Duidelijkheid over de Wet

Het wettig gebruik der Wet

De Wet, in de volksmond door leken “De tien Geboden” genoemd, is tot op de dag van vandaag een heet hangijzer onder Christenen. Onder het mom van ‘duidelijkheid scheppen’ wordt er doorgaans meer verwarring gezaaid.  Als het even tegenzit krijg je dan een verhandeling te horen dat deze onverkort van kracht is. Maar hoe zit het nou echt?

Begin vorige eeuw schreef ds. Harry Bultema er een lijvig boekwerk over, wat nog vrij recent hertaald en opnieuw is uitgegeven door Stichting Vlichthus. Vanwege het grote belang en blijvende waarde van deze informatie hebben we het opgenomen in onze bibliotheek.

Klik afbeelding om boek (pdf) te downloaden

“Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen”. Na vier hoofdstukken horen we Paulus in Galaten 5 : 1 bijna in het echt met verheven stem uitroepen: Stáát dan in de vrijheid – in de genade – van Christus! Keer niet terug tot een leven onder de wet! Het is helaas zo vaak nodig dat Paulus deze basiswaarheid van het Evangelie krachtig verkondigt.

Leven uit Genade of uit de wet?
Hoe is het toch mogelijk dat er in deze hele bedeling zo vaak gewezen moet worden op leven uit alleen Genade? Waarom wil men terug naar een leven onder een wet – of een deel daarvan – die notabene ooit alleen aan Israël als volk gegeven werd en ook weer opgeheven werd? En waarom accepteert men niet dat de wet wel goed is, maar dat het “vlees” nooit de wet kan houden? Waarom gelooft men niet de Schrift? Die stelt namelijk dat een wedergeborene ín Christus een nieuwe schepping is. En dat hij daarmee dood is in het vlees en dus ook dood voor de wet?
Waarom probeert men toch telkens weer wet en Genade aan elkaar te verbinden, terwijl Gods Woord deze gedachte volledig verwerpt? Als gelovige in Hem leven wij niet meer onder welke wet of regel dan ook. Die kerken, gemeenten, leiders of individuen zo vaak trachten op te leggen. Leef daarom vanuit de vrijheid van Christus!
Predikant Harry Bultema
De schrijver van “Het wettig gebruik der wet” is predikant Harry Bultema (1894 – 1952). Hij hield zijn gehoor jarenlang voor dat de wet een “regel der dankbaarheid” voor de verlosten is. Na tot inkeer gekomen te zijn, zei hij: “…. dat ik thans in de heilige overtuiging sta dat noch de wet van Mozes in haar geheel, noch de wet der tien geboden in het bijzonder, de regel der dankbaarheid voor de gelovigen is. Van deze overtuiging mag ik niet zwijgen. Maar wens ik met tedere liefde en vrijmoedigheid rekenschap te geven.” Hij doet dat vervolgens op een bijzondere treffende wijze, die wij graag via deze uitgave aan u doorgeven.

 

7 gedachten over “Duidelijkheid over de Wet”

 1. Het is idd 100% waar dat het NT claimt dat een wedergeborene onder de genade leeft en niet onder de wet. Maar is het niet zo dat dat ook het geval was in het OT?
  Als wij zeggen dat God de Alpha en Omega is, dat Hij dezelfde is die was, is en komen zal, hoe kan Zijn Woord dan veranderen?
  Of die veranderd niet en wij mensen denken het te veranderen.
  Is het niet zo dat de wet volgens de Bijbel een zeer grote last is als je denkt daardoor gered te worden, maar dat diezelfde wet zeer licht is als je het doet door het bloed en de genade van Gods Zoon?
  Voor de duidelijkheid je kan niet, nooit en never gered worden door de wet, daar was die ook niet voor bedoeld. Maar als de wet er niet is wie bepaald dan wat zonde, gerechtigheid, leven, zegen en vloek en de enig goede doctrine is? wij mensen soms of is dat alleen God!! voorbeeld wij leven onder de Ned. wet. als je je daaraan houd, ben je vrij van die wet, overtreed je de wet dan heb je een schuld en heb je de wet gebroken. Zo is het ook als met Gods wet, die is er voor ieders bescherming, om te leven in overvloed en zegen, houd je je eraan dan voldoet je aan Jezus verklaring dat je Hem en JHWH liefhebt of niet? Ik begrijp dat door vele horen zeggen, dat iedereen conclusies heb getrokken maar is het geloof niet uit het horen van Gods Woord? ik zou willen verzoeken kijk naar wat Jezus deed, of Hij de wet naast zich neerlegde indien ja doe net zo.
  Alleen indien Hij de wet had afgeschaft is dan Zijn offer nog iets waard daar Hij alleen als zondeloos een betekenis had?
  Het enige wat zonde zonde maakt is nl overtreding van de wet, of niet? dus als Hij de wet nihil maakt dan is ons geloof ook nihil. O en kom niet dat Hij het wellicht daarna heeft weggedaan, want dan is de betekenis van Hem als hogepriester (wat een 100% schaduw is van de wet) ook nul.

  Ik hoor graag uw vragen en of opm. in deze, maar ik hoop wel met onderbouwing van Zijn Woord.

  Mvg Raymond van Tittel en Jota

 2. Romeinen 7:6
  Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwheid des Geestes, en niet in de oudheid der letter.

  Romeinen 10:4
  Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft.
  (einde betekent: doel)

  2Korinthe 3
  2 Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen;
  3 Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.
  4 En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God.
  5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;
  6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
  7 En indien de bediening des doods, in letteren bestaande en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijns aangezichts, die tenietgedaan zou worden,
  8 Hoe zal niet veelmeer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?
  9 Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veelmeer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid.
  10 Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in dezen dele, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid.
  11 Want indien hetgeen dat tenietgedaan wordt, in heerlijkheid was, veelmeer is hetgeen dat blijft, in heerlijkheid.
  12 Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken,
  13 En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen dat tenietgedaan wordt.
  14 Maar hun zinnen zijn verhard geworden. Want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus tenietgedaan wordt.
  15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.
  16 Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen.
  17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.
  18 En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.

  Galaten 1:
  16 Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.
  17 Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelven zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre.
  18 Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelve wederom opbouw, zo stel ik mijzelven tot een overtreder.
  19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.
  20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.
  21 Ik doe de genade Gods niet teniet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.

  Kolossenzen 2
  13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;
  14 Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;
  15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.
  16 Dat u dan niemand oordele in spijze of in drank, of in het stuk des feestdags of der nieuwe maan of der sabbatten,
  17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.
  18 Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses;
  19 En het Hoofd niet behoudende, uit Hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met Goddelijken wasdom.
  20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast,
  21 Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan?
  22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen;
  23 Dewelke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwilligen godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging des vleses.

  De Wet is niet afgeschaft, maar vervuld (= vol gemaakt) door de Enige, het Lam van God, die waardig was dat te doen.
  En door Zijn rechtvaardigheid zijn wij rechtvaardig als we geloven.

 3. Hallo Jaap,

  Bedankt voor je reactie.
  Ik begrijp wat je neer zet, zo heb ik ook meer als 30 jaar gedacht.
  Maar de essentie heb je daarin zelf niet beantwoord.

  Ik weet dat je het waarschijnlijk niet beseft maar je van getuigd is: Als iemand zegt dat er iets is veranderd aan wat er in de eerste vijf boeken van Mozes staat, dan zegt die persoon eigenlijk dat God liegt en of dat God veranderlijk is. Wet maakt duidelijk wat zonde was en is. Zonder wet is niemand zondaar en is Jezus offer voor niets geweest. Toen jij je had bekeerd, van wat was dat dan als de wet er niet is?

  Ik weet uit eigen ervaring dat het is ongelofelijk moeilijk is om van de kerkelijke overleveringen en tradities af te komen. Als Johannes in het NT verklaart dat Jezus het Woord is uitgesproken door JHWH, waarvoor alles is gemaakt en door wie alles is gemaakt, en dat is zeer goed! Dan kan dat in een later stadium niet zeer goed zijn. Als Jezus er al bij was vanaf dag 1 dan was Hij het bijvoorbeeld die de Wet gaf aan Mozes en Jezus getuigd ook keer op keer dat een ieder terug moet gaan naar Mozes en de wet.

  Zijn Woord wat nog steeds zichtbaar is in Zijn onveranderlijke schepping, is DE getuige waarvan Hij zelf zegt dat niemand daarom onschuldig is omdat een ieder dat zelf kan zien.

  je geeft aan dat Romeinen 10.4 dat het het doel was en Telos kan idd doel betekenen, maar het betekend ook einddoel.

  Alles wat je opgeeft aan teksten is namelijk waar, nogmaals de Wet is niet bedoeld om gered te worden. de Wet maakt duidelijk dat wij Zijn genade nodig hebben.
  Maar net als onze eigen Nederlandse wet ben je pas vrij van de wet als je die houd en doet. Daar is die voor! om een bescherming een kader vast te stellen. Waarom omdat God het leuk vind om regeltjes aan ons te geven? NEE omdat wij mensen zijn en zonder die regeltjes is het heel snel afgelopen met ons. Zijn Woord dus ook Zijn geboden behoeden de aarde en alles wat leeft voor zelfdestructie. Als laatste; Als Gods wet voorbij is waarom wordt er niet bij gezegd dat je dus mag moorden of stelen of bedriegen? Waarom gaat het altijd bijvoorbeeld over Shabbat (wat trouwens het teken is tussen Hem en Zijn volk) en rein en onrein?

  Omdat de mens zaad is van Adam en door Adam doen wij wat een ieder doet en dat is: wij willen zelf beslissen wat goed is en wat slecht. En God heeft dat toch niet gezegd toch? Wie is de mens dat zelf kan bepalen welke wet er wel geld en welke niet? en belangrijker WAAR STAAT DAT?

  Ik hoop dat je je niet aangevallen voelt maar dat je in ieder geval controleert waarom er in Openbaring staat dat alleen diegene Zijn Poorten mogen binnengaan die EN het GELOOF in Jezus hebben EN ZIJN GEBODEN doen.

  Dus geloven wij echt dat Hij onveranderlijk is, de Alpha en Omega, die was is en komen zal? of is Hij een veranderlijke god die misschien wel volgende week verder gaat met alleen kleine kinderen die rood haar hebben?

  Ik denk dat ik me toch maar vast houd aan Zijn woord die straks als alles is gebeurd, zegt:
  12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
  13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.
  14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

  Shalom Raymond

 4. Ha Raymond,
  ik nodig je uit om de Hebreeen brief te bestuderen. De Hogepriester van het nieuwe Verbond is een andere dan van het oude….
  Hebr. 7:12
   Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet.

  ps: Ik heb geen last van kerkelijke dogmatiek, leringen of ballast. Ben buitenkerkelijk opgegroeid en opgevoed, en ben dat nog steeds.

 5. “Deze en alle andere boeken en brieven uit het NT zijn nl in onderwerpen niet anders dan het oude testament”

  Dus het staat er wel zwart op wit, maar het bekent slechts iets wat Raymond wenselijk vindt

  En hier maak je een uitglijder van jewelste. Met zoveel woorden suggereer je dus eigenlijk dat het NT overbodig is, want dezelfde strekking???

  Ik ben er klaar mee. Je bent exit.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.