Verwarring over identiteit van Israël

Ik ben erg geïnteresseerd in Bijbelse profetie. Daarom consumeer ik regelmatig toespraken van diverse sprekers die dit onderwerp behandelen. Voor degenen die thuis zijn in de Bijbel zal het geen verrassing zijn dat voor het volk Israël een belangrijke rol is weggelegd in de vervulling van Gods beloften.

Wat mij opvalt is dat er veel onwetendheid is over de identiteit van het Bijbelse volk Israël. Men ziet dikwijls geen onderscheid met de huidige Joodse staat die ook Israël genoemd is in de jaren na WOII.

Sommigen gaan zo ver door te beweren dat 144.000 Joden  (zie Openbaring 7) in de toekomst zullen worden ingezet om het Evangelie (wederom) over de hele wereld te verspreiden.  Terwijl de stammen van Israël daar toch met name genoemd worden. Joden zijn nakomelingen van Juda en van Benjamin. Dan zijn er nog 10 stammen, die weliswaar Israëlieten, maar beslist géén Joden zijn.

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over een toekomstige terugkeer van het volk onder Gods leiding naar het land waaruit zij als volk ooit weggevoerd dan wel verdreven zijn. De voorwaarde waarop het volk in het land zou mogen wonen is dat zij God gehoorzaam zijn, d.w.z. dat ze geloven. Je hebt geen verbeelding nodig om te zien dat daar nu geen sprake van is. De Joodse natie is er een die op communistisch atheïstische leest geschoeid is. Evangeliseren is er verboden…….Er wonen weliswaar redelijk veel religieuze mensen, die echter doorgaans niet hun geloof hebben gesteld in de beloofde  Verlosser die zo’n 2000 jaar geleden Zijn eerste opwachting maakte. Deze werd destijds verworpen, en nog steeds wordt Hij buiten de deur gehouden.

In 1948 was er beroering over de oprichting van de Joodse natie, en dat is destijds ook hier in Nederland niet onopgemerkt gebleven. Er is toen een nog altijd zeer informatief boekwerkje verschenen wat wij ook in onze bibliotheek hebben opgenomen, wat ingaat op een aantal prangende vragen.

Klik afbeelding voor boek (.pdf)

 

 

        Zie ook:

144.000 verzegelde dienaren en de ontelbare schare

 

9 gedachten over “Verwarring over identiteit van Israël”

 1. Hallo Jaap,

  Ik denk dat je gelijk hebt m.b.t. de gemiddelde opvatting van Israël. Maar dat is denk ik ook het probleem met alle door west Griekse opvattingen van de Bijbel. Zijn dat juist niet datgene waartegen Jezus keihard tegenin ging? Moeten wij niet kijken naar wat de Bijbel als definitie geeft in Bijbelse zaken?

  Ik geloof dat het de betekenis van dit woord is die echt samenvat wie deze mensen vanaf het begin zijn geweest. En eenmaal door God bepaald dan is dat voor eeuwig! Er zijn een aantal wetenschappelijke meningen over de afleiding van dit woord. Het woord Israël bestaat uit vijf medeklinkers: YiSeRa’eL. De laatste lettergreep, ‘el, ‘Elohiym of God, wordt niet beargumenteerd. Het zijn de eerste twee lettergrepen die voor enige verdeeldheid zorgen. De eerste twee lettergrepen vormen het Hebreeuwse woord voor recht of recht. Het is het Hebreeuwse woord yashar (ישר). Dit leidt ertoe dat veel taalkundigen het volk Israël zien als degenen die Gods oprechte of rechtvaardige volk zijn. Dit past ook goed bij de verschijning van dit woord in andere talen. Ons Nederlands woord jurisprudentie komt bijvoorbeeld van het Latijnse woord Juris wat vertaald is van Yashar.
  Het woord yashar is in het Grieks vertaald als haplotetos (άπλότης) en wordt door Paulus in 2 Korintiërs gebruikt om de aard van ‘Jezus’ vanaf het begin te beschrijven.

  2 Korintiërs 11:3
  Maar ik vrees dat, op welke manier dan ook, zoals de slang Eva verleidde door zijn subtiliteit, je geest verdorven zou worden door de eenvoud die in de Messias is.

  Vanaf het begin is het satans verlangen geweest om de mensheid weg te trekken van de gehoorzame oprechtheid die van de God van Israël is. Het volk van God wordt vanaf het begin geïdentificeerd door het woord Israël. Allen die de God van Israël willen volgen, worden gevonden in de betekenis van dit woord. Omdat onze Vader goed en rechtvaardig is, zullen degenen die Hem volgen ook goed en oprecht moeten zijn.

  (Psalm) 25:8
  Goed en oprecht [yashar] is YHVH; daarom zal Hij zondaars de weg wijzen.

  Tenslotte heeft God 1 belofte aan Abraham en zijn zaad gegeven wat Israël is. met het volk kwamen een legio andere slaven en Egyptenaar mee, die allemaal onder Israël werden geschaard na hun verzameling en belofte bij de berg. Net als Ruth een Moabitische waarvan God zegt dat die nooit in de vergadering van Israël zal komen. Is zij 100% geaccepteerd door God zodra zij Hem als God aanvaarde en Zijn volk als haar volk. En dat is de conclusie; Israël is Zijn volk, niet de kerk, niet de Joden of welke stam dan ook, niemand tenzij je de God van Israël volgt als jouw God en Zijn volk Israël ziet als jouw volk. kijk naar het beeld van de twee olijftakken Judah (huidige natuurlijke Israël) en Efraim (huidige Westerse wereld), in Zijn hand onder leiding van Zijn Geest, werden ze 1, 1 volk, 1 Israël, daar hoor je bij of niet.

  Shalom Raymond

 2. Leestip:
  Onbekend Israel. Steven M Collins.

  Historische onwetendheid was lange tijd de voedingsbodem voor het hier en daar opspruiten van meestal goedbedoelde pogingen om de – ten onrechte als verloren beschouwde – stammen van Israël te lokaliseren. Maar een evolutionistische cultuur, die de Bijbelse geschiedenis beschouwt als menselijke verzinsels, behandelt deze pogingen onmiddellijk als onkruid: fantasie, fabels en dwaling.

  Steven M. Collins laat zich hierdoor niet hinderen. Zijn vergelijkende studie van de Bijbelse en profane historie stelde hem in staat te komen tot een gedocumenteerde beschrijving van 3000 jaar Israëlitische wereldgeschiedenis. De grote verdienste van Collins is, dat hij niet op gebruikelijke wijze een verzameling losse en uiterst smalle theorieën geeft, maar een breed samenhangend geheel; wetenschappelijk verantwoord en toch vlot en boeiend geschreven.

  Verplichte kost voor allen die de waarheid liefhebben. Na lezing van dit boek zal uw visie op de Bijbel, de geschiedenis en de toekomst niet meer dezelfde zijn.

 3. Hallo Jaap,

  Dat is een hele goed vraag.

  Ik denk dat de vraag voor mij zou zijn; welke boeken zijn origineel in het Grieks geschreven/ waarvan het antwoord is zeer weinig.

  De algemene opvatting (zeker in Nederland), is dat het zg NT in het Grieks is geschreven. Ik en vele anderen geloven dit echter niet. Waarom niet? omdat oorspronkelijk en als 1ste, het woord Gods, vanuit een Hebreeuws Bijbelse achtergrond, voor een Hebreeuws publiek in een Hebreeuws land is bedoeld. Vanaf 300 Jaar voor Christus tot en met zeker 300 daarna, was Grieks (en later ook Romeins) de meest afzichtelijkste taal en cultuur zodat zelfs Joodse inwoners die dat aannamen door hun eigen mensen werden gedood. (Makkabeeën)
  Behalve dat gegeven dacht men voor lange tijd (1850 -1950) dat Aramees en Grieks de talen waren van het NT tijdperk, maar archeologie heeft allang anders bewezen. En als belangrijkste; je kan aan de munten zien die mensen gebruiken, welke taal in die tijd heerste omdat een munt de meest gangbare gebruiksvoorwerp was met de bijbehorende gebruikte taal. Alle munten van net voor en tot 300 na Christus waren allemaal in het modern en paleo Hebreeuws.

  Zelfs taalkundig kan je gemakkelijk aantonen dat de manier van schrijven, de bewoording en cultuur gebonden items in veel NT boeken Hebreeuws is en alleen in het Hebreeuws te zien is zodra je het vanuit Grieks weer terug vertaald. Waarom zou een Griekse vertaler die daar geeneens weet van heeft, dit in een Griekse tekst zetten?

  Dit was het lange antwoord, in het kort ik geloof dus niet dat het NT in het Grieks is geschreven, wellicht een paar boek(en) omdat dat gericht was aan een ander publiek bijv. boek Romeinen.

  Heb ik je vraag zo beantwoord?

  Shalom Raymond

 4. Stél dat jouw veronderstelling klopt, dat de boeken van het NT origineel Hebreeuws zouden zijn….waar zijn dan de manuscripten waaruit dat onomstotelijk kan worden bevestigd????

 5. Hallo Jaap,

  Behalve de munten uit die tijd die je gewoon op internet kan vinden, of de vele archeologische bevindingen waaronder de dode zeerollen?

  OK ,ik heb er een paar voor je en zal me alleen beperken tot wetenschappelijke erkende Christelijke kerkvaders.

  Papias (150-170 CE) “Mattheus componeerde de woorden in het Hebreeuws dialect, en elk vertaalde zoals hij kon.” uitEusebius Eccl.Hist. 3:39
  Ireneus (170 na Chr.) “Mattheus bracht ook een geschreven evangelie uit onder de Hebreeën, in hun eigen dialect” (boek; tegen ketterijen 3:1)
  Origenes (210 na Chr.) “Het eerste is geschreven volgens Mattheus, dezelfde die ooit een tollenaar was, maar daarna schreef als apostel van Jezus Christus die het voor de Joodse gelovigen had uitgegeven, in het Hebreeuws (Eusebius Eccl. 6.25)
  Isho’dad (850 na Chr.) “Zijn boek bestond in Caeserea en iedereen erkent dat hij het met zijn handen in het Hebreeuws heeft geschreven” (commentaar op evangeliën)
  Hieronymus (382 na Chr) “Mattheus die ook Levi is en van tollenaar werd apostel. Eerst en vooral schreven evangelisten een evangelie van Christus in Judea in de Hebreeuwse taal en letters, ten behoeve van degenen van de besnijdenis die had geloofd, wie het Grieks heeft vertaald is niet voldoende vastgesteld.Bovendien wordt het Hebreeus zelf tot op de dag van vandaag bewaard in de biblio van Caeserea, die de martelaar Pamphilus zo ijverig verzamelde. Ik kreeg ook toestemming van de Nazareners die dit boek in de Syrische stad Borea gebruiken om te kopiëren. (leven van illustere mannen boek 5

  Om nog even terug te komen op je opmerking van het heil wat na de heidenen zou gaan:
  Dat klopt precies: Heidenen is Goyim, exact datgene wat Jacob op zijn sterfbed al vermelde wat met de stammen en met name Efraim zou gebeuren en wat daarna als rode draad door de Bijbel volgt in elke gebeurtenis. Daarom zat een ieder in het NT te wachten op de Messias die de 12 stammen en het koninkrijk wat daarbij hoort weer zou herstellen volgens de vele beloften van JHWH. Behalve een klein overblijfsel zou de rest worden verspreid onder de volkeren en niet meer weten dat ze Israël waren totdat de tijd vervult zou zijn. Totdat het land Israël weer op 1 dag zou zijn ontstaan. De belofte naar Abraham is nl eerst het land, dan de kinderen om het land te vullen. Hoewel een klein deel van het land er weer is, is het pas het begin van Zijn totale herstel.

  Leuk dat je Jesaja 28:11 citeert en wederom zo waar, maar verder zo jammer dat je niet het hele verhaal laat zien.
  ik zal niet de hele strekking laten zien want dat is uiteindelijk de hele Bijbel. Maar voor het algemeen idee dus maar een paar verzen ervoor en erna.

  10 Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig.
  11 Daarom zal Hij door belachelijke lippen, en door een andere tong tot dit volk spreken;
  12 Tot dewelken Hij gezegd heeft: Dit is de rust, geeft den moeden rust, en dit is de verkwikking; doch zij hebben niet willen horen.
  13 Zo zal hun het woord des HEEREN zijn; gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig; opdat zij heengaan, en achterwaarts vallen, en verbreken, en verstrikt en gevangen worden.
  14 Daarom, hoort des HEEREN woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk, dat te Jeruzalem is!

  Ik sluit mijn blogs altijd af met; lees uw Bijbel, volg Hem na en bepaal uw doel. Ik wou dat meer mensen dit gewoon eens gingen doen.

  Shalom Raymond

 6. Wat ik met mijn Bijbel doe, wat ik geloof, en hoe ik leef weet jij niks van.
  Je kent mij niet eens….Je gaat niet in op de strekking van Jesaja 28, waar ik aantoon dat de boodschap in vreemde talen door buitenlanders tot het volk zou komen.
  Je citeert slechts, en dat zou ik ook kunnen, maar iedereen kan zelf de context erbij pakken. Je toont NIETS aan! Ik vroeg om manuscripten, en jij komt met kerkvaders……
  Aan antieke munten heb ik helemaal niks, en deze bewijzen geenszins iets wat niet bestaat Aan dode zee rollen ook niet, ook al zouden die bewijzen (wat ze dus niet doen) dat het NT Hebreeuws is. Laat mij erkende manuscripten zien die de boeken van het NT in het Hebreeuws, ipv Koine Grieks laten zien, en ik ben om 🙂
  Verder heb ik geen zin om op jouw veelschrijverij en verdachtmakingen in te gaan. Je wekt de schijn van open discussie, maar je gaat nergens op in, probeert hier zonder enige onderbouwing zaken door te drukken. Dat doe je maar fijn op je eigen webstek.
  We zijn het niet eens, en dat gaat ook niet gebeuren. Ik raad je aan je toon te matigen, zo niet lig je eruit.

 7. Beste Raymond,

  Je noemt een aantal bronnen, kerkvaders, waarmee je wilt aantonen dat het NT oorspronkelijk in het Hebreeuws is geschreven. MAAR die vlieger gaat alleen op voor het Evangelie van Mattheus. Dit is een uitzondering en er is een traditie ontstaan die er op lijkt te wijzen dat Mattheus in het Hebreeuws heeft geschreven. Zelfs jouw aanhalingen laten zien dat het in alle gevallen om Mattheus gaat, waarbij dat dus de uitzondering is en niet de regel.
  Ik vraag me af waar je het citaat van Hieronymus vandaan hebt? Het is niet boek 5, maar hoofdstuk 3 van “De Viris Illustribus”. En er wordt niet gesproken over een meervoud van evangelisten die een evangelie in de Hebreeuwse taal schreven, zoals jij suggereert.
  Het juiste citaat:
  Matthew, also called Levi, apostle and aforetimes publican, composed a gospel of Christ at first published in Judea in Hebrew for the sake of those of the circumcision who believed, but this was afterwards translated into Greek though by what author is uncertain. The Hebrew itself has been preserved until the present day in the library at Cæsarea which Pamphilus so diligently gathered. I have also had the opportunity of having the volume described to me by the Nazarenes of Berœa, a city of Syria, who use it.
  Ook hier alleen Mattheus dus.
  Kun je mij één serieuze studie laten zien met een onderbouwing dat de andere NT geschriften niet in het Grieks maar in het Hebreeuws geschreven zijn? Ik ben daar oprecht benieuwd naar omdat ik geloof dat er grote consensus is over het feit dat het NT oorspronkelijk is geschreven in Koine Grieks.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.