Wet en genade sluiten elkaar uit

Uit: de verloren zoon

2 Korinthe 3 : 5-8
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven;
maar onze bekwaamheid is uit God;
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen
Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de
Geest maakt levend.
7 En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht
van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts,
die te niet gedaan zou worden,
8 Hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?

Als gelovigen zijn wij in de vrijheid geplaatst, opdat wij geen dienaren meer zouden zijn van het Oude Verbond van de wet, van de letter, in stenen gegraveerd, maar van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond van de Geest. Het Oude en het Nieuwe Verbond zijn twee dingen die elkaar niet verdragen. Dat wordt de Joden ook voorgehouden. Het probleem van het Jodendom is dat men hardnekkig probeert vast te houden aan wat men als specifiek Joods beschouwt, maar wat voor God geen enkele waarde heeft. Men is niet bereid dat los te laten, wat men wel zou moeten doen. Ook Paulus heeft dat gedaan:

Continue reading “Wet en genade sluiten elkaar uit”

Gesterkt door Genade

Een nieuwe overdenking van Jolande op Bijbeloverd8

Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.

-Hebreeën 13:9- 

In deze overdenking legt zij uit wat de schrijver van de Hebreeën brief met deze woorden bedoelt en hoe hij de offerdienst uit het Oude Testament toepast op de verzoening die de Here Jezus tot stand heeft gebracht.

Luister hier

Van binnen uit óf van buiten af

De werking van wet (en regel) op de mens, en hoe deze daar doorgaans onderuit probeert te komen


Boodschap van de vertaler: Help mij om door te gaan met dit werk, Ik weet dat God voorziet, maar wel door medebroeders, we moeten het allemaal samen doen elk zijn aandeel en ik hoop dat u mij wil ondersteunen door een gift of sponsering en een bedrag over te maken op reknummer NL52ABNA0418279241

Het zondeprobleem

Strijden tegen de zonde….

Dat wordt bij gelegenheid gepreekt wat christenen zouden moeten doen op grond van deze tekst:  

Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde – Hebree├½n 12:4

Het is sowieso verkeerd om ├®├®n tekst uit zijn verband te halen┬á en daar een leerstelling van te maken. E├®n tekst verabsoluteren en alles wat de Schrift verder over het onderwerp zegt negeren is geen eerlijke benadering van de Bijbel, en het risico om onderweg op een dwaalweg terecht te komen is niet denkbeeldig.

Alles wat je aandacht geeft groeit. Probeer maar eens een paar┬áminuten niet te denken aan┬áwitte beren…..

Als je je leven denkt te moeten vullen met strijden tegen de zonde, zal de zonde je leven beheersen. Dat kan niet de bedoeling zijn, en is het ook niet.

Paulus zegt bijvoorbeeld:

Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onzen Heere. – Romeinen 6:11

en in vers 14:

Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Hebt u last van een bezwaard geweten vanwege uw zondige neigingen en gevoelens, schuldgevoel, gevoel van onwaardig zijn etc. etc. ( u bent niet de enige…) dan heb ik goed nieuws: Het zondeprobleem IS opgelost. Uw zonden zijn vergeven. Al uw zonden.┬áNiet onze vergeefse strijd telt, geloof telt

Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade consciëntie (=geweten), en het lichaam gewassen zijnde met rein water.  - Hebreeën 10:22

Geprikkeld door deze voorzet? Dan heb ik 107 minuten Bijbelstudie in de aanbieding: Strijden tegen de zonde.

Leven door de wet of uit genade?

Eerder gepubliceerd op bijbelarchief.nl

Het komt nog al eens voor dat gelovigen het leven onder de wet en leven uit genade door elkaar halen. De oorzaak moet worden gezocht in de vervangingstheologie. Deze theorie (theologie) vindt haar oorsprong in het Rooms-katholicisme en wel in de gedachte dat de kerk in de plaats van Israel is gekomen. Israel zou aan de kant gezet zijn omdat ze Christus Jezus zou hebben vermoord, ten diepste is dit niet waar want uiteindelijk was het een Romein, Pilatus, die Hem tot het kruishout veroordeelde. Door deze dwaling aan te hangen kon men de bewering staven dat de kerk, lees Rome, uiteindelijk zal triomferen over satan en met Christus zal regeren. Aangezien de oorsprong van de R.K.Kerk in Babel ligt is het geen wonder dat ze wereldse macht zocht, in het laatst der dagen zal ze dan ook volop meedoen naar het streven van de wereld-heerschappij De Reformatoren – Luther, Calvijn, Zwingli, Hus en anderen – zijn tot op zekere hoogte wél terug gegaan naar de Bijbel maar niet naar Handelingen 2 en hebben dus de gedachte van de overwinnende kerk niet losgelaten. wet-en-genade_larkin

De Protestantse Kerken hebben de gedachte dat de kerk Israel is overgenomen van de R.K.Kerk vanwege politieke overwegingen. Luther, bijvoorbeeld, werd in levensonderhoud voorzien door de Duitse adel die met de R.K.Kerk over hoop lag. De kerk wilde vanaf haar ontstaan, door toedoen van de Romeinse keizer Constantijn de Grote, wereldse macht naar zich toetrekken. Ze kon dit gemakkelijk doen omdat het gewone volk van haar afhankelijk was voor het eeuwige leven. In Luther zag de adel de kans om terug te slaan en het volk zich, via Luther en de kerk, aan zich te binden. Laten we niet vergeten dat wie de religie op zijn hand heeft het volk kan beinvloeden. Verder moet worden opgemerkt dat het volk gewend was de kinderen te laten opnemen in de kerk, men ze dacht dat daardoor de kinderen opgenomen zouden zijn het het verbond tussen Abraham en God. Al in haar prille bestaan heeft de protestantse kerk haar ziel verkocht aan de politiek en (opnieuw) macht gezocht via o.a. de landadel die dorstte naar macht, macht zonder Rome. De roomse bewering dat de wet gevolgd moet worden, dat alleen ingewijden de sacramenten mogen bedienen, dat de prediking alleen door opgeleide mensen gedaan mag worden, enz, werd overgenomen door de reformatoren. Deze reformatoren, zoals o.a. Luther en Calvijn, werden op hun beurt weer in de gelederen van de welgestelden opgenomen, de kerk was wéér ten dienste van de politiek. Het spreekwoord gaat óók in de kerken op: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Continue reading “Leven door de wet of uit genade?”

Genade – Gods mooiste Woord

wet-genade

Bron: website Johan Schep

In Gal. 5:4 staat: Het is belangrijk om niet buiten de Genade te komen staan.

Genade is het mooiste woord. Ook een van de moeilijkste dingen voor ons mensen om Genade te ontvangen en uit Genade te leven.

De uitstraling van de Here Jezus was vol van genade en vol waarheid

Efz.2:8,9. In de Bijbel worden we niet alleen gered door Genade maar is Zijn Genade ook een levens principe waaruit we moeten leven.

Genade komt tot ons door Jezus en het kost ons niets en Hem alles!

In het Engels is het woord: GRACE.= Gods Riches At Christ’s Exp’ense.

Om Genade vragen doe je alleen als jij je verlies toegeeft.

Titus. 2:11. De Here Jezus wordt hier de Genade van God genoemd en een bron van heil voor alle mensen. Uit die bron moet je drinken!

Joh.1:16. Uit Zijn volheid hebben wij ontvangen Genade op Genade.

Hebr.2:9. Alles wat de Here Jezus deed was ook uit Genade alleen!

De plaats van de Wet en de plaats van de Genade

De wet doet altijd zonde kennen (Rom. 7:7; Rom.3:20; Gal.3:19,24).

De wet is erbij gevoegd totdat het Zaad (Jezus Christus) zou komen.

De wet is een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd worden en niet uit de werken van de wet.

Verschillen tussen de Wet en de Genade

 • De wet verbiedt en eist… De Genade vergeeft en schenkt.
 • De wet brengt dood en veroordeling. De Genade leven en verzoening
 • De wet is een letter die doodt. De Genade is het levende woord:Jezus
 • De wet vervloekt… De Genade verlost van die vloek.
 • De wet richt zich op jou. De genade richt zich alleen op de Here Jezus.
 • De wet zegt: Doe het goed… Genade zegt: Jezus doet het goed.
 • De wet stopt de mond. De Genade opent de mond om Hem te prijzen
 • De wet is een systeem gebaseerd op het recht. Ze zegt: Oog om oog en tand om tand. De genade zegt: Keer hem ook de andere wang toe.
 • De wet zegt haat uw vijanden..De genade zegt: Hebt uw vijanden lief.
 • De wet zegt: Doe en leef… De genade zegt: Geloof en Leef.
 • De wet:Geen zendeling. De Genade moet aan allen gepredikt worden
 • De wet veroordeelt de beste. De Genade rechtvaardigt de slechtste.
 • De wet stenigt de rebellerende zoon. De Genade omarmt en herstelt.
 • De wet stenigt een overspelige. De genade zegt: Ik veroordeel u niet.
 • Onder de wet sterft het schaap. Onder de Genade sterft de Herder.
 • De wet ontmoedigt je. De Genade geeft je altijd hoop en blijdschap.

Overal in de Bijbel zijn het twee tegenovergestelde levensprincipes

Bij de Genade zijn we voor 100% procent afhankelijk van de Here God

 • Genade eist niets van ons (We zijn dood) maar alles van de Here God.
 • Genade rekent niet met onze prestatie, maar wel op Zijn prestatie.
 • Genade betekent dat de Here God ons niet meer kan gaan liefhebben
 • Bij de Genade is het onze liefde voor de Here God die je tegenhoudt om te zondigen. Bij de wet is het angst voor straf, die je tegenhoudt.
 • Als jij je beter voelt dan een ander dan trekt Genade zich direct terug Efz. 2:1,4-6,8,9; Rom.3:24. Door Zijn Genade zijn wij allen behouden

Rom.5:17. Genade is Gods krachtige antigif op de dood en de zonde.

Rom. 7:24,25; 1.Tim.1:14. Heerst de Genade in je leven of de zonde?

De Here God wil Zijn superovervloedige Genade aan ons allen geven

(a). We worden opgeroepen om te leven als twee keer gestorven.

Als we tot bekering komen zijn we dood in onze zonden, en door Zijn Genade en liefde maakt Hij ons levend in Christus. Kol. 2:6-9. Het probleem is dat we vaak niet doorgaan in de ontvangen rijke Genade.

Als Christen moeten we leren te leven als gestorvenen, m.a.w. als mensen die geen recht en ook geen kracht meer hebben. Je hoop is Christus in, door en voor je. Hij leeft in je en overwint ook de zonde.

Kol.1:27; 3:3; Gal.2:20. We moeten leren leven door geloof alleen!

(b). We moeten leren leven, veranderen en dienen door Zijn Genade.

Ps. 32:10; Gal. 5:4,6; 1.Pet.1:13; 1.Kor.15:10; 1.Pet.1:13; Klaagl.3:22.

(c). Hand. 13:43. We moeten blijven bij de Genade van de Here God.

Onze motivatie moet de Liefde zijn en onze boodschap Genade.

2. Kor.1:12. In deze tijd waar de duisternis in de wereld om ons heen zo toeneemt hebben we meer dan ooit Zijn Genade heel hard nodig.

Zijn Genade is ook de enige plaats waar de duivel nooit kan komen.

We moeten ervoor zorgen dat we altijd in Zijn gegeven Genade leven.

Het is de plaats van Zijn rust (Hebr.4:1-11;12:15). Ziet daarbij toe dat niemand verachtere (tekort schieten door niet te willen ontvangen).

Zijn Genade is volmaakt en verheugt zich alleen maar in de Here Jezus. Zijn Genade is mij genoeg en Mijn Genade is u genoeg!

Meer weten?check Wet versus Genade

 

 

 

 

10 Ways Religion is Bad for You

Creep

Source: escapetoreality.org

Every story needs a villain and the villain I most often employ is religion. Grace is good, but religion is bad. Grace promotes trust in God, but religion is all about trusting self. Grace says, “God helps you,” but religion says, “God helps those who help themselves.”

Some have said that I’m giving religion a bad rap, that religion is not the evil empire I make it out to be. “A lot of good is done in the name of religion.” Others distinguish good religion from bad religion. “Didn’t James write something about pure religion being acceptable to God?” He did, but James hated religion.

Religion means different things to different people, so let’s begin with a definition. According to the OED, the word originally meant to bind as in bind or bound to religious vows, practices, or traditions. Google “etymology of the word religion” and you will see that it comes from a Latin word meaning “to bind.”

At its heart, religion is a form of bondage. To say there are good forms of religion is like saying there are good forms of slavery.

So that you may be certain in your mind, here are ten reasons why religion is bad for you.

1. Religion is based on a lie

At the heart of religion is the belief that we can make ourselves good. It’s the serpent saying, “Do this and you will be like God.” We think Adam and Eve were fools for listening, but we repeat their mistake whenever we look to ourselves as our source of security and joy. Religion is a temple built with human hands.

2. Religion prostitutes the love of God

Religion perpetuates numerous lies about the character of God. “God is mad at you. He’s keeping score. He may reject you.” These lies feed the fiction that God can be bought. “But if you do A, B, and C, you can appease an angry God. If you are faithful and good, he will bless you.” What a villainous distortion of our Father’s unconditional love!

3. Religion alienates you from grace

Religion offers a pathway to God that perversely leads away from him. “Keep these rules, heed these principles, do what you’re told, and you’ll be acceptable to God.” Nope. The highway of religious pride does not go to the throne of grace (Gal 5:4).

4. Religion is idolatry

Forget Baal, Molech, and television. The biggest idol is the one called Self. This idol utters two words again and again. “I will make things right. I will do better. I will never fall away. I will follow Jesus anywhere. I will do great things. I will ascend to the heavens. I will be like the Most High.” Religion runs on will power and speaks the language of Satan (Is 14:12-14).

Differences between gospel and religion

5. Religion rewrites the Bible

Since religion is false, while God’s Word is true, it has to redefine words like repentance (penance), faith (works), hope (wishful thinking), obedience (rule-keeping), and grace (grease for the gears of self-effort), lest it be exposed for the sham that it is. Christ said following him was meant to be easy, but religion makes it hard. The gospel is meant to be good news, but religion makes it bad.

6. Religion makes you angry

Religious people are the maddest people on earth and understandably so. They are hounded by the dogs of law. They carry unbearable loads. They hear the happy sounds of a divine party, but their pride won’t let them join in. Tell them that they’ve been conned and their investments count for nothing, and they will tear your head off.

7. Religion makes you stupid

Insanity is doing the same thing again and again expecting a different result. For fourteen centuries the Israelites practiced religion in the hope that it would earn them the favor of heaven. That’s 70,000 Sabbath’s to figure out it doesn’t work. Then Jesus came and fulfilled the righteous requirements of the law so that you might be justified by faith in him, and religion still says it all depends on you.

Jesus makes the simple wise, but religion makes you stupid (2 Cor 3:14). Religion will lead you to say things like, “God raised up ISIS to serve his purposes,” and “Divorce your current husband (who loves you) and return to your first one (who abused you).” (I’ve heard both claims in recent weeks.)

8. Religion will kill you

God gave us relationships so that we might enjoy life, but religion prefers rules. Rules suck the life out of your marriage, your family, your church. A blind adherence to principals will cause you to sacrifice friendships and crucify your brothers. Rule-based religion will destroy everything good in your life (2 Cor 3:7).

Carl Jung on religion

9. Religion is a cult

Everyone knows cults are bad, right? But did you know that religion shares every characteristic of a cult: authoritarian leadership, indoctrination, exclusivism, isolation, and opposition to independent thinking. Cults recruit people by offering a counterfeit form of acceptance and purpose, which is also how religion operates. Like a cult, religion discourages questions and marginalizes those who fail to toe the line. Organized religion is just a cult on steroids.

10. Religion is dehumanizing

Jesus offers you abundant life here and now, but religion says the life you desire is only available tomorrow. “One day you may become the person you want to be, but right now you are incomplete, inferior, and far from God. You are a sinful, little grub with no value except that which you produce.”

This dehumanizing doctrine of demons is a million miles from the gospel of Jesus. In Christ you are completely holy and righteous, eternally forgiven and accepted forever!

Make no mistake – religion is rotten to the core. Religion is organized crime masquerading as an insurance racket. Like the Mafia, religious institutions may hide behind a storefront of good deeds. Don’t be fooled! Regardless of what it says on the brochure, the purpose of religion is to enslave you. Religion wins and you lose whenever you buy into its propaganda of uncertainty and fear.

Jesus didn’t suffer and die to establish religion. Jesus is the end of religion.