Pope Francis And The Push For The One World Religion

We have seen a major uptick from Pope Francis recently pushing for a One World Religion… This One World Religion is going to be one of the big deceptions the Antichrist and the False Prophet will be running during the tribulation period… Make no mistake about it..we are currently seeing the precursors to the New World Order and the One World Religion in our face right now!!! If you don’t have Jesus Christ in your life…now is the time to make the best decision of your eternity!!! Links to articles used in the video: https://prophecyinthenews.com/world_n… https://www.jpost.com/Middle-East/Pop…

Hidden in plain view

The New World Order in Bible Prophecy – Jan Markell

How is antichrist’s kingdom forming even now? Who are the major players trying to bring it about? Donald Trump threw them a roadblock in November of 2016 so their plan is delayed, but it will not be denied. Jan Markell explains the efforts to establish one world and how it blossoms after the Church is gone. These efforts are hidden in plain view.

Hidden in Plain View: The New World Order in Bible Prophecy

For more Olive Tree Ministries Resources click here: http://www.olivetreeviews.org. How is Antichrist’s kingdom forming even now? Who are the major players trying to bring it about? Donald Trump threw them a roadblock in November of 2016 so their plan is delayed, but it will not be denied. Jan Markell explains the efforts to establish one world and how it blossoms after the Church is gone. These efforts are hidden in plain view. We use the mobile app found at http://www.oneplace.com.

Plannen Verenigde Staten van Europa al oud

SPD-leider Schulz wil toch meeregeren, met als doel Verenigde Staten van Europa in 2025 Het Financieele Dagblad

Eurofiel Martin Schulz doet net alsof ie iets nieuws brengt. Iets wat in het recente verleden nog in alle toonaarden werd ontkend; de plannen voor de verenigde staten van Europa, een superstaat dus, zijn al oud. Deze plannen werken toe naar het uiteindelijke doel, een wereldregering, en een ” nieuwe wereldorde”. Alweer de krant naast de Bijbel…(vJ)

Een paar oude krantenknipsels:

En tot slot een nummer uit een oude folk rock musical (It’s getting late for the great planet earth) Fugue of Nations, waar de “United States of Europe” ook worden bezongen.

Complotpraktijken, echt wel

Complotten….mijn indruk is dat wanneer ik met anderen praat, of er iets over lees, dat er doorgaans nogal schamper over wordt gedaan. Complotdenkers worden niet zelden als rare en ietwat onaangepaste mensen beschouwd. Onder christenen is dat echt niet anders. Maar iemand die de Bijbel een beetje kent, zou kunnen of zelfs moeten weten hoe reëel complotten zijn. Niet in theorie, maar in de praktijk.

Helemaal voor in het boek Psalmen wordt het oudste complot van deze wereld beschreven. Het mag duidelijk zijn wie hier de inspirator van is, die oude slang, de bokkenpoot oftewel satan

Psalm 2
1 WAAROM woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen tezamen, tegen den HEERE en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
3 Laat ons Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen.
4 Die in den hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten.
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.
9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.
10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde.
11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op Hem betrouwen.

Dit is bepaald niet het enige complot dat we in de Bijbel tegenkomen, maar deze is wel erg duidelijk.

De opstand tegen God en alles wat heilig is, is ongeveer zo oud als de schepping. Ik geloof dat we momenteel in de laatste dagen van de eindtijd leven. En nu wordt steeds meer zichtbaar dat de overste van deze wereld, de bokkenpoot, er alles aan gelegen is de wereld aan zich te onderwerpen, in ultieme opstand tegen God en tegen de Heere Jezus Christus. Natuurlijk maak je je niet geliefd met zulk nieuws, maar goed, daarvoor zijn we hier ook niet want:

Efeze 5::11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.

Nu is het zo dat er in de loop van de tijd wel redelijk veel mensen hun mond hebben opengedaan over de plannenmakerij van de boze. Ofwel om dat ze er zelf aan meewerken en er nog trots op zijn ook, ofwel omdat ze te maken hebben gekregen met de samenzweerders. Hier volgen een paar citaten:

“There is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.” President Woodrow Wilson

“Behind the ostensible government sits enthroned an invisible government owing no allegiance and acknowledging no responsibility to the people.” Theodore Roosevelt

“In politics, nothing happens by accident. If it happened, you can bet it was planned that way.” U.S. President Franklin D. Roosevelt

“lucifer comes to give us the final … luciferic initiation … that many people now and in the days ahead, will be facing—for it is an initiation into the New Age. … No one will enter the New World Order unless he or she will make a pledge to worship lucifer. No one will enter the New Age unless he will take a luciferian initiation.” “Reflections on the Christ,” by David Spangler, on the Board of Directors of Planetary Citizens, United Nations; quoted in Unicorn in the Sanctuary, by Randy England, 1978

Dat lijkt me wel even genoeg. Ik kan nog wel een dijk citaten quoten, maar ik denk dat dat niet nodig is. Het mag duidelijk zijn dat er – zeker in dit geval- dus geen sprake is van theorieën maar van praktijken.

Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat je overal wat achter zou moeten zoeken . Maar er speelt het nodige. Dat moet ook wel, want als straks de christenen weg zijn, moet de regering van de antichrist gevestigd worden. De infrastructuur daarvoor is al eeuwen aan gewerkt en nadert zijn voltooiing.

Het is niet de bedoeling om er wakker van te gaan liggen, want als je het eigendom van Jezus Christus bent, moet de bokkenpoot met zijn gore hoeven, én zijn personeel van je afblijven. In de 70ste week van Daniel wordt het echt een vieze vuile bende zoals het nog nooit geweest is. Zorg dat je meegaat in de opname van de Gemeente!

 

 

Twee dikke vrienden

Henry Kissinger en Donald Trump, twee dikke vrienden. Dan weet ik zeer genoeg over Trumps ware beweegredenen. Want hoe kun je in hemelsnaam vrienden zijn met zo’n creep….

These best friends are reunited and it feels so good. They just enjoy being great friends and hanging out.

De Paus kan zijn ongeduld bijna niet verbergen

De paus heeft blijkbaar haast. Hij laat bij gelegenheid steeds weer  zijn liefde voor de komende “wereldregering” blijken. Onlangs liet hij in een interview met La Repubblica optekenen dat:

“De VS een vervormd wereldbeeld heeft, en dat de Amerikanen zo spoedig mogelijk door een wereldregering bestuurd dienen te worden”.

Ook vindt het religieuze opperhoofd dat Europa zo snel mogelijk een federale staat dient te worden.

Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.  Wat een doortrapte griezel. Ik hoor de tuinslang al sissen…

Wereldregering nodig voor de plannen van de bokkenpoot

satan heeft een centrale wereldregering nodig”

Bron: CIP

Deze stelling is voor┬ásommige christenen┬áwellicht te uitgesproken. Echter, met een beetje kennis van Bijbelse profetie is dit een open deur intrappen. Wat mij wel verrast, is dat dit op een mainstream christelijke site wordt gebracht. Want eigenlijk is het over het algemeen nog steeds “not done” op het christelijk erf om hierover te spreken

“De noodzaak en het verlangen naar een centraal geleide wereldregering zal toenemen. En satan zal daarvan profiteren,” zegt Cees Vork. Op 5 maart organiseert Op de Bres voor Nederland een trainings- en vriendendag met het thema ÔÇÿEindtijd en nieuwe wereldordeÔÇÖ. “Het is nodig dat we klaargemaakt worden voor de tijd die komen gaat,” stelt Cees.

Tijdens jullie trainingsdag komt de nieuwe wereldorde aan bod. Wat wordt daarmee bedoeld?
“Politici spreken regelmatig over een nieuwe wereldorde. Denk bijvoorbeeld aan voormalig president George H. W. Bush. Hij sprak hierover tijdens de Golfoorlog. Dit is niet nieuw want al sinds 1776 is men bezig om daaraan te werken. Het is ge├»nspireerd door satan die de wereld volledig onder zijn controle wil krijgen. Waarom? Omdat hij, gedreven door machtswellust en verblind door haat tegenover God, de aanbidding en macht wil van elk schepsel op aarde. Vergeet niet dat naast God ook de satan ernaar verlangt om aanbeden te worden. Wat we ons bij de nieuwe wereldorde moeten voorstellen? Denk aan het communisme- of Hitlertijdperk. Dat waren regeringen die door ├®├®n man werden geleid.”
Wat zegt de Bijbel over de komst van een nieuwe wereldorde?
“In de Bijbel zie ik twee lijnen terugkomen. E├®n lijn vanuit God die uitmondt bij JezusÔÇÖ heerschappij . De andere lijn komt vanuit satan en mensen. In Matthe├╝s 4:9 zegt satan tegen Jezus: ÔÇÿÔǪindien gij U nederwerpt en mij aanbidt.ÔÇÖ Dat is het doel van satan met alle mensen. Die Babylonische geest zie je terug in Openbaring, waaronder hoofdstuk 13. Daarin staat dat mensen die geen ÔÇÿhet merkteken van het beestÔÇÖ niet dragen, niet in staat zullen zijn om te kopen of verkopen. Mijn overtuiging is dat satan om dit te bewerkstelligen een centraal geleide wereldregering met een leider nodig heeft. Dat is de antichrist.”

“In de komende jaren zal de noodzaak en het verlangen naar wereldwijde oplossingen en een centraal geleide wereldregering, toenemen”
Je zegt dat een wereldregering in de maak is. Hoe zie je dat dan tot stand komen?
“Meer en meer komt er een roep naar een nieuwe wereldorde die nodig is om de problemen op te lossen. Vorig jaar november kwamen er leiders van 192 landen samen in Parijs voor een nieuw klimaatverdrag. De G20 komt geregeld samen om de problemen te bespreken en internationale conferenties over veiligheid en terrorismebestrijding nemen toe. De problemen op monetair en economisch gebied en veiligheidsgebied kunnen alleen gezamenlijk worden bestreden en opgelost. In de komende jaren zal de noodzaak en het verlangen naar wereldwijde oplossingen en een centraal geleide wereldregering, toenemen.”
Cees gelooft dat een bestuurlijke en politieke wereldregering hand in hand gaat met religieuze eenwording. “Zelf bracht ik in 2000 en 2005 een bezoek aan New York. Daar heb ik van dichtbij gezien hoe religieuze leiders pleitten voor eenwording.” De laatste jaren worden er regelmatig conferenties georganiseerd om wereldreligies te verenigingen ter bevordering van de wereldvrede. In oktober 2011 werd door onder meer de Saoedische koning Abdullah een akkoord getekend. “Denk maar niet dat wanneer het zover is nog geoorloofd is om uit te spreken dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is,” voegt Cees toe.

“JezusÔÇÖ woorden zijn niet alleen relevant voor het hier en nu, maar ook voor wat gaat komen. Het is goed om je daar van bewust te zijn”
“Na de economische en klimaatcrisis zijn er de laatste jaren de vluchtelingencrisis en toename van terrorisme bijgekomen. Steeds meer landen hebben elkaar nodig. De Verenigde Staten sluit een verdrag met aartsrivaal Iran. Door de oorlog in Syri├½ zoeken wereldleiders elkaar steeds meer op, omdat de chaos niet meer te overzien is. En ook op economisch gebied zijn wereldlanden steeds meer afhankelijk van elkaar geworden. Op alle fronten kun je de voortekenen van het ontstaan van een wereldregering zien ontstaan.”
Dit soort themaÔÇÖs kunnen al gauw leiden tot eindtijd-speculatie onder christenen. Waarom is het dan toch belangrijk om ons hiermee bezig te houden?
“Allereerst wijzen allerlei hedendaagse ontwikkelingen vooruit naar h├®t glorieuze moment: de komst van Koning Jezus. Dat is enorm geloofsopbouwend. JezusÔÇÖ woorden zijn niet alleen relevant voor het hier en nu, maar ook voor wat gaat komen. Het is goed om je daar van bewust te zijn. In de tweede plaats wordt de betrouwbaarheid van de Bijbel daardoor nog meer zichtbaar. Wanneer je alle ellendige beelden in het nieuws voorbij ziet komen en niet scherp hebt wat erover staat vermeld in bijbelse profetie├½n, kun je in verwarring raken en in het ergste geval je geloof verliezen.”
“Daarnaast helpt verdieping in eindtijd-themaÔÇÖs om voorbereid te zijn op de tijd die komen gaan. Denk aan marinier die zich voorbereiden op een missie in oorlogsgebied. Daar gaan heel wat oefeningen aan vooraf, voordat men er klaar voor is. Vervolgens mag je de geestelijke strijd die gaande is tot een climax komen zien komen. Het mooie is dat je eigenlijk een ÔÇÿwedstrijdÔÇÖ speelt die al is gewonnen, dankzij JezusÔÇÖ dood en opstanding,” aldus Cees.