Geen religie maar Christus

copyright en credits: Marc Verhoeven

Beste lezer, laat het voor u duidelijk worden: Religie is uit de mens, maar Christus is uit God. Wegens alle door mensen ontwikkelde dwalingen hanteren wij de wijze leus:

Geen religie, maar Christus!

De Bijbel leert niet dat wij worden gered door het beoefenen van een of andere religie. Er is geen redding gelegen in het behoren tot een of andere religieuze organisatie, kerk, genootschap of sekte.
Wij worden ook niet gered door het volgen van een of andere menselijke leider. Gods Woord leert glashelder dat er maar één naam is waardoor wij behouden kunnen worden en dat is de Here Jezus Christus:

“En de zaligheid is in geen Ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden”: Handelingen 4:12.

Wij worden daarom niet gered door Jahweh of Jehovah te aanroepen, want dat is de naam van God in zijn relatie met het Joodse volk, Zijn verbondsnaam: Jesaja 43:10, 11. De Joden waren getuigen van Jahweh terwijl christenen verzocht worden te getuigen van de Heer Jezus Christus:
De Heer Jezus zei:

“…gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en
Samaria, en tot aan het uiterste der aarde”: Handelingen 1:8.

Velen menen dat er tussen God en de mensen middelaars zijn die wij moeten aanroepen voor onze redding. Zo worden dan vele “heiligen” aanroepen met vooral Maria die als “middelares” zowat de voornaamste plaats inneemt in de katholieke liturgie. De Bijbel leert dit nergens, integendeel, laat het volgende u duidelijk worden:

“Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus”: 1Timotheüs 2:5.

Ook al beweren tegenwoordig velen dat allerlei religies of filosofische overtuigingen tot God en tot behoudenis kunnen leiden, de Heer Jezus leert ons dat er maar één weg is tot God. Hij zei dit in niet mis te verstane woorden:

“Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven; niemand komt tot de Vader, dan door
Mij”:  Johannes 14:6.

Alléén de Heer Jezus is “de Deur van de schapen”: Johannes 10:7-13.
In plaats van religie zond God ons een “Leidsman en Voleinder des geloofs” (Hebreeën 12:2) en een “Vorst des levens” (Handelingen 3:15).

De oorspronkelijke uitgave van de Statenvertaling in 1637 onderging in de loop der tijden vele taalkundige wijzigingen, wegens de ontwikkeling van de Nederlandse taal. De vertaling zelf bleef echter altijd dezelfde, vandaar dat er nogal wat archaïsmen in behouden bleven en de leesbaarheid wat stroef blijft. Maar de Statenvertaling blijft de nauwkeurigste Nederlandse vertaling uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks; zoals ook de King James Version (1611) de beste Engelse vertaling blijft. Moderne vertalingen (sinds  1880) kan men beter mijden omdat deze min of meer mishandeld werden door vrijzinnigen (zoals Westcott en Hort en dergelijke). In het bijzonder de bijbelvertalingen in de omgangstaal, zoals de ‘Groot Nieuws Bijbel’, zijn door en door besmet en beslist te weren!

Daarnaast zijn er nog ergere: de ‘sektenbijbels’, zoals de ‘Nieuwe Wereldvertaling’ van de Jehovah-Getuigen. In zo’n ‘bijbel’ is de sektarische dwaalleer reeds ingeweven. Zulke nep-bijbels zijn nog te slecht om bij het oud papier te gooien, en kunnen best
onmiddellijk vernietigd worden, opdat ze niemand anders aansteken.

“Die de Zoon heeft, die heeft het leven”: 1 Johannes 5:12

Geen enkele andere leider, of hij zich nu apostel, profeet, evangelist, pastoor, leraar, priester, imam, dominee, diaken, paus, goeroe of kardinaal noemt, en geen enkele kerkelijke of ‘christelijke’ overheid, heeft het recht de plaats van die éne Meester in te nemen:

“Want Eén is uw Meester, en gij zijt allen broeders … Noch zult gij meesters genoemd worden; want Eén is uw Meester: [namelijk] Christus. Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf verhogen zal, [die] zal vernederd worden”: Mattheüs 23:8-12.

Ook al zijn er christenen met herderlijke gaven en bestaan er ook christelijke ambten (oudsten, diakenen), zij zijn slechts dienstknechten van de Heer. Er is in feite slechts “één Herder” van en voor de kudde: Johannes 10:16.
Niemand heeft het recht zich “vader” te laten noemen, zoals dit inderdaad het geval is met de titels “paus”, “heilige vader” of “pater”:

“En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde, want Eén is uw Vader, [namelijk] Die in de hemelen is”: Mattheüs 23:9.

Wij zijn allen persoonlijk rekenschap verschuldigd aan God, niet aan kerkelijke of religieuze leiders:

“Wie zijt gij, die de huisknecht van een ander oordeelt? Hij staat, of hij valt zijn eigen heer”: Romeinen 14:4.

Religie, met haar louter holle, lege vormelijkheid, en met haar leer van ‘redding door eigen werken’, kan u niet rechtvaardig maken voor God. Dat kan alleen Gods genade, door middel van bijbels geloof in het offer van Jezus, opdat niemand in zichzelf zou roemen. Tot geredde gelovigen schreef Paulus het volgende:

“Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof; en dat niet uit u: het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme”: Efeziërs 2:8, 9.

Daarom, behoort alléén uw liefdevolle Heer toe. Stelt u niet langer onder de dode riten en de dwingelandij van menselijke religie.
God zond geen religie voor onze redding. Hij zond zijn eigen Zoon:

“En [Hij] heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is, [en] de vervulling van Hem, Die alles in allen vervult”: Efeziërs 1:22, 23.

 

“Jezus dan zeide weer tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen .. Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden … De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben”: Johannes 10:7-10.

Een religieus apparaat kan het recht op het uitdelen van eeuwig leven niet voor zichzelf opeisen, zogenaamd als “de enige ware kerk”, want God zond ons niet een of andere “ware kerk” als redder. Hij zond ons dus geen enkel soort instituut als redder. God zond ons als redder… juist, ja: Zijn Zoon Jezus Christus:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”: Johannes 3:16.

God gaf ons voor onze redding geen kerk of sekte die pretendeert “de Waarheid” te prediken. God gaf ons zijn Zoon die de Waarheid IS:

 

“Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door
Mij”: Johannes 14:6.

Christenen dienen déze waarheid uit te dragen, maar zij mogen niet hun kerkstructuur of enige leiding aanduiden als de weg, de waarheid en het leven.

Echt onvervalst christendom is Christo-centrisch!

Boven alle zichtbare en door mensen in verdeling gebrachte kerken heen staat Christus als het hoofd van iedere ware gelovige:

“Want één is uw Meester, [namelijk] Christus; en gij zijt allen broeders … Noch zult gij
meesters genoemd worden; want Eén is uw Meester, [namelijk] Christus”: Mattheüs 23:8,

Aan u de dringende keuze: ga verder met het beoefenen van dood-aanbrengende religie, of ga eronder uit, en leer uw ware Meester kennen en zijn genade. Keer daarom terug naar het leven brengende Woord van God: de Bijbel. Zonder de Bijbel is er geen wijsheid of kennis:

“De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen; ziet, zij hebben des HEEREN woord verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben?”: Jeremia 8:9.

 

“Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; omdat gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen …”: Hosea 4:6.

Wend u echter niet tot een of andere sektarische of moderne “bijbel”, waarin allerlei dwaal leringen ingeweven werden. Wend u tot het onvervalste Woord om daarin een licht te vinden op uw pad:

“Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad”: Psalm 119:105. “En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust”: 2 Timotheüs 3:15-17.

Vermits de Heer Jezus Christus het Woord Zélf is (zie Johannes 1) zal het duidelijk zijn dat wij Hem slechts kunnen kennen en dienen via de Schrift. Hij spreekt tot ons door het Bijbelse Woord. Keer daarom via Zijn Woord tot Hem terug.

Keer u af van dwaal sekten met hun indoctrinatie methoden, die u knechten aan hun systeemreligie. Zo geraakt u in een geestelijke gevangenis zonder muren. Definitie: Indoctrinatie is het systematisch onderricht in een leer met de bedoeling deze kritiekloos te aanvaarden ! Keer u dus af van elk systeem dat u geen zelfstandig denken gunt of aanmoedigt, doch alleen datgene wat door de leiders systematisch wordt voorgekauwd en ingepompt.

Keer u evenzeer af van al die dode kerken en gemeenten die de gezonde leer vervangen hebben door holle, lege vormelijkheid, heidense riten, of filosofie, humanisme, rationalisme, universalisme, dialectisch denken, existentialisme, post-modernisme, syncretisme, enz.

Keer u af van extatische geestvervoerders, emotionelen, naïevelingen, dwepers, wonderwerkers, religieus-occult belasten, zij die geen serieuze moeite doen om hun opvattingen aan de Bijbel te toetsen.

Keer u uitsluitend tot de Heer Jezus Christus en Zijn Woord, samen met hen die dat ook ernstig doen. Zo wordt u een christen.

Die de Zoon heeft, die heeft het leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.