The new world order in Bible Prophecy

The implementation of Antichrist’s system will require a crisis and Jan shows how all efforts are leading to the Rapture of the Church. From secret societies to the banking industry, from the billionaire cabals to Celine Dion and the entertainment industry, the world is preparing for a one-world scheme that will end in failure. Their seven year paradise will be the Tribulation.

Het nieuwe normaal, als in de dagen van Noach

Over “het nieuwe normaal”, de dagen van Noach en de tijd van de opname, voor de wederkomst van Christus. Over transhumanisme, geknoei met DNA en injecteerbare chips. Geestelijke strijd. We leven in de tijd van het einde.

Pastor Jimmy Root legt uit wat ‘de dagen van Noach’ zijn en hoe dit zich verhoudt tot onze tijd. Dit alles in het licht van Mattheus 24 en de opname. We leven in het “nieuwe normale”! Nederlands ondertiteld.

Zie ook

Als in de dagen van Noach

The Coming Prince

Sir Robert Anderson was a theologian who also served as the second Assistant Commissioner of the London Metropolitan Police. Anderson is now best remembered for being a prolific Christian author. Anderson’s most famous work is The Coming Prince, a book on the prophecies of Daniel and the coming Antichrist. This classic is considered a must read for Biblical students.
the Coming Prince by Sir Robert Anderson

Download .pdf

 

CHAPTER 1: Introductory
CHAPTER 2: Daniel And His Times
CHAPTER 3: The King’s Dream And The Prophet’s Visions
CHAPTER 4: The Vision By The River Of Ulai
CHAPTER 5: The Angel’ s Message
CHAPTER 6: The Prophetic Year
CHAPTER 7: The Mystic Era Of The Weeks
CHAPTER 8: “Messiah The Prince”
CHAPTER 9: The Paschal Supper
CHAPTER 10: Fulfillment Of The Prophecy
CHAPTER 11: Principles Of Interpretation
CHAPTER 12: Fullness Of The Gentiles
CHAPTER 13: Second Sermon On The Mount
CHAPTER 14: The Patmos Visions
CHAPTER 15: The Coming Prince
PREFACES

 

Opname en wederkomst

Uit: “Dienen en verwachten”, beschikbaar gesteld, ingescand en bewerkt door Hans

klik afbeelding voor 250 REDENEN VOOR DE PRE-TRIB OPNAME

De opname van de gemeente en de wederkomst van Christus  zijn twee duidelijk van elkaar onderscheiden gelegenheden, en dus niet één en hetzelfde ding. Een kort overzicht:

DE OPNAMEDE WEDERKOMST
Christus komt in de lucht 1 Thess. 4:17.
Christus komt vóór de Zijnen 1 Thess. 4:16, 17
In de eerste plaats voor de gemeente. 1 Thess. 4:16, 17
Zij heeft plaats voor de dag des Heren 2 Thess. 2:1-12
Zij is een tijd van zegen 1 Thess. 4:18
Een verborgenheid (een waarheid, die nog niet geopenbaard was). 1 Kor. 15:51
De tijd niet bepaald
Christus komt op de aarde Zach. 14:4
Christus komt met de Zijnen Jud.:14
In de eerste plaats voor de Joden. Jer.30:7; Matth. 24:16-20
Zij heeft plaats tijdens de dag des Heren Matt. 24:29, 30
Het is een tijd, die met oordeel begint2 Thess. 1:8,9
Geen verborgenheid. Daniël sprak er reeds over.Dan. 2:44
De tijd bepaald en tijdstippen nauwkeurig vastgesteld; b.v. 7 jaar, 31/2 jaar, enz.

Continue reading “Opname en wederkomst”

Israël in profetisch perspectief

Brochure geheel belangeloos ingescand, bewerkt en aangeleverd door broeder en vriend Hans

Israëls roeping en bestemming

“In de derde maand na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, op dezelfde dag, kwamen zij in de woestijn Sinaï Nadat zij van Refidim opgebroken waren, kwamen zij in de woestijn Sinaï en legerden zich in de woestijn; en Israël legerde zich daar tegenover de berg. Toen klom Mozes op tot God, en de HERE riep tot hem van de berg, en zeide: Zó zult gij zeggen tot het huis van Jakob en meedelen aan de Israëlieten: gij hebt gezien, wat lk de Egyptenaren heb aangedaan, en dat lk u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en Mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Toen kwam Mozes en ontbood de oudsten van het volk en legde hun al deze woorden die de HERE hem geboden had, voor. En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de HERE over” (Exodus 19:1-8).

Met deze gedenkwaardige woorden, vele duizenden jaren geleden uitgesproken, is de reis van Israël als de heilige natie van God begonnen. Uit Egypte tot de HERE gebracht, werd het volk opgenomen in de relatie met God door het verbond der wet. De HERE Zelf heeft Israël op wonderbare wijze uit Egypte verlost en zodoende de belofte aan Abram bevestigd (zie Gen.15:13, 14). Aan hem had God beloofd, dat hij tot een groot volk zou worden onder de zegen des HEREN (Gen.12:1, 2).
En nu is het zover. Aan de voet van de berg in de woestijn Sinaï bevindt zich het legerkamp van Israël. Door het verbond dat nu gesloten gaat worden komt Israël apart te staan van de andere volkeren om een persoonlijke bezitting van God te zijn: “Mij ten eigendom” (vers 5). Precies zoals Mozes het later nog eens herhaalt in Deut.7:6:

“Want gij zijt een volk, dat de HERE, uw God, heilig is; Cl heeft de HERE, uw God, uit alle volken op de aarde uitverkoren om Zijn eigen volk te zijn.”

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle andere volken niets met God te maken hebben. God zegt in Ex.19:5: “de ganse aarde behoort Mij.” Ieder mens, elk volk is verantwoording schuldig tegenover God, de Schepper. Alleen, Israël neemt tenmidden van alle overige volken een bijzondere plaats in. Het is bestemd om voor de HERE een koninkrijk van priesters te zijn en een heilig volk (vers 6).

In deze woorden ligt een geweldige profetie opgesloten aangaande een verre toekomst, want nog nooit is Israël er aan toe gekomen om werkelijk de HERE waardig te wandelen als een koninkrijk van priesters. Zoals onder Israël Levi de priesterstam was, die bemiddelde tussen de HERE en Zijn volk, zo zullen in de toekomst (toen nog ver, nu dichtbij!) alle Israëlieten priesters zijn voor God (zie Openb.1:6). Israël zal bemiddelen tussen de HERE en de volkeren en de eerste onder de naties zijn! Wat een geweldig perspektief wordt hier geboden.
Er is echter één voorwaarde aan verbonden voor Israël:

“indien gij aandachtig naar Mij luistert en Mijn verbond bewaart”

Continue reading “Israël in profetisch perspectief”