Het Nieuwe Verbond ter vervanging van het Oude Verbond

Uit: de verloren zoon

In Jeremia 31 wordt aangekondigd dat de Heer met Israël een Nieuw Verbond zou sluiten. Het Nieuwe Verbond is ter vervanging van het Oude Verbond, dat God met hen gemaakt had toen Hij hun hand had aangegrepen om hun uit Egypte uit te leiden. (Jeremia 31 : 32)

De huishouding/heerschappij/bedeling en het rentmeesterschap van de wet zal worden beëindigd.
In plaats daarvan zou de Heer met Israël en met Juda een Nieuw Verbond, een ander rentmeesterschap sluiten. De schrijver van de Hebreeën brief haalt in Hebreeën 8 de dan inmiddels 600 jaar oude woorden van Jeremia over het Nieuwe Verbond aan. Hij zegt dat wanneer er gesproken wordt over een Nieuw Verbond, het oude oud is en nabij de verdwijning.

Hebreeën 8 : 13 Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning

Het heeft dus niet zoveel zin om nog aandacht aan het Oude Verbond te besteden, want het verdwijnt toch. Het ironische is dat pas sinds de Heer gezegd heeft dat Hij een Nieuw Verbond zal sluiten ter vervanging van het oude, het Joodse deel van Israël (de twee stammen) de Wet redelijk serieus is gaan nemen en er min of meer naar is gaan leven.

Continue reading “Het Nieuwe Verbond ter vervanging van het Oude Verbond”

Wet en genade sluiten elkaar uit

Uit: de verloren zoon

2 Korinthe 3 : 5-8
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven;
maar onze bekwaamheid is uit God;
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen
Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de
Geest maakt levend.
7 En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht
van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts,
die te niet gedaan zou worden,
8 Hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?

Als gelovigen zijn wij in de vrijheid geplaatst, opdat wij geen dienaren meer zouden zijn van het Oude Verbond van de wet, van de letter, in stenen gegraveerd, maar van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond van de Geest. Het Oude en het Nieuwe Verbond zijn twee dingen die elkaar niet verdragen. Dat wordt de Joden ook voorgehouden. Het probleem van het Jodendom is dat men hardnekkig probeert vast te houden aan wat men als specifiek Joods beschouwt, maar wat voor God geen enkele waarde heeft. Men is niet bereid dat los te laten, wat men wel zou moeten doen. Ook Paulus heeft dat gedaan:

Continue reading “Wet en genade sluiten elkaar uit”

Het Woord is en brengt leven

In tegenstelling tot de tijdgeest, de heersende theologische opvattingen en Schrift kritieken die de ronde doen, houden wij vast aan de betrouwbaarheid van het Woord van God. Dat Woord wat leven geeft. We geloven in het Woord wat vlees is geworden in de persoon van Here Jezus Christus. Heel de Bijbel getuigt van Hem. (vJ)

Romeinen 10 : 17 – Matthéüs 4 : 4
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het
Woord Gods.
4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij
brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond
Gods uitgaat.

Het Woord van God ís en brengt leven. Een ieder die gelooft, wordt zalig door het Woord van God; niet door zómaar een woord, maar Góds Woord. Daarvoor moet de natuurlijke mens eerst de Heer aanroepen en vervolgens Zijn Woord geloven (aanvaarden en vertrouwen). Dan openbaart Christus Zich en spreekt tot de wedergeboren mens. Zo brengt Hij blijvend nieuw leven. Die nieuwe mens hoeft alleen maar gemeenschap aan dat Woord te hebben, door ervan te eten en eruit te leven. Want waardoor kan dat nieuwe leven anders groeien? Nergens door; er is niets anders! Al ons werken, zwoegen enzovoorts, dient tot niets. Het bouwt ons leven niet op. Integendeel! Het put ons leven uit. Het is net als met de natuurlijke mens. Als men alleen maar hard werkt en niet eet, gaat het fout. Met de wedergeboren mens is dat net zo. De Schrift vertelt ons herhaaldelijk dat het blijven nuttigen van het Woord het enige is dat een gelovige moet doen om in de praktijk een gezond nieuw leven te kunnen leven.

Download pdf

 

Wat Christus nú doet

Zonden niet gedenken

Prediking aan gelovigen vandaag de dag is er dikwijls op gericht dat men zou stoppen met zondigen, zichzelf de voeten zou wassen. Maar dat kán helemaal niet. Bovendien is het zondeprobleem voor eens en altijd opgelost. Dat is geen goedkope genade, het was de enige manier waarop dat mogelijk was….Christus, de Hogepriester van het Nieuwe Verbond (vJ)

Dat de Heere Jezus Christus het Hogepriesterschap onder het Nieuwe Verbond kreeg na Zijn opstanding uit de dood, staat in Hebreeën duidelijk en in andere Schriftgedeelten verborgen, zoals in Johannes 13, waar de voetwassing aan de orde komt. Als Hogepriester doet Hij een werk aan Zijn volk, de Gemeente, die deel heeft aan Zijn priesterschap. Hij doet een verzoenend werk en is trouw aan Zijn huis, zoals Mozes destijds aan het zijne. Toen de Heere Jezus de wereld met God verzoende, was dat geen hogepriesterlijk werk. Dat kwam pas daarna, een Bijbelse waarheid die men helaas kwijt raakte. Door wat Christus als Hogepriester nu doet, worden gewetens van gelovigen gereinigd. Het betekent dat God door het werk van de Hogepriester hun zonden niet meer gedenkt en zij Hem mogen dienen. Dat niet doen, omdat men in zondige staat verkeert, is een drogreden. Veel christenen blijken, anders dan Hij, hun zonden nog wel te gedenken. Hun lichaam ten dienste van Hem stellend, ontmoeten gelovigen elkaar bij de troon van Zijn genade.

“En Hij begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen.”

Luister bij bijbelspanorama naar de studie

Gemeente, kerk of sekte

Uit het archief>>>

Door Ab Klein Haneveld
De woorden gemeente en gemeenten komen in het nieuwe testament 112 maal voor, altijd als vertaling van “ecclesia”. Met de Bijbelse kwalificaties lezen wij o.a. over “de gemeente Gods” en “de gemeente der eerstgeborenen”, waarmee gezinspeeld wordt op de goddelijke Stichter en Eigenaar van de gemeente. Ook lezen wij over “de gemeente te Antiochië”, “de gemeente Gods die te Korinthe is”, “de gemeenten in Azië”, “de gemeenten in Galatie, enz. Deze kwalificaties duiden op de verschillende geografische locaties van de gemeenten Gods. Maar wat is de betekenis van dit woord gemeente? Het gebruik van een bijbels woord buiten de Bijbelse betekenis is immers een verkrachting van de Bijbel!

Continue reading “Gemeente, kerk of sekte”

Vrijheid is leven uit Genade

Aad van de Sande met een zo belangrijke boodschap over echte vrijheid; leven uit Genade. God geeft genade op genade, genade voor elke situatie van je leven. Die ontvang je uit Zijn Volheid. Raakt nooit op. Genade en Waarheid. Pas op met “Geloof Plus” wat door sommigen geleerd wordt..
Laat je lege handen door God vullen en leef uit Genade!

Opnieuw geboren worden?

Eerder gepost, tekstformat was beschadigd. Ge-edited en in de herhaling

Wedergeboorte (=opnieuw geboren worden) Een Bijbels begrip wat niet algemeen bekend is, waarschijnlijk onder meer omdat het niet opgenomen is in de kerkleer. Of men beaamt het wel, maar dat het “niet zomaar gaat”.

In Johannes 3 komt de noodzaak van wedergeboorte ter sprake in een gesprek tussen de Here Jezus en Nicodémus, een farizeeër,  lid van het sanhedrin. Hij had zo zijn vragen over die Rabbi uit Nazareth waar zoveel ophef over was. Waar ik op gewezen ben is het gegeven dat Nicodémus dan toch de moed had opgevat om persoonlijk te gaan vragen hoe het zat, in tegenstelling tot veel van zijn broeders, die hun oordeel al klaar hadden.

Wat de Here Jezus hem vertelde moet wel binnen gekomen zijn denk ik als ik het lees.

Joh.3:1 En er was een mens uit de farizeeën, wiens naam was Nicodémus, een overste der Joden.
2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen die Gij doet, zo God met hem niet is.
3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.
4 Nicodémus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan en geboren worden?
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.
7 Verwonder u niet dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
8 De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet vanwaar hij komt en waar hij heengaat; alzo is een iegelijk die uit den Geest geboren is.

Zoals eerder gezegd: Wedergeboorte, een niet algemeen bekend en zelfs omstreden Bijbels begrip. Jaren terug  heb ik een paar brochures gelezen die mij destijds zeer welkom waren. De papieren exemplaren heb ik ooit ergens uitgeleend en nooit teruggekregen. Geen probleem, want digitaal (pdf) beschikbaar.

Wedergeboorte (1) – de weg er naar toe

Wedergeboorte (2) – het nieuwe leven

Wedergeboorte (3) – de hoop van Israel

Wedergeboorte (4) – de hoop der schepping

Downloaden? klik rechts en kies “opslaan als”

 

Kerstfeest en Pasen

Niet Kerst, maar Pasen is het èchte Christusfeest. De geboorte van de Heere Jezus uit de maagd Maria, verwees – in samenhang met alle gebeurtenissen daaromheen – naar Zijn opstanding als de Zoon Gods, waarmee het Nieuwe Verbond werd geïntroduceerd. In het begin van de kerkgeschiedenis stond Pasen centraal, maar langzamerhand werd de viering van dat heilsfeit min of meer verdrongen door die van de geboorte van de baby Jezus van Nazareth, hoewel die gebeurtenis op zichzelf in de Bijbel vrij beperkt aandacht krijgt.

De Zoon van Adam werd als mens geboren onder het Oude Verbond en daarmee onder de wet. Naar oudtestamentische profetie uit een maagd die zwanger zou worden. Maar ook daarvan lag de eindvervulling nog in het verschiet: de geboorte van de Christus, die het eerstgeboorterecht verkreeg, en Zijn Gemeente. Naar analogie van de geschiedenis van Maria en Jozef is dat volk geboren zonder dat er gemeenschap was. Een volk van koningen en priesters onder leiding van dè Koning en Hogepriester. ‘Zie de maagd zal zwanger worden en zij zal een Zoon baren.’

Bron: nbc-mp3

Deel 1 (mp3 link)

Deel 2 (mp3 link)

Deel 3 (mp3 link)