Als een sneltrein naar de nieuwe wereldorde

Er worden een paar interessante zaken genoemd. Degenen die de globalistische agenda dienen willen tevens de dwaarsliggers uit de weg hebben. We denderen als een sneltrein richting de niewe wereldorde. Zo laat is het dus.

Pastor Tom Hughes spreekt over de plannen voor een wereldorde en een wereldwijde belasting, zoals door de Paus gewild. En dit komt eraan als een sneltrein, precies zoals de Bijbel zegt! Nederlands ondertiteld.

Franciscus, de valse profeet?

Barry gaat los op paus pias Franciscus.

Ik moet toegeven dat hij wel een punt heeft.  Frans voldoet aan een aantal belangrijke kernmerken van de persoon die bekend is als dé valse profeet. Eén valse profeet was hij al, maar is hij ook degene die een belangrijke rol gaat spelen in de één wereldregering en dito religie die al heel lang voorgekookt wordt? Hoe dichtbij is de opname?

Pope Francis, Humanism, The One World Religion, And The New World Order


Link to Brother Keegans PDF

THE TOP 20 SIGNS OF ESCHATOLOGY ANDCOVERGENCE OF BIBLICAL PROPHECY!!“:

Brother Chad shares some more recent development that shows Pope Francis is continuing His push toward a One World Religion, New World Order, and eventually a One World Currency..

The stage is set for the antichrist and the false prophet to come onto the world stage after the rapture of the church.

Jesus is coming soon!! Repent, believe the Gospel, and be converted today!!

Pope Francis And The Push For The One World Religion

We have seen a major uptick from Pope Francis recently pushing for a One World Religion… This One World Religion is going to be one of the big deceptions the Antichrist and the False Prophet will be running during the tribulation period… Make no mistake about it..we are currently seeing the precursors to the New World Order and the One World Religion in our face right now!!! If you don’t have Jesus Christ in your life…now is the time to make the best decision of your eternity!!! Links to articles used in the video: https://prophecyinthenews.com/world_n… https://www.jpost.com/Middle-East/Pop…

Hidden in plain view

The New World Order in Bible Prophecy – Jan Markell

How is antichrist’s kingdom forming even now? Who are the major players trying to bring it about? Donald Trump threw them a roadblock in November of 2016 so their plan is delayed, but it will not be denied. Jan Markell explains the efforts to establish one world and how it blossoms after the Church is gone. These efforts are hidden in plain view.

Hidden in Plain View: The New World Order in Bible Prophecy

For more Olive Tree Ministries Resources click here: http://www.olivetreeviews.org. How is Antichrist’s kingdom forming even now? Who are the major players trying to bring it about? Donald Trump threw them a roadblock in November of 2016 so their plan is delayed, but it will not be denied. Jan Markell explains the efforts to establish one world and how it blossoms after the Church is gone. These efforts are hidden in plain view. We use the mobile app found at http://www.oneplace.com.

Plannen Verenigde Staten van Europa al oud

SPD-leider Schulz wil toch meeregeren, met als doel Verenigde Staten van Europa in 2025 Het Financieele Dagblad

Eurofiel Martin Schulz doet net alsof ie iets nieuws brengt. Iets wat in het recente verleden nog in alle toonaarden werd ontkend; de plannen voor de verenigde staten van Europa, een superstaat dus, zijn al oud. Deze plannen werken toe naar het uiteindelijke doel, een wereldregering, en een ” nieuwe wereldorde”. Alweer de krant naast de Bijbel…(vJ)

Een paar oude krantenknipsels:

En tot slot een nummer uit een oude folk rock musical (It’s getting late for the great planet earth) Fugue of Nations, waar de “United States of Europe” ook worden bezongen.

Complotpraktijken, echt wel

Complotten….mijn indruk is dat wanneer ik met anderen praat, of er iets over lees, dat er doorgaans nogal schamper over wordt gedaan. Complotdenkers worden niet zelden als rare en ietwat onaangepaste mensen beschouwd. Onder christenen is dat echt niet anders. Maar iemand die de Bijbel een beetje kent, zou kunnen of zelfs moeten weten hoe reëel complotten zijn. Niet in theorie, maar in de praktijk.

Helemaal voor in het boek Psalmen wordt het oudste complot van deze wereld beschreven. Het mag duidelijk zijn wie hier de inspirator van is, die oude slang, de bokkenpoot oftewel satan

Psalm 2
1 WAAROM woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen tezamen, tegen den HEERE en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
3 Laat ons Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen.
4 Die in den hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten.
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.
9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.
10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde.
11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op Hem betrouwen.

Dit is bepaald niet het enige complot dat we in de Bijbel tegenkomen, maar deze is wel erg duidelijk.

De opstand tegen God en alles wat heilig is, is ongeveer zo oud als de schepping. Ik geloof dat we momenteel in de laatste dagen van de eindtijd leven. En nu wordt steeds meer zichtbaar dat de overste van deze wereld, de bokkenpoot, er alles aan gelegen is de wereld aan zich te onderwerpen, in ultieme opstand tegen God en tegen de Heere Jezus Christus. Natuurlijk maak je je niet geliefd met zulk nieuws, maar goed, daarvoor zijn we hier ook niet want:

Efeze 5::11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.

Nu is het zo dat er in de loop van de tijd wel redelijk veel mensen hun mond hebben opengedaan over de plannenmakerij van de boze. Ofwel om dat ze er zelf aan meewerken en er nog trots op zijn ook, ofwel omdat ze te maken hebben gekregen met de samenzweerders. Hier volgen een paar citaten:

“There is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.”  President Woodrow Wilson

“Behind the ostensible government sits enthroned an invisible government owing no allegiance and acknowledging no responsibility to the people.” Theodore Roosevelt

“In politics, nothing happens by accident. If it happened, you can bet it was planned that way.” U.S. President Franklin D. Roosevelt

“lucifer comes to give us the final … luciferic initiation … that many people now and in the days ahead, will be facing—for it is an initiation into the New Age. … No one will enter the New World Order unless he or she will make a pledge to worship lucifer. No one will enter the New Age unless he will take a luciferian initiation.” “Reflections on the Christ,” by David Spangler, on the Board of Directors of Planetary Citizens, United Nations; quoted in Unicorn in the Sanctuary, by Randy England, 1978

Dat lijkt me wel even genoeg. Ik kan nog wel een dijk citaten quoten, maar ik denk dat dat niet nodig is. Het mag duidelijk zijn dat er – zeker in dit geval- dus geen sprake is van theorieën maar van praktijken.

Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat je overal wat achter zou moeten zoeken . Maar er speelt het nodige. Dat moet ook wel, want als straks de christenen weg zijn, moet de regering van de antichrist gevestigd worden. De infrastructuur daarvoor is al eeuwen aan gewerkt en nadert zijn voltooiing.

Het is niet de bedoeling om er wakker van te gaan liggen, want als je het eigendom van Jezus Christus bent, moet de bokkenpoot met zijn gore hoeven, én zijn personeel van je afblijven. In de 70ste week van Daniel wordt het echt een vieze vuile bende zoals het nog nooit geweest is. Zorg dat je meegaat in de opname van de Gemeente!