Doortrapte maar domme poging

Weer een phishing mail, deze keer zogenaamd van ING. Vreselijk┬áirritant als┬áik er weer een binnenkrijg….laten die luie $%#@^&┬áeens gaan werken voor de kost!!! Vraag me wel af wie daar nog steeds instinkt…

 

Gelijk even doorgestuurd aan valse-email@ing.nl Meer info hierover van de echte ING bescherming tegen phishingberichten

 

—–begin mail—–

 

Geachte ING-klant,

Wat is er gebeurd?

Afgelopen┬ámaand hebben wij onze klanten┬ágewaarschuwd┬ávoor een phishingaanval waarbij wordt geprobeerd om malware te installeren. De phishingmail die nu rondgaat vraagt om hun inloggegevens. Daarnaast bevat het bericht een link die een frauduleuze app genaamd “ING Protect Service” probeert te installeren.

Wat┬áis het gevolg van de┬á’kwaadaardige app?’

Via de kwaadaardige app kunnen de cybercriminelen achter de aanval geld van de bankrekening stelen. In de phishingmail wordt gesteld dat het account van de gebruiker onrechtmatig zou worden gebruikt. De bank zou daarop de TAN-functie tijdelijk hebben geblokkeerd. Om de blokkade op te heffen moet de gebruiker op de meegestuurde link klikken. Trap hier niet in, dit is werk van fraudeurs.

Hoe lost u dit probleem op?
Wij hebben daardoor in samenwerking met Android en Apple een update ontwikkelt waarbij uw telefoon beveiligd is tegen malware. De update ontvangt u van ons binnen 3 (werk)dagen per sms-bericht op uw geregristreerde mobiele telefoonnummer. Hierin treft u ook de verdere instructies van de installatie.

Om de update te kunnen installeren is het van belang dat u uw gegevens verifieert.

LINK VERWIJDERD om uw actuele gegevens te verifiëren.

Let op: Indien u deze update niet installeert, zal de schade van phishing of malware niet meer door ons worden vergoed.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

ING Bank N.V.

 

—-einde ┬ámail—–
 

Alverzoening? Veel te kort door de bocht!

Ik ben nog steeds, zij het een zeer onregelmatig, bezoeker van een website waar ik ooit aan heb meegewerkt. Deze site draagt vandaag de dag, naast anti-israelisch/ anti-joods gedachtengoed, nog steeds de ‘leer der alverzoening’ uit, zoals geleerd door in die kringen bekende ‘bijbelleraren’ als André Piet en Date Gorter. Sinds mijn 44e geloof ik niet meer in deze leer, wat ik ongeveer twee jaar daarvoor wel gedaan heb. Met volle overtuiging heb ik, nadat de bril van alverzoening van mijn neus werd afgepakt, afstand genomen van de ronduit gebrekkige en smalle bijbeluitleg (omgekeerde pyramide) en tevens het dedain naar ‘gewone’ gelovigen (lees:niet-alverzoeners) toe. Maar goed, vanmorgen nam ik aldaar kennis van dit artikel, waarin we diverse bekende stokpaardjes en ook vooroordelen voorbij zien draven.

Een bekend verschijnsel wat ik regelmatig heb waargenomen binnen (niet uitsluitend) alverzoeningskring is het ridiculiseren en het tot een wanstaltige karikatuur maken van gelovigen en hun geloof buiten de eigen inner circle. Zo ook hier.

Citaat:

Alverzoening volgens “gewone”Christenen

Uiteindelijk vergeeft God alle mensen hun zonden en mogen alle mensen de hemel in, of ze nu goed of slecht waren, of ze nu tijdens hun leven in Jezus geloofden of niet. Dat betekent dus dat iedereen er maar op los kan leven en dat er niet meer geêvangeliseerd hoeft te worden, want alle mensen worden toch wel gered. Jezus is dus eigenlijk voor niets gestorven.

Dat betekent dus dat Nero, Hitler, Osama bin Laden, Saddam Hoessein en al die andere schurken straks gewoon te midden van onze schaamteloze buren en rottige collega’s naast ons in de hemel zitten koffie te drinken. ONS, die ons hele leven ons stinkende best hebben gedaan om vroom en fatsoenlijk over straat te gaan. ONS, die nooit eens konden uitslapen op zondagmorgen, die filters op onze computers hadden om ranzige websites te blokkeren, ONS, die enz.

 

Commentaar:

Eerlijk gezegd denk ik (weet het eigenlijk wel zeker) dat er weinig tot geen ‘gewone’ christenen zijn die op deze gronden, met deze argumenten, de leer der alverzoening afwijzen als onbijbelse leer. De ‘gewone’ christenen die ik ken, doen helemaal niet hun stinkende best om een vroom en fatsoenlijk gelaat aan de buitenwereld te tonen. Zij leven eenvoudig hun geloof, niet onder de Wet, maar uit Genade. Zij wiijzen deze leer af op grond van wat heel de Schrift leert. Dat is een heel andere benadering dan wat de leer der alverzoening doet; een samenraapsel uit de context gesloopte bijbelteksten laten buikspreken.

Citaat:

Alverzoening volgens “Alverzoeners”

“Dat God alle dingen (ALLES dus) eens met Zich zal verzoenen staat zwart op wit in de Bijbel, n.l. in Kolossenzen 1:20. Er staat bij dat dit gebeurt door het bloed van het kruis. Jezus is dus niet voor niets gestorven! “door Hem, vrede makend door het bloed van Zijn kruis, alle dingen weer met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is” (letterlijk vertaald vanuit het Grieks).

Commentaar:

De Griekse tekst leest TA-PANTA waar in het Nederlands in veel vertalingen “alle dingen staat”. Betekent dat werkelijk ALLES wat er bestaat, of houdt het woord “allen/alles” een beperking in? Jazeker! Met allen/alles wordt bedoeld: de verzameling der genoemde en bedoelde dingen of personen. Merk ook op dat in dit vers de zaken “onder de aarde” (denk aan het dodenrijk) uitdrukkelijk niet genoemd worden.

Citaat:

Verzoening is iets anders dan vergeving, verzoening betekent dat de vijandschap wordt opgeheven. Welke vijandschap? Die van mensen naar God toe, niet andersom, want God is nooit onze vijand geweest!

Commentaar:

Let op. Dit is een rookgordijn. Weliswaar mag het zo zijn zo dat God nooit de vijand van de mens is geweest, andersom is dat zeer zeker wel het geval. Waar het met name in het onderwijs van Paulus over gaat, is dat de mens van nature dood is voor God, in overtredingen en misdaden. Niemand uitgezonderd. De mens die Christus afwijst zal in zijn zonden sterven. Waar geen opstandingsleven is gekomen, blijft de dood.

Citaat:

“Dat alle mensen gered en gerechtvaardigd worden staat op meerdere plaatsen in de Bijbel, bijv. in

Romeinen5:18 “Zoals door één mens[Adam]alle mensen zijn veroordeeld zo zullen ook door één Mens [Jezus Christus] alle mensen worden gerechtvaardigd.” Dit staat ook vermeld in 1Korinthieers 15:22. En in 1Timotheus 2:6 staat: “Christus Jezus gaf Zichzelf tot een losprijs voor allen.”

In Johannes 4:42 staat “Jezus Christus is de Redder der wereld.” In 1Johannes 2:2 staat “Jezus Christus is een verzoening niet slechts voor onze zonden, maar voor de gehele wereld.”Bovenstaande Bijbelverzen vertellen het ware evangelie, dit is te mooi om niet verteld te hoeven worden!

Commentaar:

Hier zien we een bekend staaltje “bijbelteksten plukken”. Men gaat geheel voorbij aan het gegeven dat een bijbeltekst, en zelfs een los woord, zijn betekenis ontleent aan de context waarin deze is opgeschreven. Je kunt uit een gewoon boek ook niet naar believen een paar zinnen pakken om de strekking van het boek betrouwbaar en volledig weer te geven.

Citaat:

“Dat iedereen er maar op los zou kunnen leven is in principe waar, want er staat in Romeinen 5:20  “waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden.” Hoe meer zonde, hoe meer genade dus! Hoe komt het dan dat “Alverzoeners”er niet maar op los leven? Iedereen die tot op het bot besef heeft van de liefde en genade van God voor Zijn hele schepping en van de losprijs die Christus met Zijn bloed voor allen betaald heeft, zal gaan leven vanuit diep ontzag en dankbaarheid in volwassen geloof, niet in zonde.

Commentaar:

Bovenstaande redenering is gedeeltelijk waar, ik zou het zelfs een halve waarheid durven noemen, lees mee in Romeinen 6:11-18

Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.

Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams.

En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.

Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre.

Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?

Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt;

En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.

En vele andere gedeelten met dergelijke strekking

 

Citaat:

“Alverzoeners”weten vanuit de Bijbel dat er voor gelovigen niets te verdienen valt en dus ook de hemel niet. Geloof is een gave van God (Efeziêrs 2:8-9), geen eigen keuze. Er bestaat niet zoiets als een vrije wil. Alles geschiedt volgens de wil van God. ” Hem, Die in alles werkt naar de raad van Zijn wil”Efeziêrs 1:11).

 

Commentaar:

Hier wordt wederom een rookgordijn opgetrokken. “Gewone” gelovigen weten dat zij uitsluitend gered zijn op grond van geloof in het volbrachte verlossingswerk van Christus. Tevens roept de Schrift van voor tot achter op tot geloof, berouw, bekering. Als dat allemaal gegeven wordt, vanwaar dan al die oproepen? Het zijn er teveel om hier te vermelden, maar een heel duidelijke geeft de apostel Paulus in Handelingen 17:30-31:

God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.

Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.

 

Citaat:

“Dwaalleer wordt voorzegd door Paulus in 2Timotheus 4:3 “Want er komt een tijd dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen, maar naar zijn eigen smaak leraren om zich heen zal verzamelen die de oren strelen” Wat is de gezonde leer? Dat God alles bestuurt en in de hand heeft en dat er nooit iets misgaat. Dat Jezus Christus de Redder IS van alle mensen, i.p.v. dat Hij hun Redder WIL ZIJN. De gezonde leer is in feite alles wat de apostel Paulus leerde, wat aan hem, bij meerdere gelegenheden, door de verheerlijkte Christus geopenbaard werd!

Commentaar: De gezonde leer houdt vast aan heel Gods woord en veroorzaakt geen twist en woordenstrijd Titus 1:9, 2 Petrus 1:20 1 Timotheus 6:3-5 en vele andere.

Citaat:

De meeste kerken en evangelische gemeenten besteden nauwelijks nog aandacht aan de brieven van Paulus. “Alverzoeners” juist wel.

Commentaar:

Een valse wij-zij bak. Hier wordt het verhaal echt boterzacht. Dit is een zeer algemene veronderstelling, of beter nog: vooroordeel waarvoor geen enkele onderbouwing wordt gegeven. Alleen zoiets als wij zijn goed, zij zijn fout. Met een dergelijke redenering ga je niemand overtuigen.

Citaat:

Het geloof in de verzoening van alle dingen is geen nieuwe stroming, integendeel, het is al 2000 jaar oud, het is het geloof van de apostel Paulus en zijn navolgers! Dwaalleer is in de loop der eeuwen in de kerken ontstaan, die afweken van de gezonde leer van Paulus.

Commentaar:

Wederom een boterzacht vooroordeel, waarvoor geen enkel bewijs wordt gegeven. Dat een enkele verdwaalde oude kerkvader dit uitgedragen heeft, zegt NIETS over het getuigenis van gerechtigheid en oordeel wat de Schrift ons voorhoudt…

Johannes 3:36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

1 Johannes 5:10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.

 

Er valt nog genoeg over te zeggen, maar dat is hier de bedoeling niet. Dit artikel is geenszins een poging de leer te weerleggen, dat vind ik zonde van de tijd en anderen kunnen dat veel beter dan ik. Mijn intentie is niets meer dan aan te tonen hoe exemplarisch het genoemde artikel is vanwege de halve waarheden (i.q hele leugens) en drogredeneringen die de apostelen der alverzoening ons willen doen geloven. Er zit maar een ding op: Wees als de Bereeers, ga niet af op een oorstrelend verhaaltje, maar onderzoek zelf ! (Handelingen 17:11)

 

bijgewerkt: 19-03-2018

Universalism? No way.

 

By Matt Slick

Source

Universalism teaches that all people will eventually be saved and that no one goes to the fiery-hell to suffer for their sins.┬á It means that everyone is saved, whether or not they have accepted or openly rejected Jesus’ atonement.┬á Of course, this goes against Heb. 10:26-27 which says,

“For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, 27but a certain terrifying expectation of judgment, and the fury of a fire which will consume the adversaries,” (NASB).

There is a danger in the Universalist position.┬á It can weaken the need for someone to receive Jesus as Savior.┬á To prove the point I provide this “exaggerated” illustration.┬áREAD @ SOURCE >>>

Vroeger heette het donker Afrika, maar….

Wat je zoal koppensnellend tegenkomt op een doorsnee doordeweekse middag…heb acuut geen trek meer in eten :(

Op de site van de Telegraaf:

Gedwongen kannibalisme in Zuid-Sudan

ADDIS ABEBA - Partijen in de burgeroorlog in Zuid-Sudan hebben zich bezondigd aan gruweldaden. In een rapport van de Afrikaanse Unie beschrijven getuigen van bloedbaden in de hoofdstad Juba hoe mensen gedwongen werden het bloed van doden te drinken of gebraden mensenvlees te eten.

Soms wordt er in Griekenland antiek gevonden

 

www.undergroundworldnews.com
Athens (AFP) – US archaeologists in Greece have uncovered the skeleton of an ancient warrior that has lain undisturbed for more than 3,500 years along with a huge hoard of treasure, the Greek culture ministry announced Monday.

The treasure is “the most important to have been discovered in 65 years” in continental Greece, the ministry said.

The wooden coffin of the unknown soldier — evidently a person of some importance — was found on the site of the Mycenaean-era Palace of Nestor on Greece’s Peloponnese peninsula.

He had been laid to rest with an array of fine gold jewellery, including an ornate string of pearls, signet rings, a bronze sword with a gold and ivory handle, silver vases and ivory combs.

The jewellery is decorated in the style of the Minoans, the civilisation that flourished on the island of Crete from around 2000 BC, with the figures of deities, animals and floral motifs.

Read More:
http://news.yahoo.com/ancient-warrior…

Aspirant EU lid Turkije zet de toon

De website van de Telegraaf bericht vandaag:

Turkije haalt nieuwszenders uit de lucht

 

>>ISTANBUL - Turkije heeft woensdag twee televisiezenders uit de lucht gehaald. Bugün TV en Kanaltürk zijn in hun berichtgeving kritisch over de Turkse president Erdogan. Dinsdag nog had de Turkse overheid het management vervangen van de Koza Ipek Holding, het moederbedrijf van de twee zenders waar ook verschillende kranten onder vallen.<<

 

 

Past dit binnen┬áhet beleid (wisselgeld) van de EU om Turkije binnen te halen, in ruil voor “samenwerking in de vluchtelingencrisis” ? Dat belooft nog wat voor de toekomst van de Europese “democratie”. Kunnen ze in Brussel vast nog veel leren van Erdogan. Nu horen we Frau Merkel c.s. niet….

 

Russia overrides Middle East cyber waves

Source

The distance as the crow flies between RussiaÔÇÖs Syrian air base Al-Hmeineem near Latakia and its Iraqi host facility at Al Taqaddum Air base is 824 km (445 nautical miles). From the Latakia base to Israel, the distance is just 288 km or 155 nautical miles, a hop and a skip in aerial terms. SyriaÔÇÖs ruler Bashar Assad first let Moscow in with the use of a base where 30 fighter and bombing jets are now parked. Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi followed suit Saturday,┬áOct. 24 by granting the Russian Air force the use of a facility 74 km from Baghdad.

Their presence in the two bases draws a strong arc of Russian aerial control at the heart of Middle East. By boosting its two extremities with state-of-the-art electronic warfare systems, Moscow has imposed a new reality whereby it will soon be almost impossible for any air or ground force, American or Israeli, to go into military action above or inside Syria or Iraq without prior coordination with the Russians.
The bricks of Russian domination are now almost all in place.
In the last week of September, two Ilyushin-20 (IL-20 Coot) super-surveillance planes stole into Syrian airspace, to provide a major upgrade for the Russian air fleet of Sukhoi-30 fighter jets, cargo planes and attack helicopters gathering for combat in Syria.
This was first revealed by┬áDEBKA WeeklyÔÇÖs military and intelligence sources on Oct. 2.
The IL-20s, the Russian Air ForceÔÇÖs top-line intelligence-gathering aircraft, brought over from the Baltic Sea, have exceptional features as an intelligence platform. Their four turboprop engines enable it to stay airborne for over 12 hours, using its thermal and infrared sensors, antennas, still and video cameras, and side-looking airborne (SLAR) radar to collect a wide range of data from long distances, day or night, in almost any kind of weather.

The Coot-20 collates the data gathered and transmits it to intelligence or operational command centers in Moscow or its Latakia air base by powerful jam-resistant communications systems, satellites and other methods.

Aloft over Syria, the IL-20 can supply Russian forces and commanders with a complete, detailed picture of the situation on the ground. Its close proximity to Israel, moreover, enables this wonder plane to scoop up a wealth of data from across the border – not just on IDF military movements on the Golan, but also to eavesdrop on electronic activity and conversations in Jerusalem, Military Staff Headquarters in Tel Aviv, Air Force bases in southern Israel and even the nuclear complex in Dimona in the Negev.

DEBKAfileÔÇÖs military sources add that an Il-20 Coot has been sighted in the last few days at the Iraqi Al Taqaddum Air base near Baghdad.
Then, on Oct. 4, our sources reveal, another Russian super-weapon was brought to Syria by Russian cargo ships: Nine MT-LB armored personnel carriers fitted with the Borisoglebsk 2 electronic warfare systems, which are among the most sophisticated of their kind in the world.

These APCs were secretly driven aboard tank carriers to Nabi Yunis, which is the highest peak of the Alawite Mountains along the coastal plain of northwest Syria, and stands 1,562 meters (5,125 feet) above sea level. To render the highly complicated Borisoglebsk 2 device system impermeable to attack, our electronic warfare experts describe it as fitted into the interior and walls of the nine APCS, along with receivers that can pick up transmissions on a wide range of frequencies on the electromagnetic spectrum.

From their mountain aerie, its antennas and powerful transmitters are designed to intercept and jam almost any radio signal carried by the electromagnetic waves in military or civilian use.

Russian strategists posted this top-of-the-line system in Syria to enable the Russian air force to operate unhindered in Middle Eastern skies and, just as importantly, to neutralize US-led coalition special forces operating deep within Syrian territory, and block or disrupt the operations of rebel groups and Islamic State forces.

The Borisoglebsk 2 system has only just started rolling off top secret Russian assembly lines. It took five years to plan and manufacture the system, which went into service for the first time at the beginning of this year on the Ukraine battlefield.
From its vantage point in Syria, the Russian electronic warfare system could seriously impair the performance of Israeli intelligence and communication networks arrayed across the Golan and along the northern border in the upper and western Galilee. It could run interference against the IDFÔÇÖs use of unmanned aerial vehicles (unless they were autonomous), the field operations of Israeli Special Operations forces and air and naval networks, which depend on communications networks in their defense of the countryÔÇÖs northern borders.

Staan we vlak voor de aanval van Gog/Magog op Israel?

Bron: cip

Deze week wil ik een actuele kwestie met u bespreken, de profetie die we lezen in Ezechiël 38 en 39, over de aanval van Gog en haar bondgenoten op Israël. Ik heb daar enkele kanttekeningen bij, waarmee u het misschien totaal oneens bent, maar ik doe dit, omdat ik van mening ben dat we onze standpunten soms te gemakkelijk overnemen van anderen, zonder er zelf goed over na te denken. En u weet het: het gaat mij om de waarheid van de Bijbel.

Velen in de christelijke wereld gaan ervan uit dat we aan de vooravond staan van de vervulling van Ezechiël 38 en 39: De aanval van Gog uit het land Magog, met tal van bondgenoten, op Israël. De aanwezigheid van een Russische strijdmacht in Syrië wordt gezien als de opmaat voor deze aanval.

Ook ik houd deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten, temeer daar er een bondgenootschap lijkt te ontstaan van Rusland, Syrië, Irak, Iran en Hezbollah. En ik vertrouw Poetin niet. Maar misschien is Poetin wel gevaarlijker voor Europa dan voor Israël…

Israël zal rustig en onbezorgd wonen
Toch is het voor mij geen uitgemaakte zaak dat deze aanval nu zal gaan plaatsvinden, omdat Ezechiël 38 aangeeft dat deze overrompelende aanval zal plaatsvinden in een tijd dat het volk Israël rustig en onbezorgd woont, zonder dat het land ommuurd is en dat de huizen en steden dan geen muren, grendels en poorten zullen hebben (vers 11).
Dit is toch geen beschrijving van de huidige situatie. Israël is zwaarbewapend en zeer alert op mogelijke aanvallen. Je kunt zeker niet stellen dat het land onbezorgd woont. Het land is wel degelijk ommuurd en de huizen en de steden hebben muren, grendels en poorten.
Psalm 83
Dit wil niet zeggen dat we nu geen gewapend conflict hoeven te verwachten waarbij Israël betrokken is. Ook nu zijn zeker de woorden van Asaf uit Psalm 83:3-5 actueel:
3 Want zie, Uw vijanden tieren,
wie U haten, steken hun hoofd omhoog.
4 Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk
en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.
5 Kom, zeiden ze, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn
en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.
Deze woorden zouden vandaag geschreven kunnen zijn. Denk aan de dreiging van Hamas, Hezbollah, Iran, de niets en niemand ontziende golf van aanslagen die momenteel over Israël raast…
De vijanden haten Israël (vers 3), plegen heimelijke aanslagen tegen het volk (vers 4), willen het volk uitroeien (vers 5).
Ik meen echter dat de aanval die in Ezechiël 38 en 39 beschreven wordt, een totaal andere is dat de strijd tegen land en volk waarvan in Psalm 83 sprake is.
Psalm 83 geldt nu en kan nog heviger worden, tot een oorlog aan toe, de profetie uit Ezechiël is nog toekomst.
Voor of na de wederkomst?
Je zou de vraag kunnen stellen: Vindt de vervulling van de profetie in Ezechiël 38 en 39 plaats voor de wederkomst van de Heere Jezus of pas later?
U vindt dit misschien een vreemde vraag. Dat kan toch alleen maar voor de wederkomst plaatsvinden, reageert u wellicht. Na de wederkomst is er toch altijd vrede en zal er geen oorlog meer plaatsvinden?
Dit lijkt logisch. En zeker, de laatste hoofdstukken van Zacharia wijzen op een grote aanval van alle volken op Israël. Als Israël dan dreigt ten onder te gaan, zal de Messias, de Heere Jezus komen, voor Zijn volk strijden en Zijn volk redden.
Maar gaat het in Zacharia over de aanval van Gog en haar bondgenoten, die Ezechiël beschrijft? Dat is voor mij lang niet zeker.
Openbaring 20
Wist u dat ook in Openbaring 20 over Gog en Magog wordt gesproken? In dat hoofdstuk wordt exact aangegeven wanneer de aanval van de legers van deze strijdmacht Israël zullen aanvallen, namelijk aan het einde van het Duizendjarig Rijk.
De vraag die gesteld moet worden, is: Wordt hier over dezelfde Gog en Magog gesproken als in Ezechiël 38 en 39? Als dat niet zo is, zouden er dus twee identieke aanvallen van Gog en Magog op Israël plaatsvinden: één keer vlak voor de wederkomst van de Heere Jezus en één keer aan het einde van het Duizendjarig Rijk.
Kan het zijn dat de aanval van Gog en Magog, met hun bondgenoten pas zal plaatsvinden aan het einde van het Duizendjarig Rijk? In Openbaring 20, vanaf vers 7 lezen we:
7 En wanneer de duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.
8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.
9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.
10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.
Aan het einde van het Duizendjarig Rijk – waarvan ik geloof dat hier een letterlijk Rijk wordt bedoeld van vrede en gerechtigheid, waar de Heere Jezus zal regeren – zal de satan Gog en Magog aansporen tot een laatste aanval op de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad, waarmee Jeruzalem wordt bedoeld.

Een tijd van vrede?
U vraagt zich misschien af: hoe is het mogelijk tijdens het Duizendjarig Rijk een groot leger op de been te brengen? Het zal dan toch een tijd van vrede zijn?
Openbaring 20 zegt in vers 2 en 3 dat aan het begin van dit Rijk de satan gebonden wordt, duizend jaar lang, zodat hij de volken niet meer kan verleiden. Het is onmogelijk dat we nu in dit Duizendjarig Rijk leven, denk alleen maar aan de wreedheden van IS, de Islamitische Staat.
Aan het eind van het Duizendjarig Rijk zal de satan dan voor een korte tijd uit zijn gevangenis worden losgelaten, om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, God en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog.
Wie zijn deze volken? Daar is geen gemakkelijk antwoord op te bedenken. Hun aantal is als het zand van de zee, het gaat dus om een gigantisch groot aantal mensen, die optrekken naar Jeruzalem.
Zijn het ongelovigen die nog op aarde zijn tijdens het Duizendjarig Rijk? Gelet op wat we lezen in Openbaring 19 lijkt dit niet voor de hand liggend. Gelovigen zijn het zeker niet, die zullen de Heere Jezus trouw zijn.
Een laatste aanval
Een andere gedachte – en denkt u er maar eens over na – is dat het (een deel van) de ongelovigen (is) zijn, die in de loop van de geschiedenis zijn gestorven zijn en aan het einde van het Duizendjarig Rijk zullen opstaan voor het laatste oordeel. Zij zullen een makkelijke prooi zijn voor de satan om nog een laatste aanval op de heiligen en op de geliefde stad uit te voeren. Maar zij zullen totaal worden verslagen en hun deel zal zijn in de poel van vuur (Openbaring 20:14 en 15).
Geloof dit niet omdat ik het zeg, maar ga zelf de Bijbel lezen en onderzoeken en vraag of de Heere u met Zijn Geest de dingen duidelijk wil maken. De Heilige Geest zal u de weg wijzen in de hele waarheid, zegt de Heere Jezus in Johannes 16:13. ‘Hij zal u de toekomstige dingen verkondigen.’
En ondertussen wacht ons, als we de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben, een geweldige toekomst. Openbaring 21 en 22 spreken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en het nieuwe Jeruzalem. Gaat u die twee laatste hoofdstukken van de Bijbel maar eens lezen, het zal er grandioos mooi zijn. Voor altijd zullen we ons mogen verheugen in de Heere Jezus, Die we zo lief hebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

 

Today You Shall Be with Me in Paradise

written by Dan Payne

 

Source

 

Losing someone you truly love is a very difficult hardship. However, those of us who believe in eternal life have a heavenly perspective when it comes to earthly death.

Consider the following Scriptures:

ÔÇ£Set your mind on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ who is our life appears, then you also will appear with Him in gloryÔÇØ (Colossians 3:2-4).

All believers have already ÔÇ£diedÔÇØ as far as our earthly ÔÇ£livesÔÇØ are concerned. The earthly life of sin leads to death for everyone so the only way back to life is through ChristÔÇÖs death and blood sacrifice.

ÔÇ£For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all diedÔÇØ (2 Corinthians 5:14).

Since Jesus Christ already died the earthly death that leads to our spiritual life, our earthly death is not death at all if we have already died in Christ to sin. All believers will always be spiritually alive with Christ.

ÔÇ£For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with HimÔÇØ (1 Thessalonians 5:9-10).

Do you see that? Whether we are awake and walking or asleep, we are still alive and spiritually safe with Jesus. That is the primary reason why believers do not have to bear the same sorrow as those who have no hope in Christ.

There is a very special hope and joy for those of us who have lost fellow believers; we will join them in heaven with the Lord Jesus.

ÔÇ£For not one of us lives for himself, and not one dies for himself; for if we live, we live for the Lord, or if we die, we die for the Lord; therefore whether we live or die, we are the LordÔÇÖs. For to this end Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and of the livingÔÇØ (Romans 14:7-9).

Just imagine the joy of our fellow brothers and sisters who have already gone to be with the Lord in heaven. Think of their excitement as they experience the Lord in all of His heavenly glory.

Let those of us who are still alive on the earth should not lose sight of the sheer delight of those who have gone on to heaven before us. Focusing on this knowledge can be the hand that reaches down and pulls us back up to our feet when we are hurting.

After we stand we will continue on our earthly walk with the Lord, for that is His will for us:

ÔÇ£Therefore as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in HimÔÇØ (Colossians 2:6).

The Lord fully understands that we who are aware of the joys of heaven compared to the trials of earth would rather be in heaven. He does not want us to be overwhelmed with grief when we are temporarily separated from loved ones or as we await our own exit from this earthly life. He wants us to be of good courage and strength:

ÔÇ£Therefore, being always of good courage, and knowing that while we are at home in the body we are absent from the LordÔÇö for we walk by faith, not by sightÔÇöwe are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the LordÔÇØ (2 Corinthians 5:6-8).

The apostle Paul (like so many of us), longed to be delivered from the earth and at home in heaven. The hope of being in heaven one day, provided the courage and strength he needed to continue walking by faith.

ÔÇ£He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sinsÔÇØ (Colossians 1:13).

Be of good courage, God is abundant in strength and understanding:

ÔÇ£He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He counts the number of the stars; He gives names to all of them. Great is our Lord and abundant in strength; His understanding is infiniteÔÇØ (Psalm 147:3-5).

Who can resist the promise of deliverance given by Almighty God?

ÔÇ£And He said to him, ÔÇÿTruly I say to you, today you shall be with Me in ParadiseÔÇÖÔÇØ (Luke 23:43).