Hillsong of Hellsong?

Mooie stok  weer om mee te slaan naar christenen, zeker als je niet gehinderd wordt door enig inzicht in onderscheid tussen geloof en religie.

HILLSONG CHURCH IS A SNAKE PIT OF OPEN DEMONIC ACTIVITY AS IT’S REVEALED THEIR NY PASTOR CARL LENTZ AND STAFFERS RAN IT LIKE THE PLAYBOY MANSION

Carl Lentz, who founded the American wing of the Hillsong Church, which began in Australia, was fired in November after it was revealed that he had cheated on his wife this year. In was subsequently revealed that he’d had a number of other affairs.

With the full blessing of Hillsong Church leader Brian Houston in Australia, ‘pastor’ Carl Lentz opened the New York City branch of the Laodicean megachurch, and proceeded to run it more like the Playboy Mansion than the Church of God. The focus was on self, wealth, and Hollywood celebrities who were attracted to the no rules, ‘come as you are and stay as you are’ false doctrine preached from their pulpits. Now the entire, ungodly mess has imploded and is under investigation amid claims of rampant sexual abuse of its members. No surprise here.

“This know also, that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God; Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.” 2 Timothy 3:1-5 (KJB)

For years we have warned you about Hillsong Church, from playing ‘Eye Of The Tiger’ as a worship song, holding a ‘christmas show’ in a Mayan theater with walls adorned with images of child sacrifice to Moloch, to the coverup of pedophilia by Frank Houston, they could well be called Hellsong instead of Hillsong. In 2015, NTEB broke the story of Hillsong NYC having an openly gay worship leader who got engaged to his partner on a reality show.

“Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first…” 2 Thessalonians 2:3 (KJB)

Hillsong Church is not only the living embodiment of the end times Laodicean Church, they are also the fulfillment of the great falling away from Thessalonians 2. If you attend there, run, this mess cannot be fixed.

Read all>>>>

 

Hoe herken je valse leraars en profeten?

Nederlands ondertiteld via Youtube
Valse profeten en valse leraren veroorzaken veel verwarring. In deze video gebruiken we 5 kenmerken om een goede beoordeling te kunnen maken

Veel mensen worden misleid door valse leraren en predikers omdat ze niet weten hoe ze valse profeten moeten identificeren. Veel mensen weten niet eens wat Jezus werkelijk onderwees en hoe ze Zijn leringen kunnen vergelijken met de valse leringen van deze religieuze charlatans.

In deze video geven we je 5 kenmerken die je kunt gebruiken om ELKE religieuze leider te evalueren. En namaak te ontmakseren. Ook toepasbaar op jezelf!

Alleen geloof

Met welwillende toestemming overgenomen van alleengeloof.nl

Door: Sylvia Arlar-Simonse

NIET WERKEN, MAAR RUSTEN

Johannes 6
27
 Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld.
28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?
29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Godsdat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft.

WERKEN VAN GOD

Er wordt aan de Heere Jezus gevraagd welke werken voor God gedaan moeten worden. Wat zullen wij doen om voor God te werken? Maar de Heere Jezus antwoordt; het enige werk dat jullie zouden doen, is geloven in God. Dus het enige werk wat wij zouden doen, is geloven. Geloven is vertrouwen op het Woord van de Levende God. Geloven is je onderwerpen aan het Woord van God. En de Heere Jezus Christus is het vleesgeworden Woord van God. Geloof is onderwerping aan de Heere Jezus Christus.

Romeinen 4
1 Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees?
2 Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God.
3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.
4 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.
5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

GELOVEN IS EEN WERKWOORD

Geloven is een werkwoord maar geloven is het tegenovergestelde van werken, staat hierboven in Romeinen vier. Het tegenovergestelde van werken is rusten. Geloven is dus rusten. Er wordt in het Oude Testament al gesproken over die rust; rust weggelegd voor het Volk Israël. Men zou de rust ingebracht worden; ook uitgedrukt in de sabbat. In de Bijbel horen rust en geloof bij elkaar. Typologisch staat rust voor het Nieuwe Verbond en werken staat voor het Oude Verbond der Wet.

Hebreeën 3
17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn?
18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan dengenen, die ongehoorzaam geweest waren?
19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof.

Hebreeën 4
10 Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de Zijne.
11 Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.

Meer lezen

“Kerklidmaatschap als keuze”

Dat zegt hij dus. Bijgaande tweet van ds. Marten Visser was voor CIP.nl de aanleiding voor een interview. Dat artikel kon ik maar gedeeltelijk lezen, want de rest achter een betaalmuur. De opmerking van ds. lijkt op preken voor eigen parochie. Buitenkerkelijke gelovigen zijn er altijd geweest, dus ook nu. Ze zijn door de tijd heen ook altijd vervolgd geweest. Door diezelfde, geinstutionaliseerde kerk.

Kerkloos Christen. Dat moet voor ds. en collegae een bijna onverdragelijke gedachte zijn. Gelovigen die niet onder “Kerkelijk gezag” leven. Zo maar, zonder bedekking.  En “maar wat aanrotzooien”. Dát gaat zo maar niet. Dát is ongehoorzaamheid. Aan God zelf welteverstaan.

Als je dan zoals ik navraag gaat doen, krijg je allereerst te maken met vooroordeel. Want dan zal je wel van ‘de Vergadering’ zijn.

Met doorvragen naar enige Bijbelse onderbouwing komt het antwoord niet verder dan een los geciteerde Bijbeltekst:

Hebr.13:17 Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig.

De gedachte wordt dan: als je geen kerklid bent, kun je ook niet onderdanig en gehoorzaam zijn aan je voorganger, en dus ben je ongehoorzaam aan God!

Een rondje vals theologiseren van de bovenste plank.

Nergens spreekt de Bijbel over de noodzaak van het oprichten en draaiend houden van kerkgenootschappen, organisaties, synodes, classes, theologische opleidingen, geestelijken-leken praktijk, enz enz.

Laat staan dat een gelovige dáárvan deel uit zou moeten maken om God gehoorzaam te (kunnen) zijn.

Je kunt sommige mensen soms voor de gek houden, ook met theologische prietpraat. Maar je kunt niet alle mensen altijd voor de gek houden, dominee.

Ik beschouw mezelf als buitenkerkelijk christen. De leraren die mij gevormd hebben stonden doorgaans ook buiten de kerk, Hetzij omdat zij daar nooit deel van hebben uitgemaakt, of omdat ze , naar eigen zeggen, “over het randje gedonderd zijn”.

Ik was niet van plan mijn door de Here Jezus Christus gereinigde geweten te laten bevuilen door Buitenbijbelse aanklachten van een theo-loog. De vrijheid die ik in Christus heb ontvangen is mij dierbaar. De vrijheid van buiten de kerkmuren te staan ook.

Wat dan wel? Het is goed om duidelijk te hebben wat de Gemeente van Jezus Christus werkelijk is. En dat is bepaald iets anders dan een ‘kerk’.

Het is goed om samen te komen met mede gelovigen. Om  het Woord te laten spreken, elkaar op te bouwen, enzovoort. Maar dat kan al met 2 of 3 bij elkaar!

Gemeente, kerk of sekte

Is “covering” noodzakelijk?

De samenkomst niet nalaten…wélke samenkomst?

Over heilige koeien en kerkbezoek

https://www.nd.nl/geloof/geloof/945822/opgelucht-kerkloos-christen#

Bent u ook religieus?

Bent u ook religieus? Houdt u zich ook netjes aan allerlei voorschriften? Mag ik dan eens vragen: wat is er in uw hart? Of valt u ook in de categorie:”Witgepleisterde graven?”, “Gij geveinsden”?

Weet u wat het tegenovergestelde van wet is? Weet u wat genade doet? Genade maakt de mens nederig. Wet maakt hem hoogmoedig. Genade maakt de mens dankbaar. Genade brengt de mens respect bij voor anderen. Genade brengt een mens die normen en waarden die men ons vanuit Den Haag niet kan geven, want daar kan men alleen maar wet maken.

En wat God u aanreikt is genade. De blijde boodschap dat God via de Here Jezus Christus de zonde der wereld heeft weggedragen aan het kruis van Golgotha en dat is volgens de hoogste Rechter, dat is God Zelf uiteraard, uw zonden zijn weggedaan. Voor Hem tellen ze niet meer.

Indien Een voor allen gestorven is, zegt mijn Bijbel, zijn allen gestorven. En de bedoeling is dat waar dat zonden probleem door God Zelf is opgelost, wij vervolgens van Hem zouden aanvaarden, zouden aannemen, zouden geloven, die zaligmakende genade die verschenen is aan alle mensen. Want de genadegift Gods is eeuwig leven. Dát is wat God je geven wil.

Lees ook:

Alleen geloof

Dág levensstroom, dág poen

Ooit stond op CIP

Update 20-06-2020: Verkocht in december 2019 voor  €6.250.000

Per saldo zo’n slordige 3,7 miljoen “verdampt” …..

Voormalige gemeente Jan Zijlstra zet kerk in de verkoop

09-01-2017 door Jeffrey Schipper

Apostolische kerk de Levensstroom Gemeente wil af van haar kerkgebouw aan de Elizabethhof in Leiderdorp. Het gebouw is te duur en staat daarom sinds kort in de etalage, meldt Leiden.tv.

Het pand werd volgens de brochure in 2005 geopend en volgens het Leidsch Dagblad kostte het zo’n 10 miljoen euro om te bouwen. Maar net als veel andere kerken in ons land heeft ook Power City, zoals het gebouw gedoopt is, te kampen met teruglopende bezoekersaantallen. De Levensstroom kan en wil het pand nu niet meer betalen. Dus wordt er gezocht naar overnamepartners. De rest van het artikel kunt u hier lezen

Hoeveel geld er destijds precies voor losgepreekt, en gebeden is weet ik niet, maar de manier waarop staat me nog helder voor de geest (oh ironie) Omdat ik zeker wilde zijn heb ik het gecheckt. Deze tekst stond 5 Januari 2006 op de website van de Levensstroom, onder het kopje “Nieuwbouw”:

Hoe kunt u ons helpen?
Voor dit project is heel veel geld nodig, maar het benodigde bedrag is er nog niet. We zijn dankbaar voor alles wat reeds gedaan is en wat wij hebben kunnen betalen, maar er is nog heel veel nodig voor het nieuwe gebouw. Het zou geweldig zijn als ook u zou kunnen helpen. Iedereen kan meedoen en een bijdrage geven. Behalve grote gaven, die God de mensen in het hart legt, vragen wij of er 500 personen minimaal 2000,- euro willen doneren en 500 minimaal 1.000,- euro en 1000 minimaal 300,-euro. Heeft u gouden en zilveren kostbaarheden die renteloos of ongebruikt bij u in de kast liggen? Misschien kunt u deze dan bestemmen voor dit bijzondere project. Voor informatie kunt u ons altijd bellen: XXXXXXXXX J.Z.
En dit stond al eerder, op 27-02-2004 op de website

De Levensstroom gaat verhuizen, dat hing al geruime tijd in de lucht. Er wordt dit jaar een begin gemaakt met de nieuwbouw van een prachtig complex, aan de Elisabethhof 2 in Leiderdorp. In deze veel grotere ruimte zullen naast het onderbrengen van de gemeente de grote reddings- en genezingsdiensten gehouden worden. Maar deze vestiging zal tevens de basis zijn, vanwaaruit de grote campagnes door heel ons land worden georganiseerd.

De laatste jaren merkten we steeds meer dat onze behuizing aan de Touwbaan in Leiderdorp veel te klein begon te worden.
We waren ervan overtuigd dat we in Leiderdorp moesten blijven, maar hoe wij ook zochten er waren geen mogelijkheden om een groter pand te krijgen.
Er stond geen gebouw te koop dat groot genoeg was om te verbouwen en er was geen grond beschikbaar dat voldoende plaats bood om er nieuwbouw op te plegen.

Een prachtig perceel
Toen belde plotseling makelaar B. van der Velde van Makelaardij Immo Rijnstede mij op.
Al geruime tijd keek hij voor ons uit. Hij zei:’Zijlstra ik heb grond voor je, maar er is wel haast geboden’. Door omstandigheden was ineens een perceel vrijgekomen, alleen we moesten snel beslissen. Nu zijn we wel wat gewend, maar dit was toch iets anders dan een hal huren: want bij grond aankoop en nieuwbouw spreken we over miljoenen euro’s. Alleen al de parkeerplaats, zo leerde een rekensom, zou al gauw 1,5 miljoen euro kosten. Het perceel bleek 6800 vierkante meter groot te zijn. Dat was precies de maat voor ons: groot genoeg voor nieuwbouw en groot genoeg voor de vele benodigde parkeerplaatsen.

De locatie waarop nu kinderverblijf Buitenzorg staat, is in september 2003 in onze handen overgegaan. Op dit moment worden de huidige opstallen gesloopt, zodat er nieuwbouw kan plaatsvinden. Als alles volgens schema verloopt, zal de opening van het gebouw waarschijnlijk aan het begin van 2005 zijn.

Maar in de komende edities van ons magazine De Levensstroom zullen wij u uitgebreid op de hoogte houden van de komende ontwikkelingen van de nieuwbouw.

De locatie
Voor ons is geen betere locatie denkbaar. De Elisabethhof 2 in Leiderdorp ligt tussen het Rijnland Ziekenhuis en het Meubelplein in. Komend vanaf de A4 moet u na het AC hotel-restaurant bij de rotonde linksaf, waarna u na ongeveer 100 meter ons nieuwe terrein oprijdt. Het is een groot perceel, waarop we al onze bouwwensen kunnen realiseren en waar alle overige vierkante meters voor parkeerplaatsen bestemd zullen zijn.

Wat gaat het worden?
De bekende bna-architect P.D. van Vliet uit Loosdrecht maakt het ontwerp en tekende een heel bijzonder gebouw. Op ons huidige adres (Touwbaan 3 in Leiderdorp) kunt u alle tekeningen en plattegronden zien van ons prachtige nieuwe gebouw. Hierin worden ondergebracht: een grote zaal met ongeveer 1500 zitplaatsen, een kleine zaal, dat de kapel genoemd zal worden, andere kleine zalen voor kinderwerk, seminars, workshops, het Levensstroom Trainingscentrum, een flinke foyer, een boekenshop, studio’s, kantoren, magazijnen enz. Als u in Leiderdorp komt, overdag tijdens kantooruren of tijdens de diensten, dan kunt u alles eens rustig in ogenschouw nemen en ook de nodige uitleg krijgen. Ongetwijfeld zult u met ons dankbaar en entousiast zijn over de schitterende locatie en het even schitterende gebouw dat daarop voor de glorie van God zal verrijzen. Natuurlijk, eindelijk zullen wij de ruimte krijgen waarom we al zo lang roepen. Maar boven alles zal het een huis van redding en genezing zijn, waar de mens met zijn nood God kan ontmoeten. En Nederland zal weten dat er een levende God is!

Voor wie gaat het worden?
Toen we ruim tien jaar geleden het gebouw aan de Touwbaan aankochten voor De Levensstroom Gemeente, kwamen de mensen al heel gauw van heinde en verre en werd het een huis voor het land. Bij de reddings- en genezingsdiensten stroomden de bezoekers toe: uit oost, west, noord en zuid, uit alle provincies, uit heel Nederland. En dat gebeurde in toenemende mate. Het waren mensen in grote nood, vaak wanhopig en zonder uitzicht, vaak ernstig ziek. Als het alleen om onze eigen gemeente ging, dan zouden we de ruimteproblemen met wat verbouwingen kunnen oplossen, maar door de bediening die op ons rust, is dat ondenkbaar. Alles is veel te klein geworden, we zijn aan alle kanten uit het gebouw gegroeid. En dit gebouw is ook niet alleen voor de eigen gemeente bedoeld, het moet evenzeer een plaats zijn waar iedereen een antwoord op zijn of haar problemen kan vinden. Jezus zei van de tempel in Jeruzalem dat deze niet alleen voor Israel bestemd was, maar ook een bedehuis voor alle volken was (Marcus 11:17).
Hij haalde daarbij de profetie uit Jesaja 56:7 aan. Zo zal ons nieuw te bouwen huis niet alleen voor De Levensstroom Gemeente in Leiderdorp zijn, maar ook – en nog veel meer dan voorheen – een huis voor heel het land, voor alle mensen in nood!

Een investering met eeuwigheidswaarde
Wanneer we spreken over het eeuwige, dan gaat dat het tijdelijke ver te boven. We zullen de dingen geestelijk moeten bezien. Vaststaat dat alles tijdelijk is. Toch kunnen we aan ons geld eeuwigheidswaarde geven door het te investeren in het Koninkrijk van God.
En dat Koninkrijk blijft voor eeuwig! Het is totaal anders dan wat deze wereld te bieden heeft. Alles in deze wereld verloedert, zoals we op elk gebied zien gebeuren. Alle wordt vandaag door mensenhanden afgebroken. Daarom is het belangrijk te bouwen aan wat blijvend is.
Door mee te helpen aan ons nieuwe gebouw, helpt u mee aan het ledigen van de geweldige nood rond om ons heenU investeerd in een huis waar mensen totaal zullen worden vernieuwd, zoals dat de afgelopen tien jaar op onze oude locatie steeds het geval is geweest, als wij de kracht van God gemanifesteerd zagen. U investeerd in een gebouw waar mensen tot levend geloof zullen komen, waar hopelozen weer hoop krijgen, waar God’s kracht tot hen zal stromen. U investeerd in een huis waar duizenden en nog eens duizenden zullen worden gered en waar vele duizenden genezing zullen ontvangen.
Een hoger rendement voor uw investering is absoluut niet denkbaar!

Met en zonder inspanning geven
We weten dat sommigen die weinig bezitten maar in verhouding veel geven, een grote krachtsinspanning leveren. Anderen die meer bezitten, kunnen geven zonder dat het hun al te veel moeite kost. Maar met z’n allen kunnen we deel hebben aan dit prachtige bouwwerk, dat bekend zal staan als het huis van redding en genezing. Straks wordt er gebouwd door de gezamelijke inspanning van architect, constucteur, aannemer en toeleveranciers, maar ook door de grote inzet van vele vrijwilligers. Zonder de middelen die wij zelf mogen geven, kunnen hun handen het werk echter niet doen. Daarom herhaal ik wat ik altijd heb gezegd: met z’n allen kunnen wij zeer veel doen!

Belangrijk is de vraag: wat kunt u doen?
Samengevat zegt koning David tijdens de voorbereidingswerkzaamheden van de tempel in
1 Kronieken 29:1-9:
…deze burcht is niet voor een mens bestemd, maar voor de HERE God. Daarom heb ik, zoveel ik vermocht, gereedgelegd voor het huis van mijn God: goud, zilver, koper, hout en stenen. Maar nu schenk ik nog bovendien, uit liefde voor het huis van mijn God, van wat ik zelf aan goud en zilver (mijn vermogen) bezit, aan het huis van mijn God.
Wie verklaart zich nu bereid, om heden de HERE zijn gave te schenken? Toen verklaarden zich daartoe bereid de oudsten der families, de oversten van Israels stammen, de oversten over duizend en honderd en de oversten over het werk des konings; zij gaven voor de dienst van het huis Gods.
Het volk verheugde zich over hun gewilligheid, want zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de HERE
.

Ook u kunt nu uw aandeel hierin hebben.

Wat is het financieringsplan?
De totale kosten zullen bij elkaar 6.000.000.- euro bedragen.

1. Er is een bouwfonds.
2. Ons huidige gebouw wordt verkocht.
3. Van de bank hebben we een hypotheek nodig.
Maar daarmee zijn we er nog niet. Hoe kunt u geven?

1. Voorgangers, Ik doe een beroep op u. Er is vaak een visie voor iets wat ver weg is, wat in het buitenland gebeurt. God heeft ons geroepen het werk hier in Nederland te doen. Ik doe een beroep op u en uw gemeente ook hiervoor visie te hebben. Jarenlang hebben we enorm veel geld in de redding van zielen in Nederland geinvesteerd, mogen wij op uw hulp rekenen?

2. Hebt u een bedrijf? Dan kunt u als onderneming een gift geven, opdat het belangrijke werk voor ons land – dat tot grote zegen is – kan doorgaan.

3. En ten slotte: iedereen kan mee doen en een bijdrage geven.

EO Visie berichtte er destijds ook over:

Het verst gevorderd lijkt de Levensstroomgemeente uit Leiderdorp van de bekende evangelist Jan Zijlstra. Na jarenlang uitstel van de nieuwbouw lijkt er vaart in de bouwplannen te komen. De Levensstroom heeft vanaf 1995 al heel veel woorden aan de nieuwbouw besteed: Naast het feit dat de organisatie telkens benadrukt “heel veel geld” nodig te hebben, belooft men een “geweldig hoog geestelijk rendement”. Uw eigen investering in dit unieke gebouw zal u een gevoel van grote vreugde geven. We kunnen ons geld eeuwigheidswaarde geven door het te investeren in het Koninkrijk van God. U investeert in een huis waar duizenden gered zullen worden. Een hoger rendement voor uw investering is niet denkbaar.”

 

Achteraf bezien toch niet zo bijzonder, en eigenlijk gewoon mensenwerk. Of moet ik zeggen georganiseerde religieuze geldklopperij? Ik ontving het Levensstroom Magazine ook, waarin ook veel en opzichtig werd gezeurd en gezemeld om geld voor de nieuwbouw én de inrichting. Want het moest een landelijk centrum van redding worden. Met schandelijke verwijzing naar de Tempelbouw bovendien…..We konden ook nog wel stoelen gaan sponsoren, aldus Jan Zijlstra destijds. Voor een dik bedrag (zie hierboven) per stoel graag….niet gedaan, gelukkig!