Gog & Magog

Bron: Vlichthus.nl

Wat is de identiteit van Gog en Magog? Je komt die namen over de hele wereld tegen; er is veel over gezegd en geschreven, maar velen weten niet wat die identiteit is.

Men zegt wel dat Gog een denkbeeldige naam is van al de vijanden van Gods kerk. Anderen zeggen dat hij de antichrist is, of Amerika. Maar de enige reden voor al die onzinnige verklaringen is dat men niet gelooft in de wederkomst van Christus, behalve dan dat die op de jongste dag zal zijn. De meesten geloven namelijk niet dat Christus Zijn Koninkrijk hier op aarde zal oprichten.

Men wil ook geen Koninkrijk waarin Christus regeert, want men heeft de kerk en daarin kan men zelf regeren. Dus worden al de profetieën over de wederkomst van Christus weggeredeneerd. Als je iets wilt weten over Gog en Magog, dan moet je dus niet in de protestantse kerken zijn en ook niet in de rooms‐katholieke kerk.

Niettemin zál Christus Zijn Koninkrijk vestigen over alle volkeren der aarde. En als Hij komt heeft dat niet tot gevolg dat het Joodse volk gered wordt, maar dat dat volk juist volledig ten ondergaat. Bewijs?

Zacharia 14 : 1-4

1. Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

2. Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

3. En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen. Gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.

4. En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten…

(Dit is de enige plaats in het Oude Testament waar staat dat Hij zal terugkomen op de Olijfberg).

Het land wordt bewoond door ongelovigen en zij staan vijandig tegenover de Heere Jezus Christus. De Bijbel zegt dat de Joden in ongeloof terug zouden keren naar het land en dat dat de aanleiding is voor een oordeel over Israël. Wat de Bijbel zegt over de Joodse religie is niet best. De Joden zijn een ongelovig volk, van wie de zaligheid is weggenomen. Die zaligheid is naar de heidenen gegaan (Handelingen 28 : 28). Je zou de Joden daarom het Evangelie moeten brengen.

Lees verder in de pdf

Zogenaamde vergeetachtigheid en keiharde linkse indoctrinatie

Soms hoor of lees ik iets wat op het oog onwaarschijnlijk lijkt. Ik kreeg van Margo een paar van dergelijke berichten toegestuurd die het waard zijn besproken te worden. Ze gaan over verschillende onderwerpen, toch hebben ze veel gemeen, ondermeer keiharde hersenspoeling en indoctrinatie. (vJ)

Het eerste bericht gaat over een nieuw schoolboek uitgegeven door Noordhoff Uitgevers voor VMBO ‘Plein M’

“Nederlands schoolboek “vergeet Joden” link

In dit boek “vergeet” men de Joden op te noemen als degenen die heilige plaatsen hebben in Jeruzalem, nota bene de stad van koning David, en terloops vermeldt het boek ook nog de stinkende leugen ” dat christenen en joden door de Arabieren “meestal goed behandeld werden”.

in het boek staat dat Jeruzalem heilig is voor moslims en christenen.Maar dat het voor Joden de meest belangrijke, heilge stad is, laat men bewust weg.  Wat een “toeval”. Stelletje viespeuken….

Een scholier is naar eigen zeggen de linkse indoctrinatie in het onderwijs spuugzat.

“Linkse indoctrinatie in onderwijs beu” link

DAT er inderdaad links geïndoctrineerd wordt, is geen geheim. Dat was namelijk ook in mijn schooltijd al lang het geval, en die schooltijd is toch al zo’n 34 jaar geleden. Men neemt nog maar geen maatregelen tegen de jonge man….

Youth for…WATTE???

“YFC” link

Deze afkorting stond in het verleden voor “Youth for Christ”. Maar nu is er, op initiatief van de Europese Commissie de beweging “Youth for Climate” gelanceeerd. Met een subsidie van, hou je vast,  340 miljoen euries , voor 2 jaar. Deze beweging zit achter het zogenaamde “klimaatspijbelen”.

Dat de leugen regeert, is een open deur intrappen. Maar dat het zo openlijk gebeurt anno 2019, dat verrast me dan toch weer wel.

Mag ik even een teiltje?

Hij komt er aan!

Pastor J.D. Faraq heeft onlangs een reis door Israël gemaakt en vertelt over het bezoek aan Jeruzalem en de profetische betekenis ervan. Ook vertelt hij wat hij voelde toen hij in de graftuin was en Jeruzalem bij zonsondergang zag. Zeer bemoedigend. Nederlands ondertiteld. De originele volledige video is hier te vinden.

Een teken van de tijd, ja dat wel

Maar of het nou ook echt goed nieuws is?

Israeltoday  berichtte eerder deze week:

Religieuze Joodse fracties zeggen dat ze steeds dichter bij de realisatie van de Derde Tempel in Jeruzalem komen. Het meest recente bewijs hiervan is de op zondag verleende toestemming van de politie om een Pesach offer ceremonie te houden op slechts tientallen meters van de plaats waar ooit de Tweede Tempel stond.

Een eerdere bijeenkomst

Religieuze groepen houden al jaren openbare Pesachoffers, in overeenstemming met de Bijbelse richtlijnen (Leviticus 23). Maar nooit eerder hebben ze toestemming gekregen om de ceremonie zo dicht bij de Tempelberg te houden,

 

Ja, een teken van de tijd omdat ik hieraan zie dat de tijd gaat dringen. Dat er een derde tempel gebouwd gaat worden op de berg Moria הר הבית de Tempelberg, uitgerekend dezelfde berg waarop Abraham zijn enige zoon Izak vastgebonden had om hem te offeren (Genesis 22)

Reken maar dat deze ‘Pesach offer ceremonie’ door gepeupel aangegrepen wordt om onrust en haat weer wat verder aan te wakkeren. Weer een stapje dichter bij de geprofeteerde explosie van haat van de wereld jegens de Joden in het bijzonder, en natuurlijk de staat Israël en Jeruzalem, wiens bestaan voor steeds meer mensen eenonverdraaglijk iets is. Weer een stapje dichterbij de geprofeteerde verzameling van alle volken tegen Jeruzalem. (Zacharia 12:2-3)

Gebeurtenissen als deze tekenen de nabije toekomst, het verlangen naar een herstelde eredienst in een wederom herbouwde tempel, compleet met priesters en offers, wat naar ik verwacht vrij binnenkort gerealiseerd zal gaan worden onder tijdelijke toelating van de antichrist, mister evil himself.

Intussen zie ik deze ceremonie vooral als een droevige vertoning, namelijk die van volhardend ongeloof in de Messias van Israël. Degene die tot op vandaag verworpen wordt door de Joodse natie als zodanig.
Het enige Paasoffer wat echt kon voldoen heeft God zelf in voorzien; Jezus Christus, volmaakt en onbestraffelijk, vlekkeloos. (1 Petrus 1:19)

Voorlopig is het einde nog niet, maar nog meer dan voorheen kijk ik, wakker gepord door nieuws als dit, uit naar wat komen gaat.

Gerelateerd:

Israël in profetisch perspectief

Lastig he, dat Jeruzalem

Koppen: Jeruzalem in het nieuws

De laatste dagen zijn begonnen

Wat zal er van de staat Israël worden?

Coalitie tegen Israël

Het herstel van Israël

Het herstel van Israël

Geheel belangeloos ingescand, bewerkt en beschikbaar gemaakt door broeder en vriend Hans

Door Ab Klein Haneveld

Zacharia 14

“Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem! Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

En de Heere zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds. En Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere, Mijn God, komen, en al de heiligen met U, o Heere ” (Zach.14:1-5).

Dit is een heel bekende profetie. Hij is zo bekend, dat het lang geduurd heeft, voor ik mij realiseerde, wat er werkelijk stond. Het is een bekende waarheid, dat de Heer Jezus ooit terug zal keren uit de hemel. Hij zal Zijn voeten dan letterlijk en zichtbaar zetten op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten (vs 4). Het staat onomstotelijk vast, dat dat gaat gebeuren.

Toch zijn er heel wat Christenen, die deze profetie helemaal niet kennen. Als ze deze profetie ooit al eens gehoord hebben, geloven ze hem dikwijls niet. Men zegt dan: “Dat moet u geestelijk zien.” Dan zeg ik: “Goed, verklaar het mij dan. Wat betekent het dan geestelijk”?

Continue reading “Het herstel van Israël”

Jeruzalem, de stad van de grote Koning

Brochure geheel belangeloos ingescand, bewerkt en aangeleverd door broeder en vriend Hans.

JERUZALEM – de Heilige Stad

De hoofdstad van Israël en tevens de heiligste stad van de wereld, Jeruzalem, heeft een langere en bewogener geschiedenis achter de rug dan welke andere stad op aarde ook. Ebed-Chebe’s brief, die voorkomt op de bekende tafels van Tel-el-Smarna, onthult, dat de stad meer dan 3400 jaren geleden reeds beroemd was om zijn kracht en heiligheid. Er schijnt nauwelijks enige twijfel over te bestaan, dat Jeruzalem identiek is aan de stad Salem, waarover Melchizedek koning was. (Psalm 76 : 2)

Deze glorie uit het grijze verleden is sindsdien reeds lang verdwenen. Na achtentwintig belegeringen en ontelbare omwentelingen is Jeruzalem een getrouwe vervulling geworden van de profetie van Jeremia, dat „de stad herbouwd zal worden op haar eigen (puin)hoop” (Jer. 30 : 18). Want zeven of acht steden liggen begraven onder de huidige stad.

De stad werd gebouwd op de vier heuvels van Zion, Acra, Bezetha en Moria. Vooral de laatstgenoemde is voor ons van grote betekenis. Daar moest immers Abraham eens zijn zoon ‘zak, die zulk een schoon type van Christus is, offeren ten brandoffer. De eerste profetie, die betrekking heeft op Jeruzalem, werd bij die gelegenheid uitgesproken door Abraham, toen hij verklaarde: „God Zelf zal Zich een lam ten brandoffer voorzien”. Deze woorden werden volledig vervuld in het offer van Hem, Die daar stierf als het Lam van God!

Continue reading “Jeruzalem, de stad van de grote Koning”

De wereld in 2018

De gebeurtenissen in de wereld en m.n. Israël zijn geheel in lijn met de Bijbelse profetieën. Een belangrijke vraag is dan ook: wat gaat er nu gebeuren? Wees alert, voorbereid en klaar! Nederlands ondertiteld.