Uit het nieuws 13-07-2020

Overgenomen van: Franklin ter Horst

Agenda 2030 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 1)

Door de waanzinnige Wuhan-virus maatregelen die de machthebbers aan ons hebben opgedrongen, is onze wereld in de fase aangekomen waarin Gods tegenstander de Macht van de Duisternis zich laat gelden als nooit te voren. De Bijbelse profeten hebben ons uitvoerig over deze tijd geïnformeerd over hoe het er in de laatste dagen zal toegaan. Onze wereld beweegt zich in de richting van een immense catastrofe. Nog nooit is de wereld getuige geweest van zoveel onheilspellende ontwikkelingen en zulke snelle veranderingen. Deze ontwikkelingen geven het gevoel dat er een crisis dreigt. De wereld lijkt op een reusachtige machine die aan het doldraaien is. Hoe lang zal het nog duren voordat het tot een uitbarsting komt? Diverse Bijbelse profetieën en het Bijbelboek Openbaring maken duidelijk dat er een moment zal komen waarin het huidige wereldbestel volkomen vast zal lopen.

De Bijbelse profeten voorzegden de opkomst en de ondergang van elk groot wereldrijk in het verleden, en ook in detail wat er met onze huidige wereld zal gebeuren. In het Bijbelboek Openbaring gaat het om de laatste grote gebeurtenissen op aarde voordat Jezus als Redder en Rechter op aarde terugkeert. In dit boek eindigen alle grote eindtijdprofetieën zoals ze door Gods dienstknechten de hele Bijbel door, zijn aangekondigd. De Bijbelse God maakt d.m.v. van zijn Woord bekend dat alles wat voorzegd is, ook vervuld zal worden. In het boek Openbaring toont de Here Jezus aan Johannes wat er allemaal nog moet geschieden, waarbij de oordelen die worden beschreven voor de mensen als een ware verschrikking moeten overkomen. Johannes moet op zijn minst overdonderd zijn geweest van de beelden die hem verschenen.

Johannes op Patmos

De Bijbelse profeten kwamen niet aandragen met vage of algemene voorspellingen die aan alle omstandigheden konden worden aangepast. Alle voorzegde tekenen die direct vooraf zouden gaan aan de definitieve eindfase vlak voor de terugkomst van de Here Jezus kunnen thans worden waargenomen. Er bestaan meer profetieën met betrekking tot de zeven jaren waarover de profeet Daniël gesproken heeft dan over enige andere vergelijkbare tijdsperiode waarover de Bijbel spreekt. Mozes, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Zacharia en de meeste zogenoemde kleine profeten, evenals het gehele boek Openbaring, profeteren over deze periode. Het boek Openbaring komt er in grote lijnen op neer dat er sprake is van door satan “bezet gebied” vanwege het feit dat de mens weigert zijn Schepper te gehoorzamen. In deze tijd leven wij nu!

 

Het Nieuwe Testament leert dat het kwaad weliswaar een tijdlang zal overheersen, maar dat God het uiteindelijk zal vernietigen. Enkele Bijbelverhalen maken duidelijk dat God soms ingrijpt in menselijke aangelegenheden om het kwaad rechtstreeks te straffen en het goede te belonen. Uit de vernietiging van Sodom en Gomorra, en uit de zegeningen die Abraham mocht ontvangen, blijkt dat zo’n goddelijke ingreep te allen tijde mogelijk was en is. Vanuit alle lijden en hoop in de geschiedenis van Israël hebben de profeten van het Oude Testament de komst voorzien van een dag waarop God krachtig zou ingrijpen in de wereld. Op deze beslissende dag zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking.

Jesaja 13:11 “Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.”

Uiteindelijk zal de Here Jezus de wereld in bezit nemen, het rijk van de antichrist vernietigen en een rijk installeren waarop gerechtigheid en vrede zal heersen. Het boek Openbaring is lange tijd omschreven als een boek vol mysteries. Vaak roepen Johannes’ beschrijvingen meer vragen dan antwoorden op. Hij moet in eerste instantie totaal van de kaart zijn geweest van wat hij te zien kreeg. Zo ook wat betreft het beeld van de vier ruiters uit Openbaring 6. Deze vier ruiters geven precies weer wat er in toekomende tijd staat te gebeuren. De machthebbers die de dienst uitmaken lopen hun eigen wil na, die volledig tegenover Gods wil staat. De profeet Hosea zei: “Want wind zaaien zij en storm oogsten zij”(Hosea 8-7) De vier ruiters van de Apocalyps maken zich klaar hun paarden te bestijgen.

Agenda 2021-2030 een duivels plan

De basis van de Agenda 2021-2030 is ontleend aan het rapport van de club van Rome uit 1972. In dit rapport werd voorspeld dat bij de groei van de economie de grondstoffen schaars zouden worden en de aarde uitgeput zou raken. Dit zou leiden tot de vernietiging van de natuur en een wereldwijde hongersnood. De tekst van Agenda 21 werd geopenbaard op de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden. 172 regeringen namen deel aan de top, waarvan er 106 hun staatshoofd of regeringsleider stuurden. Voor Nederland nam de toenmalige minister-president Ruud Lubbers deel aan de top. De deelnemers hebben hun handtekening gezet onder dit programma dat globaal en nationaal door organisaties van de Verenigde Naties, de overheden, en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het klimaat beïnvloeden, moet worden nageleefd. Daarnaast namen ook nog 2400 vertegenwoordigers van NGO‘s deel en nog eens 17.000 mensen namen deel aan een parallel Globaal Forum, een adviesorgaan voor de top.

Agenda 21 werd vervolgens uitgewerkt in een actieplan, het Global Biodiversity Assessment Report. Dat houdt in dat iedere persoon waar dan ook op onze wereld onder controle zal komen te vallen van de klimaatlobby. In het rapport staat een hele lijst van zaken die niet duurzaam zijn! Snelwegen, spoorwegen, sluizen en dammen in rivieren, ski-pistes en zwembaden, de hele menselijke infrastructuur moet weg, zodat de natuur zich kan herstellen. Het idee ontstond dat milieuvervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde (later gewijzigd in klimaatverandering) en watertekort en honger juist dit doel konden dienen.

Sindsdien wordt dit concept in razend tempo aan het grote publiek verkocht en onwetende burgers door regeringsleiders, NGOs en politieke partijen gehersenspoeld met sprookjes. Zelfs een scala aan internationaal bekende sterren en beroemdheden worden opgetrommeld om een en ander aan de nietsvermoedende massa te verkopen.

Agenda 21 is in 2015 vervangen door de nog veel verder gaande Agenda 2030 .

Dit gebeurde in aanwezigheid van klimaat goeroe paus Franciscus tijdens een sessie bij de Verenigde Naties. Het document beschrijft een wereldwijde overname van elk land op aarde. Het doel is de mensheid gevangen te zetten in een verwoestende cyclus van armoede en tegelijkertijd de machtigste globalistische bedrijven ter wereld zoals Monsanto en DuPont te verrijken.Monsanto heeft op zijn zachtst gezegd een nogal discutabele reputatie. Dat weerhield de Bill & Melinda Gates Foundation er niet van om in 2009 500.000 aandelen in Monsanto te kopen.

Dit bedrijf heeft vele schikkingen moeten treffen als gevolg van haar schadelijke producten. Dit bedrijf is in 2018 overgenomen door het Duitse Bayer, een farmaceutisch bedrijf dat onderdeel was van IG Farben in het Derde Rijk. Bayer gaat net als Monsanto gebukt onder rechtszaken en schandalen. Recentelijk ontdekte Bayer dat haar bloedproducten in een aantal laboratoria waren besmet met hiv. Dit is het bedrijf, dat als de machthebbers hun zin krijgen, verantwoordelijk wordt voor ons voedsel en onze medicijnen.

Naast Monsanto kocht Bill Gates ook een groot aantal aandelen in Cargill, een andere agroreus. Sindsdien heeft Gates een financieel belang in de wereldse voedselvoorraad. Ook investeerde hij in 2019 in bedrijven die vleesloze burgers maken, zoals Beyond Meat – dat ook in Nederland actief is – en Impossible Foods. De directeur van Impossible Foods is Patrick Brown, een Stanford-professor die gespecialiseerd is in DNA-onderzoek. Deze vleesloze hamburgers worden gepromoot als gezonde alternatieven, maar het is bewezen dat ze genetisch gemodificeerde soja bevatten die is besproeid met Roundup van Monsanto. Welkom in de wereld van het nieuwe voedsel!

Om de voortgang van Agenda 2030 te monitoren is in VN-verband een lijst van indicatoren opgesteld: de Sustainable Development Goals Indicators. Dat bestaat uit 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid. Onder Doel 15 staat bijvoorbeeld het volgende: “Dwing mensen van het land naar de gecontroleerde steden te verhuizen, criminaliseer privaat grondbezit, inclusief boerderijen en landbouwtrajecten. Houd alle landbouw strak in de hand via een overheidsbureau waarvan het beleid bijna volledig wordt bepaald door Monsanto, verbied houtkachels, stel zelfredzaamheid strafbaar om totale afhankelijkheid van de overheid af te dwingen.”De waanzinnige klimaatplannen waar wij de laatste jaren mee geconfronteerd worden maken ook onderdeel uit van Agenda 2030.

Dit is het plan om een totalitaire, wereldwijde bestuursvorm te creëren, waarbij individuen hun volledige vrijheid verliezen

Zo wordt de wereldbevolking geconfronteerd met draconische plannen om aan de eisen van Agenda 2030 te voldoen waaronder verlaging van het CO2 gehalte. Men stelt de mens verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De legendarische milieustrijder en Greenpeace oprichter Patrick Moore stelt in een interview met Breitbart News Tonight dat de theorie van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering “de grootste zwendel in de geschiedenis” is. Hij noemt de klimaatbeweging “een giftige mix van ideologie, politiek en religie” die de wetenschap heeft overgenomen. Er zit geen waarheid in. Het is een compleet bedrog en oplichterij.

Zelden is de mensheid zo volledig gehersenspoeld als op het gebied van klimaat, met als gevolg een oorlog tegen CO2.  Ze hebben van het levenmakende CO2  een vijand van de mensheid gemaakt. De complete wereldbevolking, uitzonderingen daargelaten, zijn inmiddels zo geïndoctrineerd met de fabel dat CO2 slecht is voor de mensheid en verantwoordelijk is voor klimaatverandering, dat daar snel iets aan gedaan moet worden om de totale ondergang van de planeet te redden.CO2 is echter iets dat de wereld heel hard nodig heeft. COis niet vervuilend maar is essentieel voor alle leven op aarde. In werkelijkheid zou de wereld geen lang leven beschoren zijn zonder COen kun je volgens Mike Adams van Natural News stellen dat koolstofdioxide “het wondermineraal voor het leven” is. Hogere CO2 betekent een groenere aarde, omdat CO2 de belangrijkste molecule is voor het in stand houden van planten over de hele wereld. Meer CO2 is goed voor de natuur en doet het groen op de aarde toenemen. Meer COin de lucht heeft voor een toename gezorgd van de plantaardige biomassa over heel de wereld. Het is daarenboven goed voor de landbouw en zorgt voor een toename van de opbrengsten van de oogsten overal ter wereld. Het blijkt dat in sommige regio’s op aarde de laatste drie decennia, de plantengroei met meer dan 50% is toegenomen.

Deze compilatiekaart laat zien welke landmassa’s er sinds 1982 groener zijn geworden. Image credit: Boston University / R. Myeneni.

CO2 is een natuurlijk levengevend gas. Wetenschappers worden gecorrumpeerd door politici en bureaucraten die belang hebben bij het verspreiden van de klimaatclaim om hun eigen macht te centraliseren. De grote mediabedrijven worden ingeschakeld om klimaatclaims te verspreiden en zo bevolking bang te maken met beweringen dat de wereld tenonder gaat als er niets gedaan wordt.

Degenen die pleiten voor een drastische vermindering van de CO2 uitstoot, pleiten echter voor het instorten van de menselijke beschaving door met de maatregelen bijna alle voedselketens over de hele wereld te vernietigen. Het gaat om een sektarische doodskultuur die dreigt al het leven te vernietigen zoals wij het kennen. Koolstofdioxide is geen bedreiging voor de planeet Aarde. Na zoveel jaren de klimaathoax te hebben verspreid is er nog steeds geen flintertje wetenschappelijk bewijs dat CO2 een ongekende ‘catastrofale’ klimaatverandering veroorzaakt. CO2 is een ‘broeikasgas’ dat de planeet juist verandert in een groene oase. Klimaatverandering door toedoen van de mens bestaat niet. Wat de klimaatextremisten de mensheid aansmeren is niets anders dan een fabel.

Ook de Nederlandse bevolking wordt middels diverse propagandakanalen, met in hun kielzog de mainstream media, geconfronteerd met het sprookje dat COeen gevaarlijk gif is dat ten koste van alles bestreden moet worden. Miljarden aan belastinggeld worden gepompt in allerlei milieuorganisaties, die daarmee stapels zinloze en onleesbare rapporten produceren. Het is alleen realiteit in de al lang ontkrachte computermodellen van een handjevol gepolitiseerde wetenschappers wier onderzoeksresultaten volledig afhangen van de hoogte van overheidssubsidies.

Zo heeft klimaatgoeroe Ed Nijpels de Nederlandse bevolking een serie maatregelen voorgeschoteld waarin voornemens staan die ertoe moeten leiden dat Nederland in 2030 de helft minder broeikasgassen uitstoot om zodoende een flinke bijdrage te leveren om onze aarde over tientallen jaren met 0,0003 graden te laten afkoelen.!!! Nijpels kreeg daarbij de volledige steun van klimaatfantast en socialistische zakkenvuller, Bilderberger (2014) Diederik Samsom, de huidige rechterhand van de levensgevaarlijke globalist en fantast Frans Timmermans. en diverse andere sprookjesvertellers. De maatregelen zijn geen vrije keuze, het wordt dwang waarbij alle tegenstanders op de knieën zullen worden gedwongen.

Een serieus debat of dat gammele theoretische bouwwerk van klimaatverandering door CO2-uitstoot wel klopt, is door Rutte&Co vermeden. Er heeft geen openbare discussie tussen wetenschappers plaatsgevonden. De stemmen van de dissidenten worden gesmoord omdat ze niet passen binnen de plannen van Agenda 2030 en allerlei extremistische milieugroeperingen. Hier is sprake van totalitarisme zoals uit de tijd van Stalin, Hitler en Mao Zedong. De Nederlandse politieke leiders hebben zich met milieugroeperingen verbonden op basis van de gedachte dat wij mensen het klimaat kunnen verslechteren en verbeteren. De klimaatmodellen vertonen vele hiaten en kunnen helemaal niet gebruikt worden als basis voor politieke besluitvorming. Daarbij overdrijven zij de werking van broeikasgassen zoals COen houden zij er geen rekening mee dat de atmosfeer verrijken met COpositief is.

Het blijkt dat zelfs de weersvoorspellers van het KNMI niet meer te vertrouwen zijn. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de ‘klimaatexperts’ van de KNMI, historische hittegolven volkomen heeft laten verdwijnen, waardoor het heden ten dage in verhouding veel warmer lijkt dan voor de oorlog. Dat concludeert een team van vier onafhankelijke onderzoekers in het rapport Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven

 

Agenda 2030 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 2) volgt op 20-07-2020.

 

Franklin ter Horst

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.