met deze opdruk door Amsterdam, en kreeg daardoor de gelegenheid iets te vertellen over Gods liefde. Een half dronken Marokkaanse man sprak me aan, wees op de print en vond het in eerste instantie negatief, schedel, de dood enzowe hadden een openhartig gesprek.

De gedachte is, dat er nieuw leven beschikbaar is, bij Jezus. Hoe dood je ook bent of voelt.

 

“Romeinen 6:6 Dit weten wij (toch), dat onze oude mens (met Hem) gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.”

 

Machtsdenken ontspoord

Ontspoord “leiderschap”

Geruchten deden afgelopen tijd de ronde over vermeend overspel door een landelijk bekend, door velen gerespecteerd, maar niet onomstreden voorganger van een grote gemeente. Het Nederlands Dagblad maakte gisteren een einde aan deze geruchtenstroom, en kwam met de bevestiging Hoewel ik in eerste instantie dacht “het zal toch weer niet waar zijn” blijkt nu van wel. Diep triest, en een heel slecht getuigenis……

Voor mij (wederom) een bevestiging dat de geestelijken-leken praktijk die in veel christelijke gemeenten wordt gehanteerd, niet deugt en zelfs gevaarlijk is. “Mannen Gods” worden op een voetstuk gezet, en de valkuil is het machtsdenken. Het steeds weer benadrukken van gehoorzaamheid aan de “door God aangestelde gezagsstructuur” binnen de gemeente van Jezus Christus zorgt, helaas maar onvermijdelijk, voor dergelijke uitwassen. Macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut. Ook binnen de kerk. Ik heb daar teveel voorbeelden van gezien, en had daarom een akelig deja-vu gevoel bij dit nieuws.

Ik laat het graag uit mijn hoofd om deze mannen te veroordelen, daar gaat het mij zeker niet om. Zelf manco’s genoeg….. Het wordt wel hoog tijd dat alle gelovigen leren zelf verantwoording te dragen ten opzichte van God en elkaar, (het priesterschap van alle gelovigen) in plaats van op te kijken naar een “leider” voor geestelijke leiding. Elke gelovige is vrijgemaakt om God, rechtstreeks te dienen. Zie Jezus, de Hogepriester van het nieuwe Verbond. Daar past geen juk van mensen.

“De Aionen knoeiers”

Bron samuelschool.org

 

Al enige tijd worden wij regelmatig geconfronteerd met discussies en meningsverschillen aangaande het bestaan van de hel, en als deze bestaat, hoe lang het verblijf daar dan zal duren. Daarmee samenhangend worden wij overspoeld met de idee dat er in de verre toekomst in het geheel geen hel of veroordeling meer bestaat maar dat alles en allen dan vervuld wordt met het wezen van God Zelf. En dit heet dan de leer van de alverzoening.
Laat het nu toch zo zijn dat al eeuwenlang de profeten, Jezus Zelf, de apostelen en de meeste kerkvaders inclusief de reformatoren, altijd gedacht hebben dat er een eeuwig oordeel bestaat en ook een eeuwig verblijf in een dergelijke verschrikkelijke toestand.
En natuurlijk kun je dan verwachten dat er zogenaamde leraren zouden komen die onder invloed van allerlei geestelijke elementen op zoek zijn om de ernst en de consequenties die God gesteld heeft, te ontkrachten of te verzachten. Met name ook het karakter, het wezen, de persoonlijkheid van God aanpassen of vormen naar hun eigen wensen of inzichten en zo hun eigen gouden kalf maken. Om de  één of andere reden wil men gewoonweg niet geloven of aanvaarden dat de God die van Zichzelf heeft kenbaar gemaakt dat Hij ‘Liefde’ is, ook een rechtvaardige, oordelende en veroordelende God is.

 

Lees verder bij samuelschool >>>>

 

eeuwig
Screenshot van synoniemen.net. “Eeuwig” is een gangbaar nederlands woord. “Aionisch” daarentegen is een niet bestaand maar uitgevonden (beter vertaald?) woord om te onderbouwen dat het om een afgebakende tijdsduur moet gaan. Al doende raak je al snel de Bijbelse definitie van woorden kwijt.