Blij met de Bijbel

 

De campagnes zijn vooral bedoeld om ongelovigen en randkerkelijk publiek te bereiken. “Wij willen de mensen met de Waarheid, Gods Woord, in aanraking brengen”, zegt Ab Klein Haneveld. “In de praktijk blijken ook mensen in kerken en evangelische gemeenten schrikbarend weinig te weten van de Bijbel, waarin Christus centraal staat. In veel kringen heeft de prediking haar inhoud verloren door het huidige streven naar laagdrempeligheid. Onze tent heeft letterlijk helemáál geen drempel, maar wij kunnen om de scherpte van Gods Woord, dat zichzelf een tweesnijdend zwaard noemt, niet heen. Wij merken dat veel mensen die werkelijk de Waarheid zoeken, daar juist op afkomen.”

Continue reading “Blij met de Bijbel”

Kop in het zand?

Pastor Brandon Holthaus geeft zeer regelmatig profetische updates en in dat licht hierbij zijn mening over hoe het grootste deel van de pastors en christenen met het profetische woord omgaan. Hij spreekt over de situatie in Amerika, maar die is hier precies zo. Vraag uw eigen pastor er naar als daar reden voor is. Nederlands ondertiteld.

De volledige originele video vindt u hier 

Wat is “geloof”?

Het Woord van God van kracht beroven….satan is er alles aan gelegen om alle mogelijkheden die hij heeft, ten volle te misbruiken.
Dat Woord haat hij onder meer zo, omdat het de mens wijst op de Here Jezus Christus, omdat het Gods grootheid en goedheid, geopenbaarde wil en voornemen bekend maakt; en ook hoe zijn eigen einde zal zijn. Dat is geen toekomst om naar uit te kijken….

Een van de strategieën die door het rijk der duisternis  worden ingezet is het geleidelijk andere betekenissen geven aan Bijbelse basisbegrippen.
Zoals bijvoorbeeld geloof . In het hedendaags spraakgebruik heeft het de lading gekregen van (vaag) hopen op iets, maar het niet zeker weten, of zelfs een waandenkbeeld hebben. Zoals de opmerking “die lui met hun denkbeeldige vriendje”, dan wordt bedoeld Jezus Christus en/of God, ergens gelezen.

Klik voor groot

http://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=geloof

Wat geloof in Bijbelse zin betekent staat hier zo duidelijk:

Hebreeën 11:1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Een vaste grond, een Fundament van hoop, de Rots. Een bewijs. Niks “twijfel” of “misschien”. Bewijs is bewijs. Zekerheid.

Vandaar ook dat wie dat gelooft bij gelegenheid uitgescholden wordt voor “fundamentalist”, want dat is als scheldwoord bedoeld. Ik vind het een geuzennaam. Want er is geen fundament dan Christus :!:

Zie ook:

Alle geloof gegeven, of is er meer

“God is niet kenbaar”

Deze uitspraak kwam ik recent tegen, naar aanleiding van het overlijden van een atheïstische dominee (dat blijft een ongerijmdheid) en ik vermoedde dat daar een heuse filosofie achter schuilt. Dat vermoeden bleek te kloppen. Een doorgeschoten atheïst, verstrikt geraakt in zijn eigen wijsheid, studies rechten en wijsbegeerte, kwam tot uitspraken als deze, want, zo was de gedachte,

“God is een bovennatuurlijk wezen, en het woordje “God” is “dus” betekenisloos. Als het bestaan van God niet kan worden bewezen is er ook geen goede reden om Zijn wil te gehoorzamen.” -Herman Philipse, Atheïstisch Manifest-

Boeken vol zijn er over geschreven. Een resultaat van de zo genoemde en geroemde “Verlichting”, die in werkelijkheid niets anders was dan verduistering. Het ) hepsel dat zijn Schepper ontkent. Van God losgemaakt. Want zeg nou toch zelf, een God boven je, wat een waandenkbeeld. Dat krijg je van de “rede” (=eigen wijsheid) als maat der dingen. Wat een grenzeloze hoogmoed…

De Bijbel is ook hier weer verbazend scherp, nauwkeurig en actueel:

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.
17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden;
19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.
20 Want Zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn;
21 Omdat zij God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen, en hun onverstandig hart is verduisterd geworden.
22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden

1Korinthe 3:18 Niemand bedriege zichzelven: Zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden.
19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid;
20 En wederom: De Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn.

God is dus kenbaar!

Ik ben blij dat God wel degelijk kenbaar is, voor degenen die Hem Zoeken is Hij te vinden. In de Here Jezus Christus is Hij bij ons gekomen, en woont in ons. En zal bij ons blijven totdat we Hem zullen zien zoals Hij is. Voor de wereld, degenen die Hem verwerpen daarentegen, verbergt Hij Zich vooralsnog. Totdat…..

Hebr. 11:6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken.

Pasen

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. — 1 Petrus 1:3 —

De Heer is waarlijk opgestaan

Alle geloof gegeven, of is er meer

Eerder geplaatst op deze website.

Ik heb altijd geweten dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Maar wat is nou geloof? Als taalliefhebber ben ik weer eens langs geweest bij de sublieme zoekmachine van synoniemen.net.

klik afbeelding voor groot

http://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=geloof
http://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=geloof

Ik heb wat Schriftplaatsen over geloof opgezocht in het nieuwe Testament. Zoals altijd is het aan te bevelen niet alleen de losse teksten op een rijtje te lezen, lees ze dus ook in hun verband.

Continue reading “Alle geloof gegeven, of is er meer”