The invitation


Yes…Jesus is coming soon!!! However…the most important thing to realize is NONE of us are promised our next breathe here on earth. We can die at anytime…and the question to ask yourself is…IF today was your day…do you know where you are going??? If not…It is time RIGHT HERE…RIGHT NOW to Respond to the invitation!!

Werken aan je redding? (1)

Een nieuwe studie op debijbeloverdenken.nl over bovenstaand onderwerp

Hoe zit het met de redding van de gelovige? Is mijn redding het werk van God en volledig afhankelijk van Zijn genade, of moet ik zelf (mee)werken aan mijn redding?

“Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven” schrijft Paulus aan de Filippenzen. Wat bedoelt hij daarmee? Mag het ook gelezen worden als werken vanuit je gered zijn? Of je redding uitwerken? En zegt vers 13 juist niet het tegenovergestelde, namelijk dat het toch God is die het doet? Lees verder >>>>

Jezelf aangenaam maken voor God?

Nog altijd┬ágeloven veel christenen dat ze hard hun best moeten doen hun redding te verdienen; hetzij door vergeefse pogingen de Wet na te leven, danwel ┬áhet vuur uit de sloffen te lopen “voor de Heer”; bijvoorbeeld bestaande uit goede werken te doen, en vooral hard proberen te stoppen met zondigen. Veel prediking is daarop gericht. Ik noem dat bij gelegenheid “de oude mens opknappen”. Iets minder diplomatiek gezegd : “een lijk reanimeren”. Het leidt allemaal tot niets, in elk geval niet het gewenste resultaat, proberen God tevreden te stellen┬áop eigen kracht. ┬áGa het maar eens proberen om niet te zondigen; je bent dan meer en meer gericht op en bezig met de zonde, en het vervult je denken met schuldgevoel, want het werkt niet….

Kansloos dus, hoe vroom bedoeld het ook mag zijn. Want  (werken van) de Wet kan en kunnen geen mens redden!

Hebreeën 7:18 Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheids wil;
19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken..

Galaten 3:11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven

Romeinen 6:11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onzen Heere.

Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.
2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.
3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees;
4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.
5 Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken wat des Geestes is.
6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede;
7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.
8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

Bovendien:

Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het; wie zal het kennen? (Jeremia 17:9)

Wat is er dus nodig? Geloof alleen in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus.

Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. (2 Kor. 5:21)

D├í├írdoor, en all├®├®n daardoor zijn wij aangenaam voor God

Efeze 2:8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Staak dus je pogingen om jezelf op te knappen voor God. Hij heeft het allang gedaan in Zijn Zoon! Geloof! En doe de nieuwe mens aan! Van God uit is er alles aan gedaan om Hem te kunnen dienen:

2 Korinthe 3:6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend

Efeze 4:21 Indien gij maar Hem gehoord hebt en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande den vorigen wandel, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding,
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
25 Daarom, legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden.
26 Wordt toornig en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid;
27 En geeft den duivel geen plaats.

Dat laatste vers is een mooi bruggetje naar┬áeen ander topic wat in de koker zit: “Bang voor de duivel?”