Randy Clark en de Toronto Blessing – Charismania #3

We gaan het boek bespreken van Randy Clark – There is More – waar ook de conferenties in Nederland van het Charismatisch, pardon Evangelisch Werkverband naar genoemd zijn. Randy Clark was daar al minstens twee keer te gast. (Hoewel het erop lijkt dat het hier niet echt wil lukken…)
In deze eerste bijdrage luisteren we ook naar enkele (Engelstalige) fragmenten van Randy Clark.
De muziek in deze aflevering komt van Scott Holmes, te vinden op:
scottholmesmusic.com

De charismatische beweging deel zoveel

Robbert Veen bespreekt onder meer de wilde plannen van Hans Maat en het Evangelisch Werkverband, met behulp van geestdrijverij, tekenen en wonderen in de bestaande kerken het atheïsme overwinnen, de wereld veroveren voor Jezus. Een nieuwe reformatie….

Een wederom goede en duidelijke analyse van de charismatische verwarring.

https://www.spreaker.com/user/robbert… Een kritische beschouwing van de Charismatische Beweging is niet nieuw, maar wel dringend nodig. Zeker nu meer dan 200 miljoen Christenen over de gehele wereld zich bij die beweging betrokken voelen en in Nederland zeker wel meer dan 100,000 van de 1,4 miljoen Christenen in die categorie valt. Is het een onschuldige of zelfs bloeiende variant van het Christelijk geloof? Is het de toekomst van een verdorde en verburgerlijkte kerk? Of is het de ondergang van Christus’ kerk die nu door het spektakel van de Geestesgaven het zicht op Jezus dreigt te verliezen? Enkele kanttekeningen in deze 10e aflevering van “De Charismatische Beweging.”

Schrikbarende misleidingen binnen het christendom

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt:16 november 2012) (Laatste bewerking: 28 juli 2018)

Opmerkelijk dat Jezus in de brief aan Thyatíra (Openbaring 2:18-29) verwijst naar de laatste fase van het huidige wereldbestel: “totdat Ik gekomen ben”; ” tot het einde toe”. Jezus, ziet dat er in de gemeente in Thyatíra gelovigen zijn die niet buigen voor satan en zich niet laten verleiden door de tovenarijen van valse profetes Izébel. Deze vrouw beweert te zijn begiftigd met bijzondere krachten en de woorden Gods te spreken, maar zij is een valse profetes die de gelovigen aanzet tot hoererij en tot deelneming aan afgodendienst. In deze gemeente is sprake van een vermenging van godsdiensten, vermengd met tongentaal, occultisme en zwarte kunst en allerlei andere occulte zaken. Paulus stelde de Galaten de vraag:

“Wie heeft u betoverd?”(Galaten 3:1)

De tovenaars in Egypte konden een aantal wonderen die Mozes deed, ook verrichten!

“Totdat Ik gekomen ben”;”tot het einde toe” betekent dat Thyatíra en Izébel vandaag voortleven in gemeentes en allerlei figuren die eveneens beweren Gods wil te doen, maar in de praktijk de werkelijke waarden van het geloof met voeten treden en satanische tovenarijen als gaven van Geest uitleggen. Er zijn door de eeuwen heen regelmatig mensen geweest, die zich beriepen op een direct spreken van de Heilige Geest tot hen, dus volledig buiten de Bijbel om. De Heilige Geest zou hen nieuwe openbaringen gegeven hebben die (nog) niet in de Bijbel staan. Het zijn echter maar al te vaak dwaalgeesten (1 Tim. 4:1) die tot hen spreken en zich voor kunnen doen als de Heilige Geest, als Jezus, als God… Soms lijkt dit met ogenschijnlijk grote vroomheid gepaard te gaan maar het gaat er niet meer om wat Gods Woord tot de gemeente te zeggen heeft, maar wat zij tot de mensen te zeggen hebben. Het is mogelijk om een andere geest te ontvangen. (2 Kor. 11:4).

“De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen…” (2 Thessalonicenzen 2:9) Demonen kunnen allerlei verschijnselen en uitingsvormen hebben. Met name in Charismatische kringen is satan geinfiltreerd met ‘tekenen en wonderen’. TV-evangelisten zorgen ervoor dat de gezonde Bijbelse leer steeds meer wordt losgelaten en ingeruild voor boze geesten. De Bijbel waarschuwt, dat de wonderen, genezingen en allerlei krachten die de valse predikers zullen doen, zo geloofwaardig zullen overkomen, dat zelfs veel gelovigen het gevaar zullen lopen erdoor verleid te worden.

Continue reading “Schrikbarende misleidingen binnen het christendom”

Rodney Howard Browne verwijst critici naar de hel

Hoe knettergek vol hoogmoed en waandenkbeelden een zgn. “gezalfde leider” van hoog aanzien kan zijn, blijkt maar weer eens uit onderstaande. Het charismatische equivalent van een opgeblazen waterloze wolk.

Ik heb al eerder aandacht besteed aan Rodney Howard Browne. Zie ook:

Holland in de hens

Holland in de hens (2)

Nul komma nul onderscheidingsvermogen

Kundalini, heel charismatisch

20 minuten bezetenheid

Zeg mij wie je vrienden zijn

 

De gave om te genezen?

Bron: Marc Verhoeven 

Velen menen dat Paulus leert dat er mensen zijn die “de gave van genezing” hebben. Zij halen dan graag 1 Korinthiers 12:9 aan, liefst nog uit een moderne vertaling:

De een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen” (NBV).

Is dat werkelijk zo?

Zie wat de Statenvertaling zegt:

En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest” (SV)

En aan een ander geloof door dezelfde Geest en aan een ander genadegaven van genezingen door dezelfde Geest” (HSV)

En de Bijbel van het NBG:

aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest”

En in de Griekse grondtekst (Textus Receptus) staat het zo (letterlijke vertaling eronder):

eteró de pistis en tó autó pneumati alló de charismata iamatón en tó autó pneumati”

gaven van genezingen

Let goed op, we zien hier een dubbel meervoud. Het gaat hier niet over “de gave van genezing” (enkelvoud) maar “gaven van genezingen” (dubbel meervoud).

Paulus, onder inspiratie van de Heilige Geest, bedoelde beslist niet dat bepaalde enkelingen een permanente genadegave kregen om te genezen. Hij bedoelde dat God telkens weer opnieuw gaven van genezingen kan schenken.

Mensen mochten van tijd tot tijd, naar Gods believen, genezingen doen. Soms dikwijls, soms misschien maar af en toe. Niet onbeperkt. Er waren geen mensen die over een permanente gave om te genezen beschikten – zo leert de Schrift.

De apostelen hielden geen geplande genezingssamenkomsten. Zij hadden geen spreekuren en vroegen geen geld voor hun genezingen. Zij droegen geen goud of diamanten. En als het hun gegeven was op bepaalde plaatsen en tijdstippen genezingen te doen, dan lukten die altijd – het was dan niet van “de ene wel en de andere niet” of “dat been wel maar die zijn hand niet” … “en zij werden allen genezen” (Handelingen 5:16).

Het was ook niet zo dat bepaalde kwalen “te hoog gegrepen” waren, want Paulus wekte zelfs een jongeman, die dood neergevallen was, terug tot leven. Hoe anders is dat bij hedendaagse, zichzelf aangestelde “genezers”!

Paulus heeft veel mensen genezen, maar soms genas hij ook niet. Het was allemaal naargelang God hem te doen gaf. Timotheus, Epafroditus, Trofimus werden door Paulus niet genezen. Ook Paulus’ eigen kwaal werd niet genezen. Daarbij valt op te merken dat de tijd van de bijzondere gaven afliep.

De tijd van de teken- en wondergaven liep af

Bijzondere tekengaven en wonderen zijn in de Bijbel voor Israël bestemd [1], en voor de tijd van de Pinkster amnestie * [2]: na de kruisdood van onze Heer en vóór de terzijdestelling van Israël als natie in 70 n.Chr. En na de voleinding van de nieuwtestamentische canon waren die ook niet meer nodig. Het NT leert dat, en de kerkgeschiedenis leert dat.

De Joden zijn het volk dat “tekenen en wonderen” begeert: Johannes 4:48; 1 Korinthiërs 1:22. Ze zijn dan ook voor hén bestemd. De Joden zullen opnieuw tekenen krijgen in de Grote verdrukking, na de Opname van de Gemeente.

Wij leven nu in de volwassen gemeentebedeling of christelijke bedeling. De volwassen tijd van de Gemeente is er een “van en tot geloof”, en wij zullen nog alléén uit geloof leven, zonder tekenen of stemmen, zoals ook Habakuk zei (Romeinen 1:17 en Habakuk 2:4). Bij een leven door geloof, past geen aanschouwen meer (2 Korinthiërs 5:7). “Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet” (Hebreeën 11:1). GELOVEN is niet ZIEN!

Vandaag komen de praktijken van bijzondere gaven, visioenen, tekenen en wonderlijke genezingen op grote schaal voor in de grote afvallige stromingen, zoals Pinkster- en Charismatische bewegingen. Lees over deze stromingen via de linken onderaan.

Een broeder schreef eens terecht: “In de laatste dagen staat Christus en Zijn liefde niet in het middelpunt van de geloofsbeleving! De mens staat dan centraal met zijn eigenliefde. De gelovige van de laatste dagen wil genieten. Hij wil geestelijke entertainment. Hij wil in vervoering gebracht worden. Hij wil wonderen en tekenen zien. Hij wil ervaren. Hij wil gezichten zien. Hij wil het mysterie en de fabels, die zijn hart kunnen bevredigen. Zo wil de massa in de laatste dagen haar godsdienst hebben: ‘krachten, tekenen en wonderen en fabels’”.

Velen plaatsen die bijzondere gaven in het kader van de “opwekking” of “herleving” van de Kerk maar wij moeten in onze dagen volgens de Schrift geen herleving of opwekking verwachten, al dan niet met tekenen en wonderen, maar … afvalligheid

(Lukas 18:8; 1 Johannes 4:1; Handelingen 20:29-31; 1 Timotheüs 4:1-3; 2 Timotheüs 3:1-5; enz.). Enkel de Joden zullen in de komende verdrukkingstijd, na het Gemeentetijdperk, een grote herleving kennen, en dus ja mét tekenen en wonderen. Zie de oudtestamentische profetieën (de Gemeente was een verborgenheid voor Israël). Velen stellen zich foutief op oudtestamentische grond.

Wat wij dus in onze tijd moeten verwachten is dat velen profetieën, visioenen, wondergaven, enz. krijgen die hun oorsprong hebben bij verleidende geesten (1 Timotheüs 4:1). De duivel doet zich meer dan ooit voor als een “engel des lichts” om mensen te bedriegen (2 Korinthiërs 11:13-15).

Dit neemt niet weg dat God kan genezen in deze tijd, en in alle tijden, op grond van onze gebeden, maar de genezing is niet in de verzoening begrepen. Het kan Gods wil zijn dat wij volharden onder ziekte en lijden [3].

Enkele zaken op een rij, over wondertekenen (genezingen en wonderen):

– De NT-tekengaven waren in het algemeen beperkt tot de apostelen, als teken van hun apostelschap (2 Korinthiërs 12:12). Stefanus was een diaken die rechtstreeks uitverkozen was door de apostelen.

– Tekenen waren er ter bevestiging van het Woord: Markus 16:17; Hebreeën 2:3, 4; vgl. Johannes 2:23-25.

– In het NT werden nooit gelovigen door de gaven van genezingen genezen maar ONgelovigen. (En Tabitha dan, Handelingen 9:40? niet de gave maar gebed gaf aanleiding tot herstel <opstaan uit de dood; vgl. Lazarus>).

– Wonderen zien we, zoals glossolalie (consistent hiermee), als tekenen voor ONgelovigen: vgl.
1 Korinthiërs 14:22.

– Met de tekenen voor ongelovigen worden strikt genomen de ongelovigen uit ISRAËL bedoeld:
1 Korinthiërs 1:22; Johannes 4:48; Handelingen 28:26-28. Zie Handelingen 10:45!

– De tekenwonderen zien we ook bij het ontsluiten van de nieuwe groepen voor het Evangelie van Genade: 1. Joden (Handelingen 2, pinksteramnestie); 2. Samaritanen (Handelingen 8); 3. Heidenen (Handelingen 10); 4. de discipelen van Johannes de Doper (Handelingen 19).

– In Handelingen gebeuren tekenen nooit tweemaal op dezelfde plaats, behalve in Jeruzalem.

– Tekenen gebeuren bijna altijd bij de eerste keer dat het Evangelie ergens gepredikt werd.

– Tekenen komen in de Bijbel altijd en alleen voor bij het begin van een nieuwe periode, of als tijdelijk getuigenis, of als oordeelsbericht aan ongelovigen.

Toen de Joden ook de tekengaven van de Heilige Geest afwezen (tegen Handelingen 28:28, <pinksteramnestie dan voorbij>), nadat ze voordien de Zoon Gods hadden afgewezen, en nog eerder God de Vader in het OT, heeft God hen als natie verworpen, en zo kwam de belegering van Jeruzalem (66-70 n.C.) en werden de Joden over de hele wereld verspreid (diaspora). Vanaf dan geen tekengaven meer maar geloof tot geloof (Romeinen 1:17) en geen wonderen meer in de volwassen Gemeentebedeling. Als de Gemeente binnenkort wordt opgenomen, zal Israël hersteld worden en krijgen zij opnieuw tekenen, want “de Joden begeren tekenen” (1 Korinthiërs 1:22).

*Pinksteramnestie: Gods aanbod van vergiffenis aan Zijn verbondsvolk (Hand. 3:19-21) indien zij zich bekeerden van het kruisigen van hun Heer. Hij zou hen niet enkel vergiffenis schenken maar Christus zou ook terugkomen om de beloften te vervullen die gedaan werden aan hun (Israëls) voorvaders. Israël als natie weigerde echter de pinksteramnestie en als straf werd Juda en Jeruzalem verwoest in 70 n.C.

Eindnoten:

[1] http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tekenen&wonderen.pdf

[2] http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pinksterdwaling.pdf ; http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Pinksteramnestie.pdf

[3] http://www.verhoevenmarc.be/PDF/lijden.pdf ; http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kruis.pdf

Lees verder:

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingen2.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening2.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tekenen&wonderen.pdf

Het volmaakte is niet de hemelse toestand: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor13.pdf

Tekengaven niet voor vandaag: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Markus16_17-18.pdf

En verder artikelen onder:

http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster en http://www.verhoevenmarc.be/#Dwalingen

1 Pinksteramnestie: Gods aanbod van vergiffenis aan Zijn verbondsvolk (Hand. 3:19-21) indien zij zich bekeerden van het kruisigen van hun Heer. Hij zou hen niet enkel vergiffenis schenken maar Christus zou ook terugkomen om de beloften te vervullen die gedaan werden aan hun (Israels) voorvaders. Israël als natie weigerde echter de pinksteramnestie en als straf werd Juda en Jeruzalem verwoest in 70 n.C.

Opgewekt de plank mis slaan

Ik heb de stream aanstaan om te luisteren naar het opwekkingsfeestje in Biddinghuizen. Heb alweer schaamteloos gebedel gehoord, een “uitdaging” van 600.000 euries die opgelost moet worden, en dat als we geven we MEER gezegend worden…verder een hele trits songs, zoals die waarin God wordt uitgedaagd Zijn kracht te laten zien…als Hij dat daadwerkelijk (weer) zal doen, ZICHTBAAR ingrijpen,  zijn de rapen gaar….ik heb begrepen dat “apostel” Edgar Holder vanmorgen zal voorgaan.

Maar er zijn helemaal geen apostelen (fundamentleggers en ooggetuigen van Christus) meer….

De boodschap: we zijn niet waar we moeten zijn.

Dus Christus doet Zijn werk niet goed?

Ik ben blij dat ik thuis ben, en niet in de pinkstermassa ;-)

Kijk en zie de livestream

https://www.grootnieuwsradio.nl/opwekking2018/overzicht

Wonderen die geen wonderen zijn, maar puur suggestie

Wat ik vanmorgen op mijn Twitter tijdlijn las:

Een paar weken geleden maakte CIP.nl melding van een groot wonder op Urk. Tijdens een wonderlijke zaterdag, georganiseerd door Royal Mission, zou Albert Bos wonderbaarlijk zijn genezen. De video van evangelist Martin Koornstra werd maar liefst 32.000 keer bekeken op Facebook. Op de beelden is te zien hoe er triomfantelijk met krukken werd gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap.
Het leek op de videobeelden die Martin Koornstra plaatste of er zich een “onvoorstelbaar wonder” had voltrokken, zoals de titel van de video ook suggereerde. Met de kennis van nu kunnen we stellen dat Albert z’n botten in ieder geval niet volledig zijn genezen, hij niet volledig pijnvrij is, nog in het gips zit en een bot stimulator heeft. Hij kan ook nog niet normaal lopen.

In gesprek met CIP.nl liet Albert dinsdag weten het zelf wel als een wonder te zien dat hij minder pijn heeft dan eerst. “Ik zie het nog steeds als een wonder. Ik kan nog altijd normaal uit bed komen.” De ervaring met gebedsgenezing heeft z’n relatie met God verdiept, zo vertelt hij.

Over het lopen zegt hij: “Ik kan een paar stukjes wandelen, maar daar houdt het ook mee op.”

Albert hoopt verder op een spoedig herstel. “Het is toch belangrijk om positief in het leven te staan.” 

Het enige positieve hieraan is natuurlijk wel dat het geloof van Albert verdiept is.

Maar een “onvoorstelbaar wonder?” Wie denkt Martin Koornstra eigenlijk te belazeren?

Kap met die zogenaamde “tekenen en wonderen” en ga de Bijbel openen en bestuderen. Want:

” Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods “  Romeinen 10:17

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust ” 2 Timotheüs 3:16-17

“Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten”  Hebreeën 4:12