Boosheid, kwaad en krankzinnigheid in de laatste dagen

Er gebeuren heel veel dingen in deze wereld, in deze laatste dagen, die ons ontzettend boos en gefrustreerd kunnen maken. Pastor Brandon Holthaus bespreekt er een aantal. Hoe moeten met met die frustratie en boosheid omgaan? Dit zal velen van ons aanspreken en pastor Holthaus komt met hele duidelijke en Bijbelse antwoorden. Nederlands ondertiteld.

 

Gog & Magog

Bron: Vlichthus.nl

Wat is de identiteit van Gog en Magog? Je komt die namen over de hele wereld tegen; er is veel over gezegd en geschreven, maar velen weten niet wat die identiteit is.

Men zegt wel dat Gog een denkbeeldige naam is van al de vijanden van Gods kerk. Anderen zeggen dat hij de antichrist is, of Amerika. Maar de enige reden voor al die onzinnige verklaringen is dat men niet gelooft in de wederkomst van Christus, behalve dan dat die op de jongste dag zal zijn. De meesten geloven namelijk niet dat Christus Zijn Koninkrijk hier op aarde zal oprichten.

Men wil ook geen Koninkrijk waarin Christus regeert, want men heeft de kerk en daarin kan men zelf regeren. Dus worden al de profetieën over de wederkomst van Christus weggeredeneerd. Als je iets wilt weten over Gog en Magog, dan moet je dus niet in de protestantse kerken zijn en ook niet in de rooms‐katholieke kerk.

Niettemin zál Christus Zijn Koninkrijk vestigen over alle volkeren der aarde. En als Hij komt heeft dat niet tot gevolg dat het Joodse volk gered wordt, maar dat dat volk juist volledig ten ondergaat. Bewijs?

Zacharia 14 : 1-4

1. Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

2. Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

3. En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen. Gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.

4. En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten…

(Dit is de enige plaats in het Oude Testament waar staat dat Hij zal terugkomen op de Olijfberg).

Het land wordt bewoond door ongelovigen en zij staan vijandig tegenover de Heere Jezus Christus. De Bijbel zegt dat de Joden in ongeloof terug zouden keren naar het land en dat dat de aanleiding is voor een oordeel over Israël. Wat de Bijbel zegt over de Joodse religie is niet best. De Joden zijn een ongelovig volk, van wie de zaligheid is weggenomen. Die zaligheid is naar de heidenen gegaan (Handelingen 28 : 28). Je zou de Joden daarom het Evangelie moeten brengen.

Lees verder in de pdf

Religie of geloof?

“Het gaat niet om religie, broeder!”


Amir Tsarfati spreekt in Rome over het Vaticaan en religie. Is dit wat Christus wilde? Een hele mooie en duidelijke uitleg over wat Christus echt wil en waar we in deze eindtijd erg goed op moeten letten. Ook geeft hij een stuk geschiedenis dat zeer interessant en leerzaam is. Nederlands ondertiteld.

“De focus ligt niet op religie, maar op het Woord van God”

Theoloog of theo-leugenaar?

Ik loop rond met een dilemma, na een artikel gelezen te hebben in de online zeeuwse editie van het AD. (Helaas achter een betaalmuur, maar wel te lezen via incognito browsevenster of als je toevallig geabonneerd bent.)

Ongelovige booskijkende theo-loog

Het prangende  vraagstuk is;  hoe noem je zo’n afgestudeerde ongelovige nou eigenlijk. Theo-loog of theo-leugenaar?

Whatever. Opmerkelijk. Maar allerminst uniek. On-ge-lofelijk, dat wel.

De ruiter op het witte paard

Door: Ab Klein Haneveld
Met Christus zal Zijn lichaam, de gemeente, verschijnen op aarde. De gelovigen zag Johannes, in een van de visioenen die hij voor het schrijven van Openbaring kreeg, op witte paarden en in dito linnen klederen, die verwijzen naar priesterschap en rechtvaardigheid. Ook de Heer Zelf rijdt op een wit paard. Wat Hij ontving deelt Hij met de Zijnen. Onder aanvoering van een der twee beesten willen legers van machthebbers oorlog voeren tegen Hem. Het andere beest is de antichrist, die zichzelf als God wil laten aanbidden, maar beide worden in de ‘poel des vuurs’ geworpen kort voor de jongste dag. Voor die tijd wordt de duivel voor duizend jaar gebonden, waarna hij korte tijd weer vrij komt en tenslotte diens uiteindelijke oordeel krijgt. Over gelovigen zal géén oordeel meer komen, want het ligt achter hen. Zij ontvingen in Christus’ opstanding eeuwig leven. Het boek Openbaring kent nauwelijks een chronologische volgorde en bestaat uit een verzameling van visioenen, die de vervulling van eerdere profetieën inhouden.

Beluisteren (90 minuten)

“Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion.”

49 redenen voor een opname vóór de grote verdrukking (e-book)

Bron: unrevelations

Het debat over de zogenaamde opname duurt al decennia lang, en eerlijk gezegd ben ik persoonlijk nog nooit een heel volledig werk tegengekomen waarin alle argumenten de revue passeren. Het leek me daarom goed om daar zelf een boek over te schrijven, om de doctrine zo compleet mogelijk te presenteren.

In dit e-Book, helemaal gratis en vrij te gebruiken overigens, neem ik u mee door 49 redenen waarom de opname een Bijbelse leer is en tevens waarom we deze vóór de zogenaamde grote verdrukking moeten plaatsen. We behandelen de doctrine als een soort rechtszaak, met harde bewijzen maar ook kleine aanwijzingen. We hangen zelfs de profiler uit, als ik zo vrij mag zijn.

Ik hoop dat het boek u en de mensen om u heen zal overtuigen en daarmee ook bemoedigen, dat ons perspectief geen jarenlange wraak is, maar een opname waarna we voor altijd bij de Here Jezus zullen zijn! Klik hier of op de cover om het boek te downloaden.

The Pulpits Are Silent

By: Jan Markell

What incredible times we live in — like no previous generation. The world is heading pell-mell for a conclusion, though nobody knows the timing on this. But we are privileged to look at signs that are like clouds forming on the horizon. In the 1970s there were only a few events that were prophecy-related happening. There were minor shakings but sometimes connecting the dots was even a stretch!

Fast forward to today and there are so many prophecy-related events happening daily and hourly that it presents a major dilemma for those of us watching the signs of the times to know just where to focus. As I post stories daily on my website, I agonize that I must leave off so many as space and time won’t allow readers to zero in on all that is happening!

It is a privilege and a challenge to be born for such a time as this. Very little that is predicted to happen in the “last days” is good news, and who wants a steady dose of bad? But if one can “look up,” one can bear the heartache of looking around as the signs of the times explode on our news outlets.

The Bible asks us to be “watchmen” (Ezekiel 33). We’re to be sounding an alarm. Trouble is ahead. Time is short. And I have never felt such a sense of urgency and the realization that time is, indeed, short.

I am watching signs “converge.” They are stunning and breathtaking. But most pastors will not talk about them!

LifeWay Research is a Nashville-based, evangelical research firm that specializes in surveys about faith in culture and matters that affect the church. They report that a third of America’s Protestant pastors expect Christians to be Raptured — or taken up in the sky to meet Jesus — as the last of the last days begin. Over 36% believe in a pre-Tribulation Rapture. In spite of this glorious good news, their pulpits remain silent.

Over 50% of Protestant pastors, according to the survey, believe in a literal Antichrist — but their pulpits are silent.

Most pastors hold to the basic teachings of Christ’s Second Coming — but their pulpits are silent.

This same survey says almost 50% of Protestant pastors believe in a coming Millennium and hold to premillennialism. At this time we finally do away with the curse and fallen human nature — but their pulpits are silent.

Pastor Tom Hughes leads The 412 Church in San Jacinto, California. He has written a thoughtful article titled “Five Reasons Pastors Don’t Teach Bible Prophecy.” He writes, “Prophecy fills the Bible. End-time prophecy touches every person alive today. Jesus taught on it. So did John, Paul, Peter, James, and Jude. Yet only a small percentage of churches teach this crucial part of God’s message to our generation.

“Some pastors don’t teach it for theological reasons. They don’t believe it, don’t think it applies to us, consider it symbolic, or whatever. Others believe we’re probably living near the end of the age, but still refuse to touch the topic. They see it as an elective part of God’s curriculum. Take it or leave it.”

Hughes continues, “That’s not how Jesus saw it. He reprimanded the Pharisees and Sadducees for not discerning the times. ‘When it is evening you say, it will be fair weather, for the sky is red; and in the morning, it will be foul weather today, for the sky is red and threatening. Hypocrites! You know how to discern the face of the sky, but you cannot discern the signs of the times’ ” (Matthew 16:2-3 NKJV).

Hughes concludes, “More than a quarter of the Bible is prophecy — much of it yet to be fulfilled. How can we give congregations a well-rounded understanding of scripture if we leave out such a vital part of it?”

He then goes on to list these five reasons pastors may not be sharing these issues in the pulpit:

1) They don’t understand prophecy.

2) They fear offending members of the church.

3) They sense this will scare people.

4) People might not tithe if they think we’re close to the end.

5) There is fear in looking like the “loony-tune fringe.” The Harold Campings have done great damage.

The prophecies of the first coming of Christ were fulfilled. They stand as evidence that the Bible can be trusted. Prophecies of His second coming work the same way, except we get to witness these events in our time, often with our own eyes.

The nations of the world seem moved, as though by a hidden hand, into exactly the right positions on a global chess board. What an amazing thing to see it happening before our eyes! It builds faith and draws our attention God-ward. And it is a fantastic evangelism tool.

I think the church is headed into the home stretch of her history! I base that not on emotions or wishful thinking. I base that on what I see happening daily. Man can live for a week or two without food. We can live only days without water. But our spirits are crushed within hours without hope.

We have the good news of the ultimate hope — the “blessed hope” (Titus 2:13), His glorious appearing. Pastors, please don’t remain silent! Share the only good news out there.

“Charismatische vernieuwing en het visioen van Jan Pool”

Onderstaande podcast van Robbert Veen behandelt de charismatische vernieuwing  en het visioen van Jan Pool zoals geplaatst op de site van CIP

Bijsluiter:

Bespreking van een artikel van het CiP over de visie van Jan Pool over de charismatische vernieuwing van de kerken. Het eerste artikel is een preekschets waarin Jan Pool spreekt over Christenen als “gloriedragers”, die de heerlijkheid van God in de kerken moeten terugbrengen. Daaraan aansluitend een bespreking van het visioen van Jan Pool dat God hem gaf om ons te bemoedigen, want de vernieuwing van de kerk is aanstaande!