Citaten Wachttorengenootschap

Naar aanleiding van het recente nieuws over de Jehovah’s Getuigen en hun kerkgenootschap, wil ik wat citaten uit Wachttoren lectuur met u delen die ik destijds verzameld en van enig commentaar voorzien heb. Het is tenenkrommend om te lezen hoe men de Bijbel kneedt en redeneert richting de leer en richting de “onmisbare” organisatie sekte.

De citaten heb ik van commentaar voorzien in blauw.

de Wachttoren

De Wachttoren uitgelicht, een verzameling citaten

“De bijbel is daarom een boek van organisatie dat aan de christelijke gemeente als organisatie, niet aan individuele personen toebehoort, ongeacht hoe oprecht zulke personen ook mogen geloven dat zij de bijbel kunnen uitleggen. Om deze reden kan de bijbel niet op de juiste wijze worden begrepen zonder Jehovah’s zichtbare organisatie in gedachten.” (De Wachttoren, 15 januari 1968, blz. 43)

Met andere woorden: Wij hebben (onze organisatie heeft) de waarheid in pacht. U hebt óns nodig. Anders heeft U niets aan Uw bijbel.

“De reputatie die de “getrouwe en beleidvolle slaaf”-organisatie in de afgelopen ruim 100 jaar heeft opgebouwd, dwingt ons veeleer tot de conclusie die Petrus onder woorden bracht toen Jezus vroeg of zijn apostelen hem ook wilden verlaten, namelijk: “Tot wie zullen wij heengaan?” (Joh. 6:66-69) Het lijdt geen enkele twijfel: wij hebben allemaal hulp nodig om de bijbel te begrijpen, en wij kunnen de schriftuurlijke leiding die wij nodig hebben, niet buiten de “getrouwe en beleidvolle slaaf”-organisatie vinden.” (De Wachttoren, 15 mei 1981, blz. 19)

Wat zegt de Bijbel waar gelovigen hulp vinden?

Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.
69 En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. De Bijbel, Johannes 6: 68

Heb 2:18 Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen.

Heb 4:16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

Ziet u wat er hier gebeurt! De organisatie claimt de plaats die de Here Jezus toekomt. Hij Zelf in persoon is onze hulp, waar we naartoe kunnen.

Wij mogen ons bij de Heer zelf  melden voor hulp! 

“Vermijd een onafhankelijke denkwijze … Hoe treedt zo’n onafhankelijke denkwijze aan het licht? Een veel voorkomende manier is dat men raad in twijfel trekt die door Gods zichtbare organisatie wordt verschaft” (De
Wachttoren, 15 april 1983, blz. 22)

U bent volledig aan ons overgeleverd. Twijfel nooit aan ons. Denk zoals wij willen.

“… Dit is een onafhankelijke denkwijze. Waarom is zo’n instelling gevaarlijk? Een dergelijke denkwijze vormt een bewijs van trots. … Als wij gaan denken dat wij het beter weten dan de organisatie, zouden wij ons moeten afvragen: “Waar hebben wij om te beginnen de bijbelse waarheid geleerd? Zouden wij de weg der waarheid kennen indien wij geen leiding van de organisatie hadden ontvangen? Kunnen wij het eigenlijk wel zonder de
leiding van Gods organisatie stellen?” Neen, dat kunnen wij niet!” (De Wachttoren, 15 april 1983, blz. 28)

Ook al heeft u twijfels, BLIJF BIJ ONS, U kúnt eenvoudig niet zonder ons

“In de wereld bestaat er een neiging leiderschap te verwerpen. In een voordracht zei iemand erover: “Het steeds hogere niveau van onderwijs heeft
de voorraad beschikbaar talent dermate doen toenemen dat volgelingen zo kritisch zijn geworden dat het bijna onmogelijk is hen te leiden.” Maar in Gods organisatie heerst geen geest van onafhankelijk denken…” (De
Wachttoren, 15 september 1989, blz. 23)

Kritiek wordt niet getolereerd. Als je het toch beter weet, sluiten we je desnoods uit.

“Wanneer wij Jehovah en de organisatie van zijn volk liefhebben, zullen wij niet achterdochtig zijn, maar zoals de bijbel zegt, ‘alles geloven,’ ook bijvoorbeeld alles wat er in het tijdschrift De Wachttoren staat…” (Bekwaam gemaakt tot de Predikingsdienst, blz. 156)

U moet gewoon “alles geloven” wat wij U voorzetten. Slechts de Bijbel bestuderen voldoet niet.
Ons tijdschrift “De Wachttoren” spreekt altijd absoluut de Waarheid.

“Welnu, wat zult u doen wanneer u wordt geconfronteerd met afvallige leringen, sluwe redenaties, die erop neerkomen dat wat u als een van Jehovahs  Getuigen gelooft, niet de waarheid is? Wat zult u bijvoorbeeld doen als u een brief of lectuur ontvangt, er een blik in werpt en onmiddellijk ziet dat het geschrevene van een afvallige afkomstig is? Zult u het uit nieuwsgierigheid lezen, alleen maar om te zien wat de persoon te zeggen heeft? U redeneert misschien zelfs wel: Het doet me toch niets; daarvoor sta ik te sterk in de waarheid. En bovendien, als wij de waarheid bezitten, hebben wij niets te vrezen. De waarheid zal de toets doorstaan. Sommigen hebben, door zo te denken, hun geest met afvallige redeneringen gevoed en zijn ten prooi gevallen aan ernstige onzekerheid en twijfel.” (De Wachttoren, 15 maart 1986, blz. 12)

Twijfel NOOIT aan ons. Als er ook maar de geringste mogelijkheid is dat U gaat twijfelen, lees niets van sluwe redenaties die U aan het nadenken zouden kunnen zetten. Denk niet na en twijfel nooit.

“In Jehovah’s organisatie is het echter niet nodig een massa tijd en energie aan speurwerk te besteden, want er zijn broeders in de organisatie die er juist voor zijn aangewezen om dat te doen, ten einde u die niet zoveel tijd hebt, te helpen, en zij bereiden het goede materiaal voor De Wachttoren en andere publikaties van het Genootschap voor.” (De Wachttoren, 1 september 1967, blz. 530)

Wij speuren het wel voor U uit, want U heeft het vast druk. Het goede materiaal vindt U uitsluitend bij het Genootschap.

“Beschouw ook eens het feit dat op de gehele aarde alleen Jehovah’s organisatie door Gods heilige geest of werkzame kracht wordt geleid (Zach. 4 : 6). Alleen deze organisatie functioneert voor Jehovah’s voornemen en tot zijn eer. Alleen voor deze organisatie is Gods Heilige Woord, de bijbel, geen verzegeld boek. In de wereld zijn veel intelligente mensen. Zij kunnen de Heilige Schrift lezen, maar zij kunnen niet de diepe betekenis ervan begrijpen … Hoe zeer waarderen ware christenen het met de enige organisatie op aarde verbonden te zijn die de “diepe dingen Gods”begrijpt!” (De Wachttoren, 1 oktober 1973, blz. 594)

Hoe U het ook went of keert: Alleen als U met onze organisatie verbonden bent, leeft U tot Jehovah’s eer. Buitenstaanders begrijpen Gods Heilige Woord niet. Alleen wij.

“Tenzij wij met dit door God gebruikte communicatiekanaal in contact staan, zullen wij geen vorderingen maken op de weg ten leven, ongeacht hoeveel wij in de bijbel lezen.” (De Wachttoren, 15 april 1982, blz. 27)

U moet met het Genootschap in contact staan, anders kunt U nooit behouden worden.

“Gods Woord waarschuwt christenen dat “Satan zelf . . . zich [blijft] veranderen in een engel des lichts. Het is daarom niets groots indien ook zijn dienaren zich blijven veranderen in dienaren van rechtvaardigheid. Maar hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken” (2 Korinthiërs 11:14, 15). Satan heeft zich zo succesvol als “een engel des lichts” voorgedaan, dat hij zelfs een volmaakt mens, Eva, kon verleiden (1 Timotheus 2:14). Het zou derhalve roekeloos zijn, alsook een verspilling van waardevolle tijd, wanneer Jehovah’s Getuigen vals-religieuze lectuur die bedoeld is om te misleiden, zouden aanvaarden en zich eraan zouden blootstellen. … Bovendien zijn sommige van de religieuze geschriften die men Jehovah’ss Getuigen misschien per se wil laten lezen, geschreven door personen die afvallig zijn geworden, of bevatten ze hun gedachten. Ware christenen hebben het gebod ontvangen zulke afvalligen te mijden” (De Wachttoren, 1 augustus 1984, blz. 31)

Lees niets wat niet bij ons vandaan komt. Mijdt de buitenstaanders, ook die die zich Christen noemen. Ware christenen vindt U slechts bij de Jehovah’s Getuigen.

“Natuurlijk dient bijbellezen niet in de plaats te komen van het gebruik dat u maakt van het voortreffelijke studiemateriaal dat via “de getrouwe en beleidvolle slaaf” beschikbaar is gesteld.” (De Wachttoren, 1 mei 1995, blz. 19)

Ons voortreffelijk studiemateriaal is uiteraard belangrijker dan de Bijbel.

“Van tijd tot tijd zijn er in de gelederen van Jehovah’s volk personen geweest die, evenals de oorspronkelijke Satan, een onafhankelijke vittende houding hebben aangenomen. … Zij zeggen dat het voldoende is enkel de bijbel te lezen, hetzij alleen of in kleine groepjes thuis. Maar vreemd genoeg zijn zij door zulk ‘bijbellezen’ helemaal teruggekeerd tot de afvallige leerstellingen die honderd jaar geleden in de schriftverklaringen van de geestelijken van de christenheid werden uiteengezet, terwijl sommigen zelfs weer de feesten van de christenheid zijn gaan vieren, zoals de Romeinse Saturnalia van 25 december! Jezus en zijn apostelen hebben tegen zulke wettelozen gewaarschuwd.” De Wachttoren, 15 december 1981, blz. 25-26)

Denk erom: geen kritiek. Met bijbelstudiegroepjes schieten we absoluut niet op. Onze leerstellingen zijn zuiver. En: vier geen Kerst. Dat is echt een Wetteloos feest. Dan wordt de afgod Saturnalia wereldwijd aanbeden.. De Apostelen hebben ons al voor de wettelozen gewaarschuwd.

“Als er ook maar een zweem van twijfel omtrent Jehovah, zijn Woord of zijn organisatie in uw hart heeft post gevat, wees er dan snel bij die uit te bannen voordat de twijfel uitgroeit tot iets waardoor uw geloof verwoest zou kunnen worden.” (De Wachttoren 1 februari 1996, blz. 23)

Twijfel nooit aan Jehovah, zijn Woord, én zijn Organisatie. Dit is eigenlijk een onverbrekelijke drie-eenheid. Haalt U de Organisatie uit die eenheid, (denkt U eraan om ons te verlaten), dan is uw geloof verwoest.

“Als wij gaan denken dat wij het beter weten dan de organisatie, zouden wij ons moeten afvragen: “Waar hebben wij om te beginnen de bijbelse waarheid geleerd? Zouden wij de weg der waarheid kennen indien wij geen leiding van de organisatie hadden ontvangen? Kunnen wij het eigenlijk wel zonder de leiding van Gods organisatie stellen?” Neen, dat kunnen wij niet!” (De Wachttoren, 15 april 1983, blz. 28)

Als U twijfelt: wij weten het altijd beter dan wie ook. U hebt het immers allemaal van ons geleerd? U kunt immers niet zonder ons? Is een bestaan mogelijk zonder de leiding van ‘Gods organisatie’ Neen!

“Natuurlijk is hulp noodzakelijk. Het is onwaarschijnlijk dat iemand die gewoon de bijbel leest zonder voordeel te trekken van de door God verschafte hulpmiddelen, het licht zou kunnen onderscheiden. Daaarom heeft Jehovah God in “de getrouwe en beleidvolle slaaf” voorzien, zoals in Mattheus 24:45-47 is voorzegd. In deze tijd wordt die “slaaf” vertegenwoordigd door het Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen.” (De Wachttoren, 1 mei 1992, blz. 31)

We zeggen het nog maar eens: natúúrlijk heeft U onze Organisatie nodig, want wij hebben hulpmiddelen voor U, die eigenlijk rechtstreeks van God komen. Alleen dan zult U de Bijbel kunnen begrijpen en benutten.

“Het zal echter niet iedereen worden toegestaan op de paradijs aarde te leven.ú Er zijn vereisten waaraan voldaan moet worden.(…) Een derde vereiste is dat wij met Gods kanaal verbonden zijn, met zijn organisatie. (…) Om eeuwig leven in het aards paradijs te ontvangen, moeten wij die organisatie identificeren en God dienen als deel ervan.” (De Wachtoren, 15 mei 1983, blz. 12)

Buiten de Organisatie is geen eeuwig leven mogelijk. Blijven dus, want dat is een vereiste .

“Wij willen ontkomen aan al deze dingen die over de wereld zullen komen. Wij willen staan voor het aangezicht van de Zoon des mensen, als personen die zijn goedkeuring hebben. Daartoe kunnen wij een derde ding doen: Blijf onverbrekelijk verbonden met Jehovah’s theocratische organisatie. Wij moeten ons zonder voorbehoud met die organisatie verbinden en een aandeel hebben aan haar activiteiten. ” (De Wachttoren, 1 mei 1992, blz.21)

Alleen onze Organisatie bestaat uit door de Zoon des mensen goedgekeurde personen. Blijven dus. En aktief zijn.

“Allen die de bijbel willen begrijpen, dienen in te zien dat de “rijkgevarieerde wijsheid van God” uitsluitend bekend kan worden via Jehovah’s communicatiekanaal, de getrouwe en beleidvolle slaaf. (De Wachttoren, 1 oktober 1994, blz. 8)

Wij praten met Jehovah voor U, dus kom bij ons, dan maken wij U het wijs.

“Maar als wij ons van Jehovah’s organisatie zouden verwijderen, zouden wij nergens anders terechtkunnen voor redding en ware vreugde. (Vergelijk Johannes 6:66-69.)” (De Wachttoren, 15 september 1993, blz. 22)

Denk erom: als U denkt weg te kunnen gaan bij de Organisatie: U bent dan reddeloos verloren. Dat staat echt in Johannes 6:66-69.

“Bijbelstudies moeten vertrouwd raken met de organisatie van de “ene kudde” waarover Jezus in Johannes 10:16 sprak. Zij dienen te beseffen dat het voor hun redding van essentieel belang is zich met Jehovah’s organisatie te vereenzelvigen (Openb. 7:9, 10, 15). Daarom moeten wij degenen aan wie wij bijbelstudie geven al naar de organisatie beginnen te leiden zodra de bijbelstudie is opgericht.” (Onze Koninkrijksdienst, november 1990, blz. 1)

De Organisatie is het hoofddoel van Bijbelstudies. De enige echte kudde zijn wij. Essentieel is, dat U zicht totaal wegcijfert voor het Genootschap, anders zal redding niet mogelijk zijn. Nogmaals: het enige doel van Bijbelstudies is: lid worden van “Gods Organisatie”.

“Tot op de huidige dag hebben het toenemende licht op Gods Woord alsmede de geschiedkundige feiten het nodig gemaakt dat er bepaalde wijzigingen werden aangebracht. Laten wij echter nooit uit het oog verliezen dat de beweegredenen van deze “slaaf” altijd zuiver en onzelfzuchtig zijn geweest; ze zijn altijd goedbedoeld geweest.” (De Wachttoren, 1 juni 1979, blz. 25)

Wij veranderden wel eens van gedachten, Maar dat zullen we gewoon ontkennen als dat zo uitkomt. We zullen dat in de toekomst “laveren” noemen. Het is niet uitgesloten dat we er ooit naast zaten, maar hé , het was allemaal zuiver en goed bedoeld hoor!

“Af en toe heeft de uitleg die door Jehovah’s zichtbare organisatie werd gegeven, wijzigingen of aanpassingen te zien gegeven die schijnbaar afweken van voorgaande zienswijzen. Maar dit is niet werkelijk het geval geweest. Dit zou vergeleken kunnen worden met wat in navigatiekringen bekendstaat als “laveren”. Door met de zeilen te manoeuvreren, kunnen de zeilers een schip van rechts naar links, en weer terug, laten zigzaggen en ondanks tegenwind toch voortdurend vorderingen blijven maken in de richting van hun doel. …” (De Wachttoren, 15 april 1982, blz. 26-7)

Onze zienswijze is aan verandering onderhevig. Soms draaien we ook weleens 180 graden om. Dit lijkt zwalken maar dat is schijn. We houden koers.

“In een wereld vol bittere rivaliteit, waarin elke twistzieke partij voor haar eigen belangen strijd, treedt één organisatie als anders op de voorgrond, en wel die van de ware volgelingen van Jezus: Jehovah’s christelijke getuigen.” (De Wachttoren, 1 oktober 1974, blz. 602)

Bij ons moet U toch echt zijn. Wij zijn beter dan de rest.

“U hebt gezien welk een nut goddelijke liefde afwerpt, maar weet u hoe u moet haten? De bijbelpsalmist wist dit, en hij zei: “O gij die Jehovah liefhebt, haat het slechte”. Ook zei hij: “Haat ik niet hen die u intens haten, o Jehovah, en walg ik niet van hen die tegen u opstaan? Waarlijk, met een volkomen haat haat ik hen. Zij zijn mij tot ware vijanden geworden”(Ps. 97: 10; 139: 21,22). Deze bijzondere krachtige woorden vormen een uiting van goddelijke haat, en ook u moet deze hoedanigheid bezitten om God te kunnen behagen.
Haat veroorzaakt dat er een gevoel van walging in u opwelt. U verfoeit, verafschuwt en veracht het voorwerp van uw haat. Reeds de gedachte eraan vervult u met weerzin.” (De Wachttoren, 1 november 1974, blz. 667)

Haat de vijand!. We zeggen U: HAAT! WALG! VERFOEI! VERAFSCHUW! Laat U vervullen met WEERZIN! Jezus riep wel op om Uw vijand lief te hebben, en de Bijbel spreekt ook wel over “zegenen die u vervolgen”en “niet te vervloeken”, maar dat geldt niet voor u. U zal moeten haten om God te kunnen behagen.

Nog een paar :

De Wachttoren 15 maart 1959, blz. 184
Wat is de oorzaak van deze geweldige toevloed van mensen tot de organisatie van Jehovahs getuigen? Dat men de plaats van redding heeft gevonden.

De Wachttoren 15 november 1967, blz 683.
“Dit duidt erop dat de voorziening van redding nauw verband houdt met Jehovahs organisatie. Een overblijfsel van de geestelijke priesterklasse bevindt zich thans nog op aarde, en deze vormt de kern van de gemeente van Jehovahs volk. Wij kunnen niet voorbijgaan aan de rol die de zichtbare gemeente van Jehovahs getuigen in deze voorziening van redding speelt.”

De Wachttoren 15 november 1967, blz 688.
“Als wij onze eeuwige redding zeker willen stellen, moeten wij binnen de grenzen blijven van Jehovah Gods liefdevolle voorziening, zoals deze met zijn zichtbare organisatie is verbonden terwijl zijn Hogepriester er de leiding over heeft.”

De Wachttoren 15 maart 1982, blz. 22 “En hoewel het getuigenis thans de uitnodiging omvat om voor redding naar Jehovahs organisatie te komen, zal de tijd ongetwijfeld komen dat de boodschap een hardere klank krijgt, als een ” luide strijdkreet “.

En deze moeten alle JG in hun oren knopen. Voor als u een keer Jehovah’s getuigen aan de deur krijgt:

“Indien gij op de verkeerde weg zijt en het niet weet, zoudt gij het dan op prijs stellen wanneer u door een andere persoon de goede weg gewezen zou worden? Of zoudt gij kwaad zijn? Zoudt gij deze persoon als onverdraagzaam beschouwen? Zoudt gij denken dat hij van haat blijk gaf jegens degene die u de eerste maal in de verkeerde richting heeft gestuurd? Zoudt gij hem geloven indien hij u kon aantonen waar gij verkeerd was door u naar uw eigen wegenkaart te verwijzen? Of zou trots of halsstarrigheid u ervan weerhouden uw fout te erkennen en u onverzettelijk op de verkeerde weg doen voortgaan? Gij zult waarschijnlijk wel niet zo dwaas zijn.” – De Wachttoren, 1 juni 1952, blz. 171

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.