Dominee op bestelling

Wellicht herinneren jullie nog de ‘Buitenparlementaire Onderzoekscommissie BPOC2020 van het gevallen tweetal Pieter en Jade Kuijt. Zij lieten van zich horen tijdens de Coronacrisis. Onlangs kwam aan het licht dat het een plat verdienmodel was geweest; van donaties werd vorstelijk geleefd. Dat was voor Ds. (dat was hij) Pieter Kuijt niks nieuws, naar verdienmodellen zoeken. Ik kwam na wat zoekwerk het volgende tegen in het archief van NRC. Dominee op bestelling. “De zzp-dominee haalt zijn zegen uit de cloud” https://archive.vn/GVQyq

Het motto: Religie schuift.

Pieter Kuijt

Vrij van de Wet , o vreugdevol leven

1 Vrij van de wet, o vreugdevol leven!

Niet meer aan Horeb vrezen en beven,

Maar bij het kruis, daar schenkt Hij gena,

Prijs Jezus’ bloed, Halleluja.

refrein:

Eens voor al, uw Heiland belooft het;

Eens voor al, o zondaar, geloof het;

Klem u aan ’t kruis, hoe diep ook uw val,

Jezus verlost u eens voor al.

2 Slechts één gebod komt nu nog van boven,

Om in den naam van Jezus te g’looven,

Hij zij het richtsnoer van ons bestaan,

Hij onze Gids op ’s levens baan.

refrein

3 Kunnen wij thans in zonden gaan leven,

Nu Jezus’ bloed ons ’t al heeft vergeven?

Neen, dat zij verr’, want wie Hem gelooft,

Volgt Hem getrouw als Heer en Hoofd.

refrein

4 Geen wet op steen met letters geschreven,

Maar door Zijn Geest, moet ’t goddelijk leven

Zijn in uw hart als levende brief:

Hebt als u zelf uw naasten lief!

refrein

5 Kom dan, gemeente des Eengeboornen,

Predik die Wet aan al het verloorne.

Eenmaal sprak Mozes, Jezus spreekt nu,

Sluit niet uw hart, Hij spreekt tot u.

refrein

Dit lied is vanaf de 1e uitgave (1905) tot en met de 14e (1940) opgenomen geweest in de Zangbundel Joh. de Heer (verwijderd 1947)

“De Bruid” als vervangingsleer deel 2

Deel 2 waarin we kijken wat het nieuwe Testament zegt over de bruid, de bruidegom en de bruiloft.  Deel 1 staat hier.

Nieuwe Testament

Bruid, bruidegom en bruiloft

Deze woorden vinden we alleen in de Evangeliën en Openbaring.

Mattheüs 9:15  En Jezus zeide tot hen: Kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en dan zullen zij vasten. (Markus 2:18-22 en Lukas 5:33-35)

Mattheüs 22:1-14 Gelijkenis van de koninklijke bruiloft
Mattheüs 25:1-13 Gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes

Lukas 12:36 En zijt gij den mensen gelijk die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen.

Johannes 2:1-12 Jezus verandert water in wijn op een bruiloft
Johannes 3:29 Johannes de Doper is de vriend van de bruidegom

Openbaring 19:7 en 8 (bruiloft)
Openbaring 21:2 en 9-14, (bruid, vrouw van het Lam)
Openbaring 22:17 (de Geest en de bruid)

Teksten uit de brieven die worden gebruikt om de gemeente als bruid te zien

2 Corinthiërs 11:2
Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid om u als een reine maagd aan één Man voor te stellen, namelijk aan Christus.

Efeze 5:22-32 Hier gaat het niet om een bruid maar om een vrouw. De gemeente is het lichaam van van Christus. Dat is het geheimenis van het huwelijk: de eenheid tussen man en vrouw.

Wat is er mis mee om de gemeente als bruid te zien?

 • De Bijbel gebruikt dit beeld niet om de gemeente aan te duiden. In de brieven vinden we wel andere beelden zoals:
  De gemeente is het lichaam van Christus (Hij het hoofd),
  Wij zijn de ranken (Hij de wijnstok),
  Wij zijn levende stenen die gebouwd worden tot een tempel. De beelden die voor de gemeente gebruikt worden, laten zien dat er gemeenschap is tussen de gelovigen en Christus. Een bruid heeft nog GEEN gemeenschap met de man, maar ziet daar alleen verlangend naar uit.
 • Een bruid maakt zichzelf mooi voor haar toekomstige bruidegom. Deze druk om onszelf te reinigen en op te poetsen wordt vaak ook op de gemeente gelegd. Maar in werkelijkheid is het Christus Die ons reinigt en heiligt zoals Efeze 5:26 aangeeft.
 • Het bevordert de gedachte van de vervangingstheologie. Een beeld wat voor Israël is bedoeld, wordt toegepast op de gemeente.
 • Het koppelt de avondmaalsbeker aan een romantisch idee over een bruidegom die een beker wijn aan de bruid geeft. MAAR de Bijbel geeft zelf aan wat de betekenis van de avondmaalsbeker is.
  (Matth. 26:17-30, Mark. 14:23, Luk. 22:14-20, 1 Kor. 10:16-17 en 11:23-26)
  Als we al typologie toepassen dan moeten we deze beker verbinden met de viering van het Pascha, de uittocht uit Egypte, het bloed aan de deurposten.

Vandaag de dag doen verhalen de ronde over “De Galilese bruiloft.” Als zou dat een blauwdruk zijn voor wat de Bijbel erover meldt in het nieuwe Testament.

Schrijver van “Before the wrath” over hoe hij de Galilese bruiloft ontdekt heeft:

Maar hoe waren hun huwelijkstradities vóór de val van de Tempel? Dit is geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden, omdat maar weinig historici er iets over hebben vastgelegd. En waarom zouden ze? Waarom zouden ze waardevolle ruimte verspillen aan een dure boekrol waarin de kleine tradities van boeren en vissers in het noorden van Judea zijn vastgelegd? Daarom is er gewoon niet veel historische informatie beschikbaar.
Het probleem was dat bijna alle beschikbare informatie over Galilese bruiloften in het Nieuwe Testament van de Bijbel stond.
Dus moest ik teruggaan – ver terug – voordat de Romeinen de Tempel van Herodes in brand staken. Ik moest naar de stukjes en beetjes van moderne en middeleeuwse Joodse bruiloften kijken en alles opzij zetten wat ze in de loop van de eeuwen van hun verspreiding hadden toegevoegd. Wat overbleef is waar ik begon.

Buiten de Bijbel zijn bronnen over dit onderwerp schaars, maar er waren er genoeg om een ​​nieuw stel lenzen uit te slijpen om te zien wat Jezus zei – vooral toen Hij over een bruiloft sprak. Dus zette ik deze nieuwe bril op en begon rond te kijken. Geleidelijk aan begon ik verwijzingen op te merken naar de Bruiloft, de Bruid, de Bruidegom en de Vrouw die ik in al mijn jaren van Bijbellezen eenvoudigweg had gelezen. Op het eerste gezicht leken de beelden mysterieus en afstandelijk – bloemrijke symbolen met betekenissen gehuld in een donkere spirituele mist die alle aardse penetratie te boven gaat.
Terwijl ik dit boek schreef, heb ik een paar hypothetische situaties gecreëerd (de huwelijksprocessie, de aankomst van de karavaan, enzovoort) om de lezer onder te dompelen in het dagelijkse leven en de denkprocessen van de mensen uit de tijd van Jezus. Deze scenario’s zijn tot op zekere hoogte geïdealiseerd en gaan uit van een zekere mate van romantiek, humor, mooi weer, beschikbare middelen en samenwerking binnen het gezin.

Als we het Woord laten spreken, en konsekwent Schrift met Schrift vergelijken, moet duidelijk zijn op wie de ‘bruidsmetafoor’ van toepassing is.

“Geloof” in de Bijbel betekent iets anders dan in ons taalgebruik

In onze moderne samenleving is het woord “geloof” vaak gehuld in de connotatie van twijfel, onzekerheid en een gebrek aan zekerheid.

Echter, wanneer we dit woord onder de loep nemen zoals het wordt gepresenteerd in de Bijbel, ontdekken we een diepgaand verschil in betekenis en toepassing.

Bijbels geloof, zoals beschreven in de Schrift, gaat verder dan simpelweg “niet zeker weten”. Het omvat een diepgaand vertrouwen, een overtuiging die ons hart, onze geest en onze daden doordringt.

Uit het Grieks wordt het woord “pistis” in de Bijbel vaak vertaald als “geloof” , wat niet alleen verwijst naar een innerlijke overtuiging, maar ook naar een daad van vertrouwen en toewijding.

Een van de meest bekende verzen die het concept van Bijbels geloof illustreert, is Hebreeën 11:1: “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” Hier wordt geloof gepresenteerd als een vaste grond, een solide basis waarop we kunnen staan, zelfs als we de volledige realisatie van onze hoop nog niet hebben gezien. Het is een overtuiging die diep geworteld is in de waarheid van God en Zijn beloften.

Een ander aspect van Bijbels geloof is dat het gepaard gaat met actie. Jakobus 2:17 verklaart: “Alzo is ook het geloof, indien het de werken niet heeft, dood zijnde in zichzelven.” Dit benadrukt dat geloof niet slechts een passieve overtuiging is, maar dat het zich manifesteert in daden van gehoorzaamheid en liefde.

In hedendaags Nederlands wordt geloof vaak geassocieerd met twijfel en onzekerheid. Mensen kunnen zeggen “Ik geloof dat het gaat regenen”, wat eigenlijk betekent dat ze er niet helemaal zeker van zijn. Maar Bijbels geloof gaat veel verder dan deze oppervlakkige interpretatie. Het is een diep verankerde overtuiging in de waarheid van Gods woord, die ons inspireert om te leven in overeenstemming met Zijn wil.

Dus, terwijl de moderne betekenis van het woord “geloof” kan worden gekenmerkt door twijfel en onzekerheid, is Bijbels geloof een krachtige en dynamische kracht die ons leven transformeert. Het is een diepgaand vertrouwen in Gods beloften, dat ons leidt tot gehoorzaamheid, hoop en vreugde. Mogen we blijven groeien in dit kostbare geschenk van geloof, geleid door de waarheid van Gods woord en Zijn liefdevolle leiding in ons leven.

“De Bruid” als vervangingsleer deel 1

Hoe een Telegram post een studie ontketent 🙂 Ik liep tegen deze afbeelding aan en de raderen gingen draaien.

Het kwam binnen als een New-age achtig aandoend spiritueel tafereel.

Ik realiseer me dat ik met deze studie mensen tegen de haren in ga strijken. Het romantische beeld van een bruid die door haar bruidegom opgewacht wordt is herkenbaar. Dat plaatje heeft geen verdere uitleg nodig. Het is geen rare gedachte dat kinderen van God innig van de Here Jezus houden, omdat Hij Zich uit volmaakte liefde helemaal vrijwillig heeft gegeven om hen te verlossen van de macht van de zonde en de dood.

Wat zegt de Bijbel? Wie is toch die Man, wie is de Bruidegom, en wie is de bruid? Klopt het beeld dat dikwijls geschetst wordt, dat de gemeente van Jezus Christus Zijn bruid is?

Geeft de Bijbel ruimte om een huwelijksverwachting voor de gemeente in de Schrift in te lezen?

Wat ik eerst en vooral wil doen is de ‘huwelijksteksten’ uit het oude Testament laten spreken.

Zij gaan specifiek over de huwelijkse staat, ontrouw, scheiding en tenslotte herstel van het volk in relatie met God

Citaten uit de Statenvertaling.

Ezechiel 16:

2 Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend, 3 En zeg: Alzo zegt de Heere HEERE tot Jeruzalem: Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaänieten; uw vader was een Amoriet, en uw moeder een Hethitische.4 En aangaande uw geboorten: ten dage als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden; en gij waart niet met water gewassen toen Ik u aanschouwde; gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windelen gewonden.5 Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen; maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dage toen gij geboren waart.6 Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: Leef.7 Ik heb u tot tienduizend, als het gewas des velds, gemaakt; en gij zijt gegroeid en groot geworden en zijt gekomen tot grote sierlijkheid; uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot.8 Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en zie, uw tijd was de tijd der minne; zo breidde Ik Mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid; ja, Ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere HEERE, en gij werdt Mijne.9 Daarna wies Ik u met water, en Ik spoelde uw bloed van u af, en zalfde u met olie.10 Ik bekleedde u ook met gestikt werk, en Ik schoeide u met dassenvellen, en omgordde u met fijn linnen en bedekte u met zijde.11 Ook versierde Ik u met sieraad, en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals.12 Desgelijks deed Ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht, en oorringen aan uw oren, en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd.13 Zo waart gij versierd met goud en zilver, en uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk; gij at meelbloem en honing en olie; en gij waart gans zeer schoon en waart voorspoedig, dat gij een koninkrijk werdt.14 Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid; want die was volmaakt door Mijn heerlijkheid, die Ik op u gelegd had, spreekt de Heere HEERE. 15 Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoereerd vanwege uw naam, ja, hebt uw hoererijen uitgestort aan eenieder die voorbijging; voor hem was zij.

Jeremia 2

1 EN des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende:2 Ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: Zo zegt de HEERE: Ik gedenk der weldadigheid uwer jeugd, der liefde uwer ondertrouw, toen gij Mij nawandeldet in de woestijn, in onbezaaid land.

Read more

Galaten 5:13 en de Christelijke vrijheid als oorzaak voor het vlees / de fles? (Whisky you’re the devil)

Ooit (lang geleden 🙂 ) van dichtbij gezien hoe een liefdevol en verstandig mens verandert onder invloed van grote hoeveelheden drank. Zodanig dat er een hardvochtig, manipulerend, en kwaadaardig karakter aan de oppervlakte verscheen. Was de drank uitgewerkt dan was er verwarring, ontkenning, wrok en zelfmedelijden. (“Iedereen is tegen me”)

Toen ik later gelovig werd las ik ook de Galatenbrief. En ik ontdekte dat deze door gelovigen als excuus (oorzaak, aanleiding) werd aangegrepen om ‘lekker hun gang te kunnen gaan’. (!!!)

De Genade van God was immers altijd groter…..

Maar de realiteit ligt dan toch veel genunanceerder.

Galaten 5:13 en Christelijke Vrijheid 

Galaten 5:13 (Statenvertaling) zegt: “Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.”

Dit vers spreekt over de vrijheid die we hebben in Christus. Het is een vrijheid van de wet en van de zonde, maar het is allesbehalve een vrijbrief om er dan maar ‘op los te leven’ en onverstandige, ongezonde en zelfs gevaarlijke gewoontes te koesteren en cultiveren.

In Christus zijn we daadwerkelijk bevrijd van de wet van zonde en dood. Deze vrijheid is  niet bedoeld om ons vlees, onze oude natuur, te dienen. In tegendeel zelfs. Het is een oproep om door de Geest geleid te worden en niet door onze menselijke begeerten.

En in eerste instantie daarmee Christus en vervolgens onze broeders en zusters en zelfs ook ‘zij die buiten zijn’ te dienen.

Kan dat met een drankkegel? 

Ik weet het antwoord wel denk ik.

“De Fles” als voorbeeld

Alcoholmisbruik is een daarom een aansprekend voorbeeld van het misbruiken van die vrijheid. Het kan leiden tot gezondheidsproblemen, verslaving, manipulatie, vergaand egoisme en schade aan relaties en verantwoordelijkheden. Het is het dienen van het vlees, wat Paulus ons waarschuwt niet te doen.

Christelijke Vrijheid

De Christelijke vrijheid heeft als doel dat we door de Geest geleid worden en de vruchten van de Geest voortbrengen: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid (Galaten 5:22-23). Zuipen, wat in feite gebondenheid is, staat haaks op deze vruchten, vooral op matigheid, en kan ons ervan weerhouden de wil van God te volgen. Ook de groei naar geestelijke volwassenheid komt in de knel. Rondrennen in vicueze of poreuze cirkeltjes….

Als Christenen zouden we deze vrijheid gebruiken (en dus niet misbruiken als vrijbrief voor het vlees) om Christus en elkaar lief te hebben en te dienen, dus niet om ons over te geven aan vleselijke begeerten. We zouden waakzaam zijn en ons niet laten leiden door dingen die ons van Christus kunnen scheiden.

Galaten 5:13 spoort ons aan, sterker: vermaant ons om onze vrijheid in Christus verantwoordelijk te gebruiken. We zijn geroepen om elkaar lief te hebben en te dienen. Laten we daarom streven naar een leven dat de vruchten van de Geest voortbrengt en wat liefde van Christus toont aan de wereld om ons heen.

Weet dat er loon is weggelegd voor degenen die Hem dienen en van harte gehoorzaam willen zijn.  En ja, dit zeg ik allemaal in eerste instantie tegen mijzelf. Ik ben zelf namelijk een verslavingsgevoelig tiepje, maar ik weiger daar aan toe te geven.

Transhumanisme, de mens 2.0

Een artikel wat zó lezenswaardig is dat ik het zelf nooit had kunnen schrijven. Afkomstig van Vlichthus.nl

Transhumanisme, de mens 2.0

Transhumanisme – de mens 2.0. Later in dit artikel staat de vertaling van een onlangs verschenen belangrijk artikel van onafhankelijk journalist en Christen Leo Hohmann. Hij bespreekt daarin een op 12 september 2022 door president Biden ondertekend “Uitvoerend Bevel”. Daaruit blijkt hoever men al op weg is naar de al zo lang gewenste technocratie en het bijbehorende transhumanisme – “de mens 2.0”. Maar eerst:

Handelingen 4 : 24-28

En als dezen dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God, en zeiden: Heere! Gij zijt de God, Die gemaakt hebt den hemel, en de aarde, en de zee, en alle dingen, die in dezelve zijn.

Die door den mond van David Uw knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenen, en hebben de volken ijdele dingen bedacht?

De koningen der aarde zijn te zamen opgestaan, en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen den Heere, en tegen Zijn Gezalfde.

Want in der waarheid zijn vergaderd tegen Uw heilig Kind Jezus, Welken Gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls;

Om te doen al wat Uw hand en Uw raad te voren bepaald had, dat geschieden zou.

Bijna 2000 jaar geleden werd de bovenstaande nog oudere waarheid – van 1000 jaar daarvoor (Psalm 2) – herhaald door de apostelen Petrus en Johannes. Toen waren het “beiden Herodes en Pontius Pilatus” die tegen de Gezalfde Gods samenspanden. Pontius Pilatus, de Romein, vertegenwoordigt de heidenen. De Joden, d.w.z. de volken, “de menigten van Israëls”, worden vertegenwoordigd door Herodes. Waarom waren zij bij elkaar gekomen? Vers 28 zegt:

Om te doen al wat Uw hand en Uw raad te voren bepaald had, dat geschieden zou.

Wat zou er dan “geschieden”? Wel, zij verwierpen – heidenen zówel als Joden – de Here Jezus. Daarmee betoonden zij zich ongelovig. Zij geloofden het Woord Gods niet en aanvaardden de Christus (Gezalfde) – de Zoon – niet. Ze waren ongelovig en bleven dat, en dat was in overeenstemming, met “de Raad Gods”.

Dit is niet de wil Gods

Maar… dat was niet de wil Gods. Het is “Zijn afweging”, als Rechter, want “Raad” is een juridische term.

“Zij doen al wat Uw hand en Uw Raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou”, impliceert dat God deze positie, van de Joden en de heidenen, van tevoren heeft vastgesteld. En dat staat er ook in Psalm 2. 1000 jaar tevoren was het al aangekondigd dat, wanneer die Zoon (Erfgenaam Gods) aangesteld zou zijn (op de opstandingsdag), heidenen en Joden ongelovig zouden zijn. Hier wordt juist dat achteraf vastgesteld.

Wat nu gebeurt, is dat wat verwacht moest worden. Het moest wel zo gaan, want God heeft dat voorzegd. Nogmaals: niet omdat Hij dit wil, maar omdat de Schepper volledig “de loop van de geschiedenis” kent, en ook dat wat nog te komen staat. Dat alles kunnen overzien is voor ons in de verste verte niet mogelijk, maar de Ware God, de Allerhoogste, kan dit wel.

Zij zouden niet geloven

Johannes zei dus terecht in Johannes 12 : 39: “Daarom konden zij niet geloven”, waarbij hij het over de profetische woorden van Jesaja had. Waarom?

Er stond namelijk geschreven dat zij niet zóuden geloven.

Als God zegt: zij zullen níet geloven, is het ondenkbaar dat ze toch tot geloof zullen komen. “Technisch” zou dat kunnen, maar in de praktijk niet, omdat God wist wat er zou gaan gebeuren. De Auteur van de Bijbel wist dit, mede omdat Hij daar Zelf – wel pas ná voortdurend ongeloof en afwijzen – de hand in zou hebben. Vers 40 van Johannes 12 zegt:

Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze.

Dat was een aanhaling uit Jesaja 6 : 9, 10:

Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet.
Maak het hart dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze.

Zo zou het gaan. God had het gezegd en zo ging het ook. Dat is een geruststellende gedachte! Er gebeurt niet iets wat helaas anders uitpakt dan voorzien.

In feite is er niets bijzonders aan de hand

Als we kijken naar: “De koningen der aarde zijn te zamen opgestaan, en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen den Heere, en tegen Zijn Gezalfde“, en je kent de Bijbel, dan weet je dat er in deze tijd in feite niets bijzonders aan de hand is. Zo zou het gaan en daarom blijven wij gewoon rustig te midden van de stormen om ons heen. Leven vanuit de rust, waar we in zouden gaan, volgens Hebreeën 3 en 4. Hoofdstuk 4 : 11 zegt:

Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; …

Daar hoort acceptatie bij dat “dingen gaan zoals ze gaan”, waarbij we wel opmerkzaam blijven, om daar – als het even kan – zo weinig mogelijk last of hinder van te ondervinden. Als je niet weet hoe het zit of wat er komt, dan ben je onrustig, als je weet wat er aan de hand is, waarbij de uiteindelijke afloop hoe dan ook goed is, dan ben je rustig.

Van tevoren bepaald

In Handelingen 4 : 24-28 belijden gelovigen ten overstaan van de Heere dat ze weten hoe het met de “opstand van deze wereld” in elkaar steekt. Ze zeggen: ja, Heer, het gaat precies zoals U het gezegd hebt. Maar binnen Uw Raad en binnen de plannen die U gemaakt hebt. Het is van tevoren bepaald, in de zin dat de conclusie dat het in de toekomst zo zou gaan, al lang van te voren getrokken was. De Heer weet het van tevoren en heeft die kennis vastgelegd in Zijn Woord. Dat is de betekenis van “bepalen” en vandaar “de bepaalde Raad Gods”, of zoals het in Handelingen 4 heet: “Uw Raad tevoren bepaald”.

Vanuit deze zeer geruststellende gedachten kijken we af en toe hoe Psalm 2 : 2 en 3 in deze tijd – voorafgaand aan de “opname van de Gemeente” – invulling krijgt:

De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.

De mens wil zich boven God stellen

God Zelf heeft gezegd wat “de koningen der aarde” zullen doen. Er is voorzegd, hoewel dat niet de wil Gods is, dat zij zich voorgenomen hebben te banden te verscheuren waaraan ze normaal gesproken gebonden (met touwen) zijn en dat is in ieder geval dat de mens niet “voor God zou willen spelen”. Maar de “beraadslagende vorsten” zijn hardnekkig van plan om zich zelfs bóven God te stellen, in navolging van de oude slang, de satanas. Hoe dom is dat?

Met hun transhumanisme – de mens 2.0 zegt men in feite dat wat God gemaakt heeft niet de “goede versie” van de mens is. Zij maken er zelf wel een betere van en gaan niet in op Gods uitnodiging om deel te hebben aan de Nieuwe Mens in Christus, waar God Zelf op de opstandingsdag mee gestart is. Die hoogmoed van de “koningen der aarde” leidt absoluut tot hun val en verdwijning.

Transhumanisme – de mens 2.0

Het artikel van Leo Hohmann, een medegelovige in Christus, geeft inzicht dat er op het hoogste aardse niveau van regeringen flinke stappen gemaakt worden op weg naar “de nieuwe mens”, de “mens 2.0” en nog verder waarschijnlijk. Dat heet transhumanisme, als onderdeel van technocratie, en daarmee een wereldregering, die in alles de macht heeft en wil behouden. Het gaat in feite over de liefst zo totaal mogelijke controle van de ene mens over de andere. Uiteraard in opdracht van “de overheden, de machten, de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, de geestelijke boosheden in de lucht“, zoals beschreven door Paulus in Efeze 6.

Standpunt innemen

Hohmann vraagt of we bereid zijn een standpunt in te nemen, “want het gaat veel intenser worden”, schrijft hij. Maar veel beter is het te doen wat Paulus in Hebreeën 12 : 2 schrijft:

Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter [hand] des troons van God.

Wij als gelovigen zijn namelijk niet op weg naar “de mens 2.0”, maar naar onze positie – ín Christus uiteraard – aan de “rechter” (= heerschappij) van Gods Troon. Dus is onze blik gericht op de toekomst die God ons beloofd heeft én waarvan we 100% zeker weten dat Zijn beloften ook werkelijkheid zijn en worden.

——————-

Biden tekent Uitvoerend Bevel om de transhumanistische hel los te laten op Amerika en de wereld

Als iemand bewijs nodig heeft dat de machten die de hefbomen achter de hersenloze idioot die in de “Oval Office” zit, volledig achter de agenda van het Wereld Economisch Forum/Verenigde Naties van biomedische tirannie en transhumanisme duwen, zoek dan niet verder dan het uitvoerend bevel dat Joe Biden ondertekende op maandag 12 september 2022.

Door stilletjes de handtekening van Biden op dit document te krijgen, hebben zijn afhandelaars (“his handlers”) ons misschien het meest onheilspellende teken tot nu toe gegeven, dat we op de drempel staan ​​van een technocratisch één-wereldbeest-systeem. Bereid je voor om je standpunt in te nemen, want het gaat veel intenser worden.

De Orwelliaanse titel van dit document, Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy, zal ervoor zorgen dat de betekenis ervan juist over de hoofden van 99 procent van de media zal vliegen, zelfs de conservatieve media. Ze zullen het lezen en geeuwen. Ik roep iedereen die dit artikel leest op om niet dezelfde fout te maken.

Vanwege de mysterieuze wetenschappelijke taal waarin dit document is geschreven, zullen zelfs de meesten van degenen die de tijd nemen om het te lezen en te bestuderen (ik verzeker u dat Biden dat niet deed) niet volledig begrijpen wat door het Witte Huis wordt bevolen.

Dat is waar we proberen te helpen.

Karen Kingston, een voormalig Pfizer-medewerker en huidig ​​analist voor de farmaceutische en medische apparatenindustrie, helpt ons te ontcijferen wat er gaande is in dit uitvoeringsbesluit.

Kingston verklaarde in een Twitter-bericht:

“Laat me tussen de regels door lezen voor Amerika. Bidens decreet van 12 september 2022 verklaart dat Amerikanen afstand moeten doen van alle mensenrechten die transhumanisme in de weg staan. Veiligheidsnormen voor klinische proeven en geïnformeerde toestemming zullen worden uitgeroeid omdat ze de universele ontplooiing van technologieën voor het bewerken van genen die nodig zijn om mensen te laten fuseren met A.I. Om de maatschappelijke doelen van de Nieuwe Wereldorde te bereiken, zijn misdaden tegen de menselijkheid niet alleen legaal, maar ook verplicht.”

Hier is een van de meest verontrustende fragmenten uit het uitvoerend bevel van Biden:

“We moeten technologieën en technieken voor genetische manipulatie ontwikkelen om schakelingen voor cellen te kunnen schrijven en voorspelbaar biologie te kunnen programmeren op dezelfde manier waarop we software schrijven en computers programmeren… ook door middel van computerhulpmiddelen en kunstmatige intelligentie…”

Patrick Wood, een econoom en auteur van verschillende boeken over technocratie, volgt de transhumanistische en wereldwijde technocratie-bewegingen al vier decennia. Hij vertelde me dat Kingston de kwestie niet overdrijft.

Hij zei dat dit Uitvoerend Bevel (U.B.) het bewijs is dat de uitvoerende macht nu in handen is van de biomedische/farmaceutische industrie. Het zal Katy zijn die vanaf nu de deur verspert.

“De transhumanisten binnen Big Pharma hebben het overheidsbeleid en de fondsen van de belastingbetaler volledig overgenomen om hun eigen anti-menselijke agenda te promoten om de software van het leven te hacken,” vertelde Wood mij. “Het laat ook duidelijk zien wie de macht heeft en wie het beleid bepaalt in Amerika.”

De mRNA-injecties, die al in de lichamen van ten minste 70 procent van de volwassenen in de VS (en een kleiner percentage van de kinderen) zijn gegaan, markeren de “poort naar transhumanisme”. Dit is ons verteld door zowel Kingston als wijlen Dr. Zev Zelenko en Dr. Robert Malone, een mede-uitvinder van het mRNA-platform.

LeoHohmann.com was een van de eerste sites die de klok sloeg op de voormalige medische officier van Moderna, Tal Zaks, die de wereld in december 2017 oprecht vertelde dat “we de software van het leven hebben gehackt”, en dat deze mRNA-genbewerking-biotechnologie zou worden opgenomen in vaccins om allerlei ziekten te behandelen en te voorkomen. We hebben gezien hoe goed ze werken, waarbij miljoenen ziek worden en tienduizenden sterven na het krijgen van twee of meer doses van de Covid-injecties aangeboden door Moderna en Pfizer. Met de FDA en CDC nu volledig aan boord, wordt deze mRNA-technologie opgenomen in tal van andere vaccins, waaronder griepprikken.

Het uitvoerend bevel van 12 september is ongetwijfeld ingevoerd als back-up voor de voortdurende experimenten op de menselijke bevolking, en ik verwacht dat de vaccin-industrie er maximaal gebruik van zal maken. Binnenkort zullen we de terugkeer van vaxmandaten zien, deze keer heftiger gecontroleerd en gehandhaafd dan voorheen.

Dit U.B. kan ook op zijn minst gedeeltelijk getimed zijn, in afwachting van het nieuwe pandemie-verdrag dat de regering-Biden volgend jaar door de Wereldgezondheids-organisatie van de Verenigde Naties hoopt te krijgen. Dit verdrag zal de soevereiniteit over “gezondheidsnoodgevallen” van het nationale niveau overdragen aan de WHO.

Wood zei dat de beoogde gevolgen van de U.B. zijn het verleggen van de grens van genetische modificatie van alle levende wezens en vooral mensen. Hij gelooft dat dit uiteindelijk zal leiden tot de grootste publieke weerslag in de moderne geschiedenis.

“Biden belooft niet alleen financiering, maar ook een transformatie van de hele regering om dit anti-menselijke plan van top tot teen te ondersteunen”, schrijft Wood. “Het blokkeert ook automatisch elke instantie of afdeling van afwijkende meningen.”

Hieronder staan ​​slechts enkele van de hoogtepunten die rechtstreeks uit het document worden geciteerd:

 • De term “biotechnologie” (“biotechnology”) betekent technologie die van toepassing is op of mogelijk wordt gemaakt door life-sciences-innovatie of productontwikkeling.
 • De term “bioproductie” (“biomanufacturing”) betekent het gebruik van biologische systemen om producten, gereedschappen en processen op commerciële schaal te ontwikkelen.
 • De term “bio-economie” (“bioeconomy”) betekent economische activiteit, die is afgeleid van de biowetenschappen, met name op het gebied van biotechnologie en bioproductie, en omvat industrieën, producten, diensten en het personeel.
 • De term “biologische gegevens” (“biological data”) betekent de informatie, inclusief bijbehorende descriptoren, afgeleid van de structuur, functie of het proces van een of meer biologische systemen, die worden gemeten, verzameld of geaggregeerd voor analyse.
 • De term “belangrijkste O&O-gebieden” (“key R&D areas”) omvat fundamentele O&O van opkomende biotechnologieën, met inbegrip van technische biologie; voorspellende engineering van complexe biologische systemen, inclusief het ontwerpen, bouwen, testen en modelleren van volledige levende cellen, celcomponenten of cellulaire systemen; kwantitatief en theorie-gestuurd multidisciplinair onderzoek om de convergentie met andere ontsluitende technologieën te maximaliseren; en regelgevende wetenschap, met inbegrip van de ontwikkeling van nieuwe informatie, criteria, instrumenten, modellen en benaderingen om de besluitvorming op het gebied van regelgeving te informeren en te ondersteunen. Deze O&O-prioriteiten moeten worden gekoppeld aan vorderingen op het gebied van voorspellende modellering, gegevensanalyse, kunstmatige intelligentie, bio-informatica, krachtige en andere geavanceerde computersystemen, metrologie en gegevensgestuurde normen, en andere niet-levende wetenschappelijke ondersteunende technologieën.
 • De term “life sciences” betekent alle wetenschappen die levende organismen, virussen of hun producten bestuderen of gebruiken, met inbegrip van alle disciplines van de biologie en alle toepassingen van de biologische wetenschappen (inclusief biotechnologie, genomica, proteomica, bioinformatica en farmaceutisch en biomedisch onderzoek en technieken), maar met uitzondering van wetenschappelijke studies in verband met radioactieve stoffen of giftige chemicaliën die niet van biologische oorsprong zijn of synthetische analogen van toxines.

Wat dit betekent is dat van mensen hun meest persoonlijke bezit, namelijk hun DNA en genomische eigenschappen, zal worden verzameld, en de overheid zal geen bescherming bieden.

Het zal daadwerkelijk worden aangemoedigd en wereldwijd gezien worden als groen licht voor biomedische beroepsbeoefenaars. Het is het doel van de technocratische eigenaren van Agenda 2030 om elk levend wezen op aarde te catalogiseren, in kaart te brengen en te monitoren.

Dit werd in de vroege jaren 2000 uiteengezet door wijlen onderzoeker Rosa Koire en in 2011 in boekvorm gebracht met de titel “Behind the Green Mask: U.N. Agenda 21“. Koire was een Democraat, maar ze begreep dat de ondergang van Amerika, en inderdaad elk land van de voorheen vrije wereld, niet zou worden bereikt door links of rechts, maar door supranationale globalisten die trouw zijn aan geen bepaalde natie. In feite verafschuwen deze globalisten het natiestaat-model, dat de wereld al duizenden jaren domineert. Hun doel is “global governance” (wereldwijde regering) en dat zeggen ze hardop in hun eigen documenten.

Schrik niet.

Laat je niet intimideren.

De waarheid zal niet worden verslagen.

De mensheid zal zegevieren over deze anti-menselijke eugenetische monsters, omdat we levende zielen hebben en zijn geschapen naar het beeld van een heilige God met individuele vrije wil.

Daarom zijn wij mensen in staat een persoonlijke relatie te hebben met Jezus Christus en de enige echte drie-enige God van de Bijbel. Degenen die het lokaas van de globalisten pakken en zich onderwerpen aan het wereldsysteem, zullen in wezen hun menselijkheid overdragen in ruil voor loze beloften van veiligheid en zekerheid. Ze zullen transhumans (transhumane mensen) worden, waardoor ze op een gegeven moment hun vermogen om contact met God te maken verliezen. Dat is een hele grote stap en een beslissing waar ieder mens vroeg of laat mee te maken zal krijgen naarmate deze technologie zich ontwikkelt. Je ziel zal afhangen van de keuze die je maakt. Volg je God of volg je de mens?

Bovenal is dit een geestelijke strijd.

We moeten doorgaan met het blootleggen van de sinistere transhumanistische agenda waarvoor deze globalistische roofdieren hun best hebben gedaan om die verborgen te houden, in een wetenschappelijke taal waarvan ze weten dat deze de gemiddelde persoon zal verbazen en verbijsteren. We hebben het voor je gedecodeerd in dit artikel van twee van de beste christelijke experts over het onderwerp dat tegenwoordig in de wereld beschikbaar is – Karen Kingston en Patrick Wood.

Deel dit artikel wijd en zijd.

“Even bijtanken”

U kent de uitdrukking vast wel. Als we bijvoorbeeld aan het begin van een vakantieperiode staan zeggen we wel tegen elkaar dat het tijd is om “even bij te tanken”, of om “de accu op te laden”. We bedoelen dan dat we verlangen naar rust, tijd voor ontspanning, even geen verantwoordelijkheden. Even nieuwe energie op doen na een periode van drukke werkzaamheden. Ik denk dat het niet zo moeilijk is om daar een beeld bij te hebben.

Gek genoeg lijkt het bij veel christenen op geestelijk gebied ook zo te werken. En misschien is het daarom wel zo dat er op Evangelisch gebied tal van evenementen worden aangeboden om “geestelijk” bij te tanken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan conferenties en bijeenkomsten die met klinkende marketingmethoden in de markt worden gezet. Bekende namen verkopen goed, dus als je een of meerdere “grote” namen vast kunt leggen, verhoogt dat je marktwaarde en aandeel aanzienlijk. En een bijzonder prettige bijkomstigheid is ook nog als die “grote namen” ook regelmatig studieboeken of dvd’s produceren. Het genereert omzet immers? Vraag en aanbod….

Bent u ook zo’n “geestelijke bijtanker” die bepaalde conferenties met een zekere regelmaat afloopt, op zoek naar nieuwe kicks, nieuw onderwijs, nieuwe trends op het christelijke erf? En op zoek naar een goed gevoel?
Dan vraag ik me af hoe het zit met uw persoonlijke geloof. Waar dat op gebaseerd is. Hebt u zo’n evenement werkelijk nodig om een kind van God te zijn? Om opgebouwd te worden in uw geloof? Om u weer eens te laten vertellen dat God van u houdt, een plan heeft met uw leven, en u “in geloof stappen moet gaan zetten”? Is uw geloof gebaseerd op gevoel, op ervaring?

Dan heb ik geen opwekkende boodschap. Als uw geloof gebaseerd is op (het verlangen naar) het hebben van gevoelens en bijzondere ervaringen, en op het nalopen van “gezalfde voorgangers”, gaat u onder de streep bedrogen uitkomen.
Uw geloof zou niet gebaseerd moeten zijn op dergelijke zaken, maar enkel en alleen op het Woord van God, wat we allemaal beschikbaar hebben in een of meerdere vertalingen. De Bijbel is, in tegenstelling tot kicks, gevoelens, ervaringen en gezalfde voorgangers betrouwbaar en onveranderlijk. De enige optie die u heeft is uw geloof daaruit te voeden.

En wat die energie betreft voor in de tank, die is onbeperkt op voorraad. Altijd. 24 uur per dag. Als u een kind van God bent, woont Hij namelijk permanent bij u, door de Heilige Geest, de Geest van God. Hiervoor heeft u geen speciale doop nodig, geen speciaal gebed om vervulling door een speciaal iemand, geen speciale taal of andere kunstjes, u bent er al mee verzegeld!

Vult u zichzelf dus niet met vroom uitgevente surrogaat. Hoe mooi de verpakking ook mag zijn, met welke mooie woorden het ook komt, het zal blijken dat het niet genoeg is. Na de zoveelste conferentie volgt de zoveelste leegte….en loop uw tank weer leeg.
Als u dus bij wilt tanken, doe dat in uw binnenkamer. Lees de Bijbel. Denk erover na. Praat met uw hemelse Vader, en besef dat Hij er altijd bij is. Ook al voelt u niks. De Here Jezus Christus voorziet in alles wat u nodig hebt, zelfs zonder dat we daar om vragen.
Of heeft u de Bijbel al uit?

He shall come

“What I say unto you I say unto all, Watch.”

“At even, or at midnight, or at the cock-crowing.”

It may be in the evening,

When the work of the day is done,

And you have time to sit in the twilight,

And to watch the sinking sun;

While the long bright day dies slowly

Over the sea,

And the hour grows quiet and holy

With thoughts of Me;

While you hear the village children

Passing along the street,

Among these thronging footsteps

May come the sound of My feet;

Therefore I tell you, watch!

By the light of the evening star,

When the room is growing dusky

As the clouds afar;

Let the door be on the latch

In your home,

For it may be through the gloaming,

I will come.

It may be in the midnight

When ’tis heavy upon the land,

And the black waves lying dumbly

Along the sand;

When the moonless night draws close

And the lights are out in the house,

When the fires burn low and red,

And the watch is ticking loudly

Beside the bed;

Though you sleep tired on your couch,

Still your heart must wake and watch

In the dark room;

For it may be that at midnight

I will come.

It may be at the cock-crow,

When the night is dying slowly

In the sky,

And the sea looks calm and holy,

Waiting for the dawn of the golden sun

Which draweth nigh;

When the mists are on the valleys, shading,

The rivers chill,

And my morning star is fading, fading

Over the hill;

Behold, I say unto you, watch !

Let the door be on the latch

In your home,

In the chill before the dawning,

Between the night and morning,

I may come.

It may be in the morning

When the sun is bright and strong,

And the dew is glittering sharply

Over the little lawn,

When the waves are laughing loudly

Along the shore,

And the little birds are singing sweetly

About the door;

With the long day’s work before you

You are up with the sun,

And the neighbors come to talk a little

Of all that must be done;

But, remember, that I may be the next

To come in at the door,

To call you from your busy work,

For evermore.

As you work, your heart must watch,

For the door is on the latch

In your room,

And it may be in the morning

I will come.

So I am watching quietly

Every day,

Whenever the sun shines brightly

I rise and say,

Surely it is the shining of His face,

And look unto the gate of His high place

Beyond the sea,

For I know He is coming shortly

To summon me;

And when a shadow falls across the window

Of my room,

Where I am working my appointed task,

I lift my head to watch the door and ask

If He is come!

And the Spirit answers softly

In my home,

“Only a few more shadows,

And He will come.”

Sektarisme, manipulatie, kuddegedrag, kerkje spelen

Herpost en aanvulling van een veelbezocht bericht op deze site. Datums en jaartallen heb ik niet exact op een rijtje. Maar het moet maar eens gezegd worden. Ik ben me ervan bewust dat subjectiviteit niet vermeden kan worden. Het zijn dan ook slechts wat (voor mij leerzame) herinneringen over de tijd die ik doorgebracht heb met broers en zussen, familie en vrienden die later geleidelijk zijn ingelijfd, en waarvan ene enkeling later ook weer is uitgekotst door de groep rondom Wim Griffioen.

[edit 06-11-2023]Het Algemeen Dagblad besteedde eergisteren een artikel aan een slachtoffer van “de groep Griffioen”. Het verhaal gaat nog steeds door. Wanneer dondert het sektarische gebouw in elkaar? Lees PDF

[edit 01-07-2019*] Het Algemeen Dagblad editie Gouda besteedde gisteren een artikel aan “de groep Griffioen” Behalve dat het leed voor nogal wat familieleden nog steeds “doorettert” zijn er geen nieuwe feiten bekend geworden. De club is goed afgeschermd tegen de boze buitenwereld, maar opmerkelijk genoeg zijn tegelijkertijd een aantal leden al die jaren wél druk in de weer met geld verdienen aan diezelfde boze buitenwereld middels een trits gelikte bedrijven. Het is een inconsequent, schizofreen verschijnsel. Ze hebben zogenaamd gebroken met alles wat buiten is, maar voor zover het uitkomt dan.* Dit is een herpost van een artikel uit 2017. Ge-updated en aangepast.

Link: (artikel afgeschermd voor niet abonnees;  hieronder kunt u het lezen.)

Read more

Terug na hack

Welkom terug op genade.info

 

We zijn blij om aan te  kondigen dat onze website terug online is na een recente hack. We hebben hard gewerkt om de veiligheid en stabiliteit van onze site te waarborgen, zodat u kunt blijven genieten van de inhoud die u waardeert.

We begrijpen dat sommige van uw favoriete onderdelen van de vorige site mogelijk (nog) niet beschikbaar zijn. Daarom nodigen we u uit om ons feedback te geven. Wat zou u graag terug willen zien op genade.info? Uw input is van grote waarde bij het vormgeven van onze website.

.