Uit het nieuws (20-07 t/m 27-07 2020

Door Franklin ter Horst

Om de voortgang van Agenda 2021-2030 te monitoren schromen klimaatextremisten zelfs niet kinderen in te schakelen om hun onfrisse ideeën te promoten. Het goedkeuren van of aanzetten tot bijvoorbeeld spijbelen om een statement te maken, is niets anders dan kindermishandeling. Kinderen kunnen de klimaatdiscussie met alle haken en ogen niet overzien, laat staan voeren en dat maakt hen manipuleerbaar. Het klimaatspijbelen is begonnen met het Zweedse “orakel” Greta Thunberg. De klimaatextremisten gebruiken haar voor het realiseren van hun politieke doeleinden en zij is als zodanig het wereldwijde gezicht geworden van een jeugdbeweging die vindt dat er niet genoeg gedaan wordt tegen de klimaatverandering.

xxxGreta Thunberg

Onderzoek heeft uitgewezen dat Greta mede een product is van George Soros en Company, die haar lijnen voedt terwijl ze de wereld rondreist alsof ze zelf al deze klimaathysterie heeft bedacht.

Soros is één van de figuren achter de Global Warming HoaxHij vindt dat de tijd nu rijp is voor revolutie. De Open Society Foundations, als bekendste van zijn organisaties, wordt er sinds lang van verdacht politieke bewegingen te financieren en te ondersteunen. Klik hier voor de lijst van organisaties die formeel door hem financieel worden ondersteund. Maar ook diverse milieubewegingen zijn instrumenten die onder invloed van Soros staan. Tijdens een toespraak op 1 juni 2017 op het Economic Forum in Brussel, en in een interview op 11 mei 2020 met Project Syndicate getiteld: “The Crisis of a Lifetime”, sprak Soros over zijn plannen om de wereld te veranderen. Hij noemde de huidige tijd “de crisis van zijn leven”. Documenten van de Securities and Exchange Commission in 2011 laten zien dat Soros zwaar heeft geïnvesteerd in WUXI Pharmatech Caymen Inc., een farmaceutisch en biotechnologiebedrijf dat een onderzoeksfaciliteit in Wuhan exploiteerde.Klik hier voor een video afkomstig van Irma Scheffers, waarin zij Soros een gevaarlijke puppetmaster noemt.

Figuren als Soros deinzen er niet voor terug om kinderen in te zetten om hun onfrisse ideeën wereldkundig te maken. ‘Kinderen zijn het politieke voorkeursmiddel in de handen van schaamteloze propagandaverspreiders,’ is de kop boven een artikel van GEFIRA (Global Analysis from the European Perspective). Aanleiding is het schandalige inzetten van Greta Thunberg, op het Wereld Economie Forum in januari 2019 in Davos door haar voor de camera’s een pleidooi te laten houden om te stoppen met alle fossiele brandstoffen – ook als dat ten koste gaat van onze welvaart en ons welzijn.

Grote groepen onafhankelijke wetenschappers hebben inmiddels de klimaathysterische plannen van de klimaatextremisten die zich inzetten voor de uitvoering van Agenda 30, ontmaskerd en er afstand van genomen waaronder de Amerikaanse prof. Richard Lindzen emeritus hoogleraar Atmosferische Wetenschappen aan het Massachusetts Institute of Technologie (MIT) één van ’s werelds beste technische universiteiten. Lindzen is een echte klimaatdeskundige. Hij heeft ruim 200 wetenschappelijke publicaties gepubliceerd. Een van zijn uitspraken is: “Het lijkt erop dat hoe minder het klimaat verandert, hoe luider de stemmen van de klimaatalarmisten worden.” Hij wijst het idee af dat CO2-uitstoot het klimaat verandert.

Klimaatalarmist gaat door het stof en biedt excuses aan

Tientallen jaren behoorde Michael Shellenberger tot de top van het wereldwijde klimaatactivisme. Zijn alarmistische boodschap vond weerklank bij bedrijven, media en regeringen over heel de wereld. Hij was oprichter van het onafhankelijk onderzoeksinstituut Environmental Progress. Op de website van dit instituut biedt hij officiële verontschuldigingen aan voor het aanjagen van klimaatangst in de afgelopen dertig jaar en hoe hij en andere milieuactivisten de wereld hebben misleid. Hij schreef diverse boeken over het klimaat en won de Green Book Award, een prijs voor schrijvers die aandacht vragen voor klimaatkwesties. Time Magazine riep hem in 2008 zelfs uit tot ‘Held van de Milieubeweging’. Jarenlang spande hij zich in voor de klimaatbeweging. Hij beschouwde klimaatverandering als een ‘crisis’ en een ‘existentieel gevaar voor de menselijke beschaving’.

Maar hij ontdekte dat klimaatwetenschap, de echte wetenschap, misbruikt wordt door klimaatalarmisten om een boodschap van angst over de wereld te verspreiden. Eerst zweeg hij hierover, uit angst voor zijn carrière, bang om vriendschappen en fondsen te verliezen. Maar toen hij een wereldwijd onderzoek zag waaruit bleek dat de helft van de ondervraagden denkt dat de mensheid door klimaatverandering zal uitsterven, en dat één vijfde van Britse kinderen wel eens nachtmerries heeft over klimaatverandering, was voor hem de maat vol. Hij wilde zich publiekelijk uitspreken tegen het aanjagen van klimaatangst.

Ook de klimaatveranderinghypothese van het “Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC) van de Verenigde Naties is al lang met donderend geraas in elkaar gestort, maar toch blijven allerlei figuren gewoon doorgaan met het verkondigen van de klimaatveranderings fabel. Rapporten van het IPCC worden al jaren door de hele wereld als leiddraad genomen bij het opstellen van nieuwe wetten en regels ten aanzien van het klimaatbeleid. Het IPCC is vooral een linkse ideologische club die met quasiwetenschappelijke rapporten probeert om de hele planeet onder controle van een klein eliteclubje te krijgen. Onderzoeksjournalisten hebben al vastgesteld dat er bij het IPCC gesjoemeld wordt met gegevens die gebruikt zijn om de ‘rampzalige’ toekomst van de aarde vast te stellen. Onwelgevallige rapporten en cijfers worden weggemoffeld, grafieken aangepast en kritische onafhankelijke geesten buiten de orde van het wetenschappelijk debat geplaatst.

Ook paus Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) houdt zich fanatiek bezig met het verspreiden van het opwarmingsprookje en is een van de leiders van de globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’.

Klimaat paus Jorge Mario Bergoglio (Franciscus)

 

Ook hij werkt vol overgave mee aan het initiëren van Agenda 30. Hij dringt er bij de 1.2 miljard katholieken en alle mensen van goede wil op aan om dringend actie te ondernemen tegen het onrecht van klimaatverandering en de ecologische crisis, om de armen en toekomstige generaties te beschermen. Het blijkt dat heel veel mensen weglopen voor de waarheid. De waarheid is kennelijk moeilijker te accepteren dan een leugen.

 

De komende jaren moeten er volgens het klimaatakkoord nog duizenden windmolens in Nederland worden geplaatst. Dat vergt miljardeninvesteringen, die voor een deel worden bekostigd met subsidies. Windkrachtinstallaties leveren echter, aldus vakmensen, niet eens de energie op die voor hun productie, het transport naar de standplaats en de bouw nodig is. Bovendien wegen de opbrengsten niet op tegen de kosten. Zelfs onder goede atmosferische omstandigheden levert wind te weinig elektriciteit om op zichzelf een winstgevende industrie te zijn. Maar de Nederlandse klimaatgoeroes geloven in windkracht en vinden dat we nog meer oneconomische, on-ecologische windmolens nodig hebben. De molens zullen overeenkomstig de officiële cijfers in 2023 3% produceren van de energie die wij zelf gebruiken. De aanleg van windmolens blijkt derhalve een totaal misplaatste industrie.

 

Elektrische auto’s zijn ook in Nederland de heilige graal van de linksgroen liberale elite. Niet de e-auto accu, maar de moderne dieselmotor is volgens Jörg Wellnitz, professor aan de Technische Universiteit van Ingolstadt met een professoraat in Melbourne, de schoonste en milieuvriendelijkste motor. De luchtvervuiling van moderne dieselauto’s is zelfs ‘te verwaarlozen’.Het weren van dieselauto’s uit grote steden is daarom niets anders dan leugenachtige symboolpolitiek. Als alles wordt meegerekend –prijs, prestatie, milieubelasting- dan kom je nog altijd uit bij een benzine-, gas- of dieselauto.

De klimaathysterici in Den Haag willen van het gas af. Gas is de schoonste fossiele energiebron die we op dit moment voorhanden hebben. Maar de Nederlandse regering heeft in het kader “we moeten van fossiele brandstoffen af”, besloten om Nederland gasloos te maken. Overal in Europa wil men aan het schone gas en is men bezig met het aanleggen van een gasleidingnet. Nederland gaat van het gas af terwijl Duitse burgers zelfs subsidie krijgen wanneer ze op het gasnet worden aangesloten. Per huishouden ontvangt men daarvoor 750 euro. In Duitsland wordt aardgas gezien als de meest zuinige en milieuvriendelijke energiesoort en daarom gaat het de komende 35 jaar op het gas. De Duitsers krijgen dus subsidie, en de Nederlanders moeten van het gas af!

Naast alle genoemde maatregelen is Nederland ook nog geconfronteerd met Pfas en het stikstofadvies van de Commissie Remkes. Volgens Remkes is het stikstofbeleid in strijd met de EU-regels. Geen enkel land in Europa maakt zich echter druk om deze regels, maar in Nederland is waanzin hierover volledig toegeslagen. Reeds in 2019 is een deel van de bouw stil gelegd en zijn boeren opgezadeld met krankzinnige maatregelen en dat terwijl stikstof (N2) een volkomen onschuldig gas is. Inmiddels is om de stikstof uitstoot te verlagen de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen van 130 teruggebracht naar 100. Het effect is 0,02% verminderring van de stikstofuitstoot. De Duitsers lachen zich rot want zij blijven gewoon plankgas rijden. Hoe zo, EU-regels?

Om de stikstofuitstoot te verminderen wil men ook de Nederlandse veestapel flink inkrimpen. Doelstelling is uiteindelijk de hele veestapel op te ruimen. Men wil ervan af want wij moeten allemaal vleesloze burgers gaan eten doordrenkt met Roundup van Monsanto. Regeringspartij D66 kwam eerder al met een voorstel om de veestapel te halveren. Dat heeft uiteraard effect op de ammoniakuitstoot, maar kent ook ongeëvenaarde economische schade. Zuivel is één van de belangrijkste exportproducten van Nederland. Bovendien is ‘minder vee’ helemaal niet nodig om ammoniakemissies te beperken. Het is technisch geen enkel probleem om ammoniak (maar ook nitraat en/of fosfaat) terug te winnen. Het stikstofbeleid voor de landbouw is op juridisch drijfzand gebouwd. En de stikstofberekeningen en -modellen zijn zo onzeker dat je er geen beleid op moet willen baseren. Niet alleen in Nederland halen deskundigen het stikstof beleid onderuit, dat doen ook deskundigen aan de Universiteit Californië. De enige plaats waar het stikstofrapport van Remkes thuis hoort is in de prullenbak.

Reeds in 2009 kwam het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) tot stand. Geïnitieerd door klimaatfantast Diederik Samsom (PvdA) en Ger Koopmans (CDA). Vooral de veeteelt wordt aangewezen als schuldige. Iedereen roept maar wat en ook klimaatextremist Ed Nijpels staat weer als een ezel vooraan te balken. Dit is dezelfde fantast die in 1989 als milieu minister wist te voorspellen dat er in Nederland in het jaar 2000 geen boom meer overeind zou staan als gevolg van ‘zure regen’. De waanzin die deze figuur uitkraamt is wat dat betreft veel betekenend.

De waanzin van de Biomassa centrales

En dan is daar nog de biomassa. In Nederland staan op dit moment in totaal 372 centrales die hout als brandstof gebruiken. Van die schadelijke biomassa centrales zijn er 219 operationeel en worden er 153 gepland. Tot op dit moment werd er al meer dan 11 miljard euro subsidie toegekend voor energieopwekking met biomassa. De regering beschouwt/beschouwde biomassa als een belangrijke en duurzame energiebron die de komende jaren nodig is om de klimaatdoelen te halen. Wie herinnert zich niet de partijen als GroenLinks, Greenpeace of lobbyclub Urgenda, die de overheid gek heeft geprocedeerd en ervoor heeft gezorgd dat Nederland nog meer richting biomassa werd gedreven. Men zag deze uitermate vervuilende biomassa als de belangrijkste energiebron voor de komende jaren. Rond deze biomassa is in voorbije jaren een bizarre papieren werkelijkheid ontstaan, waarbij het kabinet is gaan leunen op deze zogenaamd schone energiebron om klimaatdoelen te halen.

In de praktijk is biomassa zeer vervuilend, maar de CO2-uitstoot telde door een truc niet mee. Deze biomassacentrales stoten veel meer  stikstof en fijnstof uit dan kolencentrales. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat elektriciteit opwekken uit de verbanding van hout 20 procent meer stikstof, fijnstof en broeikasgas oplevert, dan stroom uit een kolencentrale. De verschillen met aardgas zijn zelfs nog groter; zo levert het opwekken van warmte met biomassa ruim twee keer zo veel stikstof op als bij het verbranden van gas. Het inademen van extra fijnstof dat vrijkomt bij de verbranding, is slecht voor de longen. Blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon veroorzaakt en verergert onder meer chronische bronchitis, astma, longkanker en hart- en vaatziekten. Jaarlijks overlijden minstens 12.000 Nederlanders vroegtijdig door luchtvervuiling.

Toch hoeven de biomassacentrales niet te voldoen aan strenge eisen voor de luchtkwaliteit. Die was gestoeld op de aanname dat voor elke gestookte boom een nieuwe zouden worden geplant. Zo gold biomassa als hernieuwbaar. Welke malloot heeft dit ooit bedacht. Er zijn miljarden ingestopt en vervolgens mee verspeeld. Het Nederlandse biomassabeleid is niets anders dan een ecologische ramp. Na de zomer maakt het kabinet bekend in welk jaar de subsidiëring van deze geweldige milieuvriendelijke energiebron stopt. Klimaatverandering is ‘een religie geworden’ in plaats van wetenschap.

Europa loopt voorop bij uitvoeren Agenda 2030

De Europese Commissie onder leiding van Bilderberg (2015, 2016, 2018 en 2019) Fürher Ursula von der Leyen (CDU), en Bilderberg (2008) Frans Timmermans (PvdA) staan te trappelen om de Europese bevolking te terroriseren met hun idiote klimaatplannen. Voor alle duidelijkheid; een groot deel van de figuren die nu een rol spelen bij de uitvoering van Agenda 30, zijn door de leidinggevende Bilderbergers van tevoren geselecteerd om als marionet een rol te vervullen in het Masterplan van de machthebbers. In zijn boek: TransEvolution: The coming age of Human Deconstruction verwoordt Estulin veertien wensen van de Bilderbergers, zoals een centrale beheersing van de mensheid door geestelijke manipulatie, drastische reductie van de wereldbevolking, kunstmatige crises en een overheid die gehoorzame slaven beloont. 

De ‘Green Deal for Europe’ staat bij Von der Leyen bovenaan haar agenda. Zij wil de hele Europese Unie in 2050 klimaatneutraal hebben. De grote uitvoerder van al die ambitieuze plannen is Frans Timmermans, met klimaatfantast Diederik Samsom als rechterhand. Deze twee zullen vorm gaan geven aan draconische maatregelen die de burgers van de EU volledig kaal zullen plukken.Om de plannen te verwezenlijken heeft Timmermans een budget ter beschikking van 1000 miljard euro. Hiermee moet de Europese Unie het eerste klimaatneutrale handelsblok ter wereld worden.

xxxBilderberg Ursula von der Leyen de nieuwe Fürher van de Europese Unie.

 Europa mag zich opmaken voor een lawine aan vergroeningsmaatregelen en klimaatbeleid. “De klimaatcrisis kan door niemand meer worden ontkend” aldus Timmermans. Het klimaatdoel voor 2030 is dat er 40 procent minder CO2-uitstoot moet plaatsvinden ten opzichte van het jaar 1990.Timmermans waarschuwt tegenstanders van het klimaatbeleid dat de kosten van niets doen hoger zullen zijn dan wel optreden, bijvoorbeeld omdat er meer natuurrampen zullen zijn als de temperatuur met 3 graden stijgt. Dat is een aanname die nergens op gebaseerd is en alleen maar wordt ondersteund door meelopers, maar op geen enkele manier door wetenschappers die echt verstand van zaken hebben. Timmermans bezit geen greintje kennis van het klimaat, maar toch zadelt hij de Europeanen op met miljarden kostende fabels die onze samenleving onmetelijke schade zal berokkenen.

Agenda 2030 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 3)

 

De menselijke geschiedenis laat zien dat er altijd een soort ‘Ubergroep’ is geweest die in politiek, banken, bedrijfsleven, media en religie de scepter zwaaien, die zichzelf het recht geeft om het lot van miljoenen, en in de komende jaren zelfs miljarden mensen te bepalen.

Het gaat niet om complottheorieën, zoals sommige ‘nuttige idioten’ van de mainstream media (MSM) ons voorhouden.  De film Hunger Games  geeft een goed idee van Agenda 2021-2030. Hoe smerig het allemaal in elkaar zit, blijkt onder andere uit een aantal paragrafen in een document van de VN uit 2009, Facing a Changing World Woman, Population and Climate. De extremistische doelstellingen van dit programma zijn speerpunt van de machthebbers geworden. In deze video wordt door Bilderberg Henry Kissinger en Bilderberg (2010) Bill Gates heel duidelijk uitgelegd wat er nu werkelijk aan de hand is, en wat er staat te gebeuren als er niet snel ingegrepen wordt. Deze, voor veel mensen wellicht schokkende, documentaire is Nederlands ondertiteld.

UNESCO oprichter Julian Huxley schreef al in 1946 dat er ‘een soort wereldregering nodig is’ die de mensheid langzaam klaar zou moeten gaan maken om ‘het ondenkbare denkbaar te maken’: radicale bevolkingscontrole door middel van eugenetica (ingrijpen in het menselijk ras, oftewel een rassenpolitiek zoals de Nazi’s die ook volgden). Het gaat om een sektarische doodskultuur die dreigt een groot deel van het menselijk leven te vernietigen.

Agenda 2021-2030 gaat om een duivels document waarin onomwonden wordt duidelijk gemaakt wat ze met de mensheid van plan zijn. Deze Agenda gaat veel verder dan de opgesomde positieve plannen. Deze plannen werden gepresenteerd als het redden van de aarde, maar in werkelijkheid gaat het veel verder. Het uiteindelijke doel van de machthebbers is de wereldbevolking te reduceren tot 500 miljoen en de rest totaal te controleren.

De site natural.news legt uit dat Agenda 2030 niets anders is dan een fascistische agenda, een blauwdruk van wereldwijde depopulatie en slavernij van de mensheid. Dit programma wordt door de Machthebbers “Depopulating the Earth” genoemd. In Australië wordt er al openlijk over gesproken. Het zijn satanisten die dit soort plannen uitbroeden. Ook dit is geen samenzweringstheorie, maar gruwelijke werkelijkheid. Men wil iedereen afhankelijk maken van de overheden. Mensen zullen niets meer te vertellen hebben.

Wat de plannen van de samenzweerders zijn, ontrolt zich voor onze ogen als een gruwelijke werkelijkheid. Waar het om gaat is pure onderwerping aan satan, de macht van de duisternis. De tijd is aangebroken waarin alles op de spits wordt gedreven. Wat de machthebbers bedoelen met het nieuwe normaal, waaronder de Nederlandse premier en Bilderberger (2012-2013-2015-2016-2018-2019) Mark Rutte, is niets anders dan het uitvoeren van agenda 2021-2030 van de Verenigde Naties, met als onderdeel de oprichting van een Nieuwe Wereldorde. Velen hebben hier door de jaren uitspraken over gedaan waaronder George Bush seniorHenry Kissinger, de voormalige Britse leider George Brown, de Belg Guy Verhofstadt en natuurlijk kon ook de Nederlandse premier Mark Rutte daar niet bij achterblijven.

Het Wuhan-virus wordt gebruikt om al die satanische plannen van agenda 2021-2030 er doorheen te drukken. Een groot deel van het publiek is inmiddels op de hoogte van de gruwelijke plannen van de machthebbers, al durven de meesten het nog steeds niet onder ogen te zien. Het gaat om een zeer goed gecamoufleerde, parallelle machtsstructuur die de wereld wil herscheppen in één wereldomvattend bestuurssysteem. Ze manipuleren de macht achter de schermen en het door geheime operaties volbrengen wat niet wettig of politiek verwerkelijkt kan worden.

Alles lijkt bij deze lieden geoorloofd -en indien ze daar aanleiding toe zien- offeren ze ontelbare mensenlevens op om hun sinistere doelen te bereiken. Massale depopulatie is al lang niet meer een verborgen agendapunt. Zo is reeds in 1974 een rapport geschreven met daarin het advies de bevolkingsaantallen in een groot aantal landen drastisch te reduceren (depopulatie), het zogenaamde “National Security Study Memorandum“. Journalist Luke Rudkowski stelde Kissinger een vraag over zijn rol m.b.t. dit memorandum. Hij kreeg als antwoord: “Go to hell ”.

Men praat over een “post human world”, een wereld na de mensheid. Al tijdens de Bilderberg bijeenkomst in 1991 (in Frankrijk) beschreef Henry Kissinger hoe de wereld gemanipuleerd zou worden om uiteindelijk gewillig een wereldregering te accepteren: ,,Er komt een moment dat alle mensen in de wereld hun regeringen zullen smeken om hen uit de chaos te verlossen. Als het zover is, zullen ze hun individuele rechten vrijwillig opgeven, in ruil voor de garantie van hun welzijn, die verstrekt wordt door hun wereldregering”. Als actief lid van onder meer de Council on Foreigh Relations en de Bilderbergers, heeft hij openlijk gezegd te hopen, dat de Nieuwe Wereldorde (NWO) een feit zal worden voordat hij de laatste adem uitblaast.

Het mysterie van de Elbert County stenen in de Amerikaanse staat Georgia.

De depopulatieplannen van de machthebbers staan ook gegrift op een granieten monument op één van de hoogste heuvels in Elbert County in de Amerikaanse staat Georgia. In acht verschillende talen zijn in vier stenen, elk met een hoogte van 5.80 meter, die een gemeenschappelijke dak-steen dragen, tien richtlijnen of geboden gegraveerd. Het eerste gebod adviseert het aantal mensen onder de 500 000 000 (500 miljoen), te brengen zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt. De verwijzing naar de natuur is waar de wereldburger nu door klimaathysterische maatregelen door de overheden mee geconfronteerd worden.

Het eerste gebod is volledig in overstemming met het depopulatieplan van de machthebbers. Wanneer de bevolking van de aarde beperkt moet worden tot 500 miljoen, betekent dit dat er 7 miljard mensen moeten verdwijnen. Op de  Georgia Guidestones is ook sprake van de oprichting van een wereldrechtbank.

De tekst op de stenen van Elbert County sluit weer aan bij de tekst van het Handvest voor de Aarde Het earth carter. Dit is een soort 10 geboden concept wat in een heuse ark is gelegd. Ook hierin ligt de nadruk op dezelfde zaken: Beheersing van de voortplanting, wereldregering, het belang van de natuur en het milieu, en een nieuwe spiritualiteit. Klik ook hier waarin Dr. Vernon Coleman zegt ervan overtuigd te zijn dat de machthebbers de wereldbevolking terug willen brengen tot 500 miljoen.

De gelijkenis van de ideeën die zijn gegraveerd in de Georgia Guidestones, en de zaken die worden aangehangen in het Earth Carter en Agenda 2030, geeft aan dat ze uit een gemeenschappelijke bron stammen. Op het moment dat de wereldbevolking voldoende gehersenspoeld is, zal hen een wereldregering opgedrongen worden en zal een nieuwe spiritualiteit (wereldkerk waarvan de contouren al duidelijk zichtbaar zijn) gepromoot worden met vernietiging van het joods-christelijke gedachtegoed.

Agenda 2030 beschrijft een wereldwijde overname van elk land op aarde. Het doel is de mensheid gevangen te zetten in een verwoestende cyclus van armoede en tegelijkertijd de machtigste globalistische bedrijven ter wereld zoals Monsanto en DuPont te verrijken.

Ook Bill Gates is groot voorstander van ontvolking. Velen zien hem als een soort messias maar de realiteit is dat hij keer op keer laat zien actief te investeren in het terugdringen van de wereldbevolking met alle mogelijke middelen. Zoals gerapporteerd door True Activist, heeft Gates herhaaldelijk zijn goedkeuring uitgesproken voor wereldwijde ontvolking en sterilisatieprogramma’s gefinancierd en wijdverbreide vaccinatieprogramma’s die grote schade hebben aangericht.

Ook is hij voorstander van de implementatie van zogenaamde “doodspanels”, die de autoriteiten in staat moeten stellen te beslissen of iemand het waard is om in leven te houden. Ze komen er steeds openlijker voor uit dat het grote einddoel een drastische vermindering van de wereldbevolking is. Voor meer informatie over de depopulatieplannen van de machthebbers klik hier.

De doelstelling van de machthebbers is het creëren van chaos.

Ze zitten achter het opheffen van landen en godsdiensten en stimuleren de opkomst van multiculturele samenlevingen en de wereldwijde vermenging van rassen, volken en culturen met het doel om alle landen en volken op te laten gaan in de NWO smeltkroes. Het is niets anders dan een satanische sekte die wordt geleid door de rijke machtswellustelingen die streven naar een volledige ineenstorting van onze samenleving. Eerst chaos en daarna “Orde uit Chaos.” Er bestaan inmiddels diverse groepen die meehelpen om deze chaos te realiseren waaronder Black lives Matter (BLM), Antifa, Extinction Rebellion en de Not fucking Around Coalition. Deze laatste beweging paradeert openlijk met vuurwapens door de straten en kondigen aan Texas te willen veroveren. BLM zorgt voor oproer, plundering en haat tegen alles wat blank is. Zie hier wat voor rotzooi deze figuren schoppen bij een restaurant waar mensen zitten te eten en zie hier hoe een BLM-volgeling zijn knie op de nek van een witte baby legt terwijl een zwarte vrouw de armen van het kind vasthoudt. De man is inmiddels gearresteerd.

Een van de belangrijkste donoren van BLM is George Soros. Zowel BLM als Antifa worden financieel door hem ondersteund. Deze Soros heeft ook de mond vol over “de oprichting van een Nieuwe Wereld Orde“, en depopulatie van de wereldbevolking. Hij wil een Big Brother achtige wereld regering. De golf van protesten en onrust in de Verenigde Staten is “waar wij de afgelopen 25 jaar 220 miljoen dollar in hebben geïnvesteerd”, aldus Patrick Gaspard, president van Soros’ Open Society Foundations, aan The New York Times.

Black Lives Matter is opgericht door Patrisse Cullors, Alicia Garza en Opal Tometi jonge gekleurde vrouwen. Cullors is ook een LGBTQ activist. BLM beweert vreedzaam te zijn maar is in werkelijkheid van meet af aan gewelddadig. Er is dus duidelijk sprake van gecreëerde chaos en anarchie. Ze roepen openlijk het ‘imperialisme, kapitalisme en blanke suprematie te willen ontmantelen, desnoods met geweld. Sinds het begin is Black Lives Matter uitgegroeid tot een beweging met bijna 40 afdelingen en duizenden activisten in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië.

Met de vuist gebald zeggen zij inspiratie te halen uit onder andere de Black Power-beweging. In het begin zetten de politieke activisten van deze beweging zich in tegen alle vormen van geweld tegen zwarten, inclusief politiegeweld, etnisch profileren en overbestraffing van zwarten in het Amerikaanse rechtssysteem. Maar inmiddels houden ze zich meer bezig met plunderingen en geweld, dan met protesteren tegen discriminatie.

Het gaat om een agressieve totalitaire beweging die het liefst alle blanken van de aardbodem zien verdwijnen. Zij begonnen met de hashtag “BlackLivesMatter” nadat de politieman George Zimmerman in 2013 werd vrijgesproken voor de dood van de Afro-Amerikaanse jongere Trayvon Martin het jaar ervoor. De jongen zou ‘hands up, don’t shoot’ hebben geroepen voordat hij zou zijn vermoord. Onderzoekers, hebben dit incident uitvoerig onderzocht, maar geen greintje bewijs gevonden dat het gebeurd is zoals de BLM-activisten beweren.

BLM is een marxistische revolutionaire beweging die tot doel heeft de Verenigde Staten – en de hele wereld – te transformeren in een soort communistisch sprookje. In een interview in 2015 onthulde Patrisse Cullors, dat de beweging “een ideologisch kader heeft” en veel van de mensen binnen de beweging, waaronder zijzelf, zich beschouwen als ‘geschoolde en getrainde marxisten.’ Het gaat dus om een marxistische infiltratie. Ze worden in de praktijk geleid door intellectuelen die allen Rules for Radicals hebben bestudeerd, het handboek van meester-agitator Saul Alinsky. Het werd gepubliceerd in 1971 vlak voor zijn dood in juni 1972. Deze figuur was voorstander van aanslagen in de VS en wilde de Amerikaanse samenleving omvormen naar een antichristelijk Sovjetmodel. Zowel Barack Hoessein Obama als Hillary Clinton waren bewonderaars van deze extreem links-radicale satanist.

Onder de mentoren van Black lives Matter zitten ook voormalige leden van de Weather Underground, een radicale ‘linkse’ terroristische groepering die in de jaren zestig en zeventig een communistische revolutie in de Verenigde Staten probeerde te veroorzaken. Ook trainen ze milities die zijn gebaseerd op de militante Black Panther-beweging van de jaren zestig. Marx in de praktijk betekent polarisatie, ontwrichting, geweld en uiteindelijk het op grote schaal opruimen van mensen die in de weg staan. “Als de Verenigde Staten ons niet geven wat wij willen, branden wij het systeem plat.” De groep is al zo machtig geworden dat de burgemeester van Washington, Muriel Bowser, de woorden “Black Lives Matter” met reusachtige gele letters op het asfalt van de 16th Street NW voor het Witte Huis liet schilderen. De slogan moet nu in alle vijf districten van New York aangebracht worden.

In de Amerikaanse staat Seattle had Black Lives Matter op 8 juni een eigen soort vrijstaat uitgeroepen met eigen grenzen onder de noemer CHAZ, Capitol Hill Autonomous Zone.

Het bestuur van de stad, inclusief burgemeester en de korpschef van de politie, hadden hen aanvankelijk de vrije hand gegeven maar na 3½ week van berovingen, mishandelingen, schietpartijen waarbij twee doden vielen, en talloze eigendomsdelicten vonden zij het  welletjes en herstelde de politie de orde.

Overal moeten de standbeelden van de nationale helden het ontgelden. Alles wat blank is moet van de sokkel, weg uit de geschiedenisboeken, weg alle straatnamen van de oude helden van weleer. BLM-demonstranten die bezig waren met het vernietigen van het standbeeld van Abraham Lincoln in Washington DC werden echter tegengehouden door een zwarte Amerikaanse man die kennelijk wist dat het standbeeld is betaald door geëmancipeerde zwart-Amerikaanse slaven, als dank aan president Lincoln voor hun vrijlating! Maar de marxistische Black Lives Matter geeft niets om feiten. Zelfs beelden van Jezus zijn niet meer veilig. Kennelijk bestaan er ook al racistische dieren want een linkse menigte in Portland, Oregon in de Verenigde Staten staken op 1 juli in de binnenstad, een monument in brand van een eland waardoor het in vlammen opging. De focus ligt op “vernietiging” en het delegitimeren van alles wat zij verkeerd achten. Meer informatie over Black lives Matter in de volgende nieuwsbrief.

Agenda 2030 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 4) volgt op 03-08-2020.

3 gedachten over “Uit het nieuws (20-07 t/m 27-07 2020”

  1. De tijd van het einde. ‘Eindtijd’ is een populair woord, maar vind je in de Bijbel niet terug. Een synoniem is ‘de laatste dagen’. We leven al 2.000 jaar in ‘de laatste dagen’, volgens de Bijbel. Het is niet de bedoeling om aan de hand van de krant, de Bijbel te lezen. Je moet de krant naast de Bijbel leggen. De Bijbel lezen in het licht van de waan van de dag, is fnuikend. Dan raak je je Bijbel kwijt. We weten in ieder geval dat het volgende punt, op de agenda van God, de opname van de Gemeente is. (uit de eerste livestream van Ab Klein Haneveld; aanbevolen te lezen!!)

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.