Terugkeer en herstel van Israël

Israël en de Bijbel
Gepubliceerd op 6 aug. 2019
De Bijbel bevat veel profetieën en beloften over de terugkeer en het herstel van Israël. We zijn geneigd om dit automatisch toe te passen op wat we in onze dagen zien gebeuren. “Maar wist je dat de Bijbel ook spreekt over een wereldwijde terugkeer die zal plaatsvinden na de wederkomst van Israëls Messias?” zegt de Joodse gelovige en bijbelleraar Paul Cohen. “Regelmatig zeggen medechristenen dat God wil dat ik als Jood nu alija maak om zo de Bijbelse profetieën te vervullen. Maar houden we ook rekening met de context van de Messiaanse beloften en hebben we oog voor grote plan van God?”.

Stichting Israël en de Bijbel organiseert van 8 – 13 september een tour door Nederland en België met de Messiaanse gelovige Paul Cohen. De avonden bestaan uit twee korte studies over de terugkeer en het herstel van Israël in Oud en Nieuw Testament. We zullen daarbij ook ingaan op hoe de Heere Jezus en de apostelen hier tegenaan keken. In hun tijd leefde een deel van het volk in het land Israël en was een deel verspreid onder de volken. Hoe keken zij tegen de terugkeer en het herstel aan? De studies worden gegeven door Paul Cohen en een spreker van stichting Israël en de Bijbel (David van Wijck of Christian Stier).

Paul Cohen woont in Australië maar is in Nederland opgegroeid in een Joods atheïstisch gezin. Na een lange zoektocht kwam Paul op 24-jarige leeftijd tot geloof in zijn Messias Jezus. Inmiddels geeft hij al vele jaren onderwijs over Gods plan met Israël.

Meer informatie op http://www.israelendebijbel.nl/paulcohen

Wat zal er van de staat Israël worden?

Nu met de 70 jarige verjaardag van Israël nog, of misschien wel juist nu, volop actueel. De toekomst van deze staat ziet er niet rooskleurig uit…

Er is voorzichtig gezegd, verschil van, of misschien wel gebrek aan inzicht over wat de Bijbel zegt aangaande het herstel en de toekomst van Israël. Christen-Zionisten bijvoorbeeld, zien doorgaans geen verschil tussen de 2 en 10 stammen van Israël, en zij geloven dat de Joodse staat van nu hetzelfde als Gods volk is.

Daarom dit artikel wat destijds in 1951 als boekje onder deze naam is uitgegeven, en wat toenmalige en ook hedendaagse taboes niet uit de weg gaat. (vJ)

BRON
Door  A. Klein Haneveld sr.

De Staat Israël

Een golf van geestdrift en ontroering voer door de harten van het Joodse volk bij het bekend worden van de proclamatie van 14 Mei 1948 in Tel Aviv. Met ingang van de komende middernacht werd de Staat Israël in het leven geroepen. Een vrije, onafhankelijke Joodse staat in het oude vaderland! Wie had dat ooit kunnen geloven?

Zeker, de Joden hadden er reeds lang, hadden er eigenlijk de eeuwen door, altijd hoopvol naar uitgezien. Bij elke Paasfeestviering, ieder jaar opnieuw, hadden zij over de gehele wereld elkaar toegewenst: “Het volgend jaar in Jeruzalem.” In Jeruzalem zelf aangevuld met de woorden: “maar in een vrij Jeruzalem!” Een onverwoestbaar optimisme had hen steeds doen blijven hopen, dat toch eens de lange ballingschap zou wijken voor de terugkeer. Maar is het niet zo, dat ook de taaist volgehouden hoop, als ze eenmaal in vervulling gaat, ons toch verrast?

Continue reading “Wat zal er van de staat Israël worden?”

Coalitie tegen Israël

Bijbelse profetie in actie. Het lijkt erop dat we werkelijkheid zien worden wat de profeten in de Bijbel voorzegd hebben. Dat Jeruzalem het middelpunt zal zijn van de eindtijd, dat haar vijanden zich zullen verenigen en tegen haar ten strijde zullen trekken. Dat Jeruzalem een lastige steen zou zijn enz. (vJ)

Turkse krant uit kringen rond Erdogan roept op tot coalitie tegen Israël

Het herstel van Israël

Geheel belangeloos ingescand, bewerkt en beschikbaar gemaakt door broeder en vriend Hans

Door Ab Klein Haneveld

Zacharia 14

“Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem! Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

En de Heere zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds. En Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere, Mijn God, komen, en al de heiligen met U, o Heere ” (Zach.14:1-5).

Dit is een heel bekende profetie. Hij is zo bekend, dat het lang geduurd heeft, voor ik mij realiseerde, wat er werkelijk stond. Het is een bekende waarheid, dat de Heer Jezus ooit terug zal keren uit de hemel. Hij zal Zijn voeten dan letterlijk en zichtbaar zetten op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten (vs 4). Het staat onomstotelijk vast, dat dat gaat gebeuren.

Toch zijn er heel wat Christenen, die deze profetie helemaal niet kennen. Als ze deze profetie ooit al eens gehoord hebben, geloven ze hem dikwijls niet. Men zegt dan: “Dat moet u geestelijk zien.” Dan zeg ik: “Goed, verklaar het mij dan. Wat betekent het dan geestelijk”?

Continue reading “Het herstel van Israël”

Israël in profetisch perspectief

Brochure geheel belangeloos ingescand, bewerkt en aangeleverd door broeder en vriend Hans

Israëls roeping en bestemming

“In de derde maand na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, op dezelfde dag, kwamen zij in de woestijn Sinaï Nadat zij van Refidim opgebroken waren, kwamen zij in de woestijn Sinaï en legerden zich in de woestijn; en Israël legerde zich daar tegenover de berg. Toen klom Mozes op tot God, en de HERE riep tot hem van de berg, en zeide: Zó zult gij zeggen tot het huis van Jakob en meedelen aan de Israëlieten: gij hebt gezien, wat lk de Egyptenaren heb aangedaan, en dat lk u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en Mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Toen kwam Mozes en ontbood de oudsten van het volk en legde hun al deze woorden die de HERE hem geboden had, voor. En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de HERE over” (Exodus 19:1-8).

Met deze gedenkwaardige woorden, vele duizenden jaren geleden uitgesproken, is de reis van Israël als de heilige natie van God begonnen. Uit Egypte tot de HERE gebracht, werd het volk opgenomen in de relatie met God door het verbond der wet. De HERE Zelf heeft Israël op wonderbare wijze uit Egypte verlost en zodoende de belofte aan Abram bevestigd (zie Gen.15:13, 14). Aan hem had God beloofd, dat hij tot een groot volk zou worden onder de zegen des HEREN (Gen.12:1, 2).
En nu is het zover. Aan de voet van de berg in de woestijn Sinaï bevindt zich het legerkamp van Israël. Door het verbond dat nu gesloten gaat worden komt Israël apart te staan van de andere volkeren om een persoonlijke bezitting van God te zijn: “Mij ten eigendom” (vers 5). Precies zoals Mozes het later nog eens herhaalt in Deut.7:6:

“Want gij zijt een volk, dat de HERE, uw God, heilig is; Cl heeft de HERE, uw God, uit alle volken op de aarde uitverkoren om Zijn eigen volk te zijn.”

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle andere volken niets met God te maken hebben. God zegt in Ex.19:5: “de ganse aarde behoort Mij.” Ieder mens, elk volk is verantwoording schuldig tegenover God, de Schepper. Alleen, Israël neemt tenmidden van alle overige volken een bijzondere plaats in. Het is bestemd om voor de HERE een koninkrijk van priesters te zijn en een heilig volk (vers 6).

In deze woorden ligt een geweldige profetie opgesloten aangaande een verre toekomst, want nog nooit is Israël er aan toe gekomen om werkelijk de HERE waardig te wandelen als een koninkrijk van priesters. Zoals onder Israël Levi de priesterstam was, die bemiddelde tussen de HERE en Zijn volk, zo zullen in de toekomst (toen nog ver, nu dichtbij!) alle Israëlieten priesters zijn voor God (zie Openb.1:6). Israël zal bemiddelen tussen de HERE en de volkeren en de eerste onder de naties zijn! Wat een geweldig perspektief wordt hier geboden.
Er is echter één voorwaarde aan verbonden voor Israël:

“indien gij aandachtig naar Mij luistert en Mijn verbond bewaart”

Continue reading “Israël in profetisch perspectief”

Herstel van Israël nog ver weg

Gelezen op CIP

Christenen voor Israël vraagt gebed voor vredesoverleg Parijs

 

Zondag zullen 70 landen vertegenwoordigers naar Parijs sturen voor de vredesconferentie over het Midden-Oosten. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is er niet blij mee.┬áHet zou geen echte vredestop zijn, maar een poging van de Palestijnen om Israël voor gek te zetten.

Namens Christenen voor Israël spreekt directeur Rogert van Oordt over een aanstaande resolutie “om Israël te veroordelen, de grenzen van het land en het tijdspad van de onderhandelingen aan Israël voor te schrijven. (…) In Genesis 10 lezen we dat God de aarde verdeelde over de nakomelingen van Noach. Dat deed Hij naar het getal van de nakomelingen van Jakob, zeventig in getal. Nota bene in Parijs, waar de grote omwenteling in 1789 in Europa begon. De stad waar God werd afgeschaft, en de mens autonoom en centraal kwam te staan: de mens werd vanaf toen zijn eigen norm.

Elisa bad bij de belegering van Dotan, dat de Heere de ogen van zijn knecht zou openen voor de hemelse legers die Elisa omringden. Hij opende de ogen van de knecht, en zijn knecht mocht zien dat zij veel talrijker waren dan de vele vijanden die de stad omsingeld hielden. Zo is het ook nu. De God van Israël zal strijden voor Zijn volk. U en ik mogen in gebed die strijd ondersteunen. Hij is getrouw, Zijn plannen falen niet.”

Wat me steeds weer opvalt als ik nieuws van Christenen voor Israël lees, is het gebrek aan Bijbelse nuance betreffende Israël, en de profetie├½n over het toekomstig herstel van de natie als Gods volk. De denkfout die in hun boodschappen doorklinkt is dat ze de huidige Joodse staat verwarren met het Bijbelse volk Israël, wat bestond en nog steeds bestaat uit 12 stammen.

De profeten in het oude Testament profeteerden onder andere over de ontrouw, afval, oordeel en herstel van dit volk. Ze mogen alleen dán ín in het land wonen indien ze geloven. Dat is tot op de dag van vandaag toekomst. Natuurlijk leven er nu ook christenen in het land, maar de natie en het zionistische streven daarvan, gaat geheel buiten God om. Zolang de Messias verworpen is, en de bedekking niet is weggenomen, is het land een gevaarlijke plaats om te zijn. Altijd al geweest in onze tijd. De talloze aanvallen van, en oorlogen met de buren en bloedige aanslagen van zelfmoordenaars getuigen daarvan. In de eindtijd komt het zelfs zodanig tot een climax dat het land verwoest zal zijn, Vluchten naar de bergen, en wel zo snel mogelijk, zie Matt.24

God is getrouw, en Zijn plannen falen niet. Het is daarom goed om ook van die plannen op de hoogte te zijn. Een vredesverdrag of tweestatenoplossing zullen beide uiteindelijk niets uithalen voor de veiligheid van de Joodse natie. De ‘dag van benauwdheid voor Jakob’ gaat komen Jer.30:7. God zelf zal de stammen uiteindelijk terugbrengen op de bergen van Israel, maar dan in geloof. Ez. 37, Jes. 60, Jer. 31 en Christus zal regeren vanuit Jeruzalem, temidden van Zijn Volk. (vJ)

Aanvullend leesvoer:

Brochure over de toekoemst van Israel: Wat zal er van de staat Israël worden?

Brochure: Thema Israël

Lees ook:

Het herstel van Israël